Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закону України «Про загальну середню освіту»

Закону України «Про загальну середню освіту»

Сторінка1/33
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


Затверджено

на засіданні ради школи

протокол № ___від ______2014 р.

Голова ради школи

___________В.В.Скляр


Міністерство освіти і науки України

Департамент науки і освіти

Харківської обласної державної адміністрації

Відділ освіти Балаклійської районної державної адміністрації

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ
Балаклійської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 4

Балаклійської районної ради

Харківської області

на 2014/2015 навчальний рік

Погоджено

на засіданні педагогічної ради школи

протокол № __ від __.__._20__ р.

Директор школи
______________Н.І.Засадченко

Розділ І

1. Аналіз роботи школи за минулий 2013/2014 навчальний рік
та завдання на новий 2014/2015 навчальний рік

У 2013/2014 навчальному році діяльність Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Балаклійської районної ради Харківської області була спрямована на виконання нормативно-правових документів:

 • Конституції України.

 • Закону України «Про загальну середню освіту»;

 • Закоун України «Про внесення змін до законодавчих актів з питаньзагальної середньої та дошкільної освіти»;

 • Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

 • постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

 • постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»;

 • постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року за № 229/6517;

 • наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2012 р. за № 1482/21794;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2005 № 397 «Про затвердження Положення про вечірню (змінну) школу»;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009 № 312 «Про затвердження Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у ЗНЗ»;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 № 431 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах»;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ»;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682 «Про Типові навчальні плани початкової школи»;

 • наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи»;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 № 132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи»;

 • наказу Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006 № 182 «Про затвердження Типового навчального плану спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов»;

 • листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року»;

 • інших актів законодавства в галузі освіти у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.


Мета та завдання колективу обумовлені проблемною науково-методичною темою школи «Створення оптимальних умов для найбільш повної реалізації духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу школярів в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти».

Мета цієї роботи спрямована на розвиток творчості, інтересу учнів до навчання, учителів до роботи та на згуртованість коллективу в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Адміністрацією та педколективом проведено ряд заходів, орієнтованих на покращення навчально-виховного процесу в школі. Проведення відкритих уроків та позакласних заходів сприяло розв’язанню проблемного питання.

З цією метою вирішувалися такі завдання:

 • задоволення потреб громадян у наданні загальної середньої освіти в обсязі понад державний мінімум у форматі загальноосвітнього навчального закладу з поглибленим вивченням предметів інформаційно-технологічного профілю у 10-11-х класах;

 • використання та розвиток матеріально-технічної бази школи як засобу досягнення результативності роботи;

 • реалізація Концепції профільного навчання у старшій школі;

 • формування в учнів цілісного науково­го світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комуні­кативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності;

 • підвищення науково-теоретичного та методичного рівня професійної майстерності вчителів та впровадження в практику роботи сучасних перспективних педагогічних інновацій та технологій;

 • різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задат­ків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і по­треб;

 • формування соціальної адаптації учнів та потреби в здоровому способі життя;

 • забезпечення належної підтримки дітей пільгових категорій;

 • оновлення змісту освіти, розробка та апробація нових форм, методів, тех­нологій навчання та виховання;

 • збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я вихо­ванців;

 • виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, віль­ної, демократичної, життєво і соціаль­но компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і прий­мати відповідальні рішення у різнома­нітних життєвих ситуаціях;

 • формування у школярів бажання й умін­ня вчитися, виховання потреби і здатно­сті до навчання впродовж усього життя, вироблення вмінь практичного і твор­чого застосування здобутих знань;

 • виховання в учнів любові до праці, за­безпечення умов для їх життєвого і про­фесійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволо­діння майбутньою професією;

 • виховання школяра як людини моральної, відповідальної, культурної, з розви­неним естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.


Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян

на здобуття повної загальної середньої освіти

Згідно із Законом України “Про загальну середню освіту” Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Балаклійської районної ради Харківської області створює оптимальні умови для отримання молоддю повної загальної середньої освіти.

Педагогічним колективом закладу освіти про­ведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2013/2014 навчаль­ного року в закладі було відкрито 11 класів, із них 1- 4-х — 4 класи, 5-9-х- 5 класів, 10 -11-х - 2 класи. Мова навчання — українська. Ста­ном на 05 вересня 2013 року кількість учнів становила 168 учнів. Середня наповнюваність учнів у класах складала 15 чоловік, що в по­рівнянні з попередніми роками відображує зменшення наповнюваності класів на 1 одиницю, що зумовлено зменшенням кількості дітей, які проживають на території обслуговування навчального закладу та міста взагалі.
Шкільна мережа

Навчальний рік

Кількість класів

Кількість учнів

Середня напов-нюваність класів, одн

Охоплення навчанням

Організація індивідуального навчання

На початок навчального року

На кінець навчального року

Допрофільним

Профільним

2009/2010

13

178

180

13,8

19

38

13

2010/2011

11

168

161

15

0

28

6

2011/2012

11

163

170

16

0

29

3

2012/2013

11

172

178

16,2

17

22

3

2013/2014

11

168

168

15,3

16

19

3


Школа забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

Мова навчання – українська.

Навчальний процес здійснювався відповідно до робочого навчального плану школи на 2013/2014 навчальний рік, а саме:

 • для 1-2 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 (додаток № 2);

 • для 3-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682 (додаток 2);

 • для 5-го класу - Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 , зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 551 (додаток 1);

 • для 6-8 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2);

 • для 9 класу з поглибленим вивченням математики - за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 23.05.2012 р. № 616;

 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток № 10).

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів,було організоване допрофільне навчання у 9 класі (поглиблене вивчення математики) та навчання у старшій школі у 10 та 11 класах за інформаційно-технологічним профілем.

Організація допрофільного навчання

Навчальний рік

Загальна кількість

8-9-х класів

Допрофільні класи

% охоплення

класів

учнів

класів

учнів

2009 /2010

3

39

2

19

49 %

2010/2011

2

31

0

0

0 %

2011/2012

2

31

0

0

0 %

2012/2013

2

35

1

17

49 %

2013/2014

2

35

1

16

46%

Організація профільного навчання

Навчальний рік

Загальна кількість

10-11-х класів

Профільні класи

% охоплення

класів

учнів

класів

учнів

2009/2010

3

38

3

38

100 %

2010/2011

2

28

2

28

100 %

2011/2012

2

29

2

29

100 %

2012/2013

2

24

2

24

100 %

2013/2014

2

19

2

19

100 %

Однак потребує покращення матеріально-технічна база кабінетів, а саме: поновлення устаткування кабінетів фізики, хімії, біології, інформатики. Не завжди здійснюється рання діагности­ка щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з метою вибору профілізації.

Організація індивідуальної та екстернатної форм навчання

Індивідуальна форма навчання

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 20.12.2002 р. № 732 та від 19.05.2008 р. № 432 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», на підставі медичних документів та заяв батьків, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учнів у 2013/2014 навчальному році у Балаклійській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 було організовано навчання 3-х учнів за індивідуальною формою: Спіцина Дениса – 8 клас ; Болдирєвої Діани – 7 клас; Стородженка Сергія – 2 клас.

Індивідуальне навчання здійснювалось за індивідуальними навчальними планами, розро­бленими школою з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб.

На підставі цих планів учителі-предметники розробили індивідуальні програми з кожного предмета, у яких визначався зміст і обсяг ма­теріалу, що підлягав вивченню. Розклад занять був погоджений з батьками і затверджений ди­ректором школи.

До проведення індивідуальних занять за­лучалися вчителі з відповідною педагогічною освітою, їх склад було затверджено наказом ди­ректора школи. Кількість годин для організації навчання визначалася відповідно до державних вимог.

Екстернатна форма навчання

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про екстернат у загальноосвітніх закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 р. № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2008 р. за № 468/15189, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 р. № 151/14842 (зі змінами), Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, Статуту Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Балаклійської районної ради Харківської області (нова редакція), затвердженого наказом відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації від 03.11.2010 р. № 368, згідно наказу відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації від 26.09.2013 р. № 235-ОД «Про організацію навчання учнів за екстернатною формою у 2013/2014 навчальному році» для семи дітей родини Гагаузів (Гагауз В., Гагауз П. – 11 клас, Гагауз Р., Гагауз Л – 7 клас, Гагауз Й. – 4 клас, Гагауз А. – 3 клас, Гагауз Т. – 2 клас) було організоване навчання за екстернатною формою з 01 жовтня 2013 року.

Учителі, які викладають навчальні предмети 2, 3, 4-му класах та учителі початкових класів Денисенко С.В., Мачулкіна О.С., Петченко С.П. та учителі-предметники 7, 11-го класів склали плани вивчення предметів та графіки консультацій і контрольних перевірочних робіт, які протягом року відвідували і виконували учні. За рішенням педагогічної ради учні 2-го (Гагауз Т.), 3-го (Гагауз А.), 4-го (Гагауз Й.), 7-го (Гагауз Л., Гагауз Р.) з урахуванням підсумків навчальних досягнень учнів, були відраховані зі школ, згідно вимог.

Також були створені належні умови для проходження учнями-екстернами 11-го класу Гагауз В. та Гагауз П.державної підсумкової атестації на базі школи; було надано дозвіл на проходження атестації у формі екстернату та отримання документу за курс повної загальної середньої освіти; відповідно до рішення педагогічної ради було випущено зі школи та вручено атестат про повну загальну середню освіту.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Створити комісію для заповнення документів про базову загальну середню освіту та атестатів про повну загальну середню освіту випускників...

Затверджую директор школи Колєсник В. В. Навчально-виховний процес...
Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35. Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

Затверджую погоджено
Організація роботи щодо виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів№134 харківської міської ради харківської області
«Про організацію роботи щодо підготовки документів на виготовлення атестатів про повну загальну середню освіту та свідоцтв про базову...

2. Зразок додатка до атестата про повну загальну середню освіту,...
Зразок додатка до атестата про повну загальну середню освіту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001...

1. Персональний внесок директора школи в підвищення рівня організації...
Оли була спрямована на організацію діяльності педагогічного та обслуговуючого колективу щодо виконання статті 35 Закону України „Про...

Методичні рекомендації керівникам навчальних закладів освіти Деражнянського...
Закону України “Про освіту”, статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 27 Закону України «Про загальну середню освіту»,...

До рішення міської ради від 15. 01. 2015р.№143
України Статуту загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Новокаховської міської ради Херсонської області, Закону України «Про освіту»,...

Наказ
...

Закону України «Про загальну середню освіту»
Нормативно-правове забезпечення адміністративної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу

Законами України
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

Закону України “Про загальну середню освіту”
Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти

П о с т а н о в а від 27 серпня 2010 р. N 778 Київ
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є

Нака з
Книзі обліку І видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту, в Книзі обліку І видачі атестатів та додатків...

Закону України "Про загальну середню освіту"
Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляєБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт