Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Протокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства “автекс”

Протокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства “автекс”

Протокол № 17

позачергових загальних зборів акціонерів

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АВТЕКС”

(далі - Товариство)
м. Дніпропетровськ 30 липня 2012 рік
Дата проведення зборів: тридцяте липня дві тисячі дванадцятого року.

Місце проведення зборів: 52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Дослідне, вул. Яснополянська, буд. 86, кімната 1.

Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 10.50

Початок зборів об 11.00 годині.

Закінчення зборів о 13.00 годині.

Позачергові загальні збори акціонерів проводяться в очній формі.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів – 24 липня 2012 року.
Реєстрацію акціонерів, які прибули для участі у позачергових загальних зборах, проведено з 10.00 до 10.50 згідно із переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів станом на 24 годину 24.07.2012 року.

На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить 55 383,00 (п’ятдесят п’ять тисяч триста вісімдесят три гривні 00 копійок) гривень. Він поділений на 221 532 (двісті двадцять одна тисяча п’ятсот тридцять дві) штуки простих іменних акцій Товариства, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна, які мають право голосу на зборах. Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів (протокол засідання реєстраційної комісії знаходиться в матеріалах зборів).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів ВАТ «АВТЕКС» - 39 (тридцять дев’ять), яким належить 221 532 (двісті двадцять одна тисяча п’ятсот тридцять дві) прості іменні акції (голоси) Товариства, що надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції зборів акціонерів ВАТ «АВТЕКС».

Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах 3 (три) акціонера.

Загальна кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах156 468 (сто п‘ятдесят шість тисяч чотириста шістдесят вісім) простих іменних акцій (голосів), що становить 70,629976% від загальної кількості акцій (голосів), і мають право голосу на зборах з усіх питань порядку денного.
Згідно статті 41 Закону України “Про акціонерні товариства”, позачергові загальні збори акціонерів визнано правомочними. Порядок голосування на зборах – голосування бюлетенями, за принципом “одна акція – один голос”.
Голова зборів: Царьов М.А.

Секретар зборів: Чех О.С.

(у зв’язку з тим, що наглядова рада в Товаристві не створена, голова зборів та секретар зборів призначені Головою Комісії з припинення (перетворення) Товариства, протокол № 02/2012 від 29.05.2012 року).
Голова зборів запропонував обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Хандюк Т.А., член лічильної комісії – Зінькович К.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

“за” - 3 акціонера, які разом володіють 156 468 акціями (голосами) Товариства, що становить 100,00 % голосів присутніх на зборах;

“проти”- немає;

“утримались“ – немає.

ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Хандюк Т.А., член лічильної комісії – Зинькович К.С..
Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про затвердження звіту Голови Комісії з припинення (перетворення) ВАТ «АВТЕКС».

2. Про результати розгляду заявлених вимог кредиторів ВАТ «АВТЕКС».

3. Про затвердження результатів обміну акцій у Статутному капіталі ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТЕКС», що реорганізується (перетворюється), на письмові зобов’язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі правонаступника ВАТ «АВТЕКС», що створюється шляхом реорганізації (перетворення).

4. Про затвердження передавального акту та визначення порядку передачі майна ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТЕКС» правонаступнику.

5. Про затвердження наслідків припинення діяльності ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТЕКС» шляхом його реорганізації (перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТЕКС».
По питанню № 1 “Про затвердження звіту Голови Комісії з припинення (перетворення) ВАТ «АВТЕКС»”

СЛУХАЛИ: Голову Комісії з припинення (перетворення) Гладченко А.О., який надав акціонерам звіт Голови Комісії з припинення (перетворення) Товариства та запропонував затвердити Звіт Голови Комісії з припинення (перетворення) Товариства. Пропозицій і зауважень не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

“за” - 3 акціонера, які разом володіють 156 468 акціями (голосами) Товариства, що становить 100,00 % голосів присутніх на зборах;

“проти”- немає;

“утримались“ – немає.

ВИРІШИЛИ: З метою завершення процедури припинення Товариства шляхом реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТЕКС» в результаті передачі всього його майна, прав та обов’язків відповідно до передавального акта правонаступнику – Товариству з обмеженою відповідальністю «АВТЕКС» визнати роботу Голови Комісії з припинення (перетворення) Товариства задовільною, такою що відповідає вимогам діючого законодавства України та порядку діяльності Голови Комісії з припинення (перетворення) Товариства, затвердженого Протоколом № 16 загальних зборів акціонерів від 12 квітня 2012 року, затвердити Звіт Голови Комісії з припинення (перетворення) Товариства.
По питанню № 2 “Про результати розгляду заявлених вимог кредиторів ВАТ «АВТЕКС».”

СЛУХАЛИ: Голову Комісії з припинення (перетворення) Гладченко А.О., який повідомив присутніх, що в зв’язку з тим, що у встановленний строк для заявлення кредиторами Товариства вимог - 2 (два) місяці з дня публікації повідомлення про припинення Товариства шляхом реорганізації (перетворення) відповідно до ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України, тобто з 25 травня 2012 р., такі вимоги від кредиторів Товариства не надходили, результати їх розгляду відсутні.

Питань від акціонерів не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

“за” - 3 акціонера, які разом володіють 156 468 акціями (голосами) Товариства, що становить 100,00 % голосів присутніх на зборах;

“проти”- немає;

“утримались“ – немає.

ВИРІШИЛИ: В зв’язку з тим, що у встановленний строк для заявлення кредиторами Товариства вимог - 2 (два) місяці з дня публікації повідомлення про припинення Товариства шляхом реорганізації (перетворення) відповідно до ч. 4 ст. 105 Цивільного кодексу України, тобто з 25 травня 2012 р., такі вимоги від кредиторів Товариства не надходили, результати їх розгляду відсутні.
По питанню № 3 “Про затвердження результатів обміну акцій у Статутному капіталі ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТЕКС», що реорганізується (перетворюється), на письмові зобов’язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі правонаступника ВАТ «АВТЕКС», що створюється шляхом реорганізації (перетворення).”

СЛУХАЛИ: Голову Комісії з припинення (перетворення) Гладченко А.О., який повідомив про результати обміну акцій Товариства на письмові зобов’язання про видачу частки у Статутному капіталі правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТЕКС», та запропонував затвердити ЗВІТ про наслідки обміну акцій у статутному капіталі ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТЕКС», що реорганізується, на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості частки у статутному капіталі правонаступника, що створюється внаслідок реорганізації (перетворення) у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТЕКС», відповідно до якого:

  • фактична дата початку обміну акцій: 23 квітня 2012 р.;

  • фактична дата закінчення обміну акцій: 11 травня 2012 р.;

  • кількість акцій, на які були видані письмові зобов’язання: 221 532 (двісті двадцять одна тисяча п’ятсот тридцять дві) штук простих іменних акцій, що становить 100,00 % (сто відсотків) Статутного капіталу ВАТ «АВТЕКС»;

  • кількість акцій, на які не були видані письмові зобов'язання, із зазначенням причин: акції, на які не були видані письмові зобов’язання, відсутні;

  • кількість акцій, що були викуплені в акціонерів: акції, що були викуплені у акціонерів, відсутні.

Питань від акціонерів не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

“за” - 3 акціонера, які разом володіють 156 468 акціями (голосами) Товариства, що становить 100,00 % голосів присутніх на зборах;

“проти”- немає;

“утримались“ – немає.

ВИРІШИЛИ: затвердити результати обміну акцій Товариства на письмові зобов’язання про видачу частки у Статутному капіталі правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «АВТЕКС», та запропонував затвердити ЗВІТ про наслідки обміну акцій у статутному капіталі ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТЕКС», що реорганізується, на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості частки у статутному капіталі правонаступника, що створюється внаслідок реорганізації (перетворення) у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТЕКС», відповідно до якого:

  • фактична дата початку обміну акцій: 23 квітня 2012 р.;

  • фактична дата закінчення обміну акцій: 11 травня 2012 р.;

  • кількість акцій, на які були видані письмові зобов’язання: 221 532 (двісті двадцять одна тисяча п’ятсот тридцять дві) штук простих іменних акцій, що становить 100,00 % (сто відсотків) Статутного капіталу ВАТ «АВТЕКС»;

  • кількість акцій, на які не були видані письмові зобов'язання, із зазначенням причин: акції, на які не були видані письмові зобов’язання, відсутні;

  • кількість акцій, що були викуплені в акціонерів: акції, що були викуплені у акціонерів, відсутні.

Доручити Голові комісії з припинення (перетворення) підготувати та подати документи до Дніпровського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для скасування реєстрації випуску акцій Товариства та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку з реорганізацією (перетворенням) Товариства.
По питанню № 4 “Про затвердження передавального акту та визначення порядку передачі майна ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТЕКС» правонаступнику.”

СЛУХАЛИ: Голову Комісії з припинення (перетворення) Гладченко А.О., який запропонував затвердити Передавальний акт станом на 30 липня 2012 року майна, майнових прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «АВТЕКС», що реорганізовується (припиняється) шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТЕКС».

ГОЛОСУВАЛИ:

“за” - 3 акціонера, які разом володіють 156 468 акціями (голосами) Товариства, що становить 100,00 % голосів присутніх на зборах;

“проти”- немає;

“утримались“ – немає.

ВИРІШИЛИ: затвердити Передавальний акт на 30 липня 2012 року майна, майнових прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «АВТЕКС», що реорганізовується (припиняється) шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТЕКС». Визначити, що правонаступництво стосується усього майна, прав (активу) та обов’язків (пасиву) Товариства, в тому числі й тих, які не були відомі (або зафіксовані) на час припинення.

Уповноважити Голову Комісії з припинення (перетворення) Товариства Гладченко А.О. підписати від імені Товариства Передавальний акт на 30 липня 2012 року.
По питанню № 5 “Про затвердження наслідків припинення діяльності ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТЕКС» шляхом його реорганізації (перетворення) у Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТЕКС».”

СЛУХАЛИ: Царьова М.А. з пропозицією, доручити Голові комісії з припинення (перетворення) Товариства самостійно або шляхом уповноваження іншої особи на його розсуд на підставі відповідної довіреності здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації припинення діяльності ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТЕКС» шляхом його реорганізації (перетворення) у ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТЕКС», та внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підставі нотаріально посвідченої копії Передавального акту на 30 липня 2012 року, в порядку передбаченому ч. 3 ст. 107 Цивільного кодексу України; перереєструвати (внести зміни до обліку) Товариство як платника податків, платника ПДВ, платника соціальних внесків у Пенсійному фонді, інших фондах соціального страхування у разі потреби, переоформити рахунки Товариства у банківських установах, здати печатки та штампи Товариства, здійснити всі інші дії для припинення державної реєстрації ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТЕКС» в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

ГОЛОСУВАЛИ:

“за” - 3 акціонера, які разом володіють 156 468 акціями (голосами) Товариства, що становить 100,00 % голосів присутніх на зборах;

“проти”- немає;

“утримались“ – немає.

ВИРІШИЛИ: доручити Голові комісії з припинення (перетворення) Товариства самостійно або шляхом уповноваження іншої особи на його розсуд на підставі відповідної довіреності здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації припинення діяльності ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТЕКС» шляхом його реорганізації (перетворення) у ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТЕКС», та внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на підставі нотаріально посвідченої копії Передавального акту на 30 липня 2012 року, в порядку передбаченому ч. 3 ст. 107 Цивільного кодексу України; перереєструвати (внести зміни до обліку) Товариство як платника податків, платника ПДВ, платника соціальних внесків у Пенсійному фонді, інших фондах соціального страхування у разі потреби, переоформити рахунки Товариства у банківських установах, здати печатки та штампи Товариства, здійснити всі інші дії для припинення державної реєстрації ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТЕКС» в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Враховуючи відсутність зауважень щодо порядку ведення загальних зборів акціонерів, головуючий оголосив збори товариства закритими.

Голова зборів Царьов М.А
Секретар зборів Чех О.С.

Голова Комісії з припинення (перетворення)

ВАТ «АВТЕКС» Гладченко А.О.

М.П.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Протокол №16 загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства “автекс”
Місце проведення загальних зборів: 49044. м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, буд. 11, кімната 1

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів...

Протокол №1 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства...
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, на підставі укладеного з реєстратором договору, була створена реєстраційна...

Рішенням Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства
Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» №210 від 15 червня 1993 р. На підставі рішення загальних зборів...

Протокол №31 позачергових Загальних зборів
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів пат «Донбасенерго» (далі – Збори або Загальні збори) Наглядовою радою 07. 06....

Публічного акціонерного товариства
...

Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Річні загальні збори акціонерів пат "Завод "Артемзварювання" скликані наглядовою радою Товариства

Протокол №22 річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...

Витяг з протоколу №51 загальних зборів акціонерів публічного акціонерного...
Дата, час І місце проведення загальних зборів: 10 квітня 2013 року за адресою місцезнаходження товариства: м. Одеса, пр. Шевченка,...

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог цього Положення, є обов’язковими...
Ват „Запоріжжяобленерго” (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Збори)...

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Повне найменування товариства: підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «запорізький залізорудний...

Протокол №24 загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продовольча компанія «Ясен» (надалі – «Збори») проведені 14. 04. 2016...

Затверджено загальними зборами акціонерів пат “кам’янець-подільськавтоагрегат”...
Гат» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «кам’янець-подільськавтоагрегат», найменування якого було змінено рішенням...

Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства...
Протокол загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» №15 від «2»...

Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Чернівецький хлібокомбінат ” (надалі – "Товариство") були скликані за рішенням Наглядової ради Товариства – Протокол №2 від 14. 03....

Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах

Протокол №1/11 Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової ради пат «Рівненський домобудівний комбінат» від 15 лютого 2011 р. (Протокол...

Статут
Рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «торговий дом енергомет»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт