Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір – доручення на транспортно-експедиційного обслуговування по перевезенню вантажів автомобільним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученнях

Договір – доручення на транспортно-експедиційного обслуговування по перевезенню вантажів автомобільним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученнях


ДОГОВІР – ДОРУЧЕННЯ

на транспортно-експедиційного обслуговування по перевезенню вантажів автомобільним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученнях


м. Тернопіль _________________ 20 р.
_______________________________________________________________, надалі „Замовник”, в особі ________________________

___________________, і знаходиться на _______________________________________ системі оподаткування , з однієї Сторони,

та Товариство з обмеженою відповідальністю „Українсько – німецька фірма „Контек Лтд”, надалі „Перевізник”, в особі директора Чорного Богдана Даниловича, що діє на підставі Статуту, знаходиться на загальній системі оподаткування – платник податку на прибуток за ставкою 18 % , з другої Сторони, уклали даний Договір про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Даний договір обумовлює порядок взаємовідносин при організації та виконанні перевезень вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученні та розрахунки за ці перевезення між Замовником та Перевізником. Замовник доручає, а Перевізник зобов'язується за винагороду організувати в інтересах Замовника транспортно-експедиційне обслуговування вантажів, пред'явлених ним для перевезення автомобільним транспортом згідно заявки, що є невід'ємною частиною даного договору.

1.2. Замовник та Перевізник діють від свого імені та по дорученню організацій, довіреними особами яких вони являються та з якими мають прямі договірні відносини.

1.3. Взаємовідносини Сторін по даному договору регулюються чинним законодавством України та міжнародними Конвенціями в галузі міжнародних перевезень.

1.4. Конкретні обсяги вантажів, строки та граничні норми оплати перевезення по кожному конкретному замовленню оформляються заявкою, яка подається Замовником Перевізнику у письмовій формі. Заявка вважається прийнятою до виконання, якщо вона підтверджена підписами уповноважених осіб та скріплена печатками обох Сторін. Факс-копія заявки має юридичну силу оригіналу.

1.5. Замовник зобов'язаний вказувати в заявці найменування вантажу, адреси завантаження та розвантаження, найменування вантажовідправника та вантажоодержувача, вагу, кількість місць, упаковку вантажу, строки завантаження, відстань перевезення, розмір та форму оплати за перевезення.

1.6. Перевізник має право перевірити правильність всіх даних записів, зроблених у товарно-супроводжуючих документах. В разі невідповідності даних товарно-супроводжуючих документів умовам перевезення, обумовленим в заявці. Перевізник повідомляє про це Замовника, який повинен вжити заходів щодо приведення у відповідність фактичних умов перевезення до умов, вказаних в заявці.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов'язки Замовника:

 • своєчасно подавати належним чином оформлені заявки, згідно п. 1.4. та п. 1.5. даного Договору;

 • надати вантаж до перевезення в пункт завантаження і в строки, вказані в заявці;

 • до прибуття автомобіля під завантаження підготувати вантаж для перевезення (затарити, запломбувати, замаркувати, підготувати всі необхідні супроводжуючі документи, виписати, у випадку необхідності, перепустку на право проїзду автомобіля до місця завантаження та право вивезення вантажу);

 • забезпечити своєчасне та повне оформлення у встановленому порядку транспортних документів та маршрутних листів, відмічати у товарно-транспортних документах фактичний час прибуття та відправлення автомобіля із пункту завантаження та розвантаження;

 • завантажити (розвантажити) транспортний засіб, наданий для виконання перевезення, протягом 24 годин, згідно терміну, вказаного в заявці;

 • своєчасно оплатити виконане перевезення, згідно п. З даного Договору.

2.2. Обов’язки Перевізника:

 • визначити типи та кількість автомобілів, їх технічні параметри, необхідні для здійснення перевезення вантажу в обсязі та на умовах, вказаних в заявці;

 • подати транспортний засіб до місця завантаження у строки, вказані в заявці. Перевізник інформує Замовника про вимушені затримки транспортного засобу в дорозі, аварії та інші непередбачені обставини, які перешкоджають своєчасній доставці вантажу;

 • направляти під завантаження в розпорядження Замовника автотранспорт в технічно справному стані;

 • забезпечувати водіїв бланками товарно-транспортних накладних, СМR, TIR-карнетами та іншими бланками необхідних документів для перевезення вантажів автотранспортом;

 • забезпечити страхування цивільної відповідальності перед третіми особами і страхування СМR на вантаж, що перевозиться;

 • не встановлювати безпосередні договірні відносини із замовниками (вантажовідправниками, вантажоодержувачами) протягом 3-х місяців з моменту підписання заявки з Замовником;

 • інформувати водіїв про митні та адміністративні приписи в правилах дорожнього руху, вимогах при перевезенні небезпечних вантажів по Конвенції ADR і про дотримання режиму роботи та відпочинку водіями транспортних засобів;

 • оформляти всі необхідні дозволи на право проїзду водіїв у інші країни.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість транспортно-експедиційного обслуговування складається з:

 • вартості транспортування (включаючи транспортно-експедиційні послуги Перевізника)

 • вартості експедиційних послуг Замовника.

3.2. Оплата Замовником здійснюється шляхом перерахування належних сум на розрахунковий рахунок Перевізника на протязі 10 банківських днів з моменту отримання ним оригіналів: рахунку, товарно-транспортної накладної або міжнародної товарно-транспортної накладної (СМR), податкової накладної, акту виконаних робіт Перевізника, якщо інше не вказане у заявці.

3.3. За прострочення розрахунку Замовник оплачує Перевізнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої суми за кожен день прострочення оплати.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Загальні положення.

4.1.1. Сторони несуть взаємну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання обов'язків заданим Договором.

4.1.2. У випадку нанесення збитку з вини однієї зі Сторін, винна сторона повинна відшкодувати збиток іншій Стороні в повному обсязі.

4.1.3. Збиток, нанесений простоєм транспорту, відшкодовується Стороною, винною в простої.

4.2. Відповідальність Замовника.

4.2.1. Замовник несе матеріальну відповідальність за збитки, нанесені Перевізнику внаслідок неналежного виконання умов даного Договору чи неналежного оформлення транспортних документів.

4.2.2. В разі виникнення простою транспортного засобу при завантаженні чи розвантаженні вантажу (понад нормативів, вказаних в п. 2.1. даного Договору) Замовник сплачує Перевізнику штраф у розмірі 1000 грн. за добу.

4.3. Відповідальність Перевізника.

4.3.1. У випадку неподання транспортного засобу під завантаження у строки, вказані в Заявці, з вини Перевізника він сплачує штраф в розмірі 1000 грн. за кожний день прострочення. Запізнення автомобіля під завантаження терміном більше двох годин вважається добою запізнення.

4.3.2. У разі відмови від підтвердженої заявки і неподачі автомобіля під завантаження штраф - 10 % від вартості перевезення.

4.3.3. У випадку порушення термінів доставки, вказаних у заявці. Перевізник сплачує Замовнику пеню в розмірі 1,5% вартості перевезення за кожен день прострочки.

4.3.4. Перевізник несе відповідальність за збереження та цілісність вантажу, наданого для перевезення, згідно чинного законодавства України та Конвенції CMR. Збитки, завдані Перевізником, повинні бути повернені Замовнику протягом 30 днів з моменту отримання претензії.

4.3.5. У випадку наявності спроби встановлення чи встановлення безпосередніх договірних відносин з порушенням вимог п.2.2. даного Договору, Перевізник виплачує штраф в 5-ти кратному розмірі вартості перевезення.

5. ФОРС - МАЖОР

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання умов даного Договору, якщо це відбулося внаслідок обставин непереборної сили (пожежі, землетрусу, повені, набуття сили нормативних документів, які перешкоджають виконанню умов даного Договору).

5.2. Сторона, яка не може виконати умови Договору через виникнення форс-мажорних обставин, повинна негайно, не пізніше 24 год. з моменту їх настання і припинення, повідомити про це іншу сторону у письмовій формі. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє сторону права посилатися на будь-яку з цих обставин, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язання.

5.3 Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом, який повинен бути надісланий другій стороні до виставлення рахунку для оплати.

5.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом 3 (трьох) місяців і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний шляхом направлення повідомлення іншій стороні.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК

6.1. Всі суперечки, що виникають між Сторонами в зв'язку з виконанням умов даного Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів між собою.

6.2. Кожен випадок збитку, за який інша Сторона вимагає компенсації, повинен бути документально підтверджений. До претензії докладається рахунок і відповідні документи.

6.3. Сторона, яка отримала претензію, зобов'язана розглянути її і надати відповідь.

6.4. У випадку недосягнення згоди між Сторонами, спір підлягає розгляду в Господарському суді.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Даний Договір вступає в силу з дня його підписання і діє до 31 грудня 20______р.

7.2. Всі зміни до даного Договору, спільно погоджені, мають юридичну силу за умови, якщо подібні зміни здійснені в письмовій формі і підписані особами, вповноваженими обома Сторонами. Факс-копія змін до договору має таку ж юридичну силу, що й оригінал.

7.3. Даний Договір складений у двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу. Один екземпляр зберігається в Замовника, другий - в Перевізника. Факс-копія має таку ж юридичну силу, що й оригінал.

7.4.Сторони домовились, що умови даного Договору не підлягають розголошенню.


8.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник

Перевізник

ТОВ „Українсько-німецька фірма „Контек Лтд”
м.Тернопіль, 46006, вул.Подільська, 46.

Код ЄДРПОУ: 20006803.

Р/р 2600101511975 в АТ „Кредобанк” ,

МФО 325365

Тел. 0352 520635 Факс. 0352 520800

www.kontek.com.ua

Директор _____________________ Б.Д.Чорнийподілитися в соціальних мережахСхожі:

Порядок надання транспортно-експедиторських послуг з перевезення...
На підставі даного Додатка Виконавець від імені та за дорученням Замовника надає транспортно-експедиторські послуги з організації...

Договір № транспортно-експедиційного обслуговування експортно-імпортних та транзитних вантажів

Ххх 20 ххх р. Порядок надання транспортно-експедиторських послуг...
Цей додаток встановлює особливості та порядок надання Виконавцем логістичних послуг, а саме транспортно-експедиторських послуг з...

Договір-доручення №
Довірителя, надає послуги по організації перевезення вантажів в міжміських І міжнародних сполученнях посередництвом транспортних...

Договір-доручення №
Довірителя, надає послуги по організації перевезення вантажів в міжміських І міжнародних сполученнях посередництвом транспортних...

Договір про перевезення вантажів автомобільним транспортом у місцевому...

Договір № /09 на перевезення вантажів автомобільним транспортом
Пп «Баварія Транс» в особі Директора Лужанського Василя Дмитровича, що діє на підставі Статуту, надалі

Порядок оформлення, видачі, використання, обліку та звітності щодо...
Конференції Міністрів Транспорту (єкмт) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами членами єкмт

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні
На виконання пункту 3 розділу першого Програми заходів щодо забезпечення збереження вантажів, захисту їх від розкрадань І безпеки...

Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні
На виконання пункту 3 розділу першого Програми заходів щодо забезпечення збереження вантажів, захисту їх від розкрадань І безпеки...

1 Експедитор від свого імені та за рахунок Замовника забезпечує здійснення...

Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, зберігання,...
Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення...

Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом...
Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Л. М. Костюченка

Прикордонно митного контролю, оформлення та пропуску через державний...
України осіб, транспортних засобів, товарів та вантажів у міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення “Мостиська”

Про затвердження Порядку І умов організації перевезень пасажирів...
Про затвердження Порядку І умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом

Правила планування перевезень вантажів (статті 17 21 Статуту) І. Загальні положення
Ці Правила визначають порядок планування перевезень вантажів залізничним транспортом загального користування в усіх видах сполучень,...

Договір про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним...
Перевізник: тов „транстемпо”, в особі директора Дерези Олександра Анатолійовича., що діє на підставі Статуту (далі – Перевізник),...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт