Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Технічна анкета

Технічна анкета


Номер заявкиReference number

(не заповнюється заявником)

(not to be filled in by the applicant)ТЕХНІЧНА АНКЕТА

TECHNICAL QUESTIONNAIRE

Щодо гібридних сортів, які є предметом заявки на сорт рослин, а батьківські лінії надаються для експертизи як частина гібридного сорту, крім Технічної анкети, що заповнюється на гібридний сорт, Технічна анкета заповнюються на кожну батьківську лінію.

In the case of hybrid varieties which are the subject of an application for plant breeders’ rights, and where the parent lines are to be submitted as a part of the examination of the hybrid variety, this Technical Questionnaire should be completed for each of the parent lines, in addition to being completed for the hybrid variety.

1. Предмет Технічної анкети:

1. Subject of the Technical Questionnaire

1.1 Ботанічний таксон (вид) (латинською мовою)

1.1 Botanical name species

(in Latin Language)

Lactuca sativa L. var. capitata


1.2 Ботанічний таксон (вид)

(українською мовою)

1.2 Botanical name species

(in Ukrainian Language)

Салат посівний головчастий
2. Заявник(и)

2. Applicant(s)

Прізвище, ім'я, по батькові або найменування

Name (denomination)

     Місце проживання (місце знаходження)

Address

     Телефон № (з кодом):

Telephone No.

+     /     

Факс № (з кодом):

Fax No.

+     /     

E-mail адреса:

E-mail address

     @     Автор(и):

Autor(s)

     3. Назва сорту:

3. Variety denomination

     4. Інформація щодо схеми селекції та розмноження сорту

4. Information on the breeding scheme and propagation of the variety

4.1. Схема селекції:

4.1 Breeding scheme

Сорт, одержаний в результаті:

Variety resulting from:

4.1.1 схрещування

crossing

(a) контрольоване схрещування 

controlled cross

(точно вказуються батьківські сорти)

(please state parent varieties)

     
(b) частково відоме схрещування 

partially known cross

(вказати відомий батьківський сорт(и))

(please state known parent variety(ies))

     
(c) невідоме схрещування 

unknown cross
4.1.2 мутація 

mutation

(визначити батьківський сорт)

(please state parent variety)

     
4.1.3 виявлення та поліпшення 

discovery and development

(точно визначити де і коли виявлено та як поліпшено)

(please state where and when discovered and how developed)

     
4.1.4 інше 

other

(надати подробиці)

(please provide details)

     
4.2. Метод розмноження сорту:

Method of propagating the variety

4.2.1 Сорти, що розмножуються насінням

Seed-propagated varieties

(а) самозапилення 

self-pollination

(б) перехресне запилення:

cross-pollination

популяція 

population

синтетичний сорт 

synthetic variety

(в) гібрид 

hybrid

Щодо гібридних сортів, схема розмноження гібрида має бути представлена на окремому аркуші і містити детальну інформацію про всі батьківські лінії, що потрібні для розмноження гібрида:

In the case of hybrid varieties the production scheme for the hybrid should be provided on a separate sheet. This should provide details of all the parent lines required for propagating the hybrid e.g.

Простий гібрид: ♀  ♂. Трьохлінійний гібрид: ♀  ♂  (♀  ♂)  ♂ і має визначати, зокрема:

Single Hybrid: Three-Way Hybrid and should identify in particular:

(a) будь-які чоловічі стерильні лінії

(a) any male sterile lines

(b) систему підтримки чоловічих стерильних ліній.

(b) maintenance system of male sterile lines.

(г) інші 

other

(просимо надати детальну інформацію):

(please provide details)

     
4.2.2 Сорти, що розмножуються вегетативно:

Vegetative propagation

(а) живці 

cuttings

(б) розмноження in vitro 

in vitro propagation

(в) інші (встановлений метод) 

other (state method)

     
4.2.3 інші 

other

(надати детальну інформацію)

(please provide details)

     


5. Ознаки сорту

Variety characteristics

Назви ознак

Names of characteristics

Ступені проявлення ознак

States of characteristics expression

Сорти-еталони

Example varieties

Коди

Note

5.1

Типи різновидів

Growth types

(according to Section 8.1 of the Test Guidelines)

Маслянистоголовчастий

Butterhead lettuce

Clarion, Merveile des quatre saisons, Verpia

1 


Хрумкоголовчастий

Crisphead lettuce

Blonde de Paris (Batavia), Calmar, Saladin (Iceberg)

2 


Салат – ромен

Cos lettuce (Roman lettuce)

Blond maraichere (Roman types)

3 


«Грас» латинський салат

«Grasse» or Latin lettuce

Bibb, Sucrine

4 

Зрізний (листковий) салат

Cutting or Gathering lettuce

Frisee d’Amerique, Lollo rossa, Oakleaf, Salad Bowl

5 


Стебловий салат

Stem lettuce

Celtuce

6 

5.2

(1)

Насінина: забарвлення

Seed: color

біле

white

Дивограй, Годар, Золотий шар

1 

жовте

yellow

Van Sal

2 

чорне

black

Ольжич, Шар малиновий, Сніжинка, Погонич

3 

5.3

(18)

Листок: відтінок

зеленого забарвлення

зовнішніх листків

Leaf: hue of green color of outer leaves

відсутній

absent

Нептун, Совський, Смуглянка, Наймит

1 

жовтуватий

yellowish

Берлінський жовтий, Годар Сніжинка, Скарб

2 

сіруватий

greyish

Ольжич, Шар малиновий, Погонич

3 

червонуватий

reddish

Лолло Росса , Flame, Cimmaron, Red Batavian

4 

5.4

(20)

Листок: антоціанове забарвлення

Leaf: anthocyanin coloration

відсутнє

absent

Ольжич, Годар, Золотий шар, Сніжинка, Погонич

1 

наявне

present

Дивограй, Шар малиновий, Зорепад, Смуглянка, Совський

9 

5.5

(35)

Час початку з’явлення квітконоса в умовах довгого дня

Time of beginning of bolting under long day conditions

дуже ранній

very early

Новогодній, Годар

1 

ранній

early

Берлінський жовтий, Anuska

3 

середній

medium

Дивограй, Шар малиновий, Золотий шар Зорепад

5 

пізній

late

Ольжич, Сніжинка, Погонич

7 

дуже пізній

very late

Erica, Kinemontepas, Rex

9 
5.6

(39)

Стійкість до борошнистої роси (Bremia lactucae) Izolate B1:16

Resistance to downy mildew

(Bremia lactucae)

Isolate Bl: 16

відсутня

absent

Cobham Green, Hilde II

1 
наявна

present

Argeles, Ninja

9 


6. Подібні сорти та відмінності між цими сортами:

6. Similar varieties and differences from these varieties
Цю таблицю та строку коментарів використовувати для надання інформації про те, як сорт – кандидат відрізняється від сорту (чи сортів), які, з вашої точки зору, є найбільш подібними. Ця інформація може допомогти установі, що здійснює експертизу, провести свою експертизу на відмінність більш ефективним методом.

Please use the following table and box for comments to provide information on how your candidate variety differs from the variety (or varieties) which, to the best of your knowledge, is (or are) most similar. This information may help the examination authority to conduct its examination of distinctness in a more efficient way.


Назва(и) сорту(ів) подібних до сорту-кандидата

Denomination(s) of variety(ies) similar to your candidate variety

Ознака(и), за якою(ими) сорт-кандидат відрізняється від подібних сортів

Characteristic(s) in which your candidate variety differs from the similar variety(ies)

Прояв ознак(и) подібного сорту(ів)

Describe the expression of the characteristic(s) for the similar variety(ies)

Прояв ознак(и) сорту-кандидата

Describe the expression of the characteristic(s) for your candidate variety
     

     

     

     
     

     

     

     
     

     

     

     
     

     

     

     


Коментарі:

Comments:

     


7. Додаткова інформація, що може допомогти під час експертизи сорту

Additional information which may help in the examination of the variety
7.1 Чи є будь-які додаткові ознаки, які можуть допомогти відрізнити сорт, крім інформації, що представлена у розділах 5 та 6?

In addition to the information provided in sections 5 and 6, are there any additional characteristics which may help to distinguish the variety?
Так  Ні 

Yes No
(Якщо так, описати ці ознаки)

(If yes, please provide details)

     
7.2 Чи є будь-які особливі умови для вирощування сорту або проведення експертизи?

Are there any special conditions for growing the variety or conducting the examination?
Так  Ні 

Yes No
(Якщо так, описати ці умови)

(If yes, please provide details)

     
7.3 Інша інформація:

Other information
7.3.1 Широке використання:

Main use
(a) насіння 

seed
(б) фураж 

forage
(в) садова рослина 

garden plant
(г) горщечкова рослина 

pot plant
(д) квіти на зріз 

cut-flower


(е) інше 

other
(надати детальну інформацію)

(please provide details)

     
7.3.2 Кольорові фотографії рослин сорту додані до заяви. 

A representative color photograph of the variety should accompany the Technical Questionnaire.


8. Дозвіл на використання

Authorization for release
(а) Чи потребує, сорт попереднього дозволу на використання, за законодавством, стосовно охорони довкілля, здоров'я людей та тварин?

(a) Does the variety require prior authorization for release under legislation concerning the protection of the environment, human and animal health?
Так  Ні 

Yes No
(б) Чи було одержано такий дозвіл?

(b) Has such authorization been obtained?
Так  Ні 

Yes No
Якщо відповідь на пункт (б) є позитивною, просимо надати копію дозволу.

If the answer to (b) is yes, please attach a copy of the authorization.


9. Інформація щодо посадкового матеріалу, що має проходити експертизу чи представлений для експертизи.

Information on plant material to be examined or submitted for examination.
9.1 Прояв ознаки або декількох ознак сорту може знаходитися під впливом таких факторів, як шкідники чи хвороба, хімічна обробка (наприклад, ростові речовини або пестициди), стан культури тканини, різні кореневі підщепи, молоді паростки різних фаз розвитку дерева та ін.

Так  Ні 

Yes No

Указати такі ознаки, фактор впливу та прояв:

The expression of a characteristic or several characteristics of a variety may be affected by factors, such as pests and disease, chemical treatment (e.g. growth retardants or pesticides), effects of tissue culture, different rootstocks, scions taken from different growth phases of a tree, etc.     
9.2 Посадковий матеріал не повинен зазнавати будь-якої обробки, що може вплинути на прояв ознак сорту, поки компетентний орган не дозволить або не запропонує зробити це. Якщо посадковий матеріал зазнав такої обробки, про неї має бути надана повна інформація. Вказати, наскільки вам відомо, що садивний матеріал, який має проходити експертизу, зазнав впливу:

The plant material should not have undergone any treatment which would affect the expression of the characteristics of the variety, unless the competent authorities allow or request such treatment. If the plant material has undergone such treatment, full details of the treatment must be given. In this respect, please indicate below, to the best of your knowledge, if the plant material to be examined has been subjected to:
(а) мікроорганізмів (напр., вірус, бактерія, фітоплазма) Так  Ні 

Microorganisms (e.g. virus, bacteria, phytoplasma) Yes No
(б) хімічного оброблення (напр., ростові речовини, пестициди) Так  Ні 

Chemical treatment (e.g. growth retardant, pesticide) Yes No
(в) культури тканини Так  Ні 

Tissue culture Yes No
(г) інших чинників Так  Ні 

Other factors Yes No
Надати детальну інформацію щодо пунктів, де вказано "так".

Please provide details for where you have indicated “yes”.
     9.3 Чи був посадковий матеріал, призначений для експертизи, перевіреним на наявність вірусу або інших патогенів?

Has the plant material to be examined been tested for the presence of virus or other pathogens?
Так 

Yes
(просимо надати деталі)

(please provide details as specified by the Authority)

     Ні 

No


10. Інформація, наведена у цій анкеті є достовірною:

I hereby declare that, to the best of my knowledge, the information provided in this form is correct:


Ініціали та прізвище уповноваженої особи:

Applicant’s name

     

Підпис:

Signature
Дата:

Date

     -     -     


М.П.

Seal here


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Технічна анкета
Щодо гібридних сортів, які є предметом заявки на сорт рослин, а батьківські лінії надаються для експертизи як частина гібридного...

Технічна анкета сорту
Щодо гібридних сортів, які є об’єктом заявки, батьківські компоненти надаються для експертизи згідно з методикою проведення кваліфікаційної...

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання...
«Технічна експлуатація готелів І туристських комплексів» (для студентів 3 курсу денної І заочної форм навчання професійного напряму...

Анкета відомостей про пенсіонера
Увага! Анкета заповнюється українською мовою, ручкою, великими, друкованими літерами

Анкета клієнта-фізичної особи (в т ч. анкета резидентності)

Анкета туриста
Анкета туриста (заповнюється розбірливим почерком або на комп'ютері, обов'язково заповнити всі пункти)

1. Заповнена анкета
Заповнена анкета (обов'язково вказувати особистий мобільний телефон) необхідні для оформлення будь-якого туру

Анкета «Батьки І діти» Анкета «Голос батьків»
На необхідність посилити допомогу сімї’і одночасно піднести її відповідальність за виховання підростаючого покоління наголошується,...

1. заповнена анкета
...

Голова Тендерного комітету
Лот №2 Технічна охорона об’єктів зв’язку по Дніпропетровській області (крім м. Дніпропетровськ)

Анкета наша. Зразок заповнення. Анкета візова. Зразок заповнення...
Дійсний 4 місяці після дати останнього запланованого виїзду з території країн єс

Затверджено
Послуги, пов’язані із системами та підтримкою (Технічна підтримка програмного забезпечення рс-135У (32/64); рс-135Р (32/64); рс-157У...

Технічна творчість як вид суспільно-корисної діяльності
Економічний ефект від впровадження об’єктів інтелектуальної власності у виробництво

Затверджено
Послуги, пов’язані із системами та підтримкою (Технічна підтримка програмного забезпечення стаціонарних станцій радіоконтролю типу...

Затверджено
Промислово-технічна компанія у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю “Агромат”, в особі генерального директора Войтенка...

Увагу на український органічний ринок Ангела бочі: «До нових ринків збуту — з власним брендом»
Центральна науково – технічна бібліотека харчової І переробної промисловості України

Вступ
В основі туризму лежать цілком конкретні економічні, соціальні й географічні передумови. Це, насамперед, науково-технічна революція,...

Закон України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 р. №575/97-вр
Цей документ "Технічна експлуатація електричних станцій І мереж. Правила" (далі Правила) розроблений відповідно до законівБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт