Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рекомендації за результатами засідання Міжвідомчої координаційно методичної ради

Рекомендації за результатами засідання Міжвідомчої координаційно методичної ради
Головне управління

юстиції у

Дніпропетровській області


Дніпропетровська обласна

державна адміністрація

Рекомендації за результатами засідання Міжвідомчої

координаційно – методичної ради

з правової освіти населення при Дніпропетровській обласній державній адміністрації
«Ми створюємо належні умови для підвищення рівня правової

обізнаності громадян»

м. Дніпропетровськ

2011 рік


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Міжвідомчої

координаційно-методичної ради

з правової освіти населення

при Дніпропетровській обласній

державній адміністрації

«09» червня 2011 року

І.І. Ступак

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАСІДАННЯ

МІЖВІДОМЧОЇ КООРДИНАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

З ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ

ПРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
Перше питання

«Участь міських та районних міжвідомчих координаційно-методичних рад області у проведенні роз’яснення серед учасників бюджетного процесу області вимог нового Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року №2456 у частині посилення бюджетної дисципліни, заходів впливу за порушення бюджетного законодавства тощо»
Доповідач - Стрельченя Ольга Анатоліївна - заступник начальника відділу внутрішнього контролю управління контролю

та адміністративно-господарського забезпечення

головного фінансового управління

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

8 липня 2010 року прийнято новий Бюджетний кодекс України, який набрав чинності з 1 січня 2011року, крім питання звітування про виконання закону про Державний бюджет України.

У 2010 році обласною державною адміністрацією проведено ряд заходів, направлених на організацію вивчення та впровадження норм Бюджетного кодексу України, серед яких проведення семінару-наради з міськими головами та головами райдержадміністрацій, кущових семінарів з іншими учасниками бюджетного процесу, громадських обговорень проекту бюджету на 2011 рік.

Забезпечено підготовку до друку та виготовлення примірників Бюджетного кодексу України та супутніх матеріалів з роз’ясненнями до нього, а також розповсюдження цих матеріалів серед учасників бюджетного процесу та проведення семінарів – тренінгів з питань вивчення та практичного застосування положень бюджетного законодавства.

Одночасно передбачено підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються питаннями економіки, фінансів, з вивчення положень Бюджетного кодексу України (далі - БКУ)

На виконання доручення облдержадміністрації від 23 вересня 2010 року №07-115/0/35-10 щодо реалізації завдань, визначених Прем’єр-міністром України М.Я.Азаровим для забезпечення впровадження норм Бюджетного і Податкового кодексів України, 15-16 грудня поточного року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проведено круглий стіл на тему: «Програма економічних реформ України на 2010-2014 роки».

Головне фінансове управління облдержадміністрації безпосередньо приймає участь у підвищенні рівня правової освіти фахівців фінансових органів області та інших учасників бюджетного процесу.

Крім того, необхідно зазначити, що впровадження нового Бюджетного кодексу України супроводжується із відповідними змінами у законодавстві (тільки до БКУ у 2010 році прийнято 3 значних закони).

Нагадаю, що бюджетний процес це регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Учасники бюджетного процесу, зокрема сільські (селищні) ради, міські, районні та обласна ради, державні адміністрації, розпорядники коштів по обласному та місцевим бюджетах, фінансові органи, бюджетні установи, органи казначейства, органи контрольно-ревізійної служби, органи рахункової палати, Міністерство фінансів України, Верховна Рада України тощо.

За новим Бюджетним кодексом України удосконалено управління бюджетними коштами, закріплені нові бюджетні правила.

Одночасно удосконалено правову основу класифікації бюджетних порушень, оптимізовано процедуру застосування заходів впливу та структуру цих заходів впливу відповідно до видів порушень бюджетного законодавства.

Зазначеним правовідносинам посвячена глава 18 Бюджетного кодексу України «Відповідальність та заходи впливу за вчинені порушення бюджетного законодавства».

Від загального поняття бюджетного правопорушення, як було раніше, законодавець перейшов до класифікації порушень бюджетного законодавства та визначив 40 видів бюджетних порушень (ст.116 БК України).

Заходи впливу визначає ст.117 БК України:

1.Попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства

2. Зупинення операцій з бюджетними коштами

3. Призупинення бюджетних асигнувань

4.Зменшення бюджетних асигнувань

5. Повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету

6. Зупинення дії рішення про місцевий бюджет

7.Безспирне вилучення коштів місцевих бюджетів

8. Інші заходи впливу.

До кожного виду бюджетного правопорушення визначено відповідний вид заходу впливу, тобто чітко упорядковано заходи впливу відповідно до видів порушень.

У новому БК України (ст.119) поняття «нецільове використання бюджетних коштів» має більш широке тлумачення.

Нецільовим використанням бюджетних коштів є їх витрачання на цілі, що не відповідають:

бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет);

напрямам використання бюджетних коштів, визначених у паспорті бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі) або в порядку використання бюджетних коштів;

бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання бюджетних коштів).

У БК України визначено процедуру застосування заходів впливу та оскарження рішення про її застосування (ст.ст.117-118,120,122, 124).

Окремо зазначено питання про відповідальність органів Державного казначейства України (ст.123)

Одночасно необхідно нагадати, що допущення посадовими особами порушень бюджетного законодавства може мати наслідками цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законом (ст. 121)

Порушення бюджетного законодавства, вчинене розпорядником чи одержувачем бюджетних коштів, може бути підставою для притягнення до відповідальності згідно з законами України його керівника чи інших відповідальних посадових осіб, залежно від характеру вчинених ними діянь.

Зважаючи на ряд порушень бюджетного законодавства, які мають місце у регіоні, та необхідність ефективного управління бюджетними коштами, питання детального вивчення норм щодо відповідальності та заходів впливу за вчинення порушень бюджетного законодавства набуває особливої актуальності.

Останній приклад – відповідно до листа контрольно-ревізійного управління в Дніпропетровській області від 26.05.2011 №04-25-08-15/5869 «Про призупинення бюджетних асигнувань», керуючись ст.117 Бюджетного кодексу України, за вчинення бюджетного правопорушення призупинено бюджетні асигнування обласному комунальному закладу «Дитячий кістково-туберкульозний санаторій №1 м. Кривий Ріг» терміном на 3 місяці з 01.06.2011 року по 31.08.2011 року.

До речі, в регіоні на цей час – значна кількість розпорядників коштів обласного бюджету, місцевих бюджетів, бюджетних установ (по обласному бюджету – 23 розпорядника коштів, 226 бюджетних установ, у 389 місцевих бюджетах - 5077 бюджетних установ). Значною є кількість суб’єктів, з якими необхідно проводити роботу на попередження порушень бюджетного законодавства, роз’ясняючи питання відповідальності.

Вважаю за доцільне, у рамках завдань регіональної комплексної Програми з правової освіти населення на 2011-2015 роки, затвердженої розпорядженням облдержадміністрації від 10 грудня 2010 року № Р-755/0/3-10, максимально залучити міські та районні міжвідомчі координаційно-методичні ради області для участі у розповсюдженні правових знань із зазначеного питання.

Паралельно, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року №148 «Про зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни» облдержадміністраціям доручено розглядати на засіданнях колегій не рідше одного разу на півріччя питання щодо стану фінансово-бюджетної дисципліни, визначати дієві заходи з її зміцнення, давати оцінку діям (бездіяльності) відповідних посадових осіб тощо.

Пропоную для використання в роботі підготовлений методичний матеріал у вигляді збірників - пам’яток, якій повинний бути у кожній бюджетній установі, головного розпорядника коштів поруч з іншими настільними нормативними документами.

До цього збірника ввійшли статті БК України щодо відповідальності та заходів впливу за вчинені порушення бюджетного законодавства, зібрані нормативно-правові акти, які прийняті на виконання цієї групи статей Бюджетного кодексу України, а також деякі норми цивільного, адміністративного, кримінального законодавства та з питань дисциплінарної відповідальності.
Заслухавши доповідь, а також виступи та зауваження учасників засідання, членами міжвідомчої координаційно - методичної ради з правової освіти населення при Дніпропетровській обласній державній адміністрації прийнято наступні рекомендації:
1. Головам райдержадміністрацій, головам районних рад, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій:

У разі проведення семінарів, нарад, занять з підвищення кваліфікації службовців залучати міські та районні міжвідомчі координаційно-методичних ради області для роз’яснення серед учасників бюджетного процесу області вимог нового Бюджетного кодексу України в частині посилення бюджетної дисципліни, заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

2. Міським та районним міжвідомчим координаційно-методичним радам з правової освіти населення області:

- приймати активну участь у вищезазначених заходах;

- розповсюджувати серед учасників бюджетного процесу області вимоги нового Бюджетного кодексу України в частині посилення бюджетної дисципліни, заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.

3. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації спільно із територіальними органами Державного казначейства України, контрольно-ревізійної служби України, Державної податкової інспекції України взяти активну участь у підвищенні рівня правової освіти фахівців фінансових органів області та інших учасників бюджетного процесу з питань впровадження правил Бюджетного кодексу України та вимог щодо відповідальності за бюджетні правопорушення.

4. Головному управлінню юстиції в Дніпропетровській області, управлінню державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області та іншим членам Міжвідомчої координаційної – методичної ради з правової освіти населення при Дніпропетровській облдержадміністрації на власних веб-сайтах або в інший спосіб розмістити інформацію з питання відповідальності за бюджетні правопорушення (враховуючи зміст тематичного збірника, який пропонується міським та районним міжвідомчим координаційно-методичним радам області для використання в роботі).

Друге питання
Активізація надання правової допомоги малозабезпеченим верствам населення через мережу громадських приймалень Дніпропетровської області. Виявлення проблемних питань в організації такої роботи, методичне забезпечення, матеріально – технічні

умови з метою її покращення.
Доповідач – Рябошапка Оксана Сергіївна – начальник відділу правової роботи, правової освіти та кодифікації Головного управління юстиції у Дніпропетровській області
У процесі формування правової держави в Україні одним із ключових питань є ефективність реалізації громадянами своїх прав та свобод, яка безпосередньо залежить від ступеня забезпечення їх надійної охорони та захисту, що здійснюється відповідними органами держави, одним із яких є Міністерство юстиції України.

З метою створення дієвого механізму забезпечення конституційного права кожного на правову допомогу Міністерством юстиції було розроблено проект закону «Про безоплатну правову допомогу».

10 червня 2009 року Верховна Рада прийняла проект Закону «Про безоплатну правову допомогу» у першому читанні за основу, а вже 02 червня 2011 року цей законопроект пройшов друге читання у Верховній Раді України.

Проектом Закону пропонується визначити зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок його реалізації, підстави і порядок надання або відмови в наданні безоплатної правової допомоги тощо. При цьому проектом Закону розрізняються зміст і обсяг права на безоплатну первинну та безоплатну вторинну правову допомогу, а також суб`єктів права на таку допомогу.

Безоплатне надання первинної правової допомоги (надання правової інформації, консультацій, роз’яснень з правових питань, складання документів правового характеру) передбачається для всіх без винятку осіб, які перебувають під юрисдикцією України - громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, в тому числі біженцям. Таку допомогу надаватимуть органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні особи та юридичні особи приватного права.

Надання безоплатної вторинної правової допомоги, а саме: захист від обвинувачення; здійснення представництва інтересів осіб; складання процесуальних документів, - передбачено лише для вразливих категорій осіб.

В основу визначення вразливих категорій осіб законопроектом покладено два критерії: малозабезпеченість та наявність певного статусу (належність до певної соціальної групи) незалежно від рівня матеріального забезпечення особи.

Також законопроектом враховано положення частини четвертої статті 29 Конституції України, яка гарантує кожному заарештованому чи затриманому можливість з моменту затримання захищати себе особисто або користуватися правовою допомогою захисника. Прийняття закону означатиме виконання Україною її міжнародних зобов’язань у сфері прав людини, сприятиме запровадженню європейських стандартів з надання правової допомоги та доступу до правосуддя.

Стосовно надання первинної правової допомоги, слід зазначити, що діяльність безкоштовних правових громадських приймалень, що безпосередньо створені при управліннях юстиції є одним із засобів надання такої допомоги.

Головним управліннями юстиції у Дніпропетровській області створено на території Дніпропетровської області 66 громадських приймалень по наданню безкоштовної правової допомоги малозахищеним верствам населення.

Громадські приймальні Головного управління юстиції

Безпосередньо Головне управління юстиції забезпечує роботу 2-х громадських приймалень: громадської приймальні Головного управління юстиції та громадської приймальні, створеної при Дніпропетровській обласній універсальній науковій бібліотеці імені первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія.

В громадських приймальнях Головного управління юстиції прийом громадян здійснюється спеціалістами всіх структурних підрозділів Головного управління юстиції згідно графіків чергування, які розробляються щопівріччя.

Графіки прийому громадян та Положення про роботу громадських приймалень розміщені в приміщеннях Головного управління юстиції та Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки в зручних для ознайомлення громадян місцях, а також на веб-сайті Головного управління юстиції, публікуються в газеті Головного управління юстиції «Правник», що безоплатно розповсюджується серед широкого загалу.

Громадська приймальня Головного управління юстиції знаходиться в окремій кімнаті, яка для зручності громадян розташована на І поверсі приміщення управління юстиції та забезпечена комп’ютером і електронною пошуковою системою “Ліга Закон”.

Також, в громадській приймальні в наявності необхідні методичні добірки, зразки заяв для надання повної невідкладної правової допомоги.

Крім того, відвідувачам громадських приймалень обов’язково надаються примірники друкованих видань Головного управління юстиції: газети «Правник» та Бюлетеня.

З метою виявлення побажань громадян стосовно надання правових консультацій в приміщенні громадських приймалень розміщені «Скриньки відгуків та пропозицій» куди громадяни в праві направити свої пропозиції (скарги) та відгуки.

Громадська приймальня, створена при Дніпропетровській обласній науковій бібліотеці імені первоучителів Слов’янських Кирила та Мефодія, розміщена при Центрі Правової Інформації бібліотеки.

В рамках співпраці з Дніпропетровською обласною науковою бібліотекою імені первоучителів Слов’янських Кирила та Мефодія, окрім роботи громадської приймальні Головного управління юстиції, з Центром правової інформації бібліотеки запроваджено надання правових консультацій в режимі он-лайн роботи веб-камери з іншими відділами бібліотек, що розташовані у відділених районах міста.

Протягом І кварталу 2011 року в громадських приймальнях головного управління юстиції надано 200 консультацій малозабезпеченим верствам населення.

Слід зазначити, що 20 травня 2011 року у Кіровоградській області відбулося засідання Всеукраїнської МКМР під головуванням Міністра юстиції Олександра Лавриновича, на якому було розглянуто питання «Співпраця закладів культури з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями щодо організації правової освіти населення», за результатами засідання винесено рекомендації щодо впровадження практики надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення через правові громадські приймальні на базі закладів культури.

З огляду на вищезазначене слід вказати, що безпосередньо при територіальних управліннях юстиції Дніпропетровської області створено 31 громадську приймальню, але необхідно акцентувати увагу, що з метою розширення мережі громадських приймалень по наданню первинної безкоштовної правової допомоги та охоплення більш широкого загалу осіб у 2005 році Головним управлінням юстиції ініційовано створення громадських приймалень територіальними управліннями юстиції при бібліотеках області.

Таким чином, на даний момент в області діють 64 громадські приймальні управлінь юстиції – 31 при територіальних управліннях юстиції та 33 при бібліотеках.
Протягом І кварталу 2011 року в громадських приймальнях територіальних управлінь юстиції надано 1044 консультації.

Також необхідно зазначити, що працівники управлінь юстиції беруть участь у роботі 22 громадських приймалень, що створені при інших установах, в яких протягом І кварталу поточного року надано 116 консультацій.

Заходи по активізації надання правової допомоги

Слід зазначити, що Головним управлінням юстиції з метою активізації надання правової допомоги через мережі громадських приймалень, створених при управліннях юстиції області та бібліотеках області постійно вживаються відповідні заходи, зокрема:

1. систематично висвітлюється в ЗМІ (радіо, газетах, телебаченні, а також веб-сайтах) відомості про роботу громадських приймалень;

2. розміщуються оголошення про їх роботу в приміщеннях органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій шляхом направлення листів до вказаних установ з відповідним проханням;

3. під час проведення правоосвітніх заходів здійснюється інформування населення про роботу громадських приймалень;

4. залучаються до надання безкоштовних правових консультацій провідні фахівці певної галузі права, провідні юристи, студенти старших курсів юридичних факультетів, адвокати, нотаріуси, працівники правоохоронних органів, а також органів виконавчої влади;

5. територіальними управліннями юстиції щоквартально узагальнюється інформація про роботу громадських приймалень з метою виявлення питань, з якими громадяни найчастіше звертаються за роз’ясненням задля подальшої розробки методичних рекомендацій на відповідну тематику.

З початку поточного року запроваджено новітні форми роботи, а саме:

 1. організація та проведення Тижнів Тематичних Консультацій, наприклад, Тиждень Консультацій з цивільного права, в рамках яких надаються відповідні консультації та залучаються фахівці саме з даної галузі права;

 2. розміщення у приміщеннях громадських приймалень територіальних управлінь юстиції «Скриньок відгуків та пропозицій», з метою забезпечення оцінки якості надання працівниками громадської приймальні роз’яснень з правових питань, дотримання етичних норм, толерантності та ввічливості у спілкуванні з особою, що звернулась до громадської приймальні.

Не останню роль у підвищенні якості надання правової допомоги у роботі громадських приймалень належить залученню до надання безоплатної правової допомоги правозахисних громадських організацій.

У даному напрямку роботи Головним управлінням юстиції налагоджено співпрацю з 3 правозахисними громадськими організаціями:

- Дніпропетровською обласною громадською організацією «Правозахисна організація «ТРАСТ»;

- Дніпропетровським обласним громадським об’єднанням по захисту прав людини «Адвокат.

У поточному році Головним управлінням юстиції запроваджено співпрацю з громадською організацією «Комітет по боротьбі з корупцією», в рамках якої представники організації здійснюватимуть прийом громадян щочетверга в громадській приймальні Головного управління юстиції.

Зазначені громадські організації здійснюють прийом громадян у дні, що не охоплені графіком чергувань представників Головного управління юстиції у громадській приймальні.

На виконання рекомендацій Міністерства юстиції України щодо підвищення якості та активізації надання безоплатної правової допомоги до роботи громадських приймалень залучаються члени Координаційної ради молодих юристів створеної при Головному управлінні юстиції та кліністи Юридичних клінік міста.

Також, необхідно зазначити, що на виконання Рекомендацій Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення від 5 жовтня 2010 року, з метою проведення детального та всебічного аналізу роботи правових приймалень громадських, Головним управлінням юстиції був проведений моніторинг діяльності громадських приймалень з надання безкоштовної правової допомоги, створених при місцевих органах виконавчої влади, територіальних (місцевих, регіональних) органів центральних органів виконавчої влади, урядових органів у системі міністерств, державних господарських об’єднань, підприємств, установ та організацій.

За результатами зазначеного моніторингу встановлено, що розгалужена система громадських приймалень створена Головним управлінням пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (1 приймальня при Головному управлінні та 49 при його територіальних (міських, районних у місті та районних) структурних підрозділах) та Державною податковою адміністрацією у Дніпропетровській області (1 приймальня при Державною податковою адміністрації та 27 приймалень при органах державної податкової служби Дніпропетровської області).

Не стоять осторонь в організації роботи громадських приймалень, де громадянам постійно надається правова допомоги, також:

 • Центр по нарахуванню і виплати допомоги та здійснення контролю за правильністю призначення та виплати пенсій і цільових грошових допомоги;

 • Головне Дніпропетровське обласне управління у справах захисту прав споживачів;

 • Головне управління МВС України в Дніпропетровській області;

 • Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області.

Зазначеними установами організовано діяльності громадських приймалень, безпосередньо при обласному апараті.
Окремі прийомні дні (без урахування особистого прийому громадян) передбачені в:

 • Дніпропетровському обласному центрі зайнятості;

 • Дніпропетровському територіальному управлінні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.


Матеріально – технічне забезпечення громадських приймалень

З огляду на рекомендації Всеукраїнської МКМР від 20 травня 2011 року щодо співпраці із закладами культури в рамках надання безкоштовної правової допомоги, а також на рекомендації Всеукраїнської МКМР від 05 жовтня 2010 року щодо вжиття заходів по створенню належних умов роботи громадських приймалень, а саме покращення матеріально – технічних умов їх роботи, виникає необхідність консолідації зусиль управлінь, що мають безпосереднє відношення до вирішення таких питань.

Безпосередньо громадські приймальні територіальних управлінь юстиції знаходяться в кабінетах самих управлінь юстиції, які в свою чергу станом на 01.01.2011 забезпечені доступом до мережі Інтернет, зокрема до сайтів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства юстиції України.

Крім того, управління юстиції постійно забезпечуються Офіційними вісниками України: нормативно – правовими актами та законами, а також офіційними виданнями Міністерства юстиції України, методичними посібниками та буклетами із актуальних правових питань, розроблених спеціалістами Головного управління юстиції та територіальних управлінь юстиції, а також газетою «Правник» та Бюлетенем Головного управління юстиції.

Що стосуються матеріально – технічного забезпечення громадських приймалень, створених територіальними управліннями юстиції при бібліотеках, слід зазначити, що в більшості при наданні консультацій працівники управління користуються власним методичним забезпеченням.

І тому, з метою покращення стану забезпечення нормативно – правовою базою (матеріально – технічного забезпечення, доступу до мережі Інтернет) є необхідність здійснення моніторингу такого забезпечення бібліотек області для вжиття відповідними органами та установами заходів по покращенню устаткування бібліотечних систем області.
Заслухавши доповідь, а також виступи та зауваження учасників засідання, членами міжвідомчої координаційно - методичної ради з правової освіти населення при Дніпропетровській обласній державній адміністрації прийнято наступні рекомендації:


 1. Головному управлінню юстиції у Дніпропетровській області, територіальним управлінням юстиції продовжувати активну роботу по організації діяльності громадських приймалень з надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення. Розробити узагальнення позитивного досвіду роботи громадських приймалень з метою подальшого розповсюдження. (ІІ півріччя 2011 року).

 2. Територіальним управлінням юстиції, міським та районним міжвідомчим координаційно-методичним радам області забезпечити проведення навчань з населенням на базі міських, районних, сільських, селищних бібліотек.

 3. Управлінню культури та туризму Дніпропетровської облдержадміністрації:

3.1. Протягом ІІІ кварталу 2011 року вжити заходів щодо здійснення моніторингу бібліотечних систем області для виявлення стану їх матеріально – технічного забезпечення та надання пропозицій стосовно вдосконалення роботи громадських приймалень, що створені територіальними управліннями юстиції при бібліотеках області.

3.2. За результатами проведеного моніторингу вжити заходів щодо створення в бібліотечних системах публічних центрів та куточків регіональної інформації з метою надання населенню необхідної правової інформації.

3.3. Вжити заходів щодо покращення забезпечення закладів культури (зокрема бібліотечних систем) юридичною літературою та оновлення бібліотечних фондів з урахуванням змін у законодавстві.

 1. Членам МКМР з правової освіти населення при Дніпропетровській обласній державній адміністрації, територіальних МКМР з правової освіти населення вжити заходів щодо розміщення на веб – сайтах підвідомчих установ інформації по роботу громадських приймалень територіальних управлінь юстиції Дніпропетровської області (червень 2011 року).

 2. Членам МКМР з правової освіти населення при Дніпропетровській обласній державній адміністрації розробити та направити до Головного управління юстиції у Дніпропетровській області методичні матеріали чи буклети щодо роз’яснення актуальних правових питань, з якими найчастіше звертаються громадяни до підвідомчих установ для подальшого розміщення на веб –сайтах та розповсюдження в громадських приймальнях області (до 31 вересня 2011 року).

 3. Управлінню преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації, територіальним управлінням юстиції у Дніпропетровській області забезпечити надання у засоби масової інформації матеріалів про роботу громадських приймалень управлінь юстиції (не рідше 1 разу в квартал).

 4. Управлінню преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації сприяти безкоштовному розміщенню у засобах масової інформації матеріалів про роботу громадських приймалень територіальних управлінь юстиції Дніпропетровської області.

 5. Головному управлінню освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації систематично проводити експрес - опитування з метою виявлення ставлення молоді до актуальних правових питань та рівня обізнаності з питань держави та права.


Третє питання
Організація та проведення на території Дніпропетровської області Всеукраїнського тижня права
Доповідь - Рябошапки Оксани Сергіївни - начальника відділу правової роботи, правової освіти та кодифікації Головного управління юстиції у Дніпропетровській області
Враховуючи важливе значення правової освіти в подальшій розбудові України як правової держави, вихованні у громадян поваги до закону і прав людини, згідно Указу Президента України від 08 грудня 2008 року № 1149 «Про Всеукраїнський тиждень права». Всеукраїнський тиждень права планується проводити щороку, що включає 10 грудня – День прав людини, який відзначається в пам'ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

У цьому році Всеукраїнський тиждень права також буде проведений на загальноукраїнському рівні. Державні органи та установи, юридичні організації тощо є безпосередніми його учасниками.

З метою консолідації зусиль усіх державних органів та установ у минулому році за рекомендаціями засіданням МКМР членами МКМР були надані свої пропозиції заходів по проведенню Тижня права, які у подальшому були узагальнені та відповідно надані до юридичного управління облдержадміністрації для підготовки Розпорядження по організації та проведенню на території Дніпропетровської області Всеукраїнського тижня права.

Беручи до уваги минулорічний досвід організації проведення Всеукраїнського Тижня права, слід зазначити, що така практика сприяє не тільки якісній організації роботи, а й широкому інформуванню населення області, зокрема виявляють цікавість громадські організації, а ЗМІ постійно висвітлюють проведення таких заходів.

У минулому році зокрема були проведені такі заходи:

- відбірковий етап Всеукраїнського учнівського правого турніру «Знавці права» серед учнів 9-11 класів м. Дніпропетровська, у якому перемогла команда «LEX» гімназії № 3.

Головним управлінням юстиції було забезпечено прийняття участі зазначеної команди у фінальному етапі Всеукраїнського учнівського турніру, що проходив у м. Києві 9 грудня 2010 року;

- розроблено методичний посібник на тему: «Діти мають не тільки права, а й обов’язки», який з метою проведення єдиного Дня інформування з нагоди відзначення прав людини було направлено до головного управління освіти та науки у Дніпропетровської облдержадміністрації;

- в приміщенні Головного управління юстиції створено стенд та полички правового інформування «ООН про права людини», а також забезпечено під час проведення Головним управлінням юстиції правоосвітніх заходів представлення інформаційної виставки офіційних друкованих видань Мін’юсту;

- майстер-клас судді Дніпропетровського апеляційного господарського суду на тему: «Актуальні питання судової практики», «Зміни до Закону України «Про судоустрій»;

- майстер-клас провідного адвоката на тему: «Теоретичні та практичні аспекти захисту прав людини і громадянина»;

- майстер-клас представника Національного гірничого університету, куратор юридичної клініки «Pro bono» на тему: «Правова освіта – як засіб утвердження високих правових стандартів на практиці»;

- майстер-клас представника прокуратури Ленінського району на тему: «Органи прокуратури на варті захисту прав людини»;

- спільно з Координаційною радою молодих юристів проведено бліцтурнір зі студентами не юридичних спеціальностей (Дніпропетровської державної фінансової академії, Академії митної служби України, Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Дніпропетровського державного інституту фізичної культури) на краще знання Конституції України та основоположних права та свобод людини і громадянина;

- прийнято участь у інформаційно-методичному семінарі для викладачів правознавства професійно-технічних навчальних закладів області;

- прийнято участь у науково практичній конференції «Удосконалення правового забезпечення державно-службових відносин в Україні: європейський контекст», яка відбулася у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Спільно з Координаційною радою молодих юристів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Дніпропетровська та для вихованців дитячих будинків в рамках роботи правових лекторіїв Головного управління юстиції (дитячого будинку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування № 1, дитячого будинку «Світанок», НВК № 66) проведено лекційні заняття направленні на роз’яснення прав та свобод дітей у сучасній Україні та положень Загальній декларація ООН прав людини;

Представниками Головного управління юстиції були здійсненні наступні виступи в ЗМІ, організовано роботу Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки, Дніпропетровської обласної молодіжна бібліотека ім. М. Свєтлова, Дніпропетровської міської центральної бібліотеки щодо представлення на базі зазначених установ виставок офіційних видань Мін’юсту та тематичної літератури, оформлення тематичного стенду «ООН про права людини», а також проведення переглядів мультимедійних матеріалів щодо захисту прав дітей

Організовано роботу щодо приєднання до проведення Всеукраїнського тижня права вищих навчальних закладів м. Дніпропетровська (Дніпропетровським національним університетом ім. О. Гончара, Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ, Академією митної служби, Національним гірничим університетом, Дніпропетровським університетом економіки та права )

Павлоградським міськрайонним управлінням юстиції була проведена роз’яснювальна робота серед вихованців Павлоградської виховної колонії щодо гарантій і свобод людини і громадянина.

Також необхідно зазначити, що Головним управлінням юстиції організовано роботу щодо проведення тематичних правоосвітніх заходів в рамках Всеукраїнського тижня права територіальних управлінь юстиції.

Враховуючи вищевикладене, та з метою проведення у 2011 році Всеукраїнського тижня права на території Дніпропетровської області на ще більш якісному й високому рівні, для організації широкомасштабних дієвих правоосвітніх заходів, що сприятимуть утвердженню позитивної ролі права в суспільстві, пропонуємо сконцентрувати зусилля щодо активного проведення тижня права на території Дніпропетровської області та внести відповідні пропозиції заходів для розробки Розпорядження про проведення на території Дніпропетровської області Всеукраїнського тижня права.
На підставі вищевикладеного міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення при облдержадміністрації рекомендує:
Членам міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення при Дніпропетровській обласній державній адміністрації:
1. Членам МКМР з правової освіти населення при Дніпропетровській обласній державній адміністрації:

1.1. Активно долучитися до проведення Всеукраїнського тижня права на території Дніпропетровської області.

1.2. До 1 серпня 2011 року розробити та надати до Головного управління юстиції у Дніпропетровській області пропозиції щодо проведення заходів Всеукраїнського тижня права на території Дніпропетровської області.

2. Головному управлінню юстиції у Дніпропетровській області узагальнити надані пропозиції та надати до юридичного управління Дніпропетровської обласної державної адміністрації для подальшої розробки проекту розпорядження голови облдержадміністрації.

3. Юридичному управлінню Дніпропетровської обласної державної адміністрації розробити проект розпорядження голови облдержадміністрації «Про затвердження заходів щодо проведення Всеукраїнського тижня права на території Дніпропетровської області».

Секретар Ради,

заступник начальника

відділу правової роботи,

правової освіти

та кодифікації ГУЮ

у Дніпропетровській області О.С. РЯБОШАПКА


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рекомендації за результатами засідання Міжвідомчої координаційно методичної ради
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області надає наступні пропозиції

З а с І дання №1 Шишацької районної міжвідомчої координаційно-методичної...
Завідувач сектору юридичної та реєстраційної роботи апарату райдержадміністрації

Засідання методичної ради
Обговорення плану роботи методичної ради. Розподіл обов’язків між членами методичної ради

Методичні рекомендації Розробка письмових інструктажів
Дані рекомендації слід використовувати для створення однакових підходів до письмового інструктування на уроках виробничого навчання...

Засідання навчально-методичної ради від 22. 06. 2016 р
Присутні: 16 членів навчально-методичної ради згідно зі списком (список додається)

Рішенням Методичної ради нотаріусів
Методичної ради нотаріусів при Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області. За результатами обговорення питання...

Схвалено
Протокол засідання методичної ради Комунального заклади Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини від 26...

Методичні рекомендації щодо впровадження програми розвитку дітей...
Друкується за рішенням методичної ради центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської...

Засідання методичної ради, методичних об’єднань, атестаційної комісії, педагогічної ради центру
Основні завдання Центру на 2015 рік. Циклограма щомісячної діяльності Центру. Внутрішкільний контроль

Управління освіти макіївської міської ради
За результатами перевірки складено довідку (додаток 1), надано вчителям рекомендації

Засідання навчально-методичної ради від 22. 03. 2016 р
...

Засідання навчально-методичної ради від 21. 04. 2015 р
Про хід та результати підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу Луцького нту

Засідання науково-методичної ради ніез «Переяслав»
Це Положення визначає порядок та умови проведення Мистецького конкурсу «Усі ми діти твої, Тарасе»

Методичні рекомендації
Рішення Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Методичні рекомендації
Рішенням Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти"
Про програму освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів – учасників Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"...

Нака з
Азарова від 20 липня 2011 року №34184/2/1-11 до підпункту 10 пункту 2 частини першої Протокольного рішення за результатами засідання...

Рішенням Методичної ради нотаріусів
Запорізькій області. За результатами обговорення питання стосовно недійсності та обміну паспортів, посвідок на постійне та тимчасове...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт