Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Вступ

Вступ





Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
ПРОФТЕХОСВІТИ МІСТА КИЄВА

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА«ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ»

(Методичні рекомендації)

Автор: Андрійчук Л.М.,
викладач спецдисциплін
операторів комп’ютерного набору,

спеціаліст вищої категорії,

старший викладач.

Київ – 2014
ЗМІСТ

ВСТУП 4

1.ВАЖЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ТА МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ПТНЗ 5

2.НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 9

3.ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ 15

3.1. Мультимедійні презентації 16

3.2. Метод проектів 19

3.3. Web-квести 19

3.4. Гра як метод навчання 21

3.4.1.Інтелектуально-розважальна гра 23

3.4.2. Брейн-ринг. 25

3.5. Комп’ютерне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 27

3.5.1.Комп’ютерне тестування 28

3.5.2.Комп’ютерне розгадування кросвордів 30

3.5.3.Комп’ютерна вправа «Злови помилку» 33

3.5.4.Комп’ютерна вправа «Правильне-неправильне твердження», «Так чи ні?», «Вірите ви чи ні?» 33


3.6. Брифінги 36

3.7. Тренінги 36

3.8. Дайджест 37

ВИСНОВОК 39






ВСТУП



В умовах становлення інформаційного суспільства навчальний процес розглядається як засіб розвитку учнів. А головне завдання навчальних закладів полягає в тому, щоб не лише дати знання, а й створити стійку мотивацію до навчання, зацікавити учнівпрофесійно та майстерно оволодівати обраною професією, пов'язавши це з розвитком їхнього творчого та критичного мислення.

Серед великого числа інновацій, що застосовуються у системі освіти, особлива увага приділяється таким технологіям, де викладач виступає не лише джерелом навчальної інформації, а є організатором і координатором творчого навчального процесу, спрямовує діяльність кожного учня у потрібне русло, враховуючи індивідуальні здібності кожного учня.

Йдеться про те, що учень — головна фігура навчально-виховного процесу. Учня не вчать, а він вчиться завдяки тому, що бере активну участь у тих питаннях, які хоче вивчити, бере на себе відповідальність за процес і результат навчання. А завдання педагогічного працівника полягає в пошуку засобів, які можуть забезпечити для учня реалізацію його внутрішньої свободи і проявів ініціативи.

Останнім часом уВСП НПУ ім. М. П. Драгоманова «Вище професійне училище» методичною комісією комп’ютерних технологій,яку я очолюю, ведеться цілеспрямована активна робота щодо впровадження в навчально-професійну діяльність викладачів теоретичного навчання та майстрів виробничого навчання інноваційних методів, прийомів та засобів при переході від традиційних форм організації уроків до нестандартних.

 

 1. ВАЖЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ТА МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ПТНЗ



Уро́к — форма організації навчання, за якої навчальні заняття проводяться вчителем із групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготовленості протягом точно встановленого часу, за сталим розкладом.

Умовно кажучи, урок — це «відрізок» навчального процесу, який є завершеним за змістом, у часі й організаційно. Від якості уроку залежить ефективність функціонування всьогонавчально-професійного закладу.

На сучасному етапі пріоритетними напрямками вдосконалення навчально-виховного процесу є розвиток індивідуальних форм навчання, впровадження інтегрованих курсів, розвиток інформаційної бази навчального процесу, оптимальне насичення інформаційними технологіями, дослідження на основі комп'ютерної техніки.

Державна програма утворення передбачає необхідність створення й впровадження нових навчальних технологій, до яких належить і інноваційне навчання.

Термін «інновація» позначає відновлення процесу навчання, що опирається, головним чином, на внутрішні фактори. Запозичення цього терміну пов'язане з бажанням виділити мотиваційну сторону навчання, відходити від чергових «переможних методик», які за короткий час повинні дати максимальний ефект незалежно від особливостей класу й окремих учнів, їхніх бажань та здібностей.

Інноваційні технології– це цілеспрямований системний набір прийомів, методик та засобів організацій навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів.

Особисто в мене,нові технології навчання викликають особливезацікавленняз об'єктивних причин, серед яких можна виділити дві основні. По-перше, передбачаються корінні зміни існуючих стереотипів організації навчального процесу, його змісту, потреба в розвитку творчої ініціативи педагогів, у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності при переході від традиційних пасивних форм занять до нестандартних методів індивідуального навчання.По-друге, збільшується можливість виявити обдарованих дітей для наступного їхнього навчання.

Необхідність використання засобів інноваційних технологій, на уроках теоретичного і виробничого навчання, сьогодні немає потреби доводити. Завдяки зусиллям та ентузіазму науковців і вчителів, комп’ютерні технології навчання здобули визнання широкого загалу освітян. Можна говорити навіть про те, що психологічного бар’єру для використання ІКТ у навчанні вже не існує.

Використання сучасних інформаційних технологій, зокрема персональних комп'ютерів та мережі Інтернет, дає можливість інтенсифікувати процес поточного оцінювання знань учнів, зробити його більш систематичним і оперативним. Крім того, саме використання ПК уже викликає зацікавленість учнів до запропонованої роботи, знімає частину нервової напруги, дозволяє повністю виключити суб'єктивність в оцінюванні знань із боку того, хто контролює.

В цій роботі я зупинюсь більш детально на тих моментах, які стосуються застосування інноваційнихметодів та засобівнавчання при проведенні нестандартних уроків.

Можна виокремити фактори, що стимулюють до застосування інноваційних технологій:

 1. Методична робота.

 2. Навчання на курсах підвищення кваліфікації.

 3. Приклад і вплив колег.

 4. Приклад і вплив керівників.

 5. Організація праці в навчальному закладі.

 6. Увага до цих проблем керівництва.

 7. Довіра.

 8. Новизна діяльності, умови праці та можливість експериментування.

 9. Заняття самоосвітою.

 10. Інтерес до роботи.

 11. Зростаюча відповідальність.

 12. Можливість одержання визнання в колективі.

Завдяки інноваційним технологіям та інтерактивним методам навчання створюютьсянайкращі умови для самопізнання і саморозвитку особистості фахівця, здатного конкурувати на сучасному ринку праці.

Але аналізуючи професійнудіяльністьколег,можна сформулювати методичні проблеми, що виникають на шляху застосування інноваційних технологій:

 1. Власна інерція.

 2. Розчарування від невдач.

 3. Відсутність підтримки й допомоги керівництва в цьому питанні.

 4. Стан здоров’я.

 5. Нестача часу.

 6. Обмежені ресурси, скрутні життєві обставини.

 7. Ворожнеча людей (заздрість, ревнощі), які негативно сприймають зміни іпрагнення до нового.

Переваги використання інноваційних технологій навчаня в ПТНЗ:

 • підвищення зацікавленості й загальної мотивації до навчання завдяки новим формам роботи і причетності до пріоритетного напряму науково-технічного прогресу;

 • індивідуалізація навчання: кожен працює в режимі, який його задовольняє;

 • об'єктивність контролю;

 • активізація навчання завдяки використанню привабливих і швидкозмінних форм подачі інформації, змаганню учнів між собою, прагненню отримати вищу оцінку;

 • формування вмінь та навичок для здійснення творчої діяльності;

 • виховання інформаційної культури;

 • оволодіння навичками оперативного прийняття рішень у складній ситуації;

 • доступ учнів до банків інформації, можливість оперативно отримувати необхідну інформацію.

 • інтенсифікація самостійної роботи учнів;

 • зростання обсягу виконаних на урок завдань;

 • підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту.

 • розширення інформаційних потоків при використанні Інтернет;

Інноваційні методи та засоби відкривають викладачу нові можливості, дозволяючи разом з учнем отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання, не тільки силою уяви розсовуючи стіни ПТНЗ кабінету, але за допомогою новітніх технологій дозволяє зануритися в яскравий барвистий світ.

Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером. Інтегрування звичайного уроку з інноваційними технологіями дозволяє викладачу перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. 

Цей метод навчання дуже привабливий для викладачів ПТНЗ, адже він допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст та подальше освоєння комп'ютерних технологій.

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

«Про практику здійснення апеляційним судом процесуального повноваження...
Вступ

Урок вивчення нового матеріалу, формування умінь І навичок. Форма...
Обладнання: підручник В. С. Власова «Історія України (Вступ до історії). 5 клас», настінна карта Дніпропетровської області, туристичні...

Урок вивчення нового матеріалу, формування умінь І навичок. Форма...
Обладнання: підручник Власова В. С. «Історія України (Вступ до історії). 5 клас», настінна карта України, роздатковий матеріал (чисті...

Вступ

Підручника, дізнайся, твори якої тематики ми будемо читати. Прочитай...
Познайомся з підручником: розглянь обкладинку, форзаци, титульний аркуш, умовні позначення. Знайди І проглянь зміст підручника, дізнайся,...

Затверджено
Вступ

Тема Вступ

Затверджено погоджено
Вступ

Вступ 7 фонетика й вимова 10

Інформаційно комунікативні
Вступ

Про становище
Вступ

2.Інтерактивні технології навчання
Вступ

Уроках математики Звичайні дроби
Вступ

Відділ освіти Ямпільської райдержадміністрації
Вступ

Міністерство аграрної політики україни
Вступ

Зміст вступ
Класифікація дебіторської заборгованості

Особисте споживання в умовах формування
Вступ

Теоретичні аспекти забезпечення ефективності
Вступ



База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації




blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт