Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення від 26 квітня 2007 року n 176/7

Рішення від 26 квітня 2007 року n 176/7АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ


від 26 квітня 2007 року N 176/7

Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів


Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Аудиторської палати України
 від 26 червня 2008 року N 191/7

Керуючись статтею 11 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року N 3125-XII (в редакції Закону від 14.09.2006 N 140-V), Аудиторська палата України вирішила:

1. Затвердити Порядок ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, затверджене Аудиторською палатою України 31.10.2000 (протокол засідання N 95).

3. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення цього рішення.

4. Це рішення набирає чинності з 20 травня 2007 року.

 

Голова
Аудиторської палати України 

 
С. О. Столярова 


 


Додаток 1
до рішення Аудиторської палати України
від 26 квітня 2007 р. N 176/7 


ПОРЯДОК
ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів


Цей Порядок розроблений відповідно до Господарського кодексу України, Закону України "Про аудиторську діяльність" та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення аудиторської діяльності, та Статуту Аудиторської палати України.

Порядок ведення Реєстру згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність" визначається та забезпечується Аудиторською палатою України (далі - АПУ).

Розділ I. Загальні положення


1.1. У цьому Порядку наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:

реєстр аудиторських фірм та аудиторів (далі - Реєстр) - база даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи - підприємці;

свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (далі - Свідоцтво) - документ встановленого АПУ зразка (додаток N 1), що підтверджує факт включення аудиторської фірми (аудитора) до Реєстру, а також право аудиторської фірми (аудитора) на здійснення аудиторської діяльності;

заявник - аудиторська фірма або аудитор, зареєстрований як фізична особа - підприємець, який надає до АПУ документи для включення до Реєстру, продовження терміну чинності Свідоцтва, внесення змін до Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва та виключення з Реєстру за процедурою, встановленою цим Порядком;

реєстраційна картка для включення до Реєстру (далі - реєстраційна картка) - документ встановленого АПУ зразка, який надається заявником до АПУ для внесення інформації про нього до Реєстру.

Інші поняття вживаються в цьому Порядку згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність", нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, стандартами аудиту та нормами професійної етики аудиторів.

1.2. Рішення щодо включення заявника до Реєстру, продовження терміну чинності Свідоцтва, внесення змін до Реєстру, видачі дубліката Свідоцтва, виключення з Реєстру або про відмову щодо включення до Реєстру приймається АПУ відповідно до цього Порядку.

1.3. Аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці, мають право на здійснення аудиторської діяльності лише після включення їх до Реєстру.

1.4. Про заявника до Реєстру вноситься така інформація:

• найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця);

• ідентифікаційний код/номер заявника;

• дата початку аудиторської діяльності (дата отримання першої ліцензії або Свідоцтва);

• адреса фактичного місцезнаходження, номери контактних телефонів, факсу, електронної пошти;

• інформація про державну реєстрацію;

• інформація про засновників (для аудиторів - П. І. Б., номери сертифікатів та дати їх отримання, ідентифікаційний номер, адреса; для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код, частка в статутному капіталі);

• посада та П. І. Б. керівника аудиторської фірми, номер та дата видачі сертифіката;

• кількість працівників, у тому числі перелік сертифікованих аудиторів з зазначенням серії та номерів сертифікатів;

• наявність та місцезнаходження філій, представництв або відділень, кількість працюючих в них сертифікованих аудиторів з зазначенням номерів їх сертифікатів.

1.5. Технічне ведення, актуалізацію Реєстру здійснює Секретаріат АПУ. Секретаріат АПУ несе відповідальність за збереження даних Реєстру, підтримання його в робочому стані та за достовірність оприлюднених даних Реєстру в пресі.

1.6. Реєстр ведеться в електронній формі. Інформація з Реєстру щодо найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця); ідентифікаційного коду/номера заявника; номера телефону та номера Свідоцтва є відкритою для користувачів.

1.7. Реєстр ведеться з деталізацією за адміністративно-територіальними одиницями України (області, АР Крим, міста Київ та Севастополь).

1.8. Перелік аудиторських фірм та аудиторів, які включені до Реєстру, публікується АПУ у кінці кожного року в засобах масової інформації, а також регулярно оновлюється на веб-сайті АПУ.

1.9. За достовірність інформації, наданої до АПУ, аудиторська фірма або аудитор несе відповідальність згідно із законодавством України.

Розділ II. Порядок включення аудиторських фірм та аудиторів до Реєстру


2.1. До Реєстру можуть бути включені:

2.1.1. аудиторські фірми - юридичні особи, які створені згідно з чинним законодавством та відповідають вимогам статті 5 Закону України "Про аудиторську діяльність", а саме:

а) установчими документами передбачено виключно аудиторську діяльність;

б) загальний розмір частки засновників (учасників), які не є аудиторами, у статутному капіталі не перевищує 30 відсотків;

в) керівником є аудитор.

2.1.2. аудитори, які зареєстровані відповідно до законодавства як фізичні особи - підприємці.

2.2. Для включення до Реєстру заявник подає до АПУ такі документи:

2.2.1. Аудиторська фірма:

а) заяву про включення до Реєстру (додаток 2);

б) реєстраційну картку (додаток 4);

в) копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену в установленому законодавством порядку;

г) копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку;

ґ) копії сертифікатів аудиторів - засновників (учасників) фірми та керівника фірми;

д) копію довідки ЄДРПОУ;

е) витяг з наказу про призначення керівником фірми аудитора, засвідчений печаткою аудиторської фірми;

є) відгук регіонального відділення АПУ (далі - РВ АПУ) на подані документи (при наявності в регіоні РВ АПУ);

ж) документ про внесення плати за включення до Реєстру.

2.2.2. Аудитор:

а) заяву про включення до Реєстру (додаток 3);

б) реєстраційну картку (додаток 4);

в) копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену в установленому законодавством порядку;

г) копію сертифіката аудитора;

ґ) відгук РВ АПУ на подані документи (при наявності в регіоні РВ АПУ);

д) документ про внесення плати за включення до Реєстру.

2.3. Секретаріат АПУ у 10-ти денний термін з дати отримання документів перевіряє їх на відповідність вимогам законодавства України та цього Порядку, готує проект рішення АПУ з цього питання і подає на затвердження АПУ. При розгляді документів, поданих заявником, Секретаріат АПУ при необхідності може запросити від заявника пояснення або уточнення їх окремих положень.

2.4. Рішення щодо включення до Реєстру заявника або про відмову щодо включення до Реєстру приймається АПУ. Заявник вважається включеним до Реєстру з дати прийняття відповідного рішення АПУ.

2.5. Після прийняття АПУ рішення про включення до Реєстру заявнику видається Свідоцтво про включення до Реєстру.

2.6. Свідоцтво про включення до Реєстру видається терміном на п'ять років. Свідоцтво підписується Головою АПУ та Завідувачем Секретаріату АПУ. Підписи засвідчуються печаткою АПУ.

2.7. Включені до Реєстру аудиторські фірми та аудитори зобов'язані:

2.7.1. дотримуватися в аудиторській діяльності вимог чинного законодавства України, рішень АПУ, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;

2.7.2. не пізніше 15 березня поточного року подавати до РВ АПУ та/або безпосередньо до АПУ звіт про виконані ними роботи за минулий рік (форма N 1 - аудит);

2.7.3. у випадку зміни даних, перелічених у п. 1.4 цього Порядку, у місячний термін подати до АПУ заяву про внесення змін до Реєстру (додаток 6), реєстраційну картку із зазначенням внесених змін та документи, що підтверджують відповідні зміни.

2.8. У разі зміни найменування аудиторської фірми, П. І. Б. аудитора або адреси його місцезнаходження/місця проживання на підставі відповідного клопотання заявника до Реєстру вносяться зміни з одночасною видачею нового Свідоцтва та анулюванням попереднього.

2.9. Підставами для прийняття АПУ рішення про відмову щодо включення заявника до Реєстру є:

2.9.1. невідповідність поданих документів, що додаються до заяви, вимогам законодавства України;

2.9.2. недостовірність інформації в документах, поданих заявником для включення до Реєстру;

2.9.3. надання документів, передбачених цим Порядком, не в повному обсязі;

2.9.4. наявність у Реєстрі аудиторської фірми, включеної раніше до Реєстру, з найменуванням, тотожним найменуванню заявника.

2.10. Для продовження терміну чинності Свідоцтва заявник не пізніше одного місяця до дати закінчення строку його дії повинен подати до АПУ такі документи:

а) заяву про продовження терміну чинності Свідоцтва про включення до Реєстру (додаток 5);

б) реєстраційну картку (додаток 4);

в) оригінал Свідоцтва, термін чинності якого закінчується;

г) відгук РВ АПУ (при наявності в регіоні РВ АПУ) про відсутність зауважень до аудиторської фірми або аудитора;

ґ) документ про внесення плати за продовження терміну чинності Свідоцтва.

2.11. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:

2.11.1. втрата Свідоцтва;

2.11.2. пошкодження Свідоцтва.

2.12. У разі втрати (значного пошкодження) Свідоцтва, термін чинності якого не закінчився, заявник зобов'язаний звернутися до АПУ із заявою про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 7).

За видачу нового Свідоцтва, дубліката Свідоцтва стягується плата в розмірі 50 відсотків від оплати, встановленої за включення до Реєстру.

Розділ III. Виключення з Реєстру


3.1. Підставами для прийняття АПУ рішення про виключення аудиторської фірми або аудитора з Реєстру є:

3.1.1. заява аудиторської фірми (аудитора);

3.1.2. невідповідність правового статусу юридичної особи вимогам статті 5 Закону України "Про аудиторську діяльність";

3.1.3. закінчення терміну чинності сертифіката аудитора фізичної особи - підприємця;

3.1.4. неналежне виконання своїх професійних обов'язків, а саме: порушення вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", стандартів аудиту, норм професійної етики аудитора та цього Порядку;

3.1.5. неподання аудиторською фірмою (аудитором) в установлений АПУ термін звіту про виконані роботи за минулий рік (форма N 1 - аудит);

3.1.6. надання недостовірної інформації в документах аудиторської фірми (аудитора), що подані до АПУ, яка стала відома АПУ після внесення заявника до Реєстру;

3.1.7. ненадання необхідних документів для продовження терміну чинності Свідоцтва в термін, визначений пунктом 2.10 цього Порядку.

3.1.8. вчинення аудиторською фірмою (аудитором) перешкод при здійсненні АПУ контролю за дотриманням вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів або не проходження аудиторською фірмою (аудитором) зазначеного контролю у визначений АПУ термін без поважних причин.

(пункт 3.1 розділу III доповнено підпунктом 3.1.8 згідно з
 рішенням Аудиторської палати України від 26.06.2008 р. N 191/7)

3.2. Виключення аудиторської фірми (аудитора) з Реєстру з анулюванням Свідоцтва здійснюється на підставі рішення АПУ.

3.3. Рішення АПУ щодо виключення аудиторської фірми (аудитора) з Реєстру має бути надіслане рекомендованим листом або вручене особисто в 15-денний строк з дати його прийняття та підлягає опублікуванню в засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті АПУ.

3.4. Рішення АПУ щодо застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень можуть бути оскаржені до суду.

3.5. Аудитор (аудиторська фірма) має в 10-денний термін з моменту отримання витягу з рішення АПУ про виключення з Реєстру повернути до Секретаріату АПУ Свідоцтво про включення до Реєстру.

 


Додаток 1
до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів  
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

 
СВІДОЦТВО

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

N ____________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Адреса ___________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Ідентифікаційний код/
номер ___________________________________ 

Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів рішенням Аудиторської палати України
від "___" ____________ 20__ р. N ____________
Свідоцтво чинне до "___" ____________ 20__ р.

Голова АПУ                         (                        )

Зав. Секретаріату АПУ      (                        )

М. П.

Рішенням Аудиторської палати України
від "___" ____________ 20__ р. N ____________
термін чинності Свідоцтва продовжено до
"___" ____________ 20__ р.

Голова АПУ                         (                        ) 

Зав. Секретаріату АПУ      (                        ) 

М. П.

Рішенням Аудиторської палати України
від "___" ____________ 20__ р. N ____________
термін чинності Свідоцтва продовжено до
"___" ____________ 20__ р.

Голова АПУ                         (                        ) 

Зав. Секретаріату АПУ      (                        ) 

М. П. 


 


Додаток 2
до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 


В Аудиторську палату України
___________________________________
        (П. І. Б. директора аудиторської фірми)
___________________________________
___________________________________
                            (N сертифіката)  


ЗАЯВА
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів


Прошу включити до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
______________________________________________________________________________________
                                                            (найменування аудиторської фірми, ідентифікаційний код)
Адреса _______________________________________________________________________________
                                                                         (місцезнаходження з поштовим індексом,
______________________________________________________________________________________
                                                                                             телефон/факс, e-mail)

До заяви додаються:
1. Реєстраційна картка.
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена в установленому законодавством порядку.
3. Копії установчих документів, засвідчені в установленому законодавством порядку.
4. Копії сертифікатів аудиторів - засновників (учасників) фірми та керівника фірми.
5. Копія довідки ЄДРПОУ.
6. Витяг з наказу про призначення керівника аудиторської фірми, засвідчений печаткою аудиторської фірми.
7. Відгук регіонального відділення АПУ на подані документи (при наявності в регіоні РВ АПУ).
8. Документ про внесення плати за включення до Реєстру.

        Аудиторська фірма зобов'язується здійснювати аудиторську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Аудиторської палати України, стандартів аудиту та норм професійної етики аудитора.  

М. П. 

           "___" ____________ 200_ р. 

__________________________
(особистий підпис керівника) 

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 200_ р.          N ____________ 

Від Секретаріату АПУ заяву прийняв _______________ 

(______________)
             (підпис) 

 


Додаток 3
до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 


В Аудиторську палату України
______________________________________
                         (П. І. Б. аудитора-підприємця) 

_______________________________________
_______________________________________
                                   (N сертифіката) 


ЗАЯВА
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів


Прошу включити до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
______________________________________________________________________________________
                                                                                                 (П. І. Б. аудитора)
Ідентифікаційний код ___________________________________________________________________
Паспортні дані _________________________________________________________________________
Місце проживання _____________________________________________________________________
                                                                                            (поштова адреса, телефон, e-mail)
______________________________________________________________________________________

До заяви додаються:
1. Реєстраційна картка.
2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена в установленому законодавством порядку.
3. Копія сертифіката аудитора.
4. Відгук регіонального відділення АПУ на подані документи (при наявності в регіоні РВ АПУ).
5. Документ про внесення плати за включення до Реєстру.

        Аудитор зобов'язується здійснювати аудиторську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Аудиторської палати України, стандартів аудиту та норм професійної етики аудитора.  

М. П. 

    "___" ____________ 200_ р. 

________________________
(особистий підпис) 

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 200_ р.         N ___________ 

Від Секретаріату АПУ заяву прийняв _____________ 

(________________)
               (підпис) 

 


Додаток 4
до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів  


РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА


1. Повне найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора)
 
 

       Скорочене найменування 

2. Ідентифікаційний код/номер 

3. Місце проведення державної реєстрації 

    Поштова адреса органу державної реєстрації 

4. Дата проведення державної реєстрації 

5. Номер запису про державну реєстрацію 

6. Орган державної податкової служби 

    Поштова адреса органу державної податкової служби 

7. Дата початку аудиторської діяльності (дата отримання першої ліцензії або Свідоцтва) 

8. Кількість відокремлених підрозділів та їхнє місце розташування:
    відділень ______, філій __________, представництв __________
    та кількість працюючих в них сертифікованих аудиторів (зазначити номера сертифікатів)
_____________________________________________________________________________________
 

8. Юридична адреса: поштовий індекс ______________ 

Область                            Район                                Місто (село)                               Район міста 

Вулиця                            Будинок                                 Корпус                                      Квартира 

9. Фактична адреса 

Телефон, факс
електронна адреса 

10. Посада, П. І. Б. керівника, номер та дата видачі сертифіката
 
 

11. Засновники (учасники): 

Найменування юридичної особи або прізвище та ініціали фізичної особи 

Адреса фактичного місцезнаходження 

Ідентифікаційний код/номер 

Номер сертифіката і дата видачі 

Частка в статутному капіталі ( %) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12. Кількість працівників усього ______________, у т. ч.:
12.1. Кількість постійних працівників-аудиторів ______ осіб 

П. І. Б. аудитора 

Посада 

Номер та дата видачі сертифіката 

Дата закінчення терміну чинності сертифіката 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.2. Середньорічна кількість сумісників (аудиторів) ______ осіб 

13. Членство (співпраця) у міжнародних аудиторських фірмах (вказати назви фірм), у вітчизняних об'єднаннях аудиторів (аудиторських фірм) (надати перелік) 

  

  

  

  Аудиторська фірма (аудитор) зобов'язується здійснювати аудиторську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, стандартів аудиту та норм професійної етики аудитора.

М. П. 

Картку заповнив 

________________
      (підпис, П. І. Б.) 

Керівник 

___________
(підпис) 

________________________
(П. І. Б.) 

_____________________________
(телефон) 

 


Додаток 5
до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів  


В Аудиторську палату України

________________________________________
                       (П. І. Б. директора аудиторської
                        фірми/аудитора - підприємця)
________________________________________
________________________________________
                                         (N сертифіката) 


ЗАЯВА
про продовження терміну чинності Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів


        Прошу продовжити термін чинності Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів N ________, видане рішенням Аудиторської палати України від "___" ____________ 200_ р. N ______,
______________________________________________________________________________________
                                                (назва аудиторської фірми/П. І. Б. аудитора, ідентифікаційний код/номер) 

______________________________________________________________________________________
                                  (місцезнаходження аудиторської фірми/місце проживання аудитора, телефон/факс, e-mail) 

До заяви додаються:
1. Реєстраційна картка.
2. Оригінал Свідоцтва про включення до Реєстру, термін чинності якого закінчується.
3. Відгук регіонального відділення АПУ про відсутність зауважень до аудиторської фірми або аудитора (при наявності в регіоні РВ АПУ).
4. Документ про внесення плати за продовження терміну чинності Свідоцтва.

        Аудиторська фірма/аудитор зобов'язується здійснювати аудиторську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, рішень Аудиторської палати України, стандартів аудиту та норм професійної етики аудитора. 

М. П. 

"___" ____________ 200_ р. 

___________________________________
(особистий підпис керівника аудиторської фірми) 

(                                 ) 

Дата і номер реєстрації заяви "___" ____________ 200_ р. N ________ 

Від Секретаріату АПУ заяву прийняв 

_________________________
(підпис) 

(                                  ) 

 


Додаток 6
до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 


В Аудиторську палату України
________________________________________
                     (П. І. Б. директора аудиторської
                     фірми/аудитора - підприємця)
________________________________________
________________________________________
                                   (N сертифіката) 


ЗАЯВА
про внесення змін до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів


Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                 (найменування аудиторської фірми, П. І. Б. аудитора)
_____________________________________________________________________________________
                                                  (ідентифікаційний код/номер, місцезнаходження /місце проживання)
_____________________________________________________________________________________
                                (номер, дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів)
Прошу внести зміни до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів на підставі:
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (зміни в документах, що надані до АПУ заявником)
_____________________________________________________________________________________

До заяви додаються такі документи:
1. Реєстраційна картка про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.
2. Копії документів, які є підставами для внесення змін:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

"___" ____________ 200_ року

Підпис керівника АФ/ аудитора _____________________________ /____________________________
                                                                                                                                                                           (ініціали, прізвище) 

М. П. (за наявності) 

 


Додаток 7
до Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 


В Аудиторську палату України
____________________________________
                    (П. І. Б. директора аудиторської 
                      фірми/аудитора - підприємця)
____________________________________
____________________________________
                                (N сертифіката) 


ЗАЯВА
про видачу дубліката Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів


Заявник _______________________________________________________________________________
                                                                         (назва аудиторської фірми, П. І. Б. аудитора)
______________________________________________________________________________________
                                                                                    (ідентифікаційний код/номер)
______________________________________________________________________________________
                                                                            (місцезнаходження/місце проживання)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                   (номер, дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів) 

Прошу видати дублікат Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів на підставі:
______________________________________________________________________________________
                                                                                                   (зазначити причину)
______________________________________________________________________________________

До заяви додаються такі документи:
1. Інформація про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва у відповідних засобах масової інформації (у разі втрати Свідоцтва).
2. Непридатне для користування Свідоцтво (у разі наявності).
3. Документ про внесення плати за оформлення бланка Свідоцтва.

"___" ____________ 200_ року 

Підпис керівника АФ/аудитора 

__________________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. (за наявності) 

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення від 26. 04. 2007 №176/4
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 №140-V),...

Рішення від 26. 04. 2007 №176/7
Керуючись статтею 11 Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....

Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3
Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 n 140-V),...

Рішення від 11 жовтня 2007 року n 183/3
Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року n 3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 n 140-V),...

Рішення від 11. 10. 2007 №183/3
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09. 2006 №140-V),...

Проект Міністерство транспорту та зв'язку України наказ «Про затвердження...
Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених...

Наказ
Відповідно до пункту 62 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів...

Господарський кодекс україни
Ову, 2007 р., n 52, ст. 3476, від 9 січня 2007 року n 549-V, ову, 2007 р., N 8, ст. 276, від 17 вересня 2008 року n 514-vi, ову,...

Президента України Про зміни у складі Національної ради реформ
«Питання Національної ради реформ» (із змінами, внесеними Указами від 19 січня 2015 року №22, від 3 червня 2015 року №310, від 26...

Кутовий штамп підприємства
Вк працював за сумісництвом на посаді інженера І категорії конструкторського відділу сп «Інжинірингкомплектагромаш» з 1 вересня 2005...

Кодекс України (далі — пк) встановлює обов’язок податкових агентів
«д» п. 176. 2 ст. 176 Пк. Форма цієї декларації встановлена наказом Державної податкової адміністрації України від 31. 01. 2011 р....

№33 від 05 квітня 2017 року
Баришівського району», наказу Морозівського нвк від 29. 03. 2017 №32 «Про проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017...

Закон україни
З 01. 10. 2007 р стосовно складання та уточнення списків виборців цей Закон діє у частині, що не суперечить Закону №698-v від 22....

Рішення районної атестаційної комісії від 6 квітня 2011 року: підтвердити...
Українська мова найважливіший засіб національно патріотичного виховання

А регламент здійснення контролю за їх виконанням визначений у
Союзу (ЄС) прийняли нові Правила щодо часу відпочинку та роботи водія, які з 11 квітня 2007 року у повному обсязі набули чинності...

Наказ
Відповідно до підпункту "д" пункту 176. 2 статті 176 розділу IV податкового кодексу України та статті 8 Закону України "Про державну...

Наказ
Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року №578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за...

Закону України «Про загальну середню освіту», статті 21
Державних санітарних норм І правил «Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей», затверджених наказом Міністерства охорони...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт