Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни туроперейтинг для студентів IV курсу напряму підготовки «Туризм»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни туроперейтинг для студентів IV курсу напряму підготовки «Туризм»

Сторінка1/3
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
Кафедра міжнародного туризму

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТУРОПЕРЕЙТИНГ


для студентів IV курсу напряму підготовки «Туризм»


КИЇВ – 2015

Укладач: Ткаченко Т.І. к.геогр.н., доц.


Рецензент: проф., д.г.н. Антоненко В.С.

Вступ
Однією з важливих складових фахової підготовки менеджерів туристичної сфери є написання і захист курсової роботи студентами ІV курсу з навчальної дисципліни “Туроперейтинг”.

Сучасне бачення туроперейтингу як дисципліни, що має найбільш практичне значення при підготовці фахівців туристичної галузі, вимагає вивчення та аналізу теоретичних аспектів механізму формування, групових та індивідуальних турів, а також різноманітні технології просування турів як на рівні туроператора, так і на рівні турагента.

Основною метою дисципліни – є набуття студентами практичних вмінь та навичок з особливостей турагентської та туроператорської діяльності, яка визначена сучасним баченням наступних питань:

 • формування системи знань про існуючі інформаційні технології, що впроваджуються в галузі туризму та в сфері гостинності;

 • формування туристських концернів, що обіймають всі етапи виробництва, просування та реалізації туристичних послуг;

 • розвиток електронної комерції при посередницькій діяльності глобальних комунікаційних мереж;

 • активне використання в діяльності туристичних підприємств інноваційних технологій;

 • сучасні напрямки використання мережних технологій в туризмі;

 • технології автоматизованого управління підприємствами в туристській індустрії;

 • використання найбільших комп’ютерних систем резервування;

 • муль тимедійні технології в туризмі тощо

Більшість цих питань розглянуті під час удиторних занять. Закріплення матеріалу його систематизація передбачена виконанням курсової роботи, яка обґрунтовується актуальністю та доцільністю виконання для розвитку туристичної галузі на користь нашої держави –України.

Метою методичних вказівок є допомога студенту обрати тему курсової роботи з урахуванням особистих уподобань, складання плану дослідження, збір, систематизування та опрацювання матеріалу й письмового оформлення отриманих результатів, крім того головна увага приділяється теоретико-методологічним питанням, питанням методики проведення досліджень із застосуванням новітніх методів та методичних прийомів дослідження, щодо розкриття основних наукових положень роботи. Результати курсової роботи ґрунтуються на глибокому, осмисленому вивченні наукової літератури, висновки роботи повинні містити пропозиції щодо перспективи подальших наукових розвідок у цьому напрямку.

Ознайомившись з поданими рекомендаціями, студент зможе більш конкретно уявити вимоги до написання курсової роботи, як з точки зору її відповідності до складеного змісту, так і розкриття головних питань теми, її оформлення, оцінки, порядку та захисту.
МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Метою курсової роботи – є перевірка ступеня засвоєння студентом теоретичних і практичних питань навчальної дисципліни «Туроперейтинг», а також вироблення у студентів навичок самостійного наукового дослідження, на основі ретельного опрацювання загальнонаукових джерел із теорії, методології туризму і методики наукових досліджень та спеціальної літератури з питань функціонування об’єкту дослідження на основі аналізу й осмислення дослідженого матеріалу, систематизації статистичних, картографічних та архівних даних. Курсова робота спрямована на отримання елементарних навичок із розробки інноваційного туристичного продукту, формування системи знань про існуючі інформаційні технології, що впроваджуються в галузі туризму та в сфері гостинності; механізму складання пакету обслуговування, споживання та реалізації.

Курсова робота є важливим підготовчим етапом до виконання дипломної роботи, тому у процесі виконання курсової роботи студент у відповідності до кваліфікаційних вимог повинен вирішити такі завдання:

- виявити знання відповідних загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійноорієнтованих дисциплін і дисципліни варіативної компоненти навчального плану, які розкривають теоретичні основи та практичні питання навчально-виховних дисциплін;

- відібрати, систематизувати та обробити інформацію у відповідності до мети дослідження;

- розробити наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення інноваційних технологій та систем у туроперейтингу;

- визначити і використати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ щодо менеджменту туристичної діяльності;

- доповісти в максимально стислому вигляді про результати дослідження.

Курсова робота виконується з використанням відповідної інформаційної бази: чинного законодавства України, вітчизняної та зарубіжної літератури з організації та менеджменту туристичної діяльності та економіки праці, мотиваційного менеджменту з туризму звітних матеріалів туристичних організацій.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Мова курсового проекту – державна, стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна. Викладати матеріал треба від третьої особи однини («автор вибрав», «автор визначив») або в невизначеній формі «приймається», «вибирається», «визначається» тощо). Першочерговою вимогою до курсової роботи є її науковість, яка забезпечується творчим підходом до дослідженої проблематики, глибоким висвітленням усіх її аспектів. Вона передбачає також вміння робити узагальнення і висновки на основі отриманих результатів, що дають підстави для відповідних рекомендацій.

Основні етапи виконання курсової роботи

 • Вибір і затвердження теми курсової роботи; (з керівником) (Додаток А)

 • Розробка завдань до курсової роботи, складання календарного плану виконання; (з керівником)

 • Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи;

 • Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення науковому керівнику; (з керівником)

 • Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення курсової роботи;

 • Подання роботи на кафедру;

 • Захист курсової роботи.

Курсова робота повинна бути логічно побудованою й мати характер цілісного й завершеного самостійного дослідження. Всі розділи роботи повинні бути пов'язані між собою. Графічний, статистичний та інший матеріал, який наводиться в роботі, є продовженням, доповненням і, навіть, певним узагальненням, викладу основного матеріалу, і повинен виглядати логічним продовженням основного текстового викладу, не переобтяжуючи його надмірною деталізацією.

Характер роботи вимагає не лише розкриття проблеми на основі розгляду фактичних даних, а й критичного аналізу дослідженого матеріалу.

Зміст роботи повинен відповідати темі.

Виклад тексту роботи повинен відповідати плану (змісту) і не повинен зводитися до набору непов'язаних між собою окремих положень, фактів. При написанні тексту слід звернути увагу на стиль викладу: не потрібно використовувати довгих, заплутаних речень; не слід користуватись надто часто вживаними, мало інформаційними штампами; намагатися викладати думки просто і образно; абзаци не повинні складатися з одного речення.  

Робота повинна бути оформлена відповідно до ГОСТ 7.32-2003, а дані таблиць і графіків опрацьовано за допомогою пакету програм Microsoft Office. В тексті таблиці, схеми, графіки, діаграми, що використовують, повинні обов'язково мати відповідні коментарі й мають бути проаналізовані. Якщо такого аналізу немає, то наведені наочні засоби не тільки не зараховуються рецензентом в актив роботи, а й відносяться в пасив, через що оцінка знижується за невміння подати вивчений матеріал.

Кожне запропоноване положення необхідно теоретично обґрунтувати, підтвердити підібраним та систематизованим фактичним і статистичним матеріалом.

Обов’язковою вимогою є самостійність виконання курсової роботи. Використання літератури та інших джерел передбачає не механічне їх переписування, а цілеспрямований відбір фактичних даних із їх подальшим самостійним аналізом. Робота, що не спирається на відповідні джерела, а змістовно і текстуально їх повторює, повертається студентові для переробки.

Курсова робота має відповідати також критеріям грамотності і правильності оформлення. Її текст повинен бути акуратно надрукованим, не містити орфографічних помилок, ілюстративний матеріал має бути графічно чітким. Значне перевищення встановленого обсягу може бути свідченням недостатнього орієнтування студента в матеріалі, його невміння відмежовувати головне від другорядного, тобто свідчить не стільки про ретельність підготовки наукової роботи, скільки про невміння узагальнювати та логічно будувати дослідження. В той же час надто малий обсяг роботи не дозволяє з достатньою повнотою розкрити тему.

Загальний обсяг курсової роботи складає 35-40 сторінок друкованого тексту (редактор Microsoft Word, редактор NTR, шрифт 14, інтервал 1,5). Під час виконання роботи треба дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення упродовж усієї роботи текст має бути чорного кольору; щільність вписаного тексту повинна максимально наближуватись до щільності основного зображення.

Недопускається розміщувати назву розділу або підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї знаходиться тільки один рядок тексту. Остання сторінка розділу має бути заповнена текстом не менш ніж наполовину. Скорочення слів у тексті не допускається, окрім загальноприйнятих термінів (ОАЄ, США, ВТО тощо). Допускається використовувати скорочення вузькоспеціалізованих термінів у тому випадку, коли їх загальна кількість дорівнює або більша 20 і кожний термін повторюється в тексті не менше 3 - 5 раз. У цьому випадку, при першому згадуванні терміну наводиться його повна назва і в дужках дається скорочений варіант, наприклад, Всесвітня туристська організація (ВТО), а далі по тексту термін дається у скороченому варіанті, наприклад, «...згідно статистичних даних ВТО...».

Всі сторінки курсової роботи, включаючи додатки, повинні мати суцільну нумерацію. Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок роботи, але номер сторінки на ньому не проставляють. Номери сторінок (починаючи з сторінки вступу) ставлять у правому верхньому кутку арабськими цифрами без знака №. Не допускається заключати номери сторінок в лапки та інші знаки. Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми тощо) слід розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі. Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, після номера ставиться тире: наприклад, «Рис. 1.2 - » (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують під ілюстрацією

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Таблиця являє собою такий спосіб подання інформації, при якому цифровий або текстовий матеріал групується в рядки і графи, відокремлені одна від одної вертикальними й горизонтальними лініями.

Крім того, має бути витримане оптимальне співвідношення між структурними складовими роботи. Так, зокрема, сумарний обсяг вступу і висновків не повинен перевищувати 15% загального обсягу курсової роботи.

Після кожного розділу роботи повинні бути висновки, що узагальнюють викладену у відповідному розділі інформацію. В розширеному та доповненому вигляді дані висновки будуть знаходити своє відображення у загальних висновках.

При наявності значних відхилень від викладених вище вимог робота повертається студентові для доопрацювання чи переробки.

 Курсова робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого змісту, не містить відповідних матеріалів, до захисту не допускається.


ВИБІР ТЕМИ ТА ЇЇ СХВАЛЕННЯ КАФЕДРОЮ

При обранні теми курсової роботи (під керіництвом викладача) студент повинен виходити з індивідуальних наукових інтересів, її осмислення та обґрунтування актуальності з огляду на рівень своєї ознайомленості з даною проблематикою. При цьому слід враховувати також характер і обсяг доступних літературних, статистичних та інших джерел і матеріалів; можливість виїзду на місце розташування об'єкту з метою безпосереднього ознайомлення з ним і збирання первинних даних. Слід мати на увазі й такі складові вибору теми як її актуальність, наукове і практичне значення, можливість використання результатів дослідження в наукових і практичних цілях. Вибір теми курсової роботи ґрунтується, перш за все, на можливості доступу до аналітичної інформації.

Студент може обрати тему з запропонованого переліку (Додаток А), а може сам запропонувати тему курсової роботи, яка буде затверджена після узгодження з науковим керівником. Тематику курсових робіт затверджує завідувач кафедрою за поданням викладача, що веде лекційний курс. Для опрацювання певної теми призначається керівник – викладач кафедри. Теми курсових робіт щорічно поновлюються та затверджуються на засіданні кафедри міжнародного туризму.

ПОШУК І ОПРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Написання курсової роботи вимагає ретельного підбору літератури та інших джерел, складання бібліографії. Ознайомлення з літературою здійснюється під час вивчення теми, передбаченої навчальним планом. Необхідно ознайомитися з відповідною інформацією в мережі Іnеtnеt. Слід звернути увагу, що часто переоцінюється роль intеrnеt-джерел, як при виборі теми роботи, так і безпосередньо в процесі дослідження. Використані у роботі матеріали не містять посилань на конкретних авторів та не підтверджуються науковими фактами.

Перелік використаних джерел, який може бути первинною базою при виборі і написанні курсової роботи з дисципліни «Туроперейтинг» наведено в Додатку Б.

Безпосередньо в ході виконання курсової роботи слід систематизувати наявні джерела: зформувати робочу картотеки з обраної проблематики. Складену картотеку студент опрацує, вивчає. Після ознайомлення з джерелами загального характеру (підручники, довідники, енциклопедичні видання) логічно перейти до спеціальної літератури (монографії, статті, періодичні видання, путівники) і розглянути додаткові джерела – картографічний та ілюстративний матеріал, статистичні дані тощо.

Після підбору літератури можна розпочати її аналіз, систематизацію, робити нотатки. При цьому слід пам'ятати, що механічне засвоєння інформації не дасть бажаного результату: вивчення джерел – це активний творчий процес, підпорядкований досягненню поставленої наукової мети. Працюючи над тією чи іншою монографією або статтею, необхідно конспектувати основні її положення, супроводжуючи цю роботу власними висновками з їх обґрунтуванням. Нотатки рекомендується робити на окремих аркушах із зазначенням вихідних даних опрацьованих видань, що полегшить оформлення посилань на джерела. Робота з літературними джерелами передбачає вміння аналізувати прочитане, критично оцінювати викладені положення. Після вивчення і конспектування матеріалу його необхідно ще раз переглянути, щоб склалося цілісне уявлення про предмет вивчення та сформувати попередній план роботи, який обов'язково погодити з керівником і доопрацювати завдання до курсової роботи.

Належний рівень виконання курсової роботи забезпечується опрацюванням не одного, а декількох літературних джерел. Кожну виписку рекомендується робити на окремих аркушах з вказівкою всіх вихідних даних, що дасть змогу зробити правильне посилання на джерело. Необхідно відобразити: прізвище та ініціали автора (або авторів), назву книги (статті), місце видання, назву видавництва, рік видання, кількість сторінок (або номери сторінок для статті). Як зразок оформлення вихідних даних можна використати Додаток В.

Під час роботи над літературою студент повинен дати аналіз прочитаної праці, критично розібрати концепції автора, відзначивши її слабкий або сильний бік. Особливу увагу слід звернути на питання, що не знайшли вичерпної відповіді у літературі. Якщо з цієї проблеми існує кілька точок зору, то студент має стисло викласти кожну з них, обґрунтувати, дати їм оцінку, або висунути та довести власну точку зору.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Господарства
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу всіх форм...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина)» для студентів напряму...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Методичні вказівки до написання курсової роботи з вибіркової навчальної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Фінансовой менеджмент у малому бізнесі» складені на основі робочої навчальної...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені відповідно...
Організація І методика аудиту: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка І...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної...
Важливою складовою процесу підготовки висококваліфікованих спеціалістів напряму підготовки «туризм» є написання та захист курсових...

Клименко О. В., Гречко А. В., Сердюк Б. М
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів факультету менеджменту та маркетингу,...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський...
М. С., Ярмоліцька О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міжнародні перевезення» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм...

Методичні вказівки з організації практичних занять та самостійної роботи студентів
Економіка та ціноутворення на підприємствах туристської індустрії” (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0504-„Туризм”)....

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства»...

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Інформаційні системи І технології в обліку та аудиті ” для студентів...

Методична розробка до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «інвестування»
Методична розробка до написання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» складені на основі робочого навчального плану та робочої...

Методичні вказівки до виконання практичних занять І самостійної роботи...
Методичні вказівки до виконання практичних занять І самостійної роботи з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів 3 курсу...

Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Аудит»
Написання курсової роботи з дисципліни «Аудит» передбачено навчальним планом підготовки студентів за ступенем бакалавра. Така робота...

Методичні вказівки до проходження навчальної практики для студентів...
Методичні вказівки до проходження навчальної практики для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство» денної форми навчання...

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електротехніка в будівництві» для студентів денної...

Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів напряму...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Документознавство» для студентів денної та заочної форм навчання напряму...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт