Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

7 Закону України «Про виконавче провадження» від 02. 06. 2016 №1404-viii (із змінами)

7 Закону України «Про виконавче провадження» від 02. 06. 2016 №1404-viii (із змінами)

Пам’ятка

для державних виконавців щодо порядку, строків передачі та підготовки пакетів документів на реалізацію

Реалізація майна здійснюється після визначення його вартості (оцінки) відповідно до статті 57 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII (із змінами).

Згідно ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404-VIII (із змінами, далі-Закон) порядок проведення електронних торгів визначається Міністерством юстиції України.

Порядок реалізації майна, зазначеного у частині восьмій статті 56 цього Закону (ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лом і окремі частини таких виробів), крім цінних паперів, визначається Міністерством фінансів України за погодженням з Національним банком України. Порядок реалізації цінних паперів визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Міністерством юстиції України, а іншого майна - Міністерством юстиції України.

Порядок реалізації обмежено оборотоздатного майна визначається законодавством.

Необхідно акцентувати увагу державних виконавців на певних вимогах, передбачених Порядком реалізації арештованого майна, затвердженого Міністерством юстиції України від 29.09.2016 № 2831/5 (далі-Порядок).

Так, якщо вартість майна боржника визначено в рішенні суду, виконавець передає майно на реалізацію за ціною, визначеною судовим рішенням, без проведення визначення вартості чи оцінки такого майна, крім рішень про конфіскацію майна.

Вартість майна, визначена у звіті про оцінку майна, є дійсною на період реалізації арештованого майна.

Датою передачі майна на реалізацію вважається дата внесення в Систему інформаційного повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною).

Організатор електронних торгів – ДП «СЕТАМ» здійснює внесення до Системи (електронної системи реалізації майна) інформації про арештоване майно (формування лота) та його реалізацію за заявкою відділу державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Заявка на реалізацію арештованого майна повинна містити такі дані:

повне найменування відділу державної виконавчої служби або прізвище ім`я, по батькові (за наявності) приватного виконавця, виконавчий округ, номер посвідчення приватного виконавця;

номер виконавчого провадження згідно з автоматизованою системою виконавчих проваджень;

повні найменування боржника та стягувача, їх адреси, код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб;

форма реалізації арештованого майна (електронні торги чи торги за фіксованою ціною);

вид майна (зазначається відповідно до категорій, які використовуються на Веб-сайті);

найменування майна, включаючи назву моделі, модифікації та інші складові найменування, які зазначаються згідно з реєстраційною, технічною та іншою документацією або наявними позначками на самому майні;

відомості про майно, яке передається на реалізацію, його склад, характеристики, опис, включно з інформацією про явні дефекти, відсутні елементи, обмежену функціональність (додатково зазначається інформація, визначена пунктами 6 – 10 розділу ІІІ Порядку);

місцезнаходження майна (для нерухомого майна – точна поштова адреса, для рухомого – адреса зберігача);

відомості про зберігача майна (найменування, фактична та юридична адреси, телефон, електронна адреса);

відомості про чинні обтяження майна, зареєстровані в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (з урахуванням відомостей Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек);

вартість майна, що передається на реалізацію, визначена відповідно до статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»;

реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби чи приватного виконавця для перерахування коштів;

адреса офіційної електронної пошти відділу державної виконавчої служби чи приватного виконавця;

фото- та/або відеоматеріали;

електронний цифровий або власноручний (у випадку, передбаченому пунктом 4 розділу І Порядку) підпис начальника відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець. В разі якщо заявку на реалізацію арештованого майна подав приватний виконавець, він підписує її самостійно із дотриманням умов, вказаних у цьому пункті.

Виконавець у строк не пізніше п'яти робочих днів після ознайомлення із результатами визначення вартості чи оцінки арештованого майна готує проект заявки на реалізацію арештованого майна, який містить інформацію, передбачену абзацами третім – шістнадцятим пункту 2 розділу ІІ Порядку.

Державний виконавець направляє заявку на реалізацію арештованого майна начальнику відділу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований, для підписання та передачі Організатору.

Згідно ст. 57 Закону оскарження в судовому порядку результатів визначення вартості чи оцінки майна не зупиняє передачі майна на реалізацію, крім випадків зупинення передачі майна на реалізацію судом.

Також, слід зазначити, що підставами для зупинення електронних торгів, згідно розділу XІ Порядку є:

рішення суду щодо зупинення реалізації арештованого майна;

зупинення вчинення виконавчих дій у випадках, визначених Законом України «Про виконавче провадження»;

відкладення проведення виконавчих дій;

наявність технічних підстав, що унеможливлюють роботу Системи, виключно на період відновлення її працездатності.

У разі надходження постанови державного виконавця про зупинення вчинення виконавчих дій або постанови про відкладення проведення виконавчих дій Організатор зобов'язаний негайно зупинити електронні торги (торги за фіксованою ціною) та поновити їх при одержанні постанови виконавця про продовження примусового виконання рішення чи закінчення строку відкладення виконавчих дій. У постанові виконавця в обов’язковому порядку зазначається номер лота, електронні торги щодо реалізації якого підлягають зупиненню або відновленню.

Заявка на реалізацію арештованого майна подається разом із такими документами (в електронній або паперовий формі):

копія виконавчого документа, а в разі наявності зведеного виконавчого провадження – довідка виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними;

копія постанови про опис та арешт майна боржника, а у разі якщо опис та арешт майна проводили до набрання чинності Законом України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» – копія акта опису та арешту майна боржника;

копії документів, що підтверджують вартість (оцінку) майна (повідомлення сторін про визначення вартості майна, акт виконавця про визначення вартості майна або звіт суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання про оцінку майна, строк чинності якого відповідає вимогам частини шостої статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»);

у разі передачі на реалізацію нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, – копія дозволу органів опіки та піклування або відповідне рішення суду;

копії документів, що підтверджують наявність (відсутність) чинних обтяжень майна.

Не підлягає передачі на реалізацію майно, щодо якого наявний письмовий висновок експерта, суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв'язку із значним ступенем його зносу, пошкодженням або в разі, якщо витрати, пов'язані зі зверненням на таке майно стягнення, перевищують грошову суму, за яку воно може бути реалізовано.

Начальник відділу державної виконавчої служби після отримання проекту заявки та документів щодо передачі майна на реалізацію у строк до трьох робочих днів перевіряє ці документи на відповідність вимогам законодавства, наявність відомостей про місце зберігання й демонстрації майна та у разі виявлення порушень визначає їх перелік та встановлює строк для усунення порушень, який становить не більше трьох робочих днів, а у разі, якщо відповідно до законодавства реалізація майна неможлива, документи щодо передачі майна на реалізацію повертаються державному виконавцю, який їх подав, із зазначенням визначених законодавством підстав, що унеможливлюють реалізацію майна.

У разі встановлення відповідності документів вимогам законодавства чи після приведення їх у відповідність до вимог законодавства начальник відділу державної виконавчої служби підписує заявку на реалізацію арештованого майна та надсилає її Організатору разом із документами, передбаченими абзацами четвертим – тринадцятим пункту 3 розділу ІІ цього Порядку, в електронному вигляді через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби для внесення інформації про проведення електронних торгів у Систему.

Перевірка змісту заявки на відповідність вимогам законодавства Організатором не здійснюється. За відповідність документів, на підставі яких вноситься інформація до Системи, а також за достовірність інформації, зазначеної у заявці, відповідають посадові особи відділу державної виконавчої служби (приватний виконавець).

Організатор перевіряє повноту заповнення заявки. У разі невідповідності заявки вимогам, передбаченим Порядком, Організатор через особистий кабінет відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) повідомляє начальника відділу державної виконавчої служби (приватного виконавця) про необхідність усунення недоліків протягом трьох робочих днів.

Організатор повертає заявку на реалізацію майна приватному виконавцю у разі зупинення або припинення діяльності приватного виконавця відповідно до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».

Слід звернути увагу, на те, що у заявці додатково зазначаються:

 1. якщо продажу підлягає транспортний засіб, в інформації про майно додатково зазначаються:

марка;

модель;

рік випуску;

об'єм двигуна;

вид пального;

пробіг;

комплектація;

колір;

тип кузова;

трансмісія;

наявні дефекти;

додаткові відомості.

 1. Якщо реалізації підлягає єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, в інформації про майно додатково зазначаються:

обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;

кількість та склад робочих місць;

відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства;

основні зобов’язання (договірні та позадоговірні), якщо вони відомі державному виконавцю;

додаткові відомості.

 1. Якщо реалізації підлягає житловий будинок, квартира або інше житлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

розмір жилої та нежилої площі будинку, квартири, іншого житлового приміщення;

план приміщення (за наявності);

місце розташування;

відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок (її правовий режим та розмір);

кількість поверхів будинку, поверх, на якому розташована квартира, інше житлове приміщення;

кількість кімнат, площа кожної кімнати;

інформація про допоміжні, підсобні приміщення та споруди;

інформація про наявність зареєстрованих інших, крім боржника, мешканців (зокрема дітей), орендарів, інших користувачів приміщення.

 1. Якщо реалізації підлягає нежитлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

розмір площі;

план приміщень (за наявності);

місце розташування;

призначення об'єкта;

встановлені обмеження;

відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір), та її кадастровий номер (за наявності);

інформація про орендарів та інших користувачів приміщення, якщо вона відома державному виконавцю.

 1. Якщо реалізації підлягає земельна ділянка, в інформації про майно додатково зазначаються:

місце розташування земельної ділянки;

розмір земельної ділянки;

правовий режим земельної ділянки;

цільове призначення земельної ділянки;

кадастровий номер земельної ділянки;

обмеження на використання земельної ділянки (установлені на підставі містобудівних та санітарних норм і правил, включаючи архітектурно-планувальні, технічні, екологічні умови);

наявність комунікацій.

Інформація про майно, включене до лота, виставленого на електронні торги (торги за фіксованою ціною), вноситься Організатором згідно з документами, наданими відповідно до пунктів 2, 3 розділу II Порядку. Організатор має право на доповнення інформації виключно в частині фотографічного зображення майна та відомостей про нього (склад, характеристика, опис).

Додаємо зразки заяв на реалізацію арештованого майна та примірний перелік документів, який необхідно додавати до заявок (додаток 1,2).

Додаток 1

БЛАНК ДВС


____.____.2017 № _________/ ______


На


№_____________________________
Керівнику ЗФ ДП «СЕТАМ»

Тусаєву С.В.

абонентська скринька 7814,

м. Запоріжжя, 69032


З А Я В К А

на реалізацію арештованого майна
Назва відділу ДВС у відповідності до ст. 61 Закону України „Про виконавче провадження”, пункту 26 розділу VIII Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2016 № 2832/5, Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерством юстиції України 29.09.2016 № 2831/5 направляється пакет документів для проведення електронних торгів з реалізації арештованого майна боржника за виконавчим провадженням № __________ (згідно даних АСВП).
Боржник: ПІБ повністю, (іпн за наявності), зареєстрований за адресою: _________ мешкає за адресою: ________________

Або повна назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, місцезнаходження боржника _______________, місце реєстрації ____________________
Стягувач: ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії – Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», юридична адреса – м. Запоріжжя, пр. Соборний, 48, код ЄДРПОУ 02760363.

АБО згідно довідки державного виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними
Форма реалізації арештованого майна – ____________________ (електронні торги чи торги за фіксованою ціною);

Вид майна (зазначається відповідно до категорій, які використовуються на Веб-сайті) - ________________________________________________

Найменування майна - ______________________________________ (включаючи назву моделі, модифікації та інші складові найменування, які зазначаються згідно з реєстраційною, технічною та іншою документацією або наявними позначками на самому майні);

Відомості про майно, яке передається на реалізацію – ___________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ (його склад, характеристики, опис, включно з інформацією про явні дефекти, відсутні елементи, обмежену функціональність (додатково зазначається інформація, визначена пунктами 6 – 10 розділу ІІІ цього Порядку):
Якщо продажу підлягає транспортний засіб, в інформації про майно додатково зазначаються:

марка;

модель;

рік випуску;

об'єм двигуна;

вид пального;

пробіг;

комплектація;

колір;

тип кузова;

трансмісія;

наявні дефекти;

додаткові відомості.
Якщо реалізації підлягає єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, в інформації про майно додатково зазначаються:
обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;

кількість та склад робочих місць;

відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства;

основні зобов’язання (договірні та позадоговірні), якщо вони відомі державному виконавцю;

додаткові відомості.
Якщо реалізації підлягає житловий будинок, квартира або інше житлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

розмір жилої та нежилої площі будинку, квартири, іншого житлового приміщення;

план приміщення (за наявності);

місце розташування;

відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок (її правовий режим та розмір);

кількість поверхів будинку, поверх, на якому розташована квартира, інше житлове приміщення;

кількість кімнат, площа кожної кімнати;

інформація про допоміжні, підсобні приміщення та споруди;

інформація про наявність зареєстрованих інших, крім боржника, мешканців (зокрема дітей), орендарів, інших користувачів приміщення.
Якщо реалізації підлягає нежитлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:

розмір площі;

план приміщень (за наявності);

місце розташування;

призначення об'єкта;

встановлені обмеження;

відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір), та її кадастровий номер (за наявності);

інформація про орендарів та інших користувачів приміщення, якщо вона відома державному виконавцю.
Якщо реалізації підлягає земельна ділянка, в інформації про майно додатково зазначаються:

місце розташування земельної ділянки;

розмір земельної ділянки;

правовий режим земельної ділянки;

цільове призначення земельної ділянки;

кадастровий номер земельної ділянки;

обмеження на використання земельної ділянки (установлені на підставі містобудівних та санітарних норм і правил, включаючи архітектурно-планувальні, технічні, екологічні умови);

наявність комунікацій.
Місцезнаходження майна - __________________________________________ (для нерухомого майна – точна поштова адреса, для рухомого – адреса зберігача);
Відомості про зберігача майна - ______________________________________ (найменування, фактична та юридична адреси, телефон, електронна адреса);
Відомості про чинні обтяження майна, зареєстровані в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (з урахуванням відомостей Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек) :

 1. НАПРИКЛАД : Постанова про арешт майна боржника та заборона на його відчуження від 01.01.2001 ВП № ________ за вих. № ______ (за наявності) винесена ВДВС ______________ ;

 2. Постанова про відкриття виконавчого провадження від ______ ВП № ___________ за вих. № ________ (за наявності) винесена ВДВС ________;

 3. Договір застави № _______ від _______ заставодержатель - Філія «Запорізьке Центральне відділення Промінвестбанку»;

 4. Договір іпотеки № _______ від ________ іпотекодержатель - ПАТ КБ «Приватбанк».


Вартість майна, що передається на реалізацію, визначена відповідно до статті 57 Закону України «Про виконавче провадження» - ___________ грн.;

Реквізити рахунку відділу державної виконавчої служби чи приватного виконавця для перерахування коштів - _______________________________
Адреса офіційної електронної пошти відділу державної виконавчої служби чи приватного виконавця - _________________
(якщо передається іпотечне житлове майно, ОБОВ’ЯЗКОВО вказувати чи підпадає під дію Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті»)
Фото майна, переданого на реалізацію направлені на електронну пошту організатора.
До заявки додаються:

 • довідка про відсутність надходження повідомлення про оскарження оцінки;

 • довідка про черговість звернення стягнення на майно боржника;

 • копія виконавчого листа № 336/8400/13-ц від 25.05.2015 року;

 • копія постанови про відкриття виконавчого провадження;

 • копія постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження;

 • копія звіту експерта, в якому наявна: копія постанови про призначення експерта; копія акту опису та арешту майна; копії технічної та правовстановлюючої документації, роздруковані фотографії майна;

 • копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна в порядку доступу державних виконавців за суб’єктом;

 • копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна за об’єктом нерухомості;Додаток: на _____ арк.
Начальник ПІБ

ПІБ виконавця тел.
Додаток 2

Перелік документів,

що повинні додаватись до пакету документів відносно арештованого нерухомого майна, що передається на реалізацію ( найменування боржника, № виконавчого провадження у АСВП)

Перелік обов’язкових документів, які повинні додаватись до заявки для передачі арештованого нерухомого майна на реалізацію:

Відмітка

Примітка

Копія виконавчого документаДовідка державного виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за нимиКопія постанови про опис та арешт майна боржника, а у разі якщо опис та арешт майна проводили до набрання чинності Законом України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» – копія акту опису та арешту майна боржникаКопії документів, що підтверджують вартість (оцінку) майна (повідомлення сторін про визначення вартості майна, акт виконавця про визначення вартості майна або звіт суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання про оцінку майна, строк чинності якого відповідає вимогам частини шостої статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»)У разі передачі на реалізацію нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, – копія дозволу органів опіки та піклування або відповідне рішення судуІнформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта

(станом на день передачі майна на реалізацію)Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо відсутності податкової застави станом на день передачі документів до регіонального органу ДВС (станом на день передачі майна на реалізацію)Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єкта який передається на реалізацію

(станом на день передачі майна на реалізацію)У випадках, передбачених ст. 51 ЗУ «Про виконавче провадження» копія письмової згоди заставодержателяФото у форматі JPEGНачальник відділу підпис ПІБ

Перелік документів,

що повинні додаватись до пакету документів відносно арештованого рухомого майна, що передається на реалізацію ( найменування боржника № виконавчого провадження у АСВП)

Перелік обов’язкових документів, які повинні додаватись до заявки для передачі арештованого рухомого майна на реалізацію:

Відмітка

Примітка

Копія виконавчого документаДовідка державного виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за нимиВитяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо відсутності податкової застави станом на день передачі заявки на реалізаціюДовідка з бази «АІС Автомобіль»,Держтехнагляду, Держгірпромнагляду щодо накладених арештів на транспортні засоби або сільськогосподарську та будівельну техніку станом на день передачі заявки на реалізаціюКопія постанови про опис та арешт майна боржника, а у разі якщо опис та арешт майна проводили до набрання чинності Законом України від 02 червня 2016 року № 1404-VIII «Про виконавче провадження» – копія акту опису та арешту майна боржникаКопії документів, що підтверджують вартість (оцінку) майна (повідомлення сторін про визначення вартості майна, акт виконавця про визначення вартості майна або звіт суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання про оцінку майна, строк чинності якого відповідає вимогам частини шостої статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»)Фото у форматі JPEGУ випадках, передбачених ст. 51 ЗУ «Про виконавче провадження» копія письмової згоди заставодержателяНачальник відділу підпис ПІБ

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Кодекс цивільного захисту україни
З 5 жовтня 2016 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України від 2 червня 2016 року n 1404-viii

Закон України «Про виконавче провадження»
Законом, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно...

Закону України від 21 квітня 1999 року №606-хіv «Про виконавче провадження»
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних справ було обговорено та взято до відома інформацію про...

Лист про продовження паспорту прив’язки тс пп «Хотей-Торг» (заява від 08. 04. 2016 №5547-тс2)
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3 Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької...

Лист про продовження паспорту прив’язки тс фоп маржан Катерині Василівні...
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3 Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької...

Закон україни
З 5 жовтня 2016 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 2 червня 2016 року n 1403-viii

Розділ I загальні положення
З 1 січня 2018 року до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені пунктом 1 розділу I закону України від 20 грудня 2016 року...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Дкт) розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10. 04. 2014 року №1197-vii у редакції...

Законами №76-viii від 28. 12. 2014
Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного...

Затверджено
Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Митним кодексом України, Законами...

Розпорядження
Відповідно до статті 22 Закону України від 10. 12. 2015 №889-viii «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття...

Криворізька південна одпі гу дфс у Дніпропетровській області повідомляє
Закону України від 24 грудня 2015 року №909-viii «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України...

Рішення від 25. 01. 2017
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3 Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької...

Закону України
Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою км №829 від 16. 11. 2016}

Законами №1078-viii від 12. 04. 2016
Цей Закон вводиться в дію: з 1 квітня 2016 року для центральних органів виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність...

Законами №1078-viii від 12. 04. 2016
Цей Закон вводиться в дію: з 1 квітня 2016 року для центральних органів виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність...

Державна фіскальна служба служба лист
Закону України від 24 грудня 2015 року №909-viii «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України...

Закон україни
Установити, що у 2016 році норми І положення цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт