Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тараса Шевченка На правах рукопису Марченко Світлана Іванівна удк 349. 42

Тараса Шевченка На правах рукопису Марченко Світлана Іванівна удк 349. 42

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Київський національний університет імені Тараса Шевченка
На правах рукопису

Марченко Світлана Іванівна
УДК 349.42
Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні


Спеціальність: 12. 00. 06. - земельне право; аграрне право;

екологічне право; природоресурсне право
Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук
Науковий керівник

Носік Володимир Васильович,

доктор юридичних наук, доцент

Київ - 2008

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………4

Розділ 1. Правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в наукових та нормативних джерелах

  1. Аналіз наукових досліджень організаційно-правових питань товарного сільськогосподарського виробництва в аграрному праві України…………..............................................................................................................14

  2. Законодавче забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва в Україні: тенденції і перспективи……………….……………….........23

  3. Правове регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в умовах адаптації аграрного законодавства України до законодавства Європейського Союзу…………………………………………………………….….…………….…….42

Розділ 2. Юридична природа товарного сільськогосподарського виробництва

2.1. Поняття та юридичні ознаки товарного сільськогосподарського виробництва………………………………………………………………..……………72

2.2. Суб’єкти права на ведення товарного сільськогосподарського виробництва…………………………………………………………………….………99

2.3. Правові принципи товарного сільськогосподарського виробництва……………………………………………………………………….…..110

Розділ 3. Організаційно-правові питання державної підтримки товарного сільськогосподарського виробництва в Україні

3.1. Правове регулювання державної підтримки товарного сільськогосподарського виробництва в Україні…………………………….………126

3.2. Поняття та організаційно-правові форми державної підтримки товарного сільськогосподарського виробництва……………………………………….……….139

Висновки ……………………………………………………………………….156

Додатки ………………………………………………………………………....161

Список використаних джерел………………………………………………..165

Список умовних скорочень
АПК Агропромисловий комплекс

СОТ Світова Організація Торгівлі

ЄС Європейський Союз

ГМО Генетично модифіковані організми
ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Забезпечення продовольчої безпеки шляхом створення сприятливих економічних, політичних, організаційних, а також правових та інших умов здійснення товарного сільськогосподарського виробництва є однією із стратегічних цілей державної аграрної політики України.

Сучасний стан розвитку сільськогосподарського виробництва становить загрозу продовольчій безпеці та продовольчій незалежності України, внаслідок спаду сільськогосподарського виробництва, відсутності мотивації до праці, бідності, трудової міграції, занепаду соціальної інфраструктури села, поглиблення демографічної кризи тощо. Наявність цих та інших проблем зумовлена недосконалістю чинного аграрного та земельного законодавства, невідповідністю програм реформування аграрного сектора економіки і результатів їх виконання визначеним соціальним пріоритетам.

Забезпечення національних інтересів у процесі інтеграції України до Європейського Союзу та світового економічного простору вимагають негайних та ефективних заходів, спрямованих на правове регулювання розвитку високоефективного та конкурентоспроможного на зовнішньому та внутрішньому ринках аграрного сектору економіки. А відтак дослідження правового забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва є необхідним та актуальним.

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Проведене дослідження відповідає завданням, поставленим Законом України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» від 18 жовтня 2005 р. та Державною цільовою програмою розвитку українського села на період до 2015року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 19 вересня 2007 р. № 1158, відповідно до яких визнані необхідними наукові дослідження шляхів підвищення ефективності діяльності суб’єктів аграрного сектору.

Дисертація виконана в рамках науково-дослідної роботи по темі: «Механізм адаптації законодавства в сфері прав громадян України до законодавства Європейського Союзу», яка виконується на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (номер теми 06БФ042-01).

Крім того, дисертаційне дослідження було безпосередньо пов’язано з виконаною на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка науковою темою № 97116 «Дослідження державно-правового механізму забезпечення аграрної, земельної реформи і одержання екологічно безпечної сільськогосподарської продукції» (номер державної реєстрації 0197U003329). Автор дисертації особисто підготувала наступні розділи до проекту Аграрного кодексу України – «Виробничо-господарська діяльність суб’єктів агробізнесу» та «Державне регулювання аграрного виробництва»; у співавторстві – «Ринкові аграрні правовідносини».

Мета і завдання дослідження полягають у проведенні науково-теоретичного аналізу правових аспектів ведення товарного сільськогосподарського виробництва, формулювання наукових висновків та внесення пропозицій щодо удосконалення чинного аграрного законодавства України з питань товарного сільськогосподарського виробництва.

Відповідно до поставленої мети визначені основні завдання дослідження: проаналізувати стан та перспективи наукових досліджень, дослідити стан правового регулювання товарного сільськогосподарського виробництва, розкрити юридичну природу товарного сільськогосподарського виробництва, визначити поняття та юридичні ознаки товарного сільськогосподарського виробництва, суб’єктний склад та правові принципи ведення товарного сільськогосподарського виробництва, дослідити організаційно-правові питання державної підтримки товарного сільськогосподарського виробництва в Україні, сформулювати пропозиції з удосконалення нормативно-правового забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що потребують правового регулювання у сфері товарного сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах глобалізації та інтеграції економічних, соціальних та державно-правових явищ.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є нормативна та наукова джерельна база, практика нормотворення і правозастосування з питань правового регулювання товарного сільськогосподарського виробництва.

Методи дослідження. У ході дисертаційного дослідження були застосовані діалектичний метод пізнання, наукові методи історичного, порівняльно-правового, формально-логічного, структурно-функціонального, системного аналізу та синтезу. Так, історичний метод було використано у дослідженні тенденцій розвитку законодавства про товарне сільськогосподарське виробництво, а також у дослідженні основних засад державної підтримки товарного сільськогосподарського виробництва. Порівняльно-правовий метод покладений в основу аналізу законодавства України у сфері товарного сільськогосподарського виробництва та відповідного законодавства інших держав та міждержавних утворень. За допомогою методу формально-логічного та структурно-функціонального аналізу виявлено недоліки правового забезпечення товарного сільськогосподарського виробництва та визначено шляхи їх подолання. Методи системного аналізу та синтезу були використані при дослідженні таких понять як товарне сільськогосподарське виробництво, сільськогосподарська продукція, сільськогосподарський товаровиробник, державна підтримка.

Теоретична база дослідження. Дисертаційне дослідження проведено на основі вивчення і використання наукових джерел українських вчених у галузі аграрного, земельного, екологічного права, авторами яких є: В.І. Андрейцев, Г.І. Балюк, І.М. Бакай, М.Я. Ващишин, Я.З. Гаєцька-Колотило, Ц.В. Бичкова, В.К. Гуревський, А.М. Запорожець, О.І. Заєць, Н.В. Ільків, Т.О. Коваленко, Т.Г. Ковальчук, М.В. Краснова, П.Ф. Кулинич, В.І. Лебідь, Т.В. Лямцева, А.М. Мірошниченко, І.М. Миронець, В.Л. Мунтян, В.П. Нагребельний, В.В. Носік, З.А. Павлович, О.О. Погрібний, О.А. Поліводський, В.І. Семчик, І.О. Середа, А.М. Статівка, Н.І. Титова, В.Ю. Уркевич, В.І. Федорович, Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульга, В.В. Янчук, В.З. Янчук та інші науковці.

У дисертації використані наукові праці українських вчених у галузі цивільного та господарського права Д.В. Бобрової, О.М. Вінник, О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, І.М. Кучеренко, В.В. Луця, В.К. Мамутова, О.А. Підопригори, Г.В. Пронської, В.С. Щербини та інших вчених.

Теоретичною базою дослідження стали наукові праці вчених у галузі колгоспного, сільськогосподарського, аграрного, земельного та екологічного права радянського періоду: Г. О. Аксеньонка, Л. М. Баховкіної, Г. Ю. Бистрова, С.О. Боголюбова, Ю.А. Вовка, В.М. Дем’яненка, П. Д. Індиченка, М.Д. Казанцева, І.Ф. Казьміна, А.М. Каландадзе, М.І. Козиря, І.М. Миронця, В.Л. Мунтяна, М.Б. Мухитдинова, І.В. Павлова, І.Ф. Панкратова, А.Г. Первушина, І.О. Середи, М.В. Сторожева, Н.І. Титової, К.А. Шайбекова, В.З. Янчука, інших видатних вчених.

При дослідженні правових аспектів ведення товарного сільськогосподарського виробництва використані джерела економічної науки: Ю.Д. Білика, А.І. Берлача, О.О. Бугуцького, П.І. Гайдуцького, М.Я. Дем’яненка, В.В. Зіновчука, М.В. Зубця, Г.І. Купалової, О.М. Онищенка, П.Т. Саблука, Л.О. Шепотько, О.М. Шпичака, В.В. Юрчишина та інших вчених.

Порівняльний аналіз організаційно-правових питань товарного сільськогосподарського виробництва проведено з використанням наукових праць зарубіжних вчених-правників З.С. Бєляєвої, Г.Ю. Бистрова, С.О. Боголюбова, М.М. Вєдєніна, Б.Д. Клюкіна, М.І. Козиря, А.В. Малька, В.В. Устюкової, Г.В. Чубукова, Л.П. Фоміної, Г.І. Шмельова, Н.І. Ядевич та інших вчених.

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що це одне з перших в науці аграрного права України комплексне дослідження теоретичних і практичних питань правового регулювання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні в умовах аграрної і земельної реформи та приєднання України до Світової організації торгівлі (надалі - СОТ), розвитку євроінтеграційних економічних, соціальних та державно-правових явищ, адаптації національного законодавства до права Європейського Союзу (надалі - ЄС).

Наукова новизна дисертаційного дослідження конкретизується у теоретичних висновках, положеннях та практичних рекомендаціях, що виносяться на захист:

Вперше:

 • сформульовано правове поняття товарного сільськогосподарського виробництва як врегульований нормами аграрного та інших галузей права вид господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників, пов’язаної з обов’язковим використанням земель сільськогосподарського та іншого призначення, природних ресурсів, живих організмів з метою виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції на внутрішньому та зовнішньому аграрних ринках;

 • визначено юридичні ознаки товарного сільськогосподарського виробництва: 1) нормативне закріплення права на ведення товарного сільськогосподарського виробництва; 2) законодавче визначення спеціальної правосуб’єктності сільськогосподарських товаровиробників; 3) обов’язковість використання земельних та інших природних ресурсів на відповідному юридичному титулі (право власності, право користування); 4) законодавче закріплення особливого правового режиму товарної сільськогосподарської продукції; 5) нормативне забезпечення особливостей правового регулювання праці у товарному сільськогосподарському виробництві; 6) нормативно-правове забезпечення основних етапів виробничого процесу товарного сільськогосподарського виробництва;

 • проведено розмежування поняття «товарне сільськогосподарське виробництво» та суміжних понять і категорій, які використовуються в аграрному законодавстві та в аграрному праві і пов’язуються з виробництвом, переробкою, реалізацією сільськогосподарської продукції: «виробничо-господарська діяльність в сільському господарстві», «підприємницька діяльність в сільському господарстві», «городництво», «індивідуальне садівництво», «особисте селянське господарство». Визначено правові критерії їх ідентифікації (сфера діяльності, мета діяльності, суб’єкт діяльності, обсяг сільськогосподарської діяльності у більш широкій за змістом господарській діяльності того чи іншого суб’єкта);

 • сформульовано та визначено правові принципи товарного сільськогосподарського виробництва: 1) гарантованість права на ведення товарного сільськогосподарського виробництва; 2) дотримання законності при здійсненні товарного сільськогосподарського виробництва; 3) державна підтримка товарного сільськогосподарського виробництва; 4) пріоритетність використання земель сільськогосподарського призначення для товарного сільськогосподарського виробництва; 5) забезпечення продовольчої та екологічної безпеки при здійсненні товарного сільськогосподарського виробництва; 6) державне забезпечення соціальної спрямованості товарного сільськогосподарського виробництва; 7) юридична відповідальність за порушення законодавства в сфері товарного сільськогосподарського виробництва;

 • зроблено висновок, що законодавство України про товарне сільськогосподарське виробництво є складовою комплексного інституту правового регулювання виробничо-господарської діяльності в сільському господарстві в системі аграрного права України, визначені сучасні тенденції правового регулювання товарного сільськогосподарського виробництва: уніфікація та диференціація законодавства про товарне сільськогосподарське виробництво; кодифікація аграрного законодавства; гармонізація і адаптація національного законодавства про товарне сільськогосподарське виробництво до вимог СОТ та ЄС;

 • доведено, що чинне законодавство України з питань товарного сільськогосподарського виробництва потребує перегляду, удосконалення та систематизації з огляду на неузгодженість, колізійність законів та інших нормативно-правових актів у цій сфері, наявність великої кількості актів програмного характеру, необхідність гармонізації законодавства до вимог СОТ в умовах світових інтеграційних процесів;

 • зроблено висновок про необхідність прийняття Закону України «Про товарне сільськогосподарське виробництво», який би адекватно відтворював нормативні положення актів СОТ та ЄС щодо товарного сільськогосподарського виробництва, а також внесено пропозиції щодо вдосконалення чинного аграрного законодавства в сфері товарного сільськогосподарського виробництва шляхом внесення змін до Законів України «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про споживчу кооперацію», «Про поставки продукції для державних потреб», «Про молоко та молочні продукти», «Про насіння і садивний матеріал», «Про племінну справу у тваринництві», «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Уточнено:

 • запропоноване в наукових дослідженнях поняття державної підтримки товарного сільськогосподарського виробництва як врегульована нормами права сукупність організаційних, економічних, правових та інших засобів (пільг та переваг), які надаються державою в особі уповноважених органів за рахунок державних ресурсів, або шляхом відмови держави від отримання певних доходів, сільськогосподарським товаровиробникам з метою забезпечення продовольчої безпеки держави, розв’язання соціально-економічних проблем, сприяння соціальному розвиткові сільської місцевості, відновлення та підтримання екологічної рівноваги територій;

 • законодавче визначення поняття «сільськогосподарська продукція», під якою пропонується розуміти продукцію, вирощену на землі, продукти тваринництва, рибництва та рибальства, а також продукти первинного обробітку, безпосередньо пов’язані з цією продукцією, що відповідають кодам 01.11-01.42 та 05.00.1-05.00.42 Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 або підпадають під визначення першої – двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Отримали подальший розвиток:

 • наукові ідеї, положення, висновки щодо виробничо-господарської діяльності суб’єктів ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

 • теоретичні висновки науки аграрного права щодо системи, структури аграрного законодавства України в сучасних інтеграційних процесах аграрних та державно-правових явищ;

 • наукові положення, висновки щодо форм та механізмів державної підтримки товарного сільськогосподарського виробництва;

 • пропозиції вчених про необхідність розробки та прийняття Аграрного кодексу України.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тараса Шевченка На правах рукопису удк 349. 415(477) Оверковська Тетяна Костянтинівна
Спеціальність: 12. 00. 06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Тараса Шевченка На правах рукопису удк 349. 415(477) Оверковська Тетяна Костянтинівна
Спеціальність: 12. 00. 06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

Тараса Шевченка На правах рукопису Черноус Світлана Миколаївна удк...
Трудового кодексу України передбачає реформування понятійного апарату трудового права. Зазначені процеси зумовлюють необхідність...

Тараса Шевченка На правах рукопису Медведєва Наталія Петрівна
Поняття гірничої концесії та особливості гірничих концесійних правовідносин

Ярослава Мудрого На правах рукопису Дашковська Олена Ростиславівна...

Тернопільський національний економічний університет На правах рукопису Никифорак Ірина Іванівна
Вступ

Ярослава Мудрого На правах рукопису Вікторія Сергіївна Мілаш удк...
Розділ Розвиток наукової думки про договір у господарському обороті

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...

Конкурс проводиться для учнів 5 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Тараса Шевченка та в межах відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка у 2013/2014 навчальному році в Харківській...

На правах рукопису
Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємством

Твір-опис у художньому стилі «Світ краси природи у творчості Т. Шевченка»
Тараса Шевченка та ХVІ міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

2011 Безпека дітей в Інтернеті Старокостянтинівський рмк
Рецензент: Сукманюк Світлана Іванівна – методист відділу освіти, Старокостянтинівської райдержадміністрації

Тараса Григоровича Шевченка на уроках II української мови
Сьогодні вивчення мови поетичних творів Т. Г. Шевченка – дуже актуальна тема. Питання про те, як у мові Шевченка використовуються...

05 грудня 20015 року в Одеській області за підтримки Одеської обласної...
Про проведення обласного VІ міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені тараса шевченка

Одеська національна юридична академія на правах рукопису аніщук ніна Володимирівна
Правові засоби викорінення гендерного насильства в україні: історико-теоретичний аналіз

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Електоральна громадська думка: концептуалізація та соціально-політичні практики 60

Книга для iiiтисячоліття
При всій значній кількості різноманітних друкованих матеріалів про видатного українця Тараса Григоровича Шевченка, його особистість...

Кабінет міністрів україни національний аграрний університет на правах...
Теоретичні засади формування механізму оподаткування доходів фізичних осіб…База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт