Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

2011 2017 акмеологічна карта розвитку й саморозвитку педагогічної майстерності вчителя порядок роботи з Амеокартою

2011 2017 акмеологічна карта розвитку й саморозвитку педагогічної майстерності вчителя порядок роботи з Амеокартою

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Макіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 90 Макіївської міської ради Донецької області
АКМЕОЛОГІЧНА КАРТА

РОЗВИТКУ Й САМОРОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ____________________________________

2011 - 2017

АКМЕОЛОГІЧНА КАРТА

РОЗВИТКУ Й САМОРОЗВИТКУ

ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Порядок роботи з Амеокартою


 • Акмеокарта заповнюється на підставі результатів психолого-професійної діагностики особистісної, соціальної та професійної компетентності вчителя, фіксує результативність професійної діяльності вчителя і доцільність застосовуваних форм і методів роботи. Керівники та методичний актив закладу освіти разом з методслужбами міста (району) спрямовують професійну діяльність педпрацівника впродовж усього міжатестаційного періоду.

 • Вступний розділ містить загальні відомості і акмеограму вчителя.

 • У першому розділі фіксуються результати діагностики і самооцінювання рівня фахової майстерності і результатів професійної діяльності за попередній період. Методична служба спільно з керівниками навчального закладу і вчителем планує заходи та завдання для роботи вчителя у міжкурсовий період у вигляді тем післякурсового завдання, контрольних робіт, участі в заходах тощо.

Прогнозується бажаний рівень професійного розвитку, який буде досягнутий наприкінці міжатестаційного періоду. В подальшому проводиться самодіагностика та аналіз виконання планів професійного самовдосконалення в міжатестаційний період. За підсумками щорічного самоаналізу до Акмеокарти вносяться корективи, плануються додаткові заходи.

 • У другому розділі Акмеокарти фіксується участь учителя в різних формах і методах професійної діяльності і фахового самовдосконалення в міжатестаційний період. Відомості заносяться до таблиць по мірі виконання заходів.

 • Третій розділ Акмеокарти містить інформацію щодо результатів професійної діяльності вчителя, яка заноситься до відповідних таблиць щорічно за підсумками навчального року особисто вчителем за участю керівників закладу і працівників методслужб.

 • В заключному розділі Акмеокарти здійснюється аналіз роботи вчителя, оцінка якості навчально-виховного процесу з предмету, що він викладає. Підбиті за участю експертів підсумки міжатестаційної діяльності працівника надаються до розгляду атестаційної комісії.

 • Відомості з таблиць Акмеокарти заносяться до ПЗ «Реалізація Індивідуальної траєкторії розвитку» наприкінці кожного навчального року і в ході атестації.

 • Наявність Акмеокарти є необхідною умовою для проходження атестації вчителя.
ВСТУП.

АКМЕОГРАМА

вчителя МЗШ І-ІІ ступенів № 90

(заповнюється на початку міжатестаційного періоду)
Загальні відомості (заповнюється вчителем)

 1. Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________

______________________________________________________________

 1. Рік і дата народження _____________________________________________

 2. Освіта __________________________________________________________

 3. Посада і повна назва закладу_______________________________________

Макіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 90 Макіївської міської ради Донецької області

 1. Стаж педагогічної роботи__________________________________________

 2. Предмет викладання ______________________________________________

 3. Кваліфікаційна категорія__________________________________________

 4. Педагогічне звання_______________________________________________

 5. Дата проходження курсів підвищення кваліфікації_____________________

 6. Дата наступної атестації __________________________________________


Дата заповнення

_________________________________________

Підпис

_________________________________________

Особистісна характеристика (складається самостійно педагогічним працівником шляхом самооцінки)

 1. Підструктура здібностей і потенціалу (наявність обдарованості або таланту; оцінка потенціалу особистості)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Підструктура індивідуальності (характеристики образа «Я»; особливості мотивації й потреби в досягненнях; характеристик самооцінки; характеристики ціннісних орієнтацій, інтереси; оцінки самореалізації)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Підструктура спрямованості (характеристики спрямованості; зміст спрямованості; ставлення до професійної діяльності; спрямованість на взаємодії).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Підструктура характерологічних особливостей і моральних якостей (цілеспрямованість; гуманістична спрямованість у відносинах; чесність; порядність; принциповість; об'єктивність; гуманістична спрямованість у відносинах; чесність; порядність; принциповість; об'єктивність)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Підструктура професійних характеристик (професійна компетентність; глибина професійних знань і вмінь; професійна креативність; характеристики професійних умінь)


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Акмеологічні інваріанти професіоналізму (сила особистості; рівень антиципації; рівень саморегуляції; рівень працездатності; уміння реалізовувати рішення; специфічні (визначаються з урахуванням здатностей професійної діяльності); психологічні професійно важливі якості; індивідуально-ділові якості)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Розгорнутий загальний висновок, який містить: мету особистісно-професійного розвитку в міжатестаційний період; прогноз динаміки зростання професійної майстерності; «вузькі місця», тобто умови і фактори, які заважають цьому зростанню; особливості зміни мотиваційної сфери; прогноз динаміки особистісного розвитку і те, що йому сприяє або заважає; вид акмеологічних технологій, які доцільно застосовувати для особистісно-професійного зростання)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

І. ДІАГНОСТИКА. САМООЦІНЮВАННЯ. ПЛАНУВАННЯ

(заповнюється на початку міжатестаційного періоду)
ДІАГНОСТИКА РІВНЯ

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Складові професійної компетентності

Рівень за результатами самодіагностики

Рівень за результатами діагностики

ЗагальнокультурнаПсихолого-педагогічнаМетодичнаФахова (з предмету викладання)
МЕТА І ЗАВДАННЯ

ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ

Мета:

По закінченні міжатестаційного періоду, в ході атестації ___________року отримати

_____________________ кваліфікаційну категорію,

педагогічне звання «__________________________».
Завдання:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема атестаційного дослідження: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПЛАН ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛЯ


Форми освіти

Діяльність

Терміни

Очікуваний результат

Результат

Курсове підвищення кваліфікаціїДистанційна освіта
Масові заходи системи безперервної освіти в міжкурсовий період
Самоосвітня діяльність
Конкурси фахової майстерності


ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ,

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(заповнюється по мірі участі протягом міжатестаційного періоду)
1. Рівень організації навчальних занять

(уроків, відкритих заходів, індивідуальної роботи з учнями)
Дата відвідування

Ким відвідано

заняття

Вид, тема заняття

Висновки

(рівень організації)  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів музичного мистецтва району за 2011-2012 Н. Р
На основі громадського обговорення проблемних тем створено школу молодого вчителя та школу педагогічної майстерності. Протягом минулого...

Роботи мо вчителів природничо-математичного циклу за 2012-2013 навчальний рік
МО, навичок самоаналізу своєї діяльності, що сприяє активізації й прискоренню процесу удосконалення педагогічної майстерності вчителя,...

Самодіагностика педагогічної діяльності
В. П. Беспалько. Він розкрив цей процес через професійну самосвідомість, яка виступає невід’ємною частиною професійної майстерності...

Роль особистості вчителя у формуванні творчого працездатного учнівського колективу
Учительського проекту з’ясувати, яким має бути учитель у сучасній школі; надати допомогу педагогам з питання формування творчого...

Матеріали засідань творчої групи «Блог як інструмент в роботі вчителя»
Мета: підвищення професійної кваліфікації І удосконалення педагогічної майстерності вчителів через впровадження в навчально-виховний...

Розвиток творчого потенціала вчителя як фактор підвищення його професійної...

План індивідуальної підготовки та проходження атестації Картка педагогічного...
Відгук на педагогічну діяльність вчителя керівника ммо вчителів англійської мови міста

План підготовки й поради стосовно проведення педради «Спадкоємність...
Педагогічна рада Ці слова нерідко викликають уявлення про щось заформалізоване, де заслуховують стереотипні доповіді, проголошують...

«Реалізація принципу «Школа-родина» в навчальній діяльності вчителя-предметника»
Згідно з планом роботи школи на 2012-2013 н р та з метою підвищення професійної майстерності вчителів щодо реалізації принципу «Школа-родина»...

Засідання педагогічної ради Голова педагогічної ради Кірдіщева Л....
«Сучасне освітнє середовище – основа формування компетентного фахівця інноваційної педагогічної культури», її п’ятого етапу «Підготовка...

План проведення занять Школи педагогічної майстерності молодого викладача...
План проведення занять Школи педагогічної майстерності молодого викладача на 2012-2013 навчальний рік

Дипломної педагогічної освіти протокол №2 від 22. 09. 2011
...

Диплому ак 211422
Вдосконалення педагогічної майстерності шляхом впровадження інноваційних технологій

Проведення відкритих уроків одна з форм удосконалювання педагогічної майстерності майстра
Проведення відкритих уроків – одна з форм удосконалювання педагогічної майстерності майстра

Проведення відкритих уроків одна з форм удосконалювання педагогічної майстерності майстра
Проведення відкритих уроків – одна з форм удосконалювання педагогічної майстерності майстра

Підсумкова оцінка з практики
Кафедра, циклова комісія Педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна

План методичної роботи Балківецької загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Неперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їх компетентності в галузі навчального предмета та методиці його...

№33 від 05 квітня 2017 року
Баришівського району», наказу Морозівського нвк від 29. 03. 2017 №32 «Про проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт