Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішенням сесії

Рішенням сесії

Сторінка1/4
  1   2   3   4
« Затверджено »

рішенням сесії

Мамалигівської сільської ради

Новоселицького району

№ 05 від 02 лютого 2016 року

____________________ А.К. Шова


«Погоджено »

В.о. начальника відділу освіти

Новоселицької районної державної

адміністрації

___________________ Єфтемій В.Г.

«___» лютого 2016 року
СТАТУТ

Несвоянського навчально – виховного комплексу

«Загальноосвітній навчальний заклад –

дошкільний навчальний заклад»

Мамалигівської сільської ради, Новоселицького району,

Чернівецької області

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

село Мамалига

2016


І. Загальні положення

1.1 Несвоянський навчально - виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад ” Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області ( далі - Несвоянський навчально - виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад ” або Несвоянський НВК або заклад освіти або заклад ) здійснює свою діяльність, керуючись Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", « Про дошкільну освіту» іншими законодавчими актами України, актами Президента України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним Статутом.

1.2. Засновником закладу є Мамалигівська сільська рада Новоселицького району Чернівецької області.

Мамалигівська сільська рада Новоселицького району Чернівецької області надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус та мікрорайон обов'язкового обслуговування. З 01 січня 2016 року фінансування Несвоянського навчально – виховного комплексу, її матеріально-технічне забезпечення, будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, а також харчування учнів пільгової категорії і початкових класів здійснює Мамалигівська сільська рада Новоселицького району Чернівецької області.

1.3. Головною метою закладу є реалізація прав громадян на здобуття дошкільної, повної загальної середньої освіти, задоволення потреб громадян у

нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.4. Головним завданням Несвоянського навчально-виховного комплексу є реалізація державної політики в галузі освіти, виховання морально і фізично здорового покоління і розвиток творчих здібностей та інтересів дітей; надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків розвитку дитини; формування умінь і навичок дітей дошкільного віку, необхідних для навчання у школі; створення умов для здобуття дошкільної та загальної середньої освіти на рівні, не нижче державних стандартів; формування громадської діяльності, відповідальності за свої дії.

1.5. НВК несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань, визначених Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту ”, “Про дошкільну освіту ” та Положеннями;

 • забезпечення рівня навчання і виховання в обсязі державних вимог;

 • дотримання умов, що визначаються за результатами атестації;

 • створення безпечних умов освітньої діяльності;

 • дотримання державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

 • дотримання фінансової дисципліни.

1.6. В навчально-виховному комплексі мова навчання румунська, але запроваджується і двомовне навчання (модель В) .

1.7. Діяльність школи будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних і релігійних організацій; поєднання загальнолюдського і національного, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання; науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форми освіти; розвиваючого характеру навчання; поєднання державного управління і громадського самоврядування.

1.8. Несвоянській заклад освіти має статус навчально – виховного комплексу.

1.9. Відповідно до рішення Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області Несвоянський навчально – виховний комплекс є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, бланк встановленого зразка, самостійний баланс, має право відкривати рахунок в органах Державного Казначейства України та інших банківських установах. Має власну символіку, гімн, герб, форму.

Зміни до статуту вносяться у письмовому порядку, затверджуються сесією Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області та реєструються в порядку, встановленому для його державної реєстрації.

1.10. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та власним Статутом. Статут закладу підлягає державній реєстрації. Процедурою реєстрації даного статуту займається призначений керівник навчального закладу або інша посадова особа, за дорученням ( розпорядженням ) голові Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області.

1.11. НВК складається з двох підрозділів — дошкільного – дошкільного навчального закладу (дитячого садка) та шкільного — загальноосвітній навчальний заклад.

Дошкільний навчальний заклад забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від 1 до 6-7 років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

1.12. Юридична адреса навчально-виховного комплексу:

Шкільний підрозділ:

Індекс 60361, вулиця Центральна № 28

с. Несвоя Новоселицького району Чернівецької області

Код: 21436670 Телефон 29-1-04

e-mail: neszosh@gmail.com

Дошкільний підрозділ:

Індекс 60361, вулиця Хотинська № 14

с. Несвоя Новоселицького району Чернівецької області
1.13. Несвоянський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад ” має право:

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- проходити в установленому порядку державну атестацію навчального закладу;

- визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- використовувати різні форми матеріального і морального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- визначати шкільний компонент змісту освіти, розробляти й упроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням Державних стандартів;

- визначати контингент учнів;

- спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, стажування педагогічних кадрів;

- бути власником і розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним Статутом;

 • отримувати матеріальні кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої влади, фізичних та юридичних осіб;

 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

 • розвивати власну, спортивно-оздоровчу базу, спрямовувати кошти навчально-виховного комплексу на будівництво та благоустрій соціально-побутових об’єктів;

 • здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт;

 • встановлювати форму для учнів;

 • об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами згідно чинного законодавства;

 • залишати у своєму розпорядженні кошти і використовувати їх для потреб закладу;

 • вносити зміни або доповнення в Статут НВК.

1.14. Дошкільні групи та класи у закладі формуються за погодженням з головою Мамалигівської сільської ради, згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

1.15. Заклад формує класи та дошкільні групи з урахуванням демографічної ситуації, а в разі, коли кількість дітей менша за визначену нормативами їх наповнюваності, - організовує заняття за індивідуальною формою навчання.

1.16. З урахуванням потреб населення та місцевих умов заклад приймає рішення про створення груп продовженого дня, про створення класів з поглибленим вивченням предметів за погодженням з головою Мамалигівської сільської ради.

1.17. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази заклад організовує посилене вивчення окремих предметів у середніх класах (7-9 класи) та навчання в старшій школі (10-11 класах) за одним або кількома профільними напрямками.

1.18. З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання заклад може направляти учнів школи до міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Заклад і комбінат узгоджують порядок спільної роботи, розклад занять, навчальне навантаження. Заклад бере участь у комплектуванні груп, здійснює систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у комбінаті, їх успішністю.

1.19. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН молоді та спорту України.

1.20. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування, здобуття дошкільної та загальносередньої освіти в навчальному закладі встановлена така мережа структурних підрозділів:

Дошкільний підрозділ:

ранній вік – до 3-х років;

різновікова група  - середня-старша;                

Шкільний підрозділ:

 • I ступінь - початкова школа /1-4 класи/;

 • IІ ступінь - основна школа /5-9 класи/;

 • IІІ ступінь - старша школа/10-11 класи/.


1.21. У складі закладу освіти функціонують:

1. Методоб'єднання класних керівників.

2. Методоб'єднання вчителів початкових класів.

3. Методоб'єднання вчителів природничо-математичного циклу.

4. Методоб'єднання вчителів спільно-гуманітарного циклу.

5. Методоб’єднання вчителів естетичного циклу.

6. Творча група вчителів.

7. Психолого-педагогічний семінар.

II. Зарахування учнів до закладу, їх відрахування
2.1 Прийом дітей дошкільного віку до навчально-виховного комплексу здійснюється електронною реєстрацією протягом календарного року. Зарахування учнів (вихованців) до всіх класів закладу здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування, визначеної виконавчим комітетом сільської ради.

2.2 Керівник закладу зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.3 Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом керівника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу ІІІ ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести - семи років.

2.4 Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.5. За дитиною зберігається місце у дошкільному підрозділі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній період (75 днів).

2.6 Переведення учнів (вихованців) закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН молоді та спорту України.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

Відрахування дітей із дошкільного підрозділу може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному підрозділі; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.


III. Організація навчально-виховного процесу
3.1. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу здійснюється за програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими МОН молоді та спорту, а в шкільному - відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених МОН молоді та спорту України. Організація навчально-виховного процесу у навчально-виховному комплексі здійснюється відповідно до положень про дошкільний, загальноосвітній навчальні заклади та інших нормативних документів МОН.

У робочому навчальному плані закладу з урахуванням профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частин.

3.2 Робочі навчальні плани закладу затверджуються згідно з чинними законодавством України.

3.3 Заклад забезпечує відповідність рівня базової загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.4 Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН молоді та спорту України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.5 Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту” та Статуту з урахуванням профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.
3.6. Денне, індивідуальне, інклюзивне навчання та екстернат у навчально-виховному комплексі організовується відповідно до положень про денне, індивідуальне, інклюзивне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти та науки.

3.7. 3аклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

3.8. Мережа класів у загальноосвітньому навчальному закладі формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв ( але не більше ніж 30 учнів ) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально - виховного процесу.

3.9 Навчальний рік у шкільному підрозділі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, у дошкільному підрозділі – починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а з 1 червня до 31 серпня проводиться оздоровлення дітей. План роботи на період оздоровлення погоджується територіальною санітарно-епідеміологічною ЦРЛ м. Новоселиця.

3.10 Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з головою Мамалигівської сільської ради.

На час епідемій може встановлювати особливий режим роботи закладу за рішенням органів місцевого самоврядування.

3.11. Заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану роботи закладу. В плані роботи відображаються найважливіші напрямки навчально-виховного процесу і перспективи розвитку закладу. План роботи затверджується педагогічною радою.

3.12. Відповідно до робочого навчального плану закладу педагогічні працівники самостійно добирають навчально-методичні посібники, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України, а також дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державних стандартів.

3.13. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН молоді та спорту України.

  1. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не може

становити менш як 30 календарних днів.

3.15 Тривалість занять у навчально-виховному комплексі становить – дошкільний підрозділ: середня група – 20 хвилин, старша група – 25 хвилин, у 1-х класах — 35 хвилин, 2— 4-х класах — 40 хвилин, у 5—11-х — 45 хвилин.

Зміна тривалості занять допускається за погодженням з головою Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької області та державною санітарно - епідеміологічною службою.

Дошкільний підрозділ працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин.

Щоденний графік роботи дошкільного підрозділу з 8.00 до 18.30.

Вихідні дні – субота, неділя, святкові.
3.16 Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) — 20 хвилин.

3.17 Для учнів 5—9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

3.18 Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

3.19 Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу з погодженням державною санітарно - епідеміологічною службою.

3.20 Відволікання учнів (вихованців) від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

3.21 Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом навчально-виховного комплексу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.22 Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

До рішення 11 сесії Крижопільської
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 10, 12, 268 Податкового кодексу України, рішенням 5 сесії...

Рішенням позачергової 37 сесії
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства україни

Рішенням сесії
Подвірненська музична школа є початковим спеціалізованим мистецьким навчальним закладом системи міністерства культури І мистецтв...

Рішенням сесії
Стальнівецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Мамалигівської...

Рішенням сесії
Драницького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Мамалигівської сільської...

Рішенням шістдесят восьмої сесії VII
Керуючись статтями 19, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних...

Рішенням колегії відділу освіти Перший заступник голови райдержадміністрації
Питання,що розглядаються на колегії райдержадміністрації, раді з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування...

Чернігівської районної державної адміністрації
«Програми розвитку освіти Чернігівського району на 2013-2017 роки», затвердженої рішенням сесії Чернігівської районної ради, з метою...

Рішенням другої сесії
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом Нижньовербізької сільської ради та її виконавчого...

Рішенням сесії
Керуючись ст ст. 142 та 144 Конституції України, ст ст. 21, 23, 24 Кодексу законів про працю України, ст. 26 Закону України «Про...

Рішенням сесії
Отг) Косівського району Івано-Франківської області (далі – заклад освіти) є правонаступником Кобаківської загальноосвітньої школи...

До рішення сьомої сесії
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення п’ятої сесії Крижопільської селищної...

Рішенням 2 сесії селищної ради сьомого скликання від 19. 11. 2015 року
Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», відповідно до...

Про зміни та доповнення до Порядку встановлення вивісок в місті Ужгород,...
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. №2067, керуючись ст. 21 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", ч. 6...

Рішенням сесії
України " Про освіту ", " Про загальну середню освіту ", іншими законодавчими актами України, актами Президента України, наказами...

Рішенням сесії
України " Про освіту ", " Про загальну середню освіту ", іншими законодавчими актами України, актами Президента України, наказами...

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Снігурівської міської ради
України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про виконавчий...

Статут пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської...
Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області (далі – Навчальний заклад)...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт