Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Технічний регламент модулів оцінки відповідності

Технічний регламент модулів оцінки відповідності

Сторінка1/4
  1   2   3   4
                             http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif     

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИП О С Т А Н О В А
від 7 жовтня 2003 р. N 1585
КиївПро затвердження Технічного регламенту модулів
оцінки відповідності{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1843 (
1843-2006-п ) від 27.12.2006
N 920 (
920-2011-п ) від 31.08.2011
N 708 (
708-2012-п ) від 18.06.2012 }
Відповідно до статті 6 Закону України "Про
підтвердження відповідності" ( 2406-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

Затвердити Технічний регламент модулів оцінки відповідності
(додається).

{ Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 1843 (
1843-2006-п ) від 27.12.2006, N 920 ( 920-2011-п ) від
31.08.2011 }
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2011 р. N 920)

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
модулів оцінки відповідності
Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює основні вимоги до
проведення процедури оцінки відповідності та визначає модулі її
проведення.

Цей Технічний регламент не застосовується в разі, коли
відповідні технічні регламенти містять процедури (модулі) оцінки
відповідності. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 708 ( 708-2012-п ) від 18.06.2012 }

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у
значенні, наведеному у Законах України "Про стандартизацію"
( 2408-14 ), "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 ), "Про
стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"
( 3164-15 ) та "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ).

3. Для проведення процедури оцінки відповідності,
передбаченої відповідним технічним регламентом, застосовуються
модулі - комплекси уніфікованих процедур оцінки відповідності
(далі - модуль), які обираються згідно з вимогами пункту 5 цього
Технічного регламенту.

Модулі, визначені цим Технічним регламентом, застосовуються в
разі посилання на них у відповідних технічних регламентах. { Пункт
3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 708 ( 708-2012-п )
від 18.06.2012 }

У разі коли міжнародні та регіональні стандарти, стандарти і
технічні регламенти інших держав або відповідні їх частини, на
основі яких відповідно до закону повинні розроблятися технічні
регламенти, містять процедури (модулі) оцінки відповідності, у
відповідних технічних регламентах не допускається застосування
посилання на цей Технічний регламент. { Пункт 3 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 708 ( 708-2012-п ) від 18.06.2012 }

4. У разі коли це передбачено відповідним технічним
регламентом, процедура оцінки відповідності може проводитися з
відхиленням від деяких вимог, встановлених цим Технічним
регламентом, зокрема щодо:

подання додаткової інформації у технічній документації;

строку зберігання технічної документації;

зазначення:

- вибору виробника щодо проведення випробувань акредитованою
випробувальною лабораторією самого виробника або призначеним
органом з оцінки відповідності продукції (далі - призначений
орган), обраним виробником;

- способу проведення перевірки продукції шляхом випробування
кожного зразка продукції або шляхом випробування із застосуванням
методу випадкового відбору;

- строку дії сертифіката перевірки типу;

подання у сертифікаті перевірки типу важливої інформації, яка
стосується оцінки відповідності та контролю без зупинення
виробництва та підлягає включенню до сертифіката або його
додатків;

положень, які стосуються зобов'язань призначеного органу
інформувати орган виконавчої влади, що його призначив, про
періодичність проведення перевірок призначеним органом.

Для продукції, виготовленої на замовлення або малою партією,
застосовуються більш гнучкі умови щодо процедур оцінки
відповідності.

5. Модулі застосовуються з урахуванням таких принципів:

недопущення введення в обіг продукції, яка не відповідає,
зокрема, вимогам безпеки для життя та здоров'я людини, майна, а
також охорони навколишнього природного середовища;

застосування модулів залежно від стадій проектування і
виробництва продукції;

проведення оцінки відповідності продукції на стадіях
проектування і виробництва продукції до введення її в обіг;

достатньої кількості модулів для забезпечення відповідності
продукції встановленим вимогам, вибору модулів з урахуванням виду
продукції, наявністю чи відсутністю третьої сторони, умов
виробництва;

неприпустимості застосування надто складних модулів з огляду
на мету забезпечення відповідності продукції встановленим
технічним регламентом вимогам;

виробник повинен мати можливість вибору між модулями
забезпечення якості та модулями сертифікації продукції (крім
випадків, коли для забезпечення відповідності вимогам,
установленим технічними регламентами, застосовується конкретна
процедура).

6. Для оцінки відповідності використовуються модулі A, A1,
A2, B, C, C1, C2, D, D1, E, E1, F, F1, G, H, H1.

7. Модуль В використовується для проведення частини процедури
оцінки відповідності - перевірки типу та застосовується на стадії
проектування. Зазначений модуль застосовується разом з модулями C,
C1, C2, D, E, F, чим забезпечується оцінка відповідності на стадії
виробництва.

8. Маркування продукції національним знаком відповідності
здійснює виробник або за його дорученням уповноважений
представник - резидент України, який визначений виробником на
підставі договору з ним для вчинення певних дій від його імені під
час проведення оцінки відповідності продукції (далі -
уповноважений представник), після позитивних результатів
виробничого контролю до введення продукції в обіг, якщо інше не
передбачено відповідним технічним регламентом. У разі потреби у
технічному регламенті передбачається, що маркування здійснюється
особою, що відповідає за введення продукції в обіг.

{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 708
(
708-2012-п ) від 18.06.2012 }9. Ідентифікаційний номер призначеного органу згідно з
державним реєстром таких органів наноситься самим органом або за
згодою виробником, або його уповноваженим представником, якщо інше
не передбачено відповідним технічним регламентом.

{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 708
(
708-2012-п ) від 18.06.2012 }Процедури оцінки відповідностіМодуль A (внутрішній контроль виробництва)10. Внутрішній контроль виробництва - це процедура оцінки
відповідності, за допомогою якої виробник виконує зобов'язання,
наведені у пунктах 11-13 цього Технічного регламенту, гарантує під
свою відповідальність відповідність даної продукції вимогам, що до
неї застосовані.

11. Виробник розробляє технічну документацію. Технічна
документація дасть змогу провести оцінювання продукції діючим
вимогам та охоплює, наскільки це стосується оцінювання, питання
проектування, виробництва та застосування продукції.


Виробник вживає всіх заходів, необхідних для того, щоб
виробництво та контроль за ним забезпечували відповідність
виробленої продукції технічній документації та вимогам технічного
регламенту до такої продукції.

12. Технічна документація повинна, зокрема, містити:

загальний опис продукції;

технічний проект і виробничі креслення, схеми елементів,
складальних вузлів, принципові електричні схеми;

описи та пояснення щодо креслень і схем та такі, що
стосуються застосування продукції;

список стандартів з переліку національних стандартів, які в
разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції
вимогам технічних регламентів.

У разі часткового застосування стандартів в технічній
документації зазначаються ті частини (положення) стандартів, що
були застосовані;

результати проектних розрахунків, випробувань;

протоколи випробувань.

13. Виробник або його уповноважений представник наносить
маркування національним знаком відповідності на кожний окремий
зразок продукції, який задовольняє застосовуваним вимогам
технічного регламенту, та складає декларацію про відповідність
(далі - декларація) з огляду на необхідність ідентифікації
продукції, стосовно якої вона складена.

Декларація разом з технічною документацією зберігається
протягом 10 років після виготовлення останнього зразка продукції.
Копії згаданих документів подаються на запит визначених
законодавством органів виконавчої влади для перевірки.

Модуль A1 (внутрішній контроль виробництва
і контрольовані випробування продукції)14. Модуль A1 складається з модуля A, доповненого вимогою
щодо проведення одного чи кількох випробувань однієї чи кількох
характерних властивостей кожного зразка продукції з метою
перевірки його відповідності вимогам технічного регламенту.

За вибором виробника випробування проводяться акредитованою
випробувальною лабораторією самого виробника або призначеним
органом.

Маркування продукції, складення декларації здійснюється за
процедурою, передбаченою модулем A.

Якщо перевірки і випробування проводяться призначеним
органом, виробник або його уповноважений представник наносить за
згодою призначеного органу ідентифікаційний номер такого органу на
кожний зразок продукції.


Модуль A2 (внутрішній контроль виробництва
і контрольовані випробування продукції
через довільні інтервали часу)15. Модуль A2 складається з модуля A, доповненого вимогою
щодо проведення перевірки продукції під наглядом через довільні
інтервали часу.

Контроль продукції через довільні інтервали часу здійснюється
з метою перевірки якості внутрішнього контролю продукції з
урахуванням, зокрема, технологічної складності та обсягів
виробництва.

Зазначений контроль здійснює за вибором виробника його
акредитована випробувальна лабораторія або призначений орган через
інтервали часу, визначені лабораторією чи призначеним органом.

Відібрана на виробництві методом випадкового відбору до
введення в обіг продукція підлягає перевірці та випробуванню щодо
відповідності вимогам технічного регламенту згідно із
застосованими повністю чи частково стандартами з переліку
національних стандартів або рівноцінному випробуванню.

Маркування продукції, складення декларації здійснюється за
процедурою, передбаченою модулем A.

Якщо перевірки і випробування проводяться призначеним
органом, виробник або його уповноважений представник наносить за
згодою призначеного органу ідентифікаційний номер такого органу на
кожний зразок продукції.

Модуль B (перевірка типу)16. Перевірка типу є частиною процедури оцінки відповідності,
за допомогою якої призначений орган перевіряє технічний проект
продукції, підтверджує і засвідчує її відповідність вимогам
технічного регламенту.

Перевірка типу може проводитись у такий спосіб:

випробування зразка готової продукції;

оцінка відповідності технічного проекту продукції шляхом
експертизи технічної документації та підтвердних документів,
визначених у пункті 17 цього Технічного регламенту, та
випробування однієї або кількох критичних частин зразка продукції;

оцінка відповідності технічного проекту продукції шляхом
експертизи технічної документації та підтвердних документів,
визначених у пункті 17 цього Технічного регламенту, без
випробування зразка продукції.

17. Виробник або його уповноважений представник подає
призначеному органу заявку на перевірку типу, яка повинна
обов'язково містити:

найменування і адресу виробника, а також у разі подання
заявки уповноваженим представником - його найменування і адресу;

письмове підтвердження, що така заявка не подана іншому
призначеному органу.


До заявки додаються:

технічна документація;

зразки відповідної продукції в кількості, що необхідна для
проведення випробувань. У разі необхідності призначений орган може
використовувати додаткові зразки продукції;

документи, що підтверджують відповідність рішень технічного
проекту вимогам технічного регламенту (якщо стандарти з переліку
національних стандартів не застосовувались). Зазначені документи
повинні містити результати випробувань, проведених акредитованою
лабораторією виробника або іншою акредитованою випробувальною
лабораторією.

18. Технічна документація повинна охоплювати всі стадії
проектування, виробництва та застосування продукції, містити
інформацію для встановлення відповідності продукції вимогам
технічних регламентів, зокрема:

загальний опис продукції;

технічний проект, виробничі креслення, схеми елементів,
складальних вузлів, принципові електричні схеми;

описи та пояснення щодо креслень і схем та такі, що
стосуються застосування продукції;

список стандартів з переліку національних стандартів, які в
разі застосування є доказом відповідності продукції вимогам
технічних регламентів.

У разі часткового застосування стандартів в технічній
документації зазначаються ті частини (положення) стандартів, що
були застосовані;

результати проектних розрахунків, випробувань;

протоколи випробувань.

19. Призначений орган стосовно продукції:

проводить експертизу технічної документації;

перевіряє типовий зразок або кілька зразків з метою
підтвердження факту його виготовлення згідно з технічним проектом;

визначає елементи зразка, спроектовані відповідно до вимог
стандартів з переліку національних стандартів, а також елементи,
спроектовані без дотримання їх вимог;

у разі застосування стандартів з переліку національних
стандартів проводить перевірку та випробування, необхідні для
оцінки правильності застосування таких стандартів;

проводить перевірку та випробування для підтвердження
відповідності прийнятих виробником рішень вимогам технічного
регламенту, якщо стандарти з переліку національних стандартів не
застосовувались;

узгоджує із заявником місце проведення перевірки та
випробувань;

оформляє звіт про оцінку, в якому наведені дані про проведену
роботу та отримані результати.

Оприлюднення відомостей, що містяться у зазначеному звіті,
забороняється, за винятком подання на запит органу, що його
призначив.

20. Якщо за результатами перевірки типу встановлено
відповідність типового зразка продукції вимогам технічного
регламенту, призначений орган видає заявникові сертифікат
перевірки типу, у якому зазначаються:

найменування і адреса виробника;

результати проведених перевірок;

умови дії сертифіката (у разі необхідності);

дані, необхідні для ідентифікації перевіреного типового
зразка.

Сертифікат перевірки типу може мати один чи кілька додатків
та повинен містити інформацію в обсязі, достатньому для оцінки
відповідності виготовленої продукції перевіреному типу та
здійснення контролю під час експлуатації.

Призначений орган зберігає до закінчення строку дії
сертифіката перевірки типу його копію разом з додатками та
комплект документів, включаючи подані виробником.

Якщо перевірений тип не відповідає вимогам технічного
регламенту, призначений орган відмовляє у видачі сертифіката
перевірки типу та повідомляє у десятиденний строк про це
виробникові з обґрунтуванням причини.

21. Призначений орган повинен володіти інформацією про
сучасний стан технічного розвитку відповідної галузі, зміни якого
можуть зумовити невідповідність раніше перевіреного типу вимогам
технічного регламенту.

У такому разі призначений орган приймає рішення про
проведення додаткової перевірки та повідомляє про це виробникові.

22. Виробник або його уповноважений представник інформує
призначений орган, який видав сертифікат перевірки типу, про
будь-які зміни перевіреного типового зразка, які підлягають
додатковій перевірці, якщо такі зміни можуть вплинути на ступінь
відповідності продукції вимогам технічного регламенту або умовам
дії сертифіката перевірки типу.

Зазначені зміни потребують додаткового схвалення у формі
додатка до оригіналу сертифіката перевірки типу.

23. Призначений орган подає інформацію:

органові, що призначає, - щодо сертифікатів перевірки типу,
які він видав та відкликав, а також (періодично чи на запит) щодо
переліку сертифікатів, які він відхилив, зупинив дію або встановив
щодо них обмеження, та/або додатків до них;

іншим призначеним органам - щодо відмови у видачі
сертифікатів перевірки типу, які він відхилив, відкликав, зупинив
дію або встановив щодо них обмеження, та за запитом - про виданий
сертифікат перевірки типу та/або додатки до нього.

Окремими технічними регламентами можуть передбачатися інші
заходи.

24. Виробник або його уповноважений представник зберігає
разом з технічною документацією копію сертифіката перевірки типу
та додатки до нього протягом 10 років після виготовлення
останнього зразка продукції та подає їх на запит визначених
законодавством органів виконавчої влади для перевірки.

Модуль C (відповідність типові за результатами
внутрішнього контролю виробництва)25. Відповідність типові за результатами внутрішнього
контролю виробництва є частиною процедури оцінки відповідності, за
допомогою якої та модуля B виробник гарантує, що певна продукція
відповідає типовому зразку, зазначеному в сертифікаті перевірки
типу, та вимогам технічного регламенту, який до неї
застосовується.

26. Виробник вживає всіх заходів, необхідних для того, щоб
виробництво та контроль за ним забезпечували відповідність
продукції типові, зазначеному у сертифікаті перевірки типу, та
вимогам технічного регламенту, який до неї застосовується.

27. Виробник або його уповноважений представник:

складає декларацію з огляду на необхідність ідентифікації
зразка продукції та зберігає разом з технічною документацією
протягом 10 років після виготовлення останнього зразка продукції.

Копії декларації та технічної документації подаються на запит
визначених законодавством органів виконавчої влади для перевірки;

наносить маркування національним знаком відповідності на
кожний окремий зразок продукції, що відповідає типовому зразку,
зазначеному в сертифікаті перевірки типу, та задовольняє вимогам
технічного регламенту.

Модуль C1 (відповідність типові за результатами
внутрішнього контролю виробництва
та випробування продукції)28. Модуль C1 складається з модуля C, доповненого вимогою
щодо проведення одного чи кількох випробувань однієї чи кількох
характерних властивостей кожного зразка продукції з метою
перевірки його відповідності вимогам технічного регламенту.

За вибором виробника випробування проводяться акредитованою
випробувальною лабораторією самого виробника або призначеним
органом.

Маркування продукції, складення декларації здійснюється за
процедурою, передбаченою модулем C.

Якщо випробування проводяться призначеним органом, виробник
або його уповноважений представник наносить за згодою призначеного
органу ідентифікаційний номер такого органу на кожний зразок
продукції.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Технічний регламент безпеки іграшок
Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Кабінет...

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів
Відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” Кабінет Міністрів України...

Регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності...

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного,...
Відповідно до статті 14 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» Кабінет Міністрів України...

Технічний Регламент чемпіонату України «Дитяча ліга» серед юнаків...
Технічний Регламент чемпіонату України «Дитяча ліга» серед юнаків та дівчат з волейболу (далі – Технічний Регламент) сукупність умов...

Порядок декларування продукції
Декларація про відповідність оформляється на продукцію, вимоги до якої встановлені відповідними технічними регламентами, з врахуванням...

Технічний регламент
Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2014/33/єс європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р про гармонізацію...

Процедура оцінки відповідності радіообладнання за модулем н “відповідність...
Органі з оцінки відповідності/сертифікації нвкп “Стандарт-Сервіс” (далі – оов) процедури оцінки відповідності радіообладнання за...

Оцінка відповідності продукції вимогам Технічного регламенту радіообладнання...
Цей документ пояснює застосування в Органі з оцінки відповідності/сертифікації нвкп “Стандарт-Сервіс” (далі – оов) процедури оцінки...

Регламент з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої...
Цей Регламент розроблено у відповідності до Закону України «Про товарну біржу», Наказу Державного комітету лісового господарства...

Регламент з організації та проведення аукціонів з продажу необробленої...
Цей Регламент розроблено у відповідності до Закону України «Про товарну біржу», Наказу Державного комітету лісового господарства...

Рекомендації по застосуванню Технічного регламенту Безпеки іграшок 1 вступ
Регламент розроблено відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”...

Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження...
України “Про соціальний діалог в Україні” визначає процедуру проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження...

Інструкція по проведенню Щорічної оцінки персоналу
Оцінка персоналу – система періодичної (регулярної) оцінки результатів праці працівника або продемонстрованих компетенцій, підходів...

Регламент є обов'язковим до виконання для тб «Товарна біржа «Житомирські торги»
Даний Регламент розроблено у відповідності до Закону України «Про товарну біржу», Наказу Державного комітету лісового господарства...

Технічний регламент безпеки іграшок
Небезпека може бути пов'язана з конструкцією іграшки та складом матеріалів, з яких вона

Заявка щодо сертифікації кандидата в аудитори з оцінки відповідності...

2 терміни та визначення понять
Технічному регламенті будівельних виробів, будівель І споруд (далі Технічний регламент), затвердженому Постановою Кабінету Міністрів...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт