Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт про фінансові результати

Звіт про фінансові результати

Сторінка1/46
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46

Зміст


Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)
Звіт про прибутки і збитки
Звіт про сукупний дохід
Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
Примітки до фінансової звітності
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управлінняНачало формы

Річна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

19364259

Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:

01001

Область:

Київська

Район:
Населений пункт:

м. Київ

Вулиця:

Хрещатик

Будинок:

8-а

Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:

0445377453

Номер факсу емітента:

0445377453

Веб-сайт емітента:

www.xcitybank.com.ua

Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік):

31.12.2011


 

Вступ

      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ХРЕЩАТИК” (надалі – Банк) є потужною фінансово-кредитною установою із зареєстрованим статутним капіталом 728,86 млн. грн., яка налічує 152 установи у всіх обласних центрах України та займає високі рейтингові позиції. Історія Банку налічує майже 19 років. За цей період в житті країни відбулося немало політичних, економічних, соціальних змін, які істотно не вплинули на динамічний розвиток Банку. Протягом цього часу Банк активно розвивався, збільшуючи основні показники діяльності та досягаючи стратегічних цілей, що багато років поспіль підтверджується як українськими так і міжнародними аудиторськими компаніями, зокрема відомою компанією ТОВ «Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» і світовим рейтинговим агентством Fіtch Ratіngs, що свідчить про здатність оперативно та ефективно вирішувати проблеми, пов'язані з роботою у фінансовій сфері. Банк працює дотримуючись чинного законодавства України, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх положень. Банк постійно виконує економічні нормативи НБУ щодо платоспроможності, ліквідності, достатності капіталу, що є основними індикаторами, які визначають ступінь залежності фінансової установи від коливань в економіці.

     

      Завдяки професійним діям менеджменту ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» швидко і адекватно реагує на коливання ринку через оперативне оновлення банківських продуктів і послуг, впроваджує нові якісні підходи в обслуговуванні клієнтів, здійснює капітальні вкладення у впровадження нових інформаційних технологій тощо, завдяки чому зберігає своє місце серед провідних банків України.

     

      За національним рейтингом Асоціації Українських Банків, станом на 01 січня 2012 року ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» посів 19 позицію серед 143 банків України за розміром депозитів фізичних осіб, 20 позицію – за розміром депозитів юридичних осіб, 22 – за розміром активів та зобов’язань, 23 – за розміром кредитно-інвестиційного портфеля та 26 позицію за розміром капіталу.

     

      Якість продуктів і послуг Банку відзначено міжнародним співтовариством: Банк нагороджено золотим знаком міжнародного Клубу лідерів торгівлі "Управління глобальною якістю". Також Банк став переможцем VII Міжнародного фестивалю маркетингу The Marketing Jazz Fest в номінації «За професійні досягнення у сфері маркетингових комунікацій». Ефективність застосовуваних Банком комунікативних каналів, нестандартні рішення в антикризовій стратегії і чітка тактика PR-присутності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» в регіонах не тільки дали змогу Банку посісти позиції лідера у цій сфері, а й насамперед спрямовувалися на зміцнення позитивної репутації та іміджу Банку, як фінансової установи, сприяли просуванню його нової продуктової лінійки. Банк отримав відзнаку від платіжної системи MasterCard WorldWide за успіхи та досягнення у розвитку зарплатних продуктів в Україні.

     

      Крім того, протягом 2011 року Банк неодноразово відзначено дипломами, нагородами та високими позиціями у рейтингах.

     

      Депозитні програми Банку – в десятці найвигідніших банківських депозитів, за рейтингом газети «Сегодня».

     

      За версією всеукраїнського проекту «Гвардія. Рейтинг брендів – 2011» видавничого дому «Галицькі контракти», ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» увійшов до десятки найдорожчих брендів банківського сектора. Це свідчить про визнання Банку як надійного партнера, високу довіру до нього з боку клієнтів, партнерів і солідну ділову репутацію на вітчизняному і світовому ринках.

     

      За результатами ІІ Всеукраїнського конкурсу «Банк, якому довіряють, 2011», який проводився журналом «Банкір», Банк відзначено як «Банк, який зберіг високий рівень довіри клієнтів в кризовий період». Основним критерієм конкурсу була оцінка якісних показників діяльності 125 фінансово-кредитних установ. При цьому, також враховувалися думки регулятора, рейтингових агенцій, профільних фондів та асоціацій, клієнтів. Крім того, за ініціативою журналу «Банкір» була запроваджена спеціальна нагорода для кращих топ-менеджерів фінансового сектора України пам’яті Вадима Гетьмана. У цьому році приз «Банкір, якому довіряють», який вручається вперше в історії України, отримав Голова Правління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» Дмитро Гриджук.

     

      ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» посів шосте місце серед 30-ти найбільших банків у ренкінгу інформаційної прозорості банків України, за результатами незалежного дослідження вітчизняного рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» проведеного спільно з Агентством фінансових ініціатив за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектора» (FINREP). У ході дослідження аналізувалися ступені розкриття інформації щодо корпоративної структури та структури власності, фінансова та операційна інформація, інформація про власників та менеджмент банку. Відповідно до нової методології було розширено базу інформаційного дослідження – у 2011 році оцінювалися якість розміщення інформації у річних звітах, на сайтах банків, загальнодоступна інформаційна база Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, сайти НБУ, ПФТС, Української біржі, Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку.

     

      За результатами Всеукраїнського конкурсу «Краще Корпоративне Медіа України’2011», що відбувся в рамках VI Міжнародного бізнесу-форуму «Інноваційні маркетингові комунікації», Банк посів друге місце в категорії «Корпоративний річний звіт», розділивши свою нагороду з ПУМБом, що є лідируючою позицією серед вітчизняних банків. Ця нагорода стала черговим підтвердженням позицій відкритої і прозорої фінансової установи, що є невід'ємною складовою стратегії розвитку Банку.

     

      За результатами ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Банк року’2011» ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» відзначено у кількох номінаціях. Нагородою як «Кращий банківський процесинговий центр» відзначено інноваційні технології, котрі застосовуються при емісії та обслуговуванні платіжних карток Банку і котрі відзначаються багатофункціональністю, підвищеною безпекою і комфортним банкоматно-термінальним сервісом. Також, Банк став кращим і в номінації «Найкращий банк для студентів», яку вже третій рік поспіль присуджують студенти Університету банківської справи Національного банку України. Серед критеріїв відбору у цій номінації ― можливість працевлаштування, найкраща база практики та надання стипендій для підтримки обдарованої молоді. Враховувалась і підтримка банками студентських ініціатив, спеціальних програм для молоді, креативність маркетингової діяльності, рівень обслуговування, корпоративна культура і імідж фінансової установи в цілому.

     

      Банк став переможцем конкурсу Ukrainian Banker Awards’2011 у номінації «Найбільш соціально орієнтований банк». Конкурс проводився діловим тижневиком «Інвестгазета» видавництва «Економіка», а переможці у п'ятнадцяти ключових номінаціях вибиралися безпосередньо банкірами, представниками бізнесу і клієнтами фінансових установ.

     

      Високий рівень менеджменту Банку, високопрофесійні працівники, виважена стратегія і політика, що відповідають викликам сучасного рівня розвитку банківської системи, широкий спектр конкурентних продуктів та послуг, високий рівень технічного забезпечення, розгалужена мережа філій та відділень, яка постійно зростає, орієнтування на задоволення всіх потреб клієнтів Банку, дозволяють не лише утримувати існуючі провідні позиції, але й будувати амбіційні плани стосовно конкурування з найбільшими банками країни та завоювання нових ринків.

     

      Метою провадження діяльності Банку є забезпечення потреб кожного клієнта, приватного чи корпоративного, у банківських послугах високої якості та надійності, розвиток на цих засадах ефективного банківського бізнесу, який би забезпечував захист та постійний приріст вкладених в нього коштів клієнтів та акціонерів.

     

      Незважаючи на надійність та стабільність ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», потенційні інвестори, при придбанні цінних паперів, емітованих ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», повинні зважати на ризики, описані у річній інформації.

     

     

 

Розділ I. Резюме річної інформації

     

Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк «Хрещатик».

     

      Банк зареєстрований Національним банком України 19 травня 1993 року за № 172, як Комерційний банк сприяння розвитку підприємництва «Згода» і створений відповідно рішення Установчих зборів (протокол № 1 від 04.01.1993р.) у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

     

      На підставі рішення Зборів Учасників (протокол № 1 від 21.02.1998р.) Національним банком України 12 серпня 1998 року зареєстровано зміни до Статуту банку, пов’язані із зміною назви Банку з Комерційний банк сприяння розвитку підприємництва «Згода» на Комерційний банк сприяння розвитку міського господарства та підприємництва “Хрещатик”. Комерційний банк сприяння розвитку міського господарства та підприємництва “Хрещатик” виступив правонаступником Комерційного банку сприяння розвитку підприємництва «Згода».

     

      На підставі рішення Зборів Учасників (протокол № 4 від 08.08.2000р.) Національним банком України 18 жовтня 2000 року зареєстровано зміни до Статуту банку, пов’язані зі зміною назви банку з Комерційний банк сприяння розвитку міського господарства та підприємництва “Хрещатик” на Комерційний банк „Хрещатик”. Комерційний банк „Хрещатик” виступив правонаступником усіх прав та зобов’язань Комерційного банку сприяння розвитку міського господарства та підприємництва “Хрещатик”.

     

      На підставі рішення Зборів Учасників (протокол № 2 від 10.08.2001р.) Національним банком України зареєстровано зміни до Статуту у зв’язку із зміною назви Банку з Комерційний банк „Хрещатик” на Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк “Хрещатик”. Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк “Хрещатик” виступив правонаступником по всіх правах і зобов’язаннях Комерційного банку „Хрещатик”.

     

      На підставі рішення засновників (протокол від 26.10.2001р.) Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційний банк “Хрещатик” перетворене у Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк “Хрещатик”. Нова редакція Статуту банку, пов’язана з його реорганізацією, зареєстрована Національним банком України 26 грудня 2001 року.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік
Зміни в обліковій політиці в майбутньому; стандарти, які були видані, але ще не діють

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма n 2
П(С)бо №1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом...

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіт про фінансові результати, його структура, мета І методика складання
Одним з методів контролю за якістю підготовки майбутніх спеціалістів є виконання ними індивідуальних завдань

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

Звіт про фінансові результати
Завершальним етапом облікового циклу фінансового бухгалтерського обліку є процес складання та подання фінансової звітності. Вона...

Вступ
Сутність І значення фінансової звітності та вимоги до складання звіту про фінансові результати

Звіт про результати моніторингу надання адміністративних послуг,...
Цей звіт містить результати дослідження якості надання адміністративних послуг І рівня задоволеності клієнтів

Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання І протидії...
Протидії корупції спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції...

Звіт про результати річного оцінювання учнів
Результати моніторингів (додаток до плану 1) проаналізовано на педагогічній раді, методичній раді, методичних об’єднаннях, надано...

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)
Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня...

Звіт про педагогічну практику студента групи ге-41 географічного...
Звіт — документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, виконання заходів, доручень,...

Інструкція
Форма звітності №1-кр (місячна) „Звіт про результати діяльності Держфінінспекції та її територіальних органів” (далі

Звіт про результати державних випробувань препарату
Перелік документів, необхідних для реєстрації (перереєстрації) пестицидів І агрохімікатів

Звіт про результати моніторингу виконання
Річного плану роботи Міністерства екології та природних ресурсів України (із змінами)

Звіт про результати виконання
Загальнодержавної соціальної цільової програми протидії віл-інфекції/сніду на 2014-2018 рокиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт