Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технічної експлуатації міського електричного транспорту “ рухомий склад трамвая І тролейбуса” для студентів 4-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 092202 «Електричний транспорт»

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технічної експлуатації міського електричного транспорту “ рухомий склад трамвая І тролейбуса” для студентів 4-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 092202 «Електричний транспорт»

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МІСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

РУХОМИЙ СКЛАД ТРАМВАЯ І ТРОЛЕЙБУСА”

(для студентів 4-6 курсів усіх форм навчання спеціальності

7. 092202 – «Електричний транспорт»)

Харків - ХНАМГ - 2007


Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технічної експлуатації міського електричного транспорту. Рухомий склад трамвая і тролейбуса.

Укл.: Далека В.Х., Коваленко В.І., Шавкун В.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 79 с.

Укладачі: В.Х. Далека,

В.І. Коваленко,

В.М. Шавкун.

Рецензент: Е.І. Карпушин, к. т. н., проф.
Рекомендовано кафедрою ЕТ

протокол № 5 від «21» грудня 2006 р.


З М І С Т
Передмова ……..…………………………………………..……………………. 5

1. Список скорочень і умовних позначень …………..………….…..………… 6

2. Мета і завдання курсового проектування ……………………..…..…….… 8

3. Склад і зміст курсового проекту …………………………………………..…. 9

3.1 Тематика, склад і порядок виконання курсового проекту ………….…...... 9

3.2 Вихідні дані й обсяг курсового проекту ……………………...…………... 10

4. Визначення типу і кількості одиниць рухомого складу …...……….…….12

4.1 Вибір типу рухомого складу …………………….………….……………....12

4.2 Визначення необхідної кількості рухомого складу ….…………………... 14

5. Технологічний розрахунок транспортного підприємства ……………......15

5.1 Розрахунок виробничої програми з технічного обслуговування і

ремонту рухомого складу ………………………..…………………….……15

5.2 Розрахунок показників надійності рухомого складу і його елементів …..17

5.3 Обґрунтування організаційної структури підприємства …….…………... 20

5.4 Вибір і обґрунтування методів організації технічного обслуговування та

ремонтів ………………………………………………………………...…… 22

5.5 Розрахунок кількості постів, ліній для зон технічного обслуговування,

ремонтів і діагностування …………………………………..…………….… 22

5.6 Визначення чисельності персоналу депо ………………….…………..….. 24

5.6.1 Склад персоналу депо ………………………………..……………..… 24

5.6.2 Визначення чисельності основних виробничих робітників ……...… 25

5.6.3 Визначення чисельності допоміжних робітників, водіїв,

інженерно-технічних працівників і службовців ……….……..……... 25

5.6.4 Розрахунок чисельності працівників за типовими нормативами…... 28

5.7 Розподіл робітників на постах і робочих місцях …………………..…….. 28

5.8 Вибір технологічного устаткування для технічного обслуговування ….. 30

5.9 Визначення площі депо ……………………………………………………. 32

5.9.1 Розрахунок площі депо …………...…………………….….……........ 32

5.9.2. Розрахунок площі виробничих ділянок цехів …..…….…..….……. 34

5.9.3. Методи розрахунку допоміжних, підсобних, побутових і

адміністративно-господарських приміщень …………………...…... 36

5.9.4. Розрахунок площі зони зберігання (стоянки) рухомого складу ….. 40

6. Принципи розробки технологічного планування та генеральні плани

транспортних підприємств …………………………………………………. 41

6.1 Принципи розробки технологічного планування депо ………………...... 41

6.2 Основні принципи розміщення технологічного устаткування …………. 43

6.3 Вимоги до земельних ділянок депо ……………………………………….. 46

6.4 Принципи розміщення будинків і споруд на генеральному плані ……….47

7. Конструкторська частина. Розробка спеціального технологічного

устаткування для технічного обслуговування і діагностування ………. 49

7.1 Основні принципи проектування ………………………….………………. 49

7.2 Розрахунок показників контролепридатності …………………………..... 50

7.3 Порядок складання технічного опису об'єкта розробки і інструкції з

експлуатації ………………………..…..…………………………………..... 55

Список використаних джерел …………………..…….…………………..…... 57

Додатки:

Додаток А. Система технічного обслуговування і ремонту рухомого складу

міськелектротранспорту ……….………………….…..………... 59

Додаток Б. Норми часу на технічне обслуговування рухомого складу

трамвая та тролейбуса ………………………………….. .……... 61

Додаток В. Типові нормативи чисельності працівників підприємств

міського електротранспорту ………………………………..…...62

Додаток Г. Перелік основних виробничих, допоміжних, складських,

службово-побутових приміщень депо …………..…....….…… 67

Додаток Д. Специфікація технологічного обладнання ….…..………….… 72

Додаток Е. Технологічні карти технічного обслуговування …….…..….... 75

Додаток Ж. Форма титульного аркуша курсового проекту ……...………...77

Додаток З. Форма титульного аркуша інформаційного листка………….....78

Передмова
Мета дисципліни “ Технічна експлуатація міського електротранспорту” - сформувати у студентів систему знань, умінь і навиків з управління технічним станом рухомого складу з оптимізацією трудових і матеріальних витрат.

Курсове проектування систематизує, розширює і поглиблює теоретичні знання, дозволяє набути досвіду самостійного вирішення завдань з організації технічного обслуговування, проектування виробничих баз і спеціального технологічного обладнання, а також одержати навики користування нормативною, довідковою і навчальною літературою.

При курсовому проектуванні студент повинен вирішити конкретні технологічні й організаційно-технічні завдання, а також обгрунтувати й розробити конструкцію спеціальних засобів для виконання технічного обслуговування заданого виду устаткування або пристроїв рухомого складу.

Теми курсових проектів повинні максимально відповідати інтересам галузі, сучасному рівню розвитку техніки, обсягу теоретичних знань, отриманих за час навчання, і готувати студентів до практичної діяльності на підприємстві.

Як правило, проекти повинні виконуватися за замовленнями транспортних підприємств і вирішувати конкретні виробничі питання. У проекти включаються результати науково-дослідної роботи студентів, отримані в період навчання.

За прийняті у проектах технічні рішення, їхнє оформлення і достовірність обчислень відповідає автор проекту.

Ці методичні вказівки розроблені відповідно до програми дисципліни “Технічна експлуатація міського електричного транспорту” з урахуванням досвіду курсового проектування на кафедрі міського електротранспорту ХНАМГ.

Методичні вказівки призначені для студентів і слухачів спеціальності 7. 092 202 – «Електричний транспорт» при виконанні курсових проектів з дисципліни “Технічна експлуатація міського електротранспорту”, дипломних проектів або їх розділів, пов'язаних з організацією технічного обслуговування, розробкою технологічних процесів і спеціального обладнання.

Вони також рекомендуються для проведення практичних занять у процесі вивчення дисципліни “Технічна експлуатація МЕТ” студентами і слухачами усіх форм навчання.

1. Cписок скорочень і умовних позначень
РС - рухомий склад;

Ni - інвентар, кількість РС приписаного до депо;

Nрух - кількість одиниць РС, що випускаються на лінію;

- кількість машин (вагонів), що проходять ремонт протягом року;

- кількість ремонтів, що виконуються протягом доби;

- кількість машин, що знаходяться в ремонтах протягом доби;

NТОі - кількість машин, що проходять i-е технічне обслуговування

протягом року;

NРі - кількість машин, що проходять i-й ремонт протягом року;

Nq - кількість машин, що підлягають діагностуванню;

NВІДМ - кількість машин, на яких хоча б один раз була відмова;

nМАР - кількість маршрутів ;

Q - кількість пасажирів, перевезених протягом року, пас.;

qТ - номінальна місткість одиниці рухомого складу , люд. або місць;

Т- коефіцієнт наповнення рухомого складу;

В - коефіцієнт використання РС по випуску;

T- коефіцієнт використання пробігу рухомого складу;

VЕ - експлуатаційна швидкість, км/год;

кР - коефіцієнт резерву (при 3% резерві кР = 1,03);

Pi - тривалість простою РС у ремонті або при технічному

обслуговуванні;

ЩO - тривалість виконання ЩО;

TO-1 - тривалість виконання ТО-1;

TO-2 - тривалість виконання ТО-2;

CP - тривалість простою в середньому ремонті;

КП - тривалість простою в капітальному ремонті;

НРз - тривалість простою при заявочному ремонті;

НРв - тривалість простою при випадковому ремонті;

хі - кількість машино-місць (вагоно-місць) для i-го ремонту;

xКР - кількість машино-місць (вагоно-місць) для капітального ремонту;

xСР - кількість машино-місць (вагоно-місць) для середнього ремонту;

xq - кількість машино-місць для діагностування;

n - кількість поточних ліній;

к - кількість постів на поточній лінії;

ЦТО - цех технічного обслуговування;

ЦРРС - цех ремонту рухомого складу;

ЗЦ - заготівельний цех;

ВТВ - виробничо-технічний відділ;

ВГМ – відділ головного механіка;

ТО - технічне обслуговування;

ІТП - інженерно-технічні працівники;

tn - такт потоку технічного обслуговування;

tnq - такт потоку діагностування;

Тpq - число робочих днів протягом року;

Тpqт - число робочих днів протягом тижня;

Тq - дійсний фонд часу одного робітника протягом року;

Тн - номінальний фонд часу робітника (робочого місця);

tСД - середньодобове перебування РС на лінії [ tСД ], год;

fi - норма часу за видами технічного обслуговування і ремонту РС або

його елементів;

М - обсяг роботи (виробнича програма) у люд/год.;

КШ - коефіцієнт штатності;

ДКР - число днів у календарному році;

ДВ - число вихідних днів протягом року;

ДП - число святкових днів протягом року;

ДВІДП - тривалість днів відпустки;

ДПП - втрати робочого часу з поважної причини (хвороба, виконання дер-

жавних обов'язків та ін.) у днях;

ТВ - технічний вплив;

ЩО - щоденне обслуговування;

ТО-1 – перше технічне обслуговування ;

ТО-2 – друге технічне обслуговування ;

СО - сезонне обслуговування;

КР1 - капітальний ремонт першого об'єму (перший капітальний ремонт);

КР2 - капітальний ремонт другого об'єму (другий капітальний ремонт);

СР - середній ремонт;

ПР1 - поточний ремонт першого об'єму (перший поточний ремонт);

ПР2 - поточний ремонт другого об'єму (другий поточний ремонт);

ПР3 - поточний ремонт третього об'єму (третій поточний ремонт);

НРВБП - неплановий випадковий ремонт безпід'ємний;

НРВП - неплановий випадковий ремонт із підйомом;

НРЗН - неплановий ремонт заявочний нічний;

НРЗД - неплановий ремонт заявочний денний;

Д - діагностування;

Li - пробіг i-й машини;

LМ - пробіг одиниць РС за місяць;

LР - пробіг одиниці РС за рік;

LДР - сумарний пробіг РС депо за рік;

LДМ - сумарний пробіг РС депо за місяць;

LКР, LСР, LТР, LТО-2 - пробіг між відповідними видами технічних впливів;

LС - середня дальність поїздки одного пасажира ,км.;

LСВ – середнє напрацювання на відмову;

lС - середня дальність поїздки одного пасажира, км;

lМ - довжина маршруту , км;

IТ - інтервал руху на маршруті IТ , хв.;

 - продуктивність поста;

СТО - періодичність технічного обслуговування в днях;

КВІДМ - коефіцієнт відмов;

mi - кількість відмов i-го елемента;

mO - сумарна кількість відмов;

mРі - сумарна кількість відмов i-го елемента за рік;

mМі - сумарна кількість відмов i-го елемента за місяць;

 - параметр потоку відмов;

уст - коефіцієнт компактності устаткування;

KТГ - коефіцієнт технічної готовності;

Е - експлуатаційні витрати, грн.

Т - коефіцієнт наповнення РС, приймається в межах 11,01;

T - коефіцієнт використання пробігу РС, приймається в межах 11,01.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до курсового І дипломного проектування з курсів...
Методичні вказівки до курсового І дипломного проектування з курсів «Світлотехнічні установки І системи» І «Проектування, монтаж та...

Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять для студентів...
«Основи зовнішньоекономічної діяльності». Підготовлено для студентів факультету «Економіка транспорту» усіх форм навчання спеціальності...

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів...
Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів напряму...

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...

Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики для...
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики (для студентів 5, 6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей...

Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...

Методичні вказівки, плани семінарських занять
Методичні вказівки, плани семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з модуля „ Економічна теорія ( для...

Методичні вказівки до виконання та захисту випускної роботи на здобуття...
Методичні вказівки до виконання та захисту випускних робіт для здобуття освітнього рівня бакалавра всіх форм навчання спеціальності...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів усіх форм навчання
Відповідно до зазначених для виконання курсової роботи залучаються матеріали власних досліджень, спеціальна економічна література...

Методичні вказівки до курсових робіт для студентів спеціальності «Облік І аудит»
Аудит: методичні вказівки до курсових робіт для студентів спеціальності «Облік І аудит» всіх форм навчання / укл.: С. В. Колесов....

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Контроль І ревізія" для студентів заочної форми навчання...

Методичні вказівки до виконання курсово го проекту з дисципліни "криптографія...
Затверджено Методичною радою Вінницького національного технічного університету як методичні вказівки для студентів спеціальності...

Методичні вказівки до оформлення документації при виконанні розрахунково-графічних...
«спеціаліст» спеціальності 090202 «Технологія машинобудування» усіх форм навчання

Методичні вказівки з дисципліни «Інформатика»
Методичні вказівки з дисципліни «Інформатика» призначені для студентів всіх форм навчання І напряму підготовки 050903Телекомунікації,...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський...
М. С., Ярмоліцька О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного...

Методичні вказівки до вивчення курсу
Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік кредитно-розрахункових операцій у банках" (для студентів заочної форм навчання спеціальності...

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «аудит»
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо...

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни „Інформаційні системи І технології в обліку та аудиті ” для студентів...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт