Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

«Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів I, II, III категорій складності»

«Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів I, II, III категорій складності»

Додаток

до наказу № 1.8
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

«Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт

щодо об’єктів I, II, III категорій складності»

(назва послуги)


Інформація про адміністративний орган, який надає адміністративну послугу

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Маріупольської міської ради

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Юридична адреса :87500, м. Маріуполь, пр. Миру,70,

Фактичне місцезнаходження: 87500, м. Маріуполь,

вул. Грецька, 40/42

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер з 8.00 до 17.00,

п’ятниця з 8.00 до 16.00,

обідня перерва з 12.00. до 12.48

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

тел. (0629)47-43-97

e-mail: dabi_marsovet@ukr.net

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

Лівобережний районний відділ надання адміністративних послуг

Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг, пр. Миру, 107

Лівобережний районний відділ надання адміністративних послуг, пр. Перемоги, 16, каб. 401, 403

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг:
Понеділок, Середа, П’ятниця, Субота 09.00-16.00

Вівторок, Четвер 9.00-20.00

Без перерви

Вихідні дні – неділя, святкові та неробочі дні
Лівобережний районний відділ надання адміністративних послуг:
Понеділок - Четвер 9.00-16.00 П’ятниця 9.00-15.00

Без перерви

Вихідні дні — субота, неділя, святкові та неробочі дні

Телефон/факс, адреса елек-тронної пошти та веб-сайт центру надання адміністра-тивних послуг

Центр надання адміністративних послуг:

(0629) 58-70-50, (067) 941-0-444, (095) 106-12-37

cnap@mariupolrada.gov.ua, www.cnap-mariupol.com.ua

Лівобережний районний відділ надання адміністративних послуг (068) 48 48 289, (095) 64 99 889

Законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги

Підстави надання послуги (закони, нормативно-правові акти)

1. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 36)

2. Закон України «Про адміністративні послуги»

3. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

4. Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

5. Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» (в редакції постанови КМУ № 879 від 21.10.2015)

Умови одержання адміністративної послуги

Одержувач адміністративної послуги

Громадяни України, фізичні особи – підприємці, юридичні особи, особи без громадянства;

іноземні: громадяни, фізичні особи – підприємці, юридичні особи

Платність/безоплатність адміністративної послуги

Безоплатно

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Два примірники декларації про початок виконання будівельних робіт відповідно до вимог ст. 36 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» за формою встановленого зразка

Порядок та спосіб подання документів для отримання адміністративної послуги

Особисто або за довіреністю:

1. Зібрати необхідні документи

2. Звернутися до Центру надання адміністративних послуг або до Лівобережного районного відділу

3. Подати необхідні документи та оформити заяву встановленого зразка

Засобами поштового зв’язку:

1. Зібрати необхідні документи та оформити заяву встановленого зразка

2. Надіслати до Центру надання адміністративних послуг

Термін виконання адміністративної послуги

5 (п’ять) робочих днів з дня надходження декларації до управління ДАБК Маріупольської міської ради

Результат адміністративної послуги

Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт, видача одного примірника зареєстрованої декларації замовнику, або повернення декларації замовнику з письмовим обґрунтуванням причини

Можливі способи отримання відповіді (результату)

Особисто / за довіреністю або засобами поштового зв’язку

Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Повернення декларації замовнику для усунення виявлених недоліків у разі, якщо у декларації про початок виконання будівельних робіт не відображено інформації щодо замовника, назви чи адреси об’єкта будівництва, документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків, визначених частиною четвертою статті 34 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», містобудівних умов та обмежень (крім об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються), проектувальника, головного архітектора та/або головного інженера проекту, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, з обґрунтуванням причини у строк, передбачений для її реєстрації. Після усунення недоліків декларація розглядається органом державного архітектурно-будівельного контролю в порядку, передбаченому для її реєстрації.

Порядок оскарження у разі відмови надання адміністративної послуги або неякісного надання послуги

Рішення про реєстрацію або повернення для усунення виявлених недоліків декларації може бути розглянуто у порядку нагляду Держархбудінспекцією (без права реєстрації декларації) або оскаржено до суду.

Відповідальність за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг

Посадові особи несуть адміністративну, цивільну відповідальність за порушення законодавства


Інформаційне забезпечення замовника адміністративної послуги

Інформацію про послуги можна отримати в Центрі надання адміністративних послуг / районному відділі або на офіційному сайті Держархбудінспекції України у розділі «Реєстр дозвільних документів» в єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів


Інформаційну картку розроблено управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю Маріупольської міської ради

Начальник управління

Державного архітектурно-будівельного

контролю Маріупольської міської ради Д.Л.ПизінДодаток 5
до Порядку

______________________________________________________

(найменування органу державного архітектурно-будівельного

_________________________________________

контролю, якому надсилається декларація)
Замовник

_______________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, місце _______________________________________________________

проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, _______________________________________________________

номер облікової картки платника податків (не зазначається

_______________________________________________________

фізичними особами, які через свої релігійні переконання _______________________________________________________

відмовляються від прийняття реєстраційного номера _______________________________________________________

облікової картки платника податків та повідомили про це _______________________________________________________

відповідному органу державної податкової служби і мають

_______________________________________________________

відмітку у паспорті), номер телефону;

_______________________________________________________

найменування юридичної особи, її місцезнаходження,

_______________________________________________________

код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, _______________________________________________________

номер телефону)


ДЕКЛАРАЦІЯ
про початок виконання будівельних робіт

_______________________________________________________________________________,

(найменування об’єкта будівництва)

поштова/будівельна адреса ________________________________________________________,

вид будівництва _________________________________________________________________

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення

_______________________________________________________________________________________________,

діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта _____________________________________________________________________.

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Технічний нагляд здійснює ___________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

_______________________________________________________________________________.

серія і номер кваліфікаційного сертифіката, номер телефону)

Проектна документація розроблена ____________________________________________

(найменування проектувальника,

________________________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ)

під керівництвом (необхідне зазначити)


Найменування посади відповідальної особи

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону

Найменування, дата видачі та номер документа про призначення

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

Головний архітектор проекту


Головний інженер проекту


та затверджена замовником ________________________________________________________

(дата затвердження (для фізичних осіб) чи

________________________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження

_______________________________________________________________________________________________,

або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)

категорія складності _____________________________________________________________.

Експертиза проекту будівництва проведена ____________________________________

(найменування експертної

________________________________________________________________________________________________

організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові головного експерта,

_______________________________________________________________________________________________.

серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено _______________________________________________________________________________.

(прізвище, ім’я та по батькові)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

________________________________________________________________________________________________

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника

________________________________________________________________________________________________

податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються

________________________________________________________________________________________________

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

________________________________________________________________________________________________

повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

________________________________________________________________________________________________

найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків

_______________________________________________________________________________________________.

згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки видані (крім об’єктів, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не видаються) ________________________________________________________________________________

(найменування органу, який видав містобудівні умови

_______________________________________________________________________________________________.

та обмеження, їх реєстраційний номер та дата видачі)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі

________________________________________________________________________________________________

(дата, серія, номер документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, _____________________________________________________________________________________________

дата, номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)

________________________________________________________________________________________________

та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

Загальна площа будівлі відповідно до проектної документації,
кв. метрів ___________.

Основні показники об’єкта будівництва:

Найменування основного показника

Одиниця вимірювання

Відповідно до проектної документації

загальний

у тому числі пускового комплексу або черги

Характеристика житлових будинків (за наявності):

кількість поверхів _______________________,

кількість квартир у житловому будинку та їх площа:

Тип квартири

Кількість квартир

Площа, кв. метрів

загальна

житлова

Однокімнатна


Двокімнатна


Трикімнатна


Чотирикімнатна


П’ятикімнатна


Шестикімнатна


Семикімнатна


Восьмикімнатна і більше 


Усього

Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень, кв. метрів ______,

характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності):

загальна площа нежитлових приміщень об’єкта будівництва,
кв. метрів ______________

Найменування нежитлового приміщення

Функціональне призначення нежитлового приміщення (для житлових будинків)

Загальна площа,
кв. метрів

Технічні характеристики

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об’єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, ________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цій декларації, та виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації, з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

______________________

(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)

МП
Зареєстровано _____________________________

(найменування органу)

____ ____________ 20__ р. № _______________

____________   _______________________________

(підпис)        (ініціали та прізвище посадової особи)

МП

________

Примітки. 1. Кожна сторінка цієї декларації підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

2. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

3. Об’єкт має такі основні показники, як потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється в одиницях вимірювання відповідно до цільової продукції або основних видів послуг).

4. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об’єктів, для яких проведення експертизи є обов’язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

5. Відомості щодо загальної площі будівлі відповідно до проектної документації та характеристики житлових будинків для об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури не зазначаються.

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 747 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 879 від 21.10.2015}

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Щодо надання роз’яснення з приводу реєстрації повідомлень про зміну...
Відповідно до частин третьої, шостої статті 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» форма декларації про початок...

Роз’яснення щодо типових помилок при заповненні деларацій
Замовник будівництва має право виконувати будівельні роботи на об’єктах, що належать до І-ІІІ категорії складності, після реєстрації...

Зразок заповнення декларації про початок виконання будівельних робіт для фізичних осіб

Зразок заповнення декларації про початок виконання будівельних робіт для юридичних осіб

Рішення від 16 червня 2011 року n 59
Розглянувши проект Настанови щодо застосування будівельних норм у частині віднесення об'єктів будівництва до категорій складності...

Найменування органу, якому надсилається повідомлення
Відповідно до статті 36 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” повідомляю про зміну даних у декларації про початок...

Зразок заповнення повідомлення про початок виконання будівельних робіт для юридичних осіб
Заповнення повідомлення про початок виконання будівельних робіт для юридичних осіб

Зразок заповнення повідомлення про початок виконання будівельних робіт для юридичних осіб
Заповнення повідомлення про початок виконання будівельних робіт для юридичних осіб

Роз’яснення щодо порядку отримання права на виконання будівельних робіт на підставі повідомлення
Загальні засади отримання права на виконання будівельних робіт визначені статтею 34 Закону України «Про регулювання містобудівної...

Зразок заповнення повідомлення про початок виконання будівельних робіт для фізичних осіб
Зразок заповнення повідомлення про початок виконання будівельних робіт для фізичних осіб 1

Зразок заповнення повідомлення про початок виконання будівельних робіт для фізичних осіб
Зразок заповнення повідомлення про початок виконання будівельних робіт для фізичних осіб 1

1. технічний регламент на отримання дозволу на виконання будівельних робіт
Розроблений відповідно до ст. 29 Закону України "Про планування І забудову територій" та Положення про порядок надання дозволу на...

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт / про зміну...

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт / про зміну...

Зразок заповнення декларації про початок виконання підготовчих робіт
Київ, вул. Київська, 1, ХХ 000000, 000-000-00-00 місце проживання, серія І номер паспорта, номер телефону

Зразки бланків заяв/декларацій перелік зразків бланків заяв на отримання...
Купянське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Харківській області

Затверджено
Ці Правила установлюють основні вимоги щодо проектування, виконання, приймання та перевірки якості робіт з вогнезахисту матеріалів,...

Зразок заповнення заяви про видачу дозволу на виконання будівельних робіт для юридичних осібБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт