Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рекомендації щодо планування роботи шкільного методичного об '

Рекомендації щодо планування роботи шкільного методичного об '

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо планування роботи шкільного методичного об'єднання

вчителів початкових класів

Учитель повинен усе життя

працювати над самовдосконаленням.

В.Сухомлинський
Шановні керівники методичних об’єднань, до вашої уваги матеріали та методичні рекомендації, які допоможуть Вам у плануванні, а також в організації роботи методичних об'єднань.

На всіх етапах розвитку школи головним завданням було і залишається підвищення рівня професійної майстерності вчителів. Адже, якість навчально-виховного процесу значною мірою залежить від учителя, рівня його професійної підготовки. Сучасній школі сьогодні потрібен учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. А впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи шкільних методичних об’єднань. Хрестоматійним став вислів К.Д.Ушинського про те, що «вчитель як фахівець живе доти, поки вчиться». Сприяти вчителю в цьому - провідна роль методичного об’єднання.

МО – це об’єднання вчителів одного предмета, яке націлене на конкретне переосмислення загальнодидактичних, загальнопедагогічних положень стосовно навчально-виховного процесу, вирішує питання відновлення змісту освіти, пошуку ефективних технологій і методик викладання предметів, розвитку й саморозвитку вчителів та учнів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ

РОБОТИ ШКІЛЬНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ
1. Під час визначення методичної теми роботи ШМО потрібно враховувати методичну тему роботи школи. Вони повинні мати близьку мету і завдання. В свою чергу бажано, щоб теми самоосвіти членів МО були співзвучними з темою роботи ШМО.

Термін роботи над методичною темою рекомендується вибирати не більше ніж на 5 років з подальшим звітуванням на засіданні ШМО, педагогічній раді або РМО.

2. При визначенні завдань потрібно враховувати їхню кількість – не більше 5. Завдання пропонується визначати за напрямками:

- підвищення якості навчання;

- підвищення якості викладання;

- удосконалення виховного процесу.

3. Оптимальна кількість засідань ШМО - 5. Перше засідання – організаційне і може не мати визначеної методичної теми. Друге, третє, четверте засідання повинні розглядати одну методичну лінію, яка відповідає методичній темі ШМО. П'яте засідання ШМО присвячується підведенню підсумків і також може не мати методичної теми.

Робота методичного об'єднання передбачає:

 • Діагностику утруднень учителів і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;

 • Розробку рекомендацій про зміст, методи та форми організації освітньо- виховної діяльності; підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу;

 • Розробку основних напрямів і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів у позаурочний час (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань тощо);

 • Вдосконалення змісту освіти, рецензування, первинну експертизу підручників, навчальних програм, технологій, методик тощо;

 • Вивчення, узагальнення, пропаганду кращого педагогічного досвіду, створення банку даних актуального досвіду;

 • проведення моніторингу якості освіти та ефективної діяльності членів методичного об'єднання;

 • вдосконалення педагогічної майстерності вчителів,керівництво роботою школи молодого вчителя, педагогічними майстернями;

 • участь в атестації педагогічних працівників.


На засіданнях МО рекомендується розглядати, зокрема, такі питання:

 • робота з Державними стандартами освіти;

 • вивчення й реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освіту;

 • ознайомлення з новою психолого - педагогічною й методичною літературою, фаховою пресою;

 • обговорення досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду;

 • форми організації самостійної роботи на уроках;

 • методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів;

 • методика організації та проведення сучасного уроку й виховного заходу;

 • методи стимулювання навчальної діяльності учнів;

 • оптимальні методи й прийоми здійснення моніторингових досліджень;

 • складання та обговорення тестів для визначення рівня навчальних досягнень учнів;

 • аналіз якості знань, умінь і навичок учнів;

 • аналіз відвіданих уроків і заходів, обмін досвідом;

 • творчі звіти вчителів за навчальний рік;

 • звіти вчителів, відповідальних за навчальні кабінети;

 • робота з обдарованими дітьми;

 • робота з дітьми, що потребують особливої уваги;

 • вивчення і впровадження іноваційних технологій;

 • вимоги до сучасних уроків у початкових класах та шляхи їх реалізації;

 • сучасні уроки в початкових класах, проблеми їх аналізу та самоаналізу;

 • діяльнісний, особистісно зорієнтований і компетентнісний підходи як провідні у світовій практиці навчання;

 • компетентнісний підхід в освіті. Компетентності й компетенції;

 • інноваційні аспекти особистісно зорієнтованого, розвивального навчання;

 • оцінювання знань і умінь учнів на уроках: критерії, вимоги, педагогічні умови, методика;

 • застосування інтерактивних методів навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроків;

 • методи проблемного навчання і їх застосування на уроках;

 • організація творчої діяльності учнів на уроках української мови і читання: форми, методи, перспективи.

 • застосування інформаційних технологій у процесі викладання предметів у початковій ланці;

 • навчально-дидактичні ігри як засіб розвитку пізнавальної діяльності учнів.

 • роль домашніх завдань в розвитку творчих здібностей учнів;

 • робота з підручниками: проблеми, пошуки, результати;

 • форми, методи та прийоми роботи з обдарованими учнями;

 • форми і методи викладання предметів, спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів;

 • ознайомлення з інноваційними технологіями – передовим досвідом учителів України, області, міста, району;

 • системність у роботі вчителя початкових класів;

 • контроль навчальних досягнень учнів з математики та української мови;

 • навчальні екскурсії для молодших школярів;

 • нестандартні уроки в початкових классах;

 • організація навчально-виховної діяльності учнів і батьківського

колективу;

 • розвиток критичного мислення;

 • формування ключових і предметних компетентностей молодших

школярів;

 • створення ситуації успіху на основі впровадження диференційованого

навчання;

 • використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського у навчально-

виховному процесі початкової школи;

 • роль початкової школи в оволодінні прийомами самостійної навчальної

діяльності;

 • сучасні підходи до формування математичних знань учнів 6-річного віку;

 • моніторинг у навчально-виховному процесі початкової школи.

У плані роботи МО мають бути відображені результативність і підсумки методичної роботи за попередній навчальний рік, зокрема стан виконання навчальних програм, рівень і якість навчальних досягнень учнів тощо.

У плані мають бути завдання МО на поточний навчальний рік, основні напрямки його роботи, що випливають із завдань розбудови національної системи освіти, аналізу стану навчально-виховного процесу, а також перелік засідань МО.

Орієнтовний зразок

оформлення матеріалів роботи методичного об’єднання

Науково-методична тема школи:

_______________________________________________________________
Науково-методична тема, над якою працюють члени методичного об’єднання:_____________________________________________________
Паспорт

шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів

Дата створення _________________________________________

Керівник методичного об’єднання _________________________

Кількісний склад членів методичного об’єднання ____________

Якісний склад членів методичного об’єднання _______________


Навчальний рік

Участь педагогів у конкурсах

Учнівські олімпіади, конкурси

Рівень навчальних

досягнень учнів

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

Середній бал

Початковий

Середній

Достатній

Високий
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор школи

___________прізвище,ініціали

«____»_______20__р.
ПОЛОЖЕННЯ
про шкільне методичне об'єднання вчителів початкових класів

_________________________________________________________

(повна назва школи)

 1. Загальні положення:

  1. Методичне об'єднання вчителів початкових класів є важливим структурним підрозділом науково-методичної служби школи.

  2. МО здійснює навчально-виховну, методичну та позакласну роботу з навчальних предметів.

  3. Робота МО планується відповідно до вимог стратегічних документів школи.

  4. У своїй роботі МО підзвітні методичній та педагогічній радам.

  5. Робота МО організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємоконтролю.

 2. Структура та функції методичного об'єднання:

  1. МО створюється з числа основних учителів та вчителів за сумісництвом (вихователів дошкільних навчальних закладів).

  2. МО може організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше учасників.

  3. Керує методичним об'єднанням голова методичного об'єднання вчителів, яка (який) обирається терміном на два роки на загальних зборах методичного об'єднання із числа педагогічних працівників навчального закладу із відповідною фаховою освітою, яким за результатами атестації встановлена перша або вища кваліфікаційна категорія.

  4. Загальний контроль за роботою МО здійснює заступник директора (директор).

  5. Функції МО:

  • підвищувати науково-педагогічний та загальнокультурний рівень вчителів, їх психолого-педагогічну майстерність;

  • формувати у педагогів готовність до творчості, самоосвіти та саморозвитку;

  • підвищувати активність вчителів у створенні авторських програм, методичних розробок, дидактичних посібників, методичних рекомендацій тощо;

  • поглиблювати оволодіння інструктивно-методичними та нормативними документами органів освіти;

  • запроваджувати в практику роботи школи рекомендацій науки, перспективного педагогічного досвіду, поєднувати найперспективніші освітні технології;

  • проводити проблемний аналіз результатів освітнього процесу;

  • проводити експертизу вивчення та виконання програм, рівень засвоєння їх учнями відповідно до вимог Державних стандартів;

- вносити пропозиції щодо зміни змісту та структури обов'язкових навчальних курсів, їх навчально-методичного забезпечення;

- висувати пропозиції щодо організації змісту атестації педагогів;

- вносити пропозиції щодо організації і змісту досліджень, орієнтованих на покращення засвоєння учнями навчального матеріалу відповідно до Державних освітніх стандартів;

- приймати рішення про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організовує їх розробку та засвоєння;

- висувати пропозиції щодо покращення навчального процесу в школі;

- проводити методичні заходи, спрямовані на розвиток творчих можливостей вчителів, вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду;

- забезпечити інформаційне забезпечення вчителів з проблем освіти, педагогіки, психології, науки;

- брати участь у дослідно - експериментальній діяльності.

 1. Зміст і напрямки роботи методичного об'єднання вчителів

Зміст роботи методичного об'єднання включає такі напрямки діяльності:

  1. Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації методичної роботи в навчальному закладі.

  2. Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами.

  3. Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів навчального закладу.

  4. Організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів.

  5. Обговорення питань з методики викладання предметів, принципових питань програми Міністерства освіти, розглядання календарно-тематичних планів.

  6. Надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності.

  7. Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів, виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.

  8. Організаціїю різних творчих конкурсів, інтелектуальних марафонів, олімпіад, предметних тижнів тощо.

  9. Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їхнього перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.

 1. Голова шкільного методичного об’єднання вчителів:

  1. Планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік.

  2. Проводить засідання МО 4-5 разів на рік згідно з планом.

  3. Визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності членів методичного об’єднання за їх виконання.

  4. Відповідає за ведення документації шкільного методичного об’єднання (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, зразки наочності тощо).

  5. Складає графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками.

  6. Проведить моніторинг діяльності методичного об'єднання, складає аналітичний звіт роботи.

  7. Створює банк даних (картотеку) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить з ними членів методичного об’єднання.

  8. Організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання і виховання.

  9. Спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику навчального закладу перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки.

  10. Готує навчальні матеріали та проводить І (шкільний) етап олімпіад з базових дисциплін.

  11. Підводить підсумки та готує відповідні заявки на участь команди школи у подальших етапах олімпіад з базових дисциплін.

  12. Разом з заступником директора з навчально-виховної роботи (директором) готує навчальні матеріали для проведення зрізів знань за річним робочим планом навчального закладу.

  13. Надає практичну допомогу вчителям у підготовці доповідей, рефератів, методичних розробок.

  14. Організовує роботу щодо опанування методики викладання молодими вчителями.

  15. Проводить моніторинг вивчення стану успішності учнів 1-4 класів.

  16. Звітує про роботу методичного об’єднання на педагогічній раді школи.
 1. Права голови методичного об'єднання:

  1. Формує банк даних про методичну роботу кожного вчителя, його професійні якості, виконання програм, рішень протоколів засідань МО.

  2. Організовує виконання плану роботи МО, виявляє та втілює перспективний досвід, надає допомогу вчителям у виконанні навчальних робочих планів, програм, організовує наставництво, систему відкритих уроків.

  3. Голова МО має право на відвідування та аналіз уроків, позакласних заходів з предмета, перевірку шкільної документації вчителів, що входять в МО.

  4. Має право звертатися за консультацією до директора та його заступників із проблем організації навчально-виховного процесу у школі, виконання трудової дисципліни вчителями, які входять до складу МО.

  5. Готувати пропозиції та рекомендації вчителям для підвищення кваліфікаційного розряду.

  6. Ставити питання перед адміністрацією про заохочення вчителів.

 2. Обов’язки вчителів членів МО

Кожен вчитель – член МО повинен:

 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерность;

 • мати особисту програму професійної самоосвіти;

 • брати активну участь в розробці відкритих заходів;

 • брати участь в роботі засідань МО, практичних семінарах і т.д.

Кожному учаснику МО необхідно знати:

 • тенденції розвитку методики викладання предмета;

 • «Закон про освіту»;

 • нормативні документи;

 • методичні вимоги до категорій;

 • володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

 1. Права вчителів членів МО

  1. Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.

  2. Висувати пропозиції щодо поліпшення організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

  3. Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації вчителів.

 2. Документація МО.

  1. Паспорт МО.

  2. Положення про МО.

  3. Аналіз роботи за попередній рік, який містить: успіхи, надбання, недоліки та шляхи їх усунення; мету і чітко визначені завдання на новий навчальний рік.

  4. План роботи на рік (складається на навчальний рік, обговорюється на засіданні МО і подається адміністрації навчального закладу на затвердження).

  5. Матеріали засідань методичного об'єднання (протоколи, виступи вчителів, короткі рецензії на відкриті уроки, конспекти відкритих уроків тощо).

  6. Інструктивно-методичні документи.

  7. Матеріали семінарів.

  8. Картотека ППД.

  9. Матеріали школи молодого вчителя.

  10. Каталог друкованих робіт учителів школи.

  11. Інформація про вчителів - членів МО.

  12. Методичні картки вчителів – членів МО.

  13. Теми, над якими поглиблено працює кожен учитель.

8.13. Графік проведення відкритих уроків, виховних заходів.

  1. Заходи зі зміцнення навчально-матеріальної бази.

  2. Організація позакласної роботи (конкурси, турніри, вечори, фестивалі, предметні тижні, випуски газет тощо).

  3. Робота над підвищенням якості знань, умінь та навичок учнів (вивчення та аналіз якості знань, умінь та навичок з предметів; рівня вихованості за результатами контрольних робіт, зрізів, анкетування; робота з обдарованими дітьми; план індивідуальної роботи з учнем).

  4. Банк даних обдарованих дітей.

8.18. Заходи з підвищення фахової майстерності педагогів (творчий звіт, взаємовідвідування уроків, виховних заходів; ознайомлення з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури; наставництво (матеріали роботи з молодими вчителями: планування заходів наставників щодо роботи з молодими колегами, щоденники взаємовідвідувань уроків, позакласних заходів наставників та вчителів-початківців), участь у конференціях, семінарах; виступи, доповіді; робота над створенням власної системи роботи).

  1. Матеріали роботи по забезпеченню наступності у роботі між ДНЗ та ЗНЗ (планування спільних заходів, щоденник взаємовідвідувань уроків та занять, позакласних заходів)

 1. Керівництво діяльністю МО

  1. Керівництво діяльністю МО здійснює заступник директора з НВР (директор).


Аналіз роботи за минулий рік

 • Реалізація теми, над якою працювали члени МО.

 • Що зроблено, запроваджено у практику роботи з теми, яке коло завдань окреслено.

 • Показати результати навчальних досягнень учнів з кожного предмета (середній бал) на високому рівні, достатньому, середньому, початковому (кількість учнів і відсоток) за результатами річного та підсумкового оцінювання. Результати моніторингового дослідження.

 • Які форми роботи були результативними. Робота з учнями, які потребують особливої уваги та з обдарованими учнями. Корекція знань учнів на основі моніторингової діяльності вчителів, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів. Підвищення в учнів мотивації до навчання.

 • Проведення шкільних заходів (конкурсів, тижнів, олімпіад тощо).

 • Участь учителів у районних конкурсах педагогічної майстерності.

 • Ознайомлення з досягненнями психолого - педагогічної науки, педагогічним досвідом.

 • Проведення відкритих уроків, виховних заходів.

 • Проходження курсів, атестація членів МО.

 • Визначення недоліків, невиконаних завдань (вказати причини).

 • Над якими завданнями працюватиме МО в наступному році.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рекомендації щодо заповнення та ведення журналу гурткової роботи...
Перш, ніж заповнювати Журнал, слід детально опрацювати вимоги щодо ведення журналу планування та обліку роботи гуртка (ст. 1-2)

Рекомендації щодо ведення журналу планування та обліку роботи гуртка 3
Рекомендації щодо ведення журналу реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів

Методичні рекомендації щодо планування діяльності, ведення документації...
Бондар В. С., методист з психологічної служби районного методичного кабінету відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації

Методичний посібник включає перелік та зразки документів шкільного...
...

Методичні рекомендації щодо планування діяльності, ведення документації...
Планування діяльності практичних психологів І соціальних педагогів здійснюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти І...

Сучасні підходи до системи планування роботи загальноосвітнього навчального закладу
Головні принципи та напрями планування в загальноосвітньому навчальному закладі. Зміст І структура планування. Педагогічний аналіз...

Методичний бюлетень «методичні рекомендації керівнику навчального...
Методичний бюлетень «Методичні рекомендації керівнику навчального закладу щодо роботи з кадрами», випуск шістнадцятий, схвалений...

Методичні рекомендації для керівників гуртків загальноосвітніх та...
Журнал планування та обліку роботи гуртка ( секції ) є основним документом керівника гуртка

План роботи шкільного методичного об `
«Харківська спеціалізована школа І –ііі ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської...

Методичні рекомендації щодо написання І оформлення рецензій
Пропоновані рекомендації можуть допомогти рецензенту у здійсненні науково-методичного аналізу матеріалів з досвіду роботи педагогів,...

«Планування роботи юридичної служби, юрисконсульта та порядок складання номенклатури справ»
Правильна організація роботи юридичної служби неможлива без її планування. Здійснення планування роботи юридичної служби є одним...

Методичні рекомендації з планування обов’язкового аудиту фінансової...
«Планування аудиту фінансової звітності». Методичні рекомендації ( надалі по тексту – Рекомендації) встановлюють вимоги до окремих...

Методичні рекомендації Зміст Створення шкільного музею Офіційне визнання...
«Червоної книги України», а також так звані «білі плями» пов’язані із історією рідного краю І держави в цілому(Голодомор 1932-1933...

Т. В. Зубченко Роль методичного кабінету у формуванні та розвитку...
З досвіду роботи методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новоархангельської районної державної адміністрації

Методичні рекомендації працівникам психологічної служби щодо планування...
Незважаючи на те що психологічна служба в системі освіти України діє друге десятиріччя, до сьогодні виникають численні питання щодо...

План роботи шкільного методичного об`єднання вчителів етики, музики, образотворчого мистецтва
Методичне об'єднання – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну,...

Затверджую
Розробити методичні рекомендації для планування виховної роботи на 2014-2015 н/р

Лист №1/9-520 від 14. 08. 2008 Щодо планування роботи класного керівника...
Щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освітиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт