Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Типовий навчальний план І програми з професійно-технічного навчання для закладів системи загальної середньої освіти Професія

Типовий навчальний план І програми з професійно-технічного навчання для закладів системи загальної середньої освіти Професія

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства освіти і науки України

від „____”___________ 2010 р. № ______

Типовий навчальний план і програми

з професійно-технічного навчання

для закладів системи загальної середньої освіти


Професія : касир (на підприємстві, в установі, організації)
КОД - 4211
Кваліфікація: касир (на підприємстві, в установі, організації)


дання офіційне

Київ

2010

Загальні положення
Типові навчальні план і програми з професійно-технічного навчання на базі міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, в подальшому «МНВК» та загальноосвітнього навчального закладу, в подальшому «ЗНЗ» для підготовки робітників з професії «Касир (на підприємстві, в установі, організації)», кваліфікація - касир (на підприємстві, в установі, організації) розроблено на основі ДС ПТО 4211 «Касир (на підприємстві, в установі, організації)» і є обов’язкові для виконання всіма МНВК і загальноосвітніми навчальними закладами, які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників з числа учнів 10-11 класів.

Типові навчальний план і програми професійно-технічної освіти містять:

 • освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

 • типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

 • типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовим навчальним планом;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускників;

 • перелік основних обов’язкових засобів навчання;

 • список рекомендованої літератури.

В МНВК та ЗНЗ тривалість професійної підготовки з професії «Касир (на підприємстві, в установі, організації)» ІІ категорії складає 680 годин.

Передбачена в ДС ПТО загально-професійна підготовка вивчається учнями МНВК та ЗНЗ при здобутті загальної середньої освіти (основи галузевої економіки і підприємництва – економіка, основи правових знань – правознавство, інформаційні технології – інформатика тощо)

Тому типові навчальні плани для МНВК та ЗНЗ мають 3 розділи:

 • професійно-теоретична підготовка

 • професійно-практична підготовка

 • Державна кваліфікаційна атестація

Зменшення годин на професійно-теоретичну підготовку можливе за рахунок вивчення аналогічних тем із загальноосвітніх предметів - комп’ютеризації облікової інформації – інформатики, за рахунок індивідуальних занять з психологом - професійна етика та психологія спілкування тощо).

Термін навчання для учнів, які здобувають професійно-технічне навчання та повну середню освіту – 2 роки.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП Випуск 1, Розділ 1 “Професій керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності”, Краматорськ, 2005р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, „Загальні положення”, п. 7, вип.1, розд.2, Краматорськ, 2005 р.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

МНВК та ЗНЗ мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження учнів не більше 6 годин теоретичного навчання або 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів до 30 годин на тиждень.

Після завершення вивчення програмного матеріалу предметів 10 класу організовується виробнича практика в обсязі 120 годин (під керівництвом майстра), а в 11 класі виробнича практика в обсязі 36 годин.

Виробниче навчання проводиться у відповідності до програми професійно-практичної підготовки. Перелік навчально-виробничих робіт з професії розробляється майстром виробничого навчання і визначає завдання, що виконують учні на заняттях виробничого навчання.

Після завершення навчання кожний учень повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на професійно-практичну підготовку. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідної категорії можливе за умови отримання учнем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання в МНВК і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідної категорії та видається свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації, зразок якого затверджено Кабінетом Міністрів України.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
закладу системи загальної середньої освіти


 1. Професія: 4211 касир (на підприємстві, в установі, організації)

2 Кваліфікація: касир (на підприємстві, в установі, організації)

3 Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві, нормативно-правові акти щодо ведення касових операцій, обліку цінних паперів; основи трудового законодавства; основи етики спілкування; основи психології праці; правила експлуатації комп’ютерної та обчислювальної техніки; правила і норми охорони праці.

Повинен уміти: виконувати операції з приймання, видавання та зберігання готівки в касі підприємства згідно з нормативно-методичними документами. Одержувати готівку в установах банку, здійснювати записи в касовій книзі, оформлювати операції з одержання і видавання готівки за кожним прибутковим і видатковим касовим ордером в день їх надходження або видавання. Перевіряти наявність і достовірність підписів головного бухгалтера, а на видаткових касових документах дозвільного надпису керівника або уповноваженої ним особи. Перевіряти наявність всіх інших реквізитів на прибуткових касових ордерах та видаткових документах, а також зазначених в цих документах додатків (заяв, накладних, рахунків, довідок та ін.). Повертати документи в бухгалтерію для відповідного оформлення у випадку недодержання хоча б однієї з перелічених вимог. Підписувати прибуткові касові ордери та видаткові касові документи відразу після одержання або видавання готівки, а на доданих до них документах ставити штамп або напис «Сплачено». Видавати квитанції особам, які здали готівку в касу. Ставити штамп «Депоновано» або робити відповідний запис в платіжній відомості біля прізвищ осіб, яким не здійснені в установлений термін виплати, пов’язані з оплатою праці, складати реєстр депонованих сум, в платіжній відомості вказувати фактично виплачену суму і суму, яка підлягає депонуванню, звіряти ці суми із загальним підсумком по платіжній відомості та ставити свій підпис. Виписувати видатковий касовий ордер на фактично видану по платіжній відомості суму, передавати його для реєстрації. Щоденно в кінці робочого дня виводити залишок грошових коштів у касі підприємства та передавати в бухгалтерію підприємства звіт касира (копію записів в касовій книзі) разом з прибутковими касовими ордерами і видатковими документами під розпис особи, яка здійснює контроль за веденням касових операцій. Виконувати інші обов’язки зі збереження в касі грошових документів, цінних паперів тощо. Здійснювати ведення касових операцій на ПК використовуючи комп’ютерні програми.

4 Загальнопрофесійні вимоги

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

 • дотримуватись норм технологічного процесу;

 • не допускати браку в роботі;

 • знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 • використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачуваних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

 • знати інформаційні технології.

 1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться:

Повна загальна середня освіта після закінчення терміну навчання. Без вимог до стажу роботи (після закінчення навчання).

 1. Сфера професійного використання випускника

Фінансова діяльність. Підприємства, установи, організації різних форм власності

7 Специфічні вимоги

7.1 Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років

7.2 Стать: чоловіча, жіноча

7.3 Медичні обмеження

Типовий навчальний план
підготовки кваліфікованих робітників на базі МНВК та ЗНЗ


Професія: 4211 касир (на підприємстві, в установі, організації)

Кваліфікація: касир (на підприємстві, в установі, організації)

Загальний фонд навчального часу: 680 годин
з/п

Предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Професійно-теоретична підготовка

249

76

1.1

Технологія касових операцій

80

18

1.2

Основи бухгалтерського обліку

72

6

1.3

Комп’ютеризація облікової інформації

52

42

1.4

Охорона праці

10
1.5

Професійна етика та психологія спілкування

35

10

2

Професійно-практична підготовка

389
2.1

Виробниче навчання

186
2.2

Виробнича практика

203
3.

Консультації

35
4.

Державна кваліфікаційна атестація

7
5.

Загальний обсяг навчального часу (без п.3)

645

76

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією касир (на підприємстві, в установі, організації)

Кабінети:

– технології касових операцій та основ бухгалтерського обліку

– охорони праці

– професійної етики

Лабораторії:

– комп’ютерна.

Типова навчальна програма з предмету

«Технологія касових операцій»
з/пТ е м а

Кількість годин


Всього

З них на лабораторно-практичні

роботи

1

Нормативно - правова база обліку касових операцій на підприємстві, в установі, організації


6
2

Організація касових операцій на підприємстві, в установі, організації


9


3

3

Приймання готівкових коштів до каси підприємства , установи, організації


8


2

4

Видавання готівкових коштів із каси підприємства, установи, організації


12


4

5

Журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів


6


2

6

Касова книга і звіт касира

12

3

7

Систематизація даних про касові операції у бухгалтерських регістрах


8


2

8

Операції з готівковими коштами в іноземній валюті

4
9

Операції грошових документів4
10

Організація контролю за дотриманням касової дисципліни


6


2
Всього годин:

80

18

Тема 1 Нормативно-правова база обліку касових операцій на підприємстві, в установі, організації

Грошові кошти. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів». Положення про ведення касових операцій в національній валюті України. Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій». Інструкція Національного банку України №4 «Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України». Указ Президента України про застосування фінансових санкцій за порушення норм регулювання обігу готівки, встановлених НБУ.

Тема 2 Організація касових операцій на підприємстві, в установі, організації

Договір про індивідуальну матеріальну відповідальність. Права і обов’язки касира. Загальні положення про посаду касира. Відповідальність касира. Робоче місце касира. Правила визначення ознак платіжності грошових білетів і розмінної монети. Забезпечення збереження грошових коштів під час їх зберігання і транспортування. Розташування та обладнання приміщення каси. Зберігання ключів і дублікатів ключів від металевих шаф або сейфів, в яких зберігаються готівкові кошти і інші грошові документи. Ліміт залишку готівки в касі. Касова заявка про суму надходжень і видачі готівки, а також календар виплати заробітної плати. Книга обліку доходів і витрат.

Лабораторно-практичні роботи

1 Оформлення договору про індивідуальну відповідальність.

2 Визначення ліміту залишку готівки в касі.

Оформлення касової заявки.

Тема 3 Приймання готівкових коштів до каси підприємства, установи, організації

Документальне оформлення надходження готівки до каси. Реквізити прибуткового касового ордера.

Касові операції, які оформляються видатковими касовими ордерами.

Оприбуткування готівкового виторгу за реалізовану продукцію. Одержання готівки із банку до каси на виплату заробітної плати, для видачі на господарські потреби, витрати на відрядження, видачі позики працівникам.

Готівковий чек. Надходження до каси невикористаної підзвітної суми. Внесення до каси коштів на погашення нестачі за результатами інвентаризації.

Лабораторно-практичні роботи

1 Оформлення прибуткових касових ордерів на отримання готівки із банку.

2 Оформлення готівкового чека.

3 Оформлення прибуткових касових ордерів від фізичних і юридичних осіб.

Тема 4 Видавання готівкових коштів із каси підприємства, установи, організації

Документальне оформлення видавання готівки із каси . Правила заповнення видаткового касового ордера. Касові операції, які оформляються видатковими касовими ордерами. Видавання готівки під звіт на господарські потреби, на відрядження. Виплата заробітної плати, грошової допомоги із фонду оплати праці. Розрахунково - платіжні або платіжні відомості. Правила оформлення платіжних відомостей. Депонована заробітна плата. Здавання до банку депонованої заробітної плати. Здавання готівки до установи банку. Документальне оформлення здачі готівки в установи банку. Об’ява на внесок готівкою. Грошові кошти в дорозі. Здача виручки через інкасатора. Оформлення інкасаторської сумки і супровідної відомості. Покупюрний опис грошей, які здаються. Кореспонденція рахунків по касі.

Лабораторно-практичні роботи

1 Оформлення видаткового касового ордера на видачу готівки під звіт.

2 Оформлення видачі заробітної плати згідно з платіжною відомістю. Виписка касового ордера на виплачену заробітну плату, стипендію, премію.

3 Складання реєстру депонованих сум.

4 Оформлення здавання готівки до банку за об’явою на внесок готівкою.

Тема 5 Журнал реєстрації касових ордерів

Реєстрація прибуткових і видаткових касових ордерів у журналі. Групування касових ордерів у хронологічному порядку. Виписка касових ордерів на основі зареєстрованих ордерів у журналі.

Лабораторно-практичні роботи

1 Складання журналу реєстрації касових ордерів.

2 Реєстрація в хронологічному порядку прибуткових і видаткових касових ордерів.

Тема 6 Касова книга і звіт касира

Касова книга. Записи в касовій книзі. Помилки в касовій книзі і способи їх виправлення. Звіт касира, його оформлення і здавання у бухгалтерію. Ліміт залишку готівки в касі підприємства. Перевірка всіх прибуткових і видаткових касових документів, які прикладаються до звіту касира. Виконання лабораторно – практичних робіт: оформлення касової книги і звіту касира.

Лабораторно-практичні роботи

1 Здійснення записів у касовій книзі.

2 Перевірка всі прибуткових і видаткових касових документів.

3 Оформлення і здавання звіту касира.

Тема 7 Систематизація даних про касові операції у бухгалтерських регістрах

Підстава для складання журналу-ордера №1 і відомості №1.Записи у відповідних графах журналу-ордера і відомості. Визначення оборотів за місяць і залишку готівкових коштів на кінець місяця. Перевірка підсумкових записів у журналі-ордері із записами у Головній книзі.

Лабораторно-практичні роботи

1 Здійснення записів у журналі – ордері і відомості.№1.

2 Визначення оборотів готівки в касі за місяць (квартал, рік)

Тема 8 Операції з готівковими коштами в іноземній валюті

Особливості здійснення операцій в іноземній валюті і відображення в обліку. Курсові різниці .Відношення офіційного курсу гривні до іноземної валюти.

Тема 9 Облік грошових документів

Що відноситься до грошових документів. Надходження і видавання грошових документів.

Тема 10 Організація контролю за дотриманням касової дисципліни

Інвентаризація готівкових коштів в касі підприємства. Акт інвентаризації каси. Виявлення результатів інвентаризації коштів у касі підприємства і відображення їх в обліку. Штрафні санкції за порушення касової дисципліни. Перевірка касової дисципліни контролюючими органами в такому порядку: порушення ліміту залишку готівки в касі; правильності ведення касової книги; журналу реєстрації касових ордерів та книги обліку прийнятих і виданих касиром коштів; цільове використання готівки; контроль за видачею значних сум готівки; видачу готівки під звіт; дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових розрахунків. Правила і терміни зберігання грошових документів.

Лабораторно-практичні роботи

1 Проведення інвентаризації каси.

 1. Складання Акту інвентаризації каси.

Типова навчальна програма з предмета «Основи бухгалтерського обліку»з/п


Т е м а

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Предмет і метод бухгалтерського обліку

6
2

Бухгалтерський баланс

6

2

3

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

6

2

4

План рахунків бухгалтерського обліку

4
5

Первинне спостереження, документація та інвентаризація

11

2

6

Форми бухгалтерського обліку

6
7

Облік безготівкових розрахунків

8
8

Облік господарських процесів

10
9

Основи бухгалтерської звітності

6
Всього годин:

72

6

Тема 1 Предмет і метод бухгалтерського обліку

Поняття бухгалтерського обліку. Види обліку. Облікові вимірники. Завдання бухгалтерського обліку. Вимоги до бухгалтерського обліку. Предмет бухгалтерського обліку. Господарські засоби. Джерела формування засобів. Елементи методу бухгалтерського обліку. Класифікація активів, капіталу, зобов’язань підприємств. Групування активів підприємства, його капіталу та зобов’язань.

Тема 2 Бухгалтерський баланс

Складання балансу. Актив і пасив балансу. Значення балансу. Зміни в балансі, викликані господарськими операціями. Типи операцій.

Лабораторно-практична роботи

1 Господарські операції та їх вплив на статті балансу

2 Складання балансу

Тема 3 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Поняття про рахунки бухгалтерського обліку і їх складання. Види рахунків. Взаємозв’язок рахунків з балансом. Подвійний запис на рахунках, його суть і контрольне значення. Кореспонденція рахунків – форма взаємозв’язку між рахунками. Бухгалтерські записи (проводки) – прості та складні. Хронологічний і систематичний записи господарських операцій. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх призначення та особливість.

Взаємозв’язок між рахунками синтетичного і аналітичного обліку. Оборотні відомості за синтетичними і аналітичними рахунками – спосіб перевірки та узагальнення поточного бухгалтерського обліку.

Лабораторно-практична роботи

1 Бухгалтерські рахунки та їх складання.

2 Метод подвійного запису.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Освітня програма І ступеня закладу загальної середньої освіти І-ІІ...
Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня наказ мон україни №407 від 20. 04. 2018 «Про затвердження...

Пояснювальна записка збірник завдань з технологій призначено для...
Дпа) учнів 11-го класу закладів системи загальної середньої освіти, у яких організація навчально-виховного процесу відбувається згідно...

Звіт директора
Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання, Регіональної програми розвитку загальної середньої освіти (1999...

Типова навчальна програма Українська мова для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти
Програма з української мови розроблена для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням молдовською мовою згідно...

Типова навчальна програма з болгарської мови та читання для 1-2 класів...
«Про освіту» 2017 року, вимог Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21...

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної...
У 2-4-х класах реалізується Державний стандарт початкової загальної освіти (2011). Виконання вимог зазначених державних стандартів...

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної...
У 2-4-х класах реалізується Державний стандарт початкової загальної освіти (2011). Виконання вимог зазначених державних стандартів...

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти пояснювальна...
...

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти пояснювальна...
...

Типова навчальна програма Українська мова 1-2 класи закладів загальної...
Для досягнення мети у програмі комплексно реалізуються освітня, виховна І розвивальна функції української мови в закладах загальної...

Комунальний заклад освіти
Дніпропетровську зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...

Образотворче мистецтво
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...

Образотворче мистецтво
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня
Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного...

Наказ
Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти

План роботи навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти
Положення про методичну роботу у професійно-технічних навчальних закладах, Типової базисної структури навчальних планів підготовки...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт