Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Робоча програма навчальної дисципліни бухгалтерський облік за спеціальністю 030401 «Правознавство»

Робоча програма навчальної дисципліни бухгалтерський облік за спеціальністю 030401 «Правознавство»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

Кафедра пенітенціарної діяльності

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. першого заступника начальника Інституту кримінально-виконавчої служби

майор внутрішньої служби

_________________Калашник Н.C.

«______»____________________2017

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИБухгалтерський облік

за спеціальністю 6.030401 «Правознавство»

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізації________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет__Інститут кримінально-виконавчої служби, юридичний


Київ – 2017 рік

Робоча програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» складена для здобувачів вищої освіти відповідно до програми підготовки фахівців за спеціальністю 6.030401 «Правознавство» ступеня вищої освіти «Бакалавр», за денною формою навчання.


Розробник:

Котирло О.О., викладач кафедри пенітенціарної діяльності Інституту кримінально-виконавчої служби, кандидат економічних наук, доцент

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри пенітенціарної діяльності

Протокол від 28.08.2017 року № 1

Начальник кафедри пенітенціарної діяльності

_______________________ Кирилюк В.А.


Схвалено науково-методичною радою ІКВС

Протокол від 28.08.2017 року №5

Голова науково-методичної ради _____________________ Н.С.Калашник

(підпис)

 Котирло О.О., 2017 рік

 1. Програма навчальної дисципліни


Предметом вивчення навчальної дисципліни є комплекс питань теоретико-методологічного та практичного положення бухгалтерського обліку та звітності органів та установ в системі ДКВС, методів раціонального поєднання усіх елементів економічного та виробничого процесів з метою щонайкращого бюджетних та спеціальних коштів, правильності ведення та подачі бухгалтерської звітності з метою ефективного вирішення завдань з реалізації єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, що поставлені перед нею.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна програма дисципліни «Бухгалтерський облік» розроблена з урахуванням засвоєння головних положень навчальних дисциплін: «Політологія», «Конституційне право України», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Трудове право», «Фінансове право», «Господарське право», «Основи економічної теорії», «Основи управління», «Виробничий менеджмент УВП», «Фінансово-господарська діяльність УВП».

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів:

1. Теоретичні засади бухгалтерського обліку.

2. Фінансовий облік та фінансова звітність.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» є формування економічної культури і системи спеціальних знань з організації бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання, набуття практичних навичок щодо застосування понять, принципів та методів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, а також використання їх результатів, як інформаційної бази прийняття ефективних управлінських рішень.

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, якій сприяє вивчення у процесі навчання теорій, методів, напрямів бухгалтерського обліку в загальному та в ДКВС.

Фахові компетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу процесів бухгалтерського обліку; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння основних понять бухгалтерського обліку та розуміння сутності та основних аспектів бухгалтерського обліку; здатність проведення досліджень на рівні діяльності підприємств ДКВС; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями щодо мети, цілей, результативності, прийняття рішень з метою ефективної діяльності підприємств в ДКВС; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел щодо діяльності підприємств в ДКВС; здатність генерувати нові ідеї (креативність) в сфері обліку; вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми бухгалтерського обліку та звітності; здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення; здатність працювати в команді; навички міжособистісної взаємодії; здатність виявляти ініціативу та підприємливість; здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік»:

- з’ясувати місце дисципліни в навчальному процесі, розкрити її основну мету та визначити основні категорії бухгалтерського обліку;

- дати чіткі уявлення про загальнотеоретичні засади бухгалтерського обліку;

- ознайомити із сучасним станом ведення бухгалтерського обліку та поданням фінансової звітності та проблемами, пов’язаними з цим;

- сформувати у здобувачів вищої освіти цілісне бачення проблем бухгалтерського обліку в ДКВС;

- озброїти здобувачів вищої освіти навичками і вміннями з економічного профілю, необхідними для організації діяльності УВП.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні:

знати:

 • загальні принципи бухгалтерського обліку за національними стандартами;

 • основні положення (стандарти), що регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку і звітності;

 • функції, права і обов’язки бухгалтерської служби;

 • типові і спеціалізовані форми первинних облікових документів та регістрів бухгалтерського обліку, порядок їх складання та ведення;

 • типову кореспонденцію рахунків із найважливіших господарських операцій, організацію синтетичного та аналітичного обліку;

 • порядок проведення і оформлення результатів інвентаризації; склад, зміст, порядок оформлення і представлення фінансової звітності;

 • методику аналізу і контролю облікової інформації та прийняття відповідних операційних рішень.

вміти:

 • складати плани і розробляти заходи щодо організації і ведення бухгалтерського обліку;

 • оформляти в первинних документах дані з обліку активів, капіталу, зобов’язань, господарських операцій;

 • вести регістри бухгалтерського обліку; вести комп’ютерну обробку даних для узагальнення і систематизації за таблично-автоматизованою формою обліку;

 • обчислювати собівартість продукції, товарів, робіт і послуг;

 • визначити витрати на придбання і доходи від реалізації товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг;

 • проводити інвентаризацію;

 • закривати рахунки бухгалтерського обліку;

 • складати форми періодичної і річної бухгалтерської звітності;

 • здійснювати контроль і аналіз та приймати відповідні операційні рішення з метою економного і раціонального використання ресурсів.

На вивчення навчальної дисципліни заплановано 54 години/ 1,5 кредити EСТS.

Мова навчання: українська мова.

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у науково-педагогічних працівників кафедри пенітенціарної діяльності, які безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою http://kot17ok@gmail.com.

Структура навчальної дисципліни

Розділ 1. Теоретичні засади підприємницької діяльності

Розділ 1. Теоретичні засади бухгалтерського обліку

Тема 1. Бухгалтерський облік в системі діяльності суб’єктів господарювання

Сутність бухгалтерського обліку, його характерні особливості. Мета та функції бухгалтерського обліку. Види бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів господарювання. Регулювання бухгалтерського обліку на Україні. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Поняття про предмет бухгалтерського обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку: ресурси, джерела утворення ресурсів, господарські процеси. Активи підприємства, їх сутність та класифікація. Види та загальна характеристика необоротних та оборотних активів. Джерела власних активів підприємства (власний капітал), їх сутність та загальна характеристика. Джерела залучених коштів підприємства (зобов’язання підприємства), їх класифікація. Сутність та загальна характеристика поточних. Довгострокових непередбачених зобов’язань, забезпечень наступних витрат і платежів та доходів майбутніх періодів. Загальне поняття про господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку. Процеси придбання, виробництва та реалізації. Формування показників доходів, витрат та фінансових результатів. Принципи бухгалтерського обліку, їх характеристика.
Тема 2. Метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс.

Загальне поняття методу бухгалтерського обліку та його складових елементів. Бухгалтерський баланс як елемент методу. Мета складання балансу. Зміст і побудова балансу. Характеристика статей активу і пасиву балансу. Балансове рівняння. Значення балансу. Типи господарських операцій та їх вплив на структуру та валюту балансу. Поняття та будова рахунку бухгалтерського обліку. Сутність подвійного запису господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські записи (проведення), їх види. Порядок визначення оборотів і сальдо по активних і пасивних рахунках. Синтетичні рахунки, їх призначення. Аналітичні рахунки, їх призначення. Взаємозв’язок між синтетичними та аналітичними рахунками. Субрахунки та їх використання. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. Оборотно-сальдова відомість по синтетичних рахунках,їх зміст та порядок складання. Інформаційне та контрольне значення оборотно-сальдової відомості по синтетичних рахунках. Оборотні відомості по аналітичних рахунках. Їх види та значення. Взаємозв’язок даних синтетичного та аналітичного обліку. Значення та принцип класифікації рахунків. Класифікація рахунків за економічним змістом. Класифікація рахунків за призначенням та структурою. План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його побудови. Характеристика Плану рахунків. Поняття робочого Плану рахунків підприємства. Сутність документації як елементу методу бухгалтерського обліку. Значення документації. Вимоги до складання первинних документів. Класифікація документів за призначенням, за порядком та за місцем складання, іншими ознаками. Суть інвентаризації як елементу методу бухгалтерського обліку. Цілі та завдання інвентаризації. Види інвентаризації. Загальний порядок проведення та документальне оформлення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. Оцінка як система вартісного виміру. Сутність калькуляції в бухгалтерському обліку.
Розділ 2. Фінансовий облік та фінансова звітність.

Тема 1. Облік основних засобів, нематеріальних активів, грошових коштів і дебіторської заборгованості.

Загальна характеристика процесу придбання матеріальних цінностей. Документальне оформлення операцій з придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Оцінка основних засобів при придбанні за плату. Характеристика рахунків з обліку придбання основних засобів. Відображення придбання основних засобів в системі рахунків бухгалтерського обліку. Облік придбання нематеріальних активів. Оцінка нематеріальних активів при придбанні за плату. Характеристика рахунків з обліку придбання нематеріальних активів. Відображення придбання нематеріальних активів в системі рахунків бухгалтерського обліку. Облік зносу і амортизації. Облік капітальних інвестицій. Економічний зміст касових, банківських операцій. Нормативно-правове забезпечення обліку грошових коштів. Облік касових операцій. Облік коштів на рахунках у банках. Облік цінних паперів: акцій, ощадних сертифікатів, векселів. Облік інших грошових документів. Визначення, оцінка і класифікація дебіторської заборгованості. Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Облік розрахунків з різними дебіторами. Облік резерву сумнівних боргів. Характеристика П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».
Тема 2. Облік виробничих запасів та облік власного капіталу.

Економічний зміст виробничих запасів. Облік процесу придбання виробничих запасів. Документальне оформлення операцій з придбання виробничих запасів. Оцінка запасів при придбанні за плату. Характеристика рахунків з обліку придбання виробничих запасів. Відображення придбання виробничих запасів у системі рахунків бухгалтерського обліку. Облік придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів. Організація складського господарства та облік матеріальних цінностей на складах. Синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів та матеріалів. Методи оцінки вибуття виробничих запасів. Інвентаризація матеріальних цінностей і облік її результатів. Визначення економічного змісту власного капіталу, складники власного капіталу. Документування господарських операцій з обліку власного капіталу Облік зареєстрованого (статутного та пайового), додаткового, резервного та інших видів капіталу. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів, цільового фінансування, цільових надходжень.
Тема 3. Облік зобов`язань, витрат, доходів та фінансових результатів діяльності.

Економічний зміст, визначення та оцінка зобов`язань. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками. Облік операцій з векселями. Облік розрахунків за податками й платежами. Облік розрахунків з органами соціального страхування. Облік кредитів банку. Облік розрахунків за іншими операціями. Економічний зміст оплати праці і завдання її обліку. Облік особового складу працівників. Первинний облік оплати праці. Визначення заробітної плати, основна і додаткова заробітна плата. Форми оплати праці, системи оплати праці, первинний облік особового складу, облік утримань із зарплати, облік нарахувань на зарплату до фондів соціального страхування, організація синтетичного і аналітичного обліку розрахунків по оплаті праці. Економічний зміст витрат виробництва та завдання їх обліку. Групування витрат, їх класифікація. Облік витрат за елементами. Облік прямих витрат. Облік загально виробничих витрат. Облік адміністративних витрат, витрат на збут та інших витрат операційної діяльності. Облік процесу реалізації. Характеристика рахунків з обліку реалізації. Собівартість реалізації. Відображення в обліку процесу реалізації та фінансових результатів від реалізації. Характеристика доходів, їх синтетичний і аналітичний облік. Визначення фінансового результату від операційної діяльності.
Тема 6. Фінансова звітність.

Поняття «фінанси». Фінансова система. Фінанси підприємницького сектору. Фінансові ресурси та їх структура. Результати господарсько-фінансової діяльності підприємства. Доходи і видатки підприємств: види, склад, порядок використання. Основи аналізу фінансово – господарської діяльності підприємств. Методи та прийоми фінансового аналізу. Оцінка фінансового стану підприємств. Показники фінансового стану підприємства та їх розрахунок. Суть та призначення бухгалтерської (фінансової) звітності. Загальна характеристика звітних форм: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал.


 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої підготовки

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0304 «Право»

(шифр і назва)

Варіативна


Напрям підготовки

6.030401 «Правознавство»

(шифр і назва)

Кількість розділів - 2

Спеціалізація _____________________

(назва)

Рік підготовки

Загальна кількість

годин – 54

4-й
Семестр

8-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних -

самостійної роботи -

Ступінь вищої освіти

бакалавр

12 годин
Семінарські

8 годин
Практичні

16 годин
Самостійна робота

18 годин
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 200 %.


 1. Структура залікового кредиту (тематичний план)
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

сем

п

с.р.

л

п

сем

с.р.

Розділ 1. Теоретичні засади бухгалтерського обліку

Тема 1. Бухгалтерський облік в системі діяльності суб’єктів господарювання

7

2

2

-

3
Тема 2. Метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс.

9

2

2

2

3
Разом за розділом 1.

16

4

4

2

6
Розділ 2. Фінансовий облік та фінансова звітність.

Тема 1. Облік основних засобів, нематеріальних активів, грошових коштів і дебіторської заборгованості

9

2

2

2

3
Тема 2. Облік виробничих запасів та облік власного капіталу

9

2

-

4

3
Тема 3. Облік зобов`язань, витрат, доходів та фінансових результатів діяльності.

9

2

-

4

4
Тема 6. Фінансова звітність.

11

2

2

4

3
Разом за розділом 2

38

8

4

14

12
ЗалікУсього годин

54

12

8

16

18 1. Плани семінарських та практичних занять


Розділ 1. Теоретичні засади бухгалтерського обліку

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми господарського...
Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського процесу» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...

Робоча програма навчальної дисципліни господарський процес за напрямом...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Господарський процес» за напрямом підготовки «Правознавство»

Робоча програма навчальної дисципліни дитяча терапевтична стоматологія...
Робоча програма дисципліни «Дитяча терапевтична стоматологія» для студентів за напрямом підготовки 1201 «Медицина» (22 «Охорона здоров’я»),...

Робоча програма навчальної дисципліни виробнича практика «сестринська...
Робоча програма виробничої практики з дисциплін «Сестринська практика в стоматології» для студентів 2 курсу за напрямом підготовки...

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 030401 «Правознавство»
Стрепко Володимир Любомирович, доцент кафедри соціального права, кандидат юридичних наук, доцент

Затверджую
...

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «криміналістика»
Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Криміналістика» та методичні вказівки щодо їх виконання для студентів, що навчаються...

Бізнес І бухгалтерський облік
Навчальний посібник з дисципліни „Бухгалтерський облік згідно з національними стандартами” затверджений та рекомендований до друку...

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Програма навчальної дисципліни “ оподаткування в бізнесі ” (назва...
«Облік у аудит», 071 «Облік І оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Методичні вказівки до проходження навчальної практики для студентів...
Методичні вказівки до проходження навчальної практики для студентів напряму підготовки 030401 «Правознавство» денної форми навчання...

Методичний посібник по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Укладач : Лугова М. В. – викладач дисципліни «Економіка торгівлі», «Фінансова діяльність», «Бухгалтерський облік»

Робоча програма навчальної дисципліни впп 19 «Організація підприємницької діяльності»
Робоча програма «Організація підприємницької діяльності» для студентів Житомирського державного технологічного університету за напрямом...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право (загальна частина)» для студентів напряму...

Робоча програма навчальної дисципліни Українське державотворення
Напрямів підготовки: 30505 – Управління персоналом та економіка праці; 030508 – Фінанси І кредит; 030507 – Маркетинг; 030504 –Економіка...

Робоча програма навчальної дисципліни міжнародні економічні відносини...
Робоча програма дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для студентів напряму підготовки 0302 міжнародні відносини, спеціальності...

Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціальна медицина, організація...
Робоча навчальна програма складена для студентів VI курсу за кредитно – модульною системою навчання спеціальності 12010001 – Лікувальна...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Мета курсової роботи – перевірка, закріплення та розвиток знань студентів отриманих в процесі вивчення дисципліни “Бухгалтерський...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт