Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Наявність відокремлених підрозділів (філій та представництв) страховика - Звіт незалежного аудитора

Звіт незалежного аудитора

Сторінка2/2
1   2


Наявність відокремлених підрозділів (філій та представництв) страховика:

Страхова компанія має п’ять структурних підрозділів у наступних містах України:

- Київська дирекція. Місцезнаходження: 04071, м. Київ, Подільський район, провулок Хорива, буд.4, кв.2,.

- Маріупольська дирекція. Місцезнаходження: 87510, Донецька область, м. Маріуполь, Приморський район, проспект Адмірала Луніна, буд.18, оф.1,3 в орендованому приміщенні (договір оренди №1/А-1 від 29.04.2014р). Також, у придбаних приміщеннях за адресою: пр.-т Адмірала Луніна , буд.18, кв.2 та оф.6.

- Донецька дирекція. Наглядовою Радою ПрАТ «Страхова компанія АЗІНКО» від 15.12.2014 р (протокол №35) прийнято рішення тимчасово припинити діяльність Донецької дирекції Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія АЗІНКО» з 15.12.2014р. до стабілізації ситуації у місті Донецьку без закриття даного структурного підрозділу

- Дніпропетровська дирекція. Місцезнаходження: 49055, м. Дніпропетровськ, Красногвардiйський район, вулиця Титова , буд. 24, оф. 21.

- Запорізька дирекція. Місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, Орджонiкiдзевський район, вулиця Південноукраїнська, буд.3.
ОПИС ПЕРЕВІРЕНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЗІНКО», до складу якої входить:

- форма № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р.,

- форма № 2 «Звіт про фінансові результати » (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р.,

- форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» (за прямим методом) за 2015 р.,

- форма № 4 «Звіт про власний капітал » за 2015 р.,

- форма (вільна) «Примітки до річної фінансової звітності» за 2015 р
СТИСЛИЙ ОПИС ВАЖЛИВИХ АСПЕКТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Облікова політика ПрАТ «СК «АЗІНКО» визначена наказом №1 від 02 січня 2012 року «Про облікову політику підприємства» та розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Страхова компанія використовує при ведені обліку згідно з МСБО та складанні фінансової звітності відповідно з МСФЗ.

Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об’єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності Страхової компанії. Основними характеристиками інформації поданій у фінансовій звітності є зрозумілість, доречність, порівнянність. Застосування цих характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об’єктивне складання фінансової звітності щодо фінансового стану, результатів діяльності та змін у фінансовому стані Страхової компанії.

Прийнятою обліковою політикою Страхової компанії встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:

 • до основних засобів відносяться матеріальні цінності, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року, первісна вартість яких більше 6000грн.;

 • амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати прямолінійним методом;

 • амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом; амортизації підлягає тільки нематеріальний актив, що має кінцевий (обмежений) період корисного використання, нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання щороку тестуються на предмет знецінення.

 • оцінка вибуття запасів здійснюється методом ФІФО;

 • формування, облік та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншим, ніж страхування життя здійснюється за методом, визначеним ст. 31 Закону України «Про страхування», а також згідно з Правилами формування обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженими Розпорядженням Державною комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004 № 3104.

 • розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду визначається методом «1/365» - «pro rata temporis» (розраховується як сумарна величина незароблених страхових премій за кожним договором). Формування резерву заявлених, але невиплачених збитків здійснюється згідно вимог (заяв) страхувальників з урахуванням з% витрат на ведення справ. У разі вибору методу фіксованого відсотка резерв збитків, які виникли, але не заявлені визначається у розмірі 10% від заробленої страхової преміїз попередніх чотирьох кварталів, які передують звітній даті.

Фінансова звітність складена на основі припущення, що Страхова компанія проводить і проводитиме свою діяльність в доступному для огляду майбутньому.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЗІНКО» несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності та регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання та надання фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви­користання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помил­ки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Ці стандарти вимагають від Аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження Аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення.

У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час пере­вірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

Під час аудиту було зібрано та систематизовано належні аудиторські докази, що є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.
АУДИТОРСЬКА ДУМКА

Складання аудиторського висновку щодо фінансової звітності регламентується МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА №705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА № 706 «Пояснювальні параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ

При складанні фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЗІНКО», для якого є обов’язковим складання звітності за МСФЗ, по незалежним від нього обставин використовував форми звітності, визначені П(С)БО, які не в повній мірі відповідають вимогам МСБО 1 «Подання фінансових звітів», а саме існує невідповідність структури та форми фінансової звітності.

Відповідно до М(С)БО 36 "Зменшення корисності активів", однією з ознак, що свідчить про зменшення корисності активу, є зміни зі значним негативним впливом на господарюючий суб'єкт у технологічному, ринковому, економічному або правовому оточенні, в якому діє суб'єкт господарювання, чи на ринку, для якого призначений актив. Проте, Страхова компанія не оцінила негативний вплив змін у економічному і правовому середовищі та не визначило суми втрат від зменшення корисності щодо власних активів.
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА ( УМОВНО-ПОЗИТИВНИЙ)
Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України 320/1 від 29.12.2015 року, в тому числі у відповідності із МСА № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора».

Концептуальною основою фінансової звітності є концептуальна основа загального призначення, яка відповідає загальним потребам широкого кола користувачів у фінансовій інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.
На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність надає достовірну інформацію про фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЗІНКО», станом на 31 грудня 2015 року, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє зако­нодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні.
ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
Аудитор звертає увагу на те, що у зв’язку з введенням нових стандартів та змін до стандартів, що діють з 01.07.2014 року, коригування у вхідні залишки балансу станом на 01.01.2015 р. під час складання фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2015 р. управлінським персоналом не вносились, посилаючись в Примітках на відсутність впливу їх на фінансову звітність Страхової компанії.

Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на той факт, що на дату складання цього висновку ситуація, що склалася в Україні, де Страхова компанія веде діяльність та несе ризики, має ознаки економічної нестабільності. Фінансовий стан контрагентів, операції з якими несуть ризики для страховика, в умовах ринкових коливань не є стабільним та передбачуваним. Зважаючи на вищевикладене, наразі досить складно прогнозувати та, в повній мірі, визначити ефект впливу такої ситуації на діяльність Страхової компанії.

Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби Страхова компанія не в змозі була б продовжувати свою діяльність в майбутньому.

ІНШІ ПИТАННЯ
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ, ЩОДО розкриття інформації по видам активів


 • Стосовно розкриття інформації про основні засоби Аудитор висловлює думку, що вартість основних засобів відображена у звітності, відповідає даним бухгалтерського обліку. Аудитор не отримав достатніх доказів, що могли б свідчити про порушення при обліку основних засобів вимог МСБО16 «Основні засоби». Балансова вартість основних засобів станом на 31.12.2015 р. складає 1135 тис.грн.. Основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу немає.

 • Стосовно розкриття інформації про нематеріальні активи Аудитор висловлює думку, що вартість нематеріальних активів відображена у звітності, відповідає даним бухгалтерського обліку та станом на 31.12.2015 року складає 401 тис.грн.. Стосовно обліку нематеріальних активів Аудитор висловлює думку, що порушень вимог МСБО 38 «Нематеріальні активи» у звітному році не встановлено.
 • Стосовно розкриття інформації про довгострокові фінансові інвестиції Аудитор висловлює думку, що вартість довгострокових фінансових інвестицій відображена у звітності, відповідає даним бухгалтерського обліку. У їх складі враховуються інші фінансові інвестиції за вартістю придбання у сумі 45 тис.грн.. • Станом на 31.12.2015р. незавершених капітальних вкладень на балансі Страхової компанії немає.
 • Стосовно розкриття інформації про запаси, перевіркою аналітичного обліку Аудитор не отримав свідоцтв, щодо невідповідності обліку запасів вимогам МСБО 2 «Запаси». Станом на 31.12.2015 року вартість запасів складає 11 тис. грн..
 • Довгострокової дебіторської заборгованості на балансі Страхової компанії станом на 31.12.2015 року немає. Вся дебіторська заборгованість є поточною, за строками непогашення від 6 до 12-ти місяців, на загальну суму 13375 тис.грн., що становить 33 % усіх активів. У зв’язку з тим, що звірка заборгованості на дату складання балансу проведена не з усіма дебіторами, Аудитор з обмеженням може зробити висновок про реальність сум дебіторської заборгованості. До балансу станом на 31.12.2015 року сума дебіторської заборгованості включена з урахуванням вимог МСФЗ щодо обліку дебіторської заборгованості.
 • Стосовно обліку грошових коштів Аудитор висловлює думку, що під час перевірки не отримано доказів щодо відхилення між даними синтетичного та аналітичного обліку грошових коштів. Дані про залишок грошових коштів, відображені у звітності, у сумі 23619 тис.грн., що становить майже 58 % усіх активів та відповідають даним бухгалтерського обліку.
 • Частка перестраховика у страхових резервах, відображена у звітності, у сумі 2190 тис.грн., відповідає даним бухгалтерського обліку.


Загальна сума активів станом на 31.12.2015 р. складає 40 776 тис. грн.
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ, ЩОДО розкриття інформації по видам ЗОБОВ`ЯЗАНЬ ТА забезпечень


 • Страховою компанією протягом 2015р. формування та облік страхових резервів відбувалось відповідно до національних нормативних вимог, сума страхових резервів відображена у звітності відповідає обліковим даним. Адекватність сформованих страхових резервів підтверджена висновком незалежного актуарія. Сума страхових резервів на кінець звітного періоду складає 4093 тис. грн., в тому числі:

 • резерв незароблених премій – 3436 тис. грн.;

 • резерв збитках або резерв належних виплат – 657 тис. грн..
 • Аудитор не отримав свідоцтв щодо невідповідності суми поточних зобов’язань, відображених в балансі станом на 31.12.2015 р., складеному за МСФЗ, у загальній сумі у розмірі 3764 тис.грн., даним аналітичного обліку. Але, у зв’язку з тим, що звірка заборгованості на дату складання балансу проведена не з усіма кредиторами, Аудитор з обмеженням може зробити висновок про реальність сум кредиторської заборгованості.


Загальна сума зобов’язань і забезпечень станом на 31.12.2015 р. складає 7 857 тис. грн.
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ, ЩОДО розкриття інформації по ВЛАСНОму КАПІТАЛі
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2015 р. представлено статутним капіталом, капіталом у дооцінках, додатковим капіталом, резервним капіталом та фінансовим результатом, який існує у вигляді нерозподіленого прибутку. Стосовно розкриття інформації про власний капітал можна зробити висновки, що:


 • Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЗІНКО» сформовано відповідно до статуту у сумі 12 000 000 грн. і станом на 31.12.2015р. є повністю сплаченим. За офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2015 р. розмір статутного капіталу становить 457,6 тис. ЄВРО.
 • Сума капіталу у дооцінках відображена у звітності становить 253 тис.грн. та відповідає обліковим даним.
 • Сума додаткового капіталу відображена у звітності у розмірі 15254 тис.грн. відповідає обліковим даним (у попередньому році, зі згоди Наглядової Ради ПрАТ «СК «АЗІНКО» прийнято рішення про формування вільних резервів за рахунок нерозподіленого прибутку) .
  • Сума резервного капіталу станом на 31.12.2015р. складає 1586 тис.грн. та підтверджується даними бухгалтерського обліку;
  • Страхова компанія формувала фінансовий результат на підставі даних бухгалтерського обліку. Результат по статті балансу "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)" на 31.12.2015 року визначено з урахуванням нерозподіленого прибутку на початок року, відображених у обліку протягом звітного періоду отриманих доходів, понесених витрат та сум розподілу прибутку і відповідає обліковим даним. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2015 року складає 3826 тис.грн.


Загальна сума власного капіталу станом на 31.12.2015 р. складає 32 919 тис.грн. і покриває 80,7 % власних активів.
НАЯВНІСТЬ МОЖЛИВОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ БЕЗПЕРЕРВНО ЗДІЙСНЮВАТИ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОТЯГОМ НАЙБЛИЖЧИХ 12 МІСЯЦІВ

В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Страхової компанії протягом найближчих 12 місяців при умові настання форс-мажорних обставин.
ВІДПОВІДНІСТЬ ПРИЙНЯТОЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ТА МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Облікова політика Страхової політики в цілому відповідає вимогам законодавства України про бухгалтерський облік та фінансову звітність та міжнародним стандартам фінансової звітності, з урахуванням особливостей своєї діяльності та розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Страхова компанія використовує при ведені обліку та складанні фінансової звітності відповідно.

При складанні фінансової звітності Страхова компанія, для якої є обов’язковим складання звітності за МСФЗ, використовувала форми звітності, затверджені наказом МФУ від 07.02.2013 № 73, із змінами, внесеними наказом МФУ від 27.06.2013 № 627.

Фінансова звітність Страхової компанії підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Страхової компанії за станом на кінець останнього дня звітного року.
ЗБІЛЬШЕННЯ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

У звітному році збільшення статутного капіталу не відбувалось.
ПЕРЕВІЩЕННЯ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ НАД ЗАРЕЄСТРОВАНИМ РОЗМІРОМ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

Вартість чистих активів Страхової компанії визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів Страхової компанії здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 «Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема п. 3 Цивільного кодексу України.

Сума вартості чистих активів на кінець звітного періоду складає 32919тис.грн. і перевищує суму статутного капіталу (12000 тис. грн.) на 20919 тис. грн., що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.
ПЕРЕВІЩЕННЯ ФАКТИЧНОГО ЗАПАСУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ НАД РОЗРАХУНКОВИМ НОРМАТИВНИМ ЗАПАСОМ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО РОКУ

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) Страхової компанії, визначений шляхом вирахування з загальної суми активів балансової вартості нематеріальних активів та загальної суми зобов’язань станом на 31.12.2015р. складає 32518тис. грн.

Нормативний запас платоспроможності на звітну дату, розрахований шляхом множення суми страхових премій, що надійшли за попередні 12 місяців, за винятком сум, що належать перестрахувальникам, на 0,26 та складає 1206 тис. грн.

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) Страхової компанії становить 370,9% від нормативного запасу платоспроможності. Перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним запасом складає 31312 тис. грн.

Фактичний запас платоспроможності складає 32518 тис.грн., або 1240,1 тис. ЄВРО та перевищує мінімальній розмір статутного капіталу, відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про страхування» № 85/96-ВР від 07.03.1996 року та пункту 2.4. Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 28 серпня 2003 року № 40 (з внесеними змінами), який передбачено у розмірі 1 млн. ЄВРО, або 26 223 129 грн. станом на 31.12.2015р.
ПЕРЕВІЩЕННЯ ФАКТИЧНОГО ЗАПАСУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ (НЕТТО-АКТИВІВ) НАД РОЗРАХУНКОВИМ НОРМАТИВНИМ ЗАПАСОМ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ НЕ МЕНШЕ НІЖ НА 25 ВІДСОТКІВ, АЛЕ НЕ МЕНШЕ 1 МЛН.ЕВРО ЗА ОФІЦІЙНИМ ВАЛЮТНИМ КУРСОМ НА ДАТУ РОЗРАХУНККУ ЗАЗНАЧЕНИХ ПОКАЗНИКІВ

Перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активи) Страхової компанії над нормативним запасом платоспроможності у відсотках становить 370,9%. Сума перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним запасом складає 31312 тис. грн. або 1194,1 тис. ЄВРО.
ОБЛІК ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ І ВИМОГ (ЗАЯВ) СТРАХУВАЛЬНИКІВ ЩОДО СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ, ЯКИЙ ДОЗВОЛЯЄ ДОТРИМУВАТИСЯ ВИМОГ ДО ДОСТАТНОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ЗБИТКІВ

Страхова компанія належно здійснює ведення обліку договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо страхової виплати, що дозволяє страховику дотримуватися вимог до достатності формування резервів збитків.
ФОРМУВАННЯ, ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ, ДОСТАТНОСТІ ТА АДЕКВАТНОСТІ СФОРМОВАНИХ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ У ЗВІТНОМУ РОЦІ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА

Протягом звітного періоду Страхова компанія формувала страхові резерви у виді резерву заявлених, але не виплачених збитків, резерву збитків, які виникли, але не заявлені та резерву незароблених премій.

Сума страхових резервів Страхової компанії на кінець звітного періоду складає 4093 тис. грн., в тому числі:

 • резерв незароблених премій – 3436 тис. грн.;

 • резерв збитках або резерв належних виплат – 657 тис. грн..


До оцінки адекватності страхових зобов’язань Страховою компанією у 2015 році залучено фахівця з актуарної та фінансової математики, яка провела розрахунок актуарної оцінки резерву незароблених премій станом на 31.12.2015р. у розмірі 947,48 тис. грн., та актуарної оцінки суми резервів збитків станом на 31.12.2015р. у розмірі 656,7 тис. грн. На підставі цього розрахунку було зроблено висновок про те,що:

- резерв незароблених премій, сформований відповідно до законодавства, становить 3436,3 тис.грн. та перевищує розмір резерву, сформованого актуарно за результатами перевірки адекватності страхових зобов’язань;

- сума резервів збитків, сформована відповідно до законодавства, дорівнює 656,7тис.грн. та дорівнює розміру суми резервів, сформованих актуарно за результатами перевірки адекватності страхових зобов’язань .

В фінансовій звітності відображені показники страхових резервів, сформованих відповідно до вимог законодавчих та нормативних документів України, так як їх розмір перевищує розмір страхових резервів, розрахованих з урахуванням вимог МСФЗ 4 «Страхові контракти».

Методика формування (розрахунку величини) технічних резервів, які є оцінкою обсягу зобов'язань страховика в грошовій формі для здійснення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування, що використовується Страховою компанією, відповідає вимогам Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженими Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004 року №3104 (із змінами, внесеними Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 27.11.2012 року N2421).
ДОТРИМАННЯ НОРМАТИВІВ ДОСТАТНОСТІ ТА ДИВЕРСИФІКОВАНОСТІ АКТИВІВ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО РОКУ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ, ВСТАНОВЛЕНИХ НАЦКОМФІНПОСЛУГ

Страхова компанія дотримувалась нормативів достатності та диверсифікованості активів протягом звітного року відповідно до вимог, встановлених Нацкомфінпослуг - активи, якими представлені резерви страховика - грошові кошти на поточних рахунках - не більше 30% страхових резервів, банківські вклади (депозити) - не більше 70% страхових резервів, та права вимоги до перестраховиків - разом не більше 50% страхових резервів.
Грошові кошти на поточних рахунках та банківські вклади (депозити) розміщені в банківських установах з рейтингом, який відповідає інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України.
ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО РОКУ ПРИЙНЯТИХ СТРАХОВИХ ТА ПЕРЕСТРАХОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З УРАХУВАННЯМ ПИТОМОЇ ВАГИ ПРОСТРОЧЕНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ТА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТАКИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ У СТРУКТУРІ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЮ СТРАХОВИКА

В структурі страхового портфелю Страхової компанії відсутня прострочена кредиторська та дебіторська заборгованість.
ІСТОТНІ ОПЕРАЦІЇ З АКТИВАМИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮВАЛА СТРАХОВА КОМПАНІЯ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО РОКУ, ТА ЯКІ МАЛИ НАСЛІДКОМ НЕВИКОНАННЯ СТРАХОВИКОМ ФІНАНСОВИХ НОРМАТИВІВ, ВСТАНОВЛЕНИХ НАЦКОМФІНПОСЛУГ, БІЛЬШЕ, НІЖ НА 10%

У звітному році Страхова компанія не здійснювала істотних операцій з активами, які привели би до невиконання страховиком фінансових нормативів, встановлених Нацкомфінпослуг, більше, ніж на 10% .
ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Страхова компанія затвердила стратегію управління ризиками (Рішення наглядової ради, затверджене Протоколом № 32/1 від 01.07.2014 року), Модулі розрахунку кількісних характеристик ризиків.

Керівник Страхової компанії несе загальну відповідальність за нагляд за системою управління ризиками. Управлінський персонал Страхової компанії несе відповідальність за управління ключовими ризиками, розробку і впровадження процедур управління ризиками і контролю, а також за затвердження операцій на значні суми.

У ході звичайної діяльності Страхова компанія перестраховує страхові ризики у резидентів і нерезидентів. Угоди про перестрахування не звільняють Страхову компанію від виконання її зобов’язань перед власниками її страхових полісів. Страхова компанія здійснює моніторинг фінансового стану перестраховиків і перевіряє концентрацію кредитного ризику та економічні характеристики перестраховиків, з тим, щоб мінімізувати можливі збитки в результаті неплатоспроможності перестраховиків.

Концентрація ризику виникає тоді, коли кілька контрагентів займаються подібною діяльністю, або коли їх діяльність здійснюється в одному географічному регіоні, або коли контрагенти мають подібні економічні характеристики і внаслідок цього зміни в економічному, політичному чи іншому середовищі однаково впливають на спроможність цих контрагентів виконувати їх договірні зобов’язання. Концентрація ризику відображає відносну чутливість результатів діяльності Страхової компанії до змін середовища, які впливають на певну галузь чи географічний регіон. З метою уникнення надмірного ризику концентрації, процедури Страхової компанії передбачають спеціальні принципи, спрямовані на підтримання диверсифікованого портфеля.

При здійсненні управління ризиками Страхова компанія систематизує ризики за такою класифікацією: 1) Андеррайтинговий ризик 2) Ринковий ризик 3) Кредитний ризик 4) Ризик ліквідності
АДЕКВАТНІТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ (КОНТРОЛЮ)

Страхова компанія дотримується вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг стосовно особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю).
В Страховій компанії є посада внутрішнього аудитора, який підпорядковується безпосередньо Наглядовій раді. Діяльність Внутрішнього аудитора здійснюється на підставі Положення «Про внутрішнього аудитора Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЗОВ» (Рішення наглядової ради, затверджене Протоколом № 4 від 04.02.2012 року). Внутрішній аудитор є незалежним.

Система внутрішнього контролю Страхової компанії є адекватною та спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ» (Аудитор)

Код за ЄДРПОУ: 35319183

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: свідоцтво № 4027, рішення № 182/10 від 27.09.2007 р., термін дії продовжено до 05.07.2017р. рішенням Аудиторської палати України від 05.07.2012р. №252/3

Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг реєстраційний номер 0011, строк дії свідоцтва до 05.07.2017 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: Свідоцтво П 000038, реєстраційний номер 38, строк дії свідоцтва до 05.07.2017 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів: Свідоцтво АВ 000132, реєстраційний номер 131, строк дії свідоцтва до 05.07.2017 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості: Свідоцтво № 0165, рішення Аудиторської палати України № 240/5 від 03.11.2011р.

Місцезнаходження: Україна, 87548, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 106

Телефон (факс): тел . +38 (062) 345-90-38; факс +38(062) 386-84-22

Аудит проведено згідно Договору про надання аудиторських послуг № 40 від 29.12.2015р.

Аудит розпочато 04.01.2016р. року , закінчено 11.03.2016 року.


Аудитор

сертифікат серії А № 004899 рішення Аудиторської палати України № 104 від 30 листопада 2001 року

Продовження строку дії до 30 листопада 2020 р. –

рішення Аудиторської палати України № 315/2 від 24 вересня 2015 р.________________


С.М. Геращенко


Директор

ТОВ «АК «ПАРТНЕР-АУДИТ»

сертифікат серії А, № 001104, рішення Аудиторської палати України № 13 від 24 березня 1994 р.

Продовження строку дії — до 24 березня 2018р рішення Аудиторської палати України № 264/2 від 31 січня 2013 року .______________Р. І. Колесникова«21» березня 2016 р.
Україна, 87548, Донецька обл.,

м. Маріуполь, пр. Леніна, 106.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ПАРТНЕР-АУДИТ»

(ТОВ «АК «ПАРТНЕР-АУДИТ»)

проспект Леніна,106, м.Маріуполь, 87548, Україна

T: +380 (062) 345-90-38

www.partner-ak.auditorov.com

1   2

Схожі:

Та звіт незалежного аудитора
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю, інші поточні зобов’язання та забезпечення 31

Звіт незалежного аудитора
Щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства «вінницьке управління механізації І автотранспорту будівництва»

Звіт незалежного аудитора
Товариства з додатковою відповідальністю «страхова компанія «професійне страхування» яка складена відповідно до мсфз за рік

Звіт незалежного аудитора
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм №4222, видане рішенням апу від 27. 11. 2008р. №196/3

Звіт незалежного аудитора
Аудиторський висновок надається засновникам та керівництву ломбарду – Повного товариства «Ломбард «Форум» (Михайленко І компанія),...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової...
Нами перевірена фінансова звітність Повного товариства «ЕВ. Ро. Ломбард «ЕВ. Ро. Фінанси лтд І компанія»» за 2017 рік, що складена...

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,...

Рішення від 28. 01. 2010 №210/12 м. Київ Про затвердження форми звітності...
Про затвердження форми звітності №1-аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані аудиторські послуги» та Інструкції...

Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання...
Місце незалежного аудиту в системі фінансового контролю. Історія виникнення аудиту. Теорії обґрунтування необхідності аудиту: потреби...

Рішення Аудиторської палати України від 04. 04. 2013 р. №266/15
«Щодо особливостей формату та змісту аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатами аудиту річної за 2012 рік...

Рішення від 18. 12. 2008 №197/5
Про затвердження форми №1 – аудит „Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги” та Порядку її складання

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання
«Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої...

Ситуаційні завдання другого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання...
Ви є відповідальною особою за планування аудиторської перевірки в аудиторській фірмі. Керівник аудиторської фірми доручив Вам пояснити...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт