Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тов «дніпровські енергетичні послуги» для побутових споживачів

Тов «дніпровські енергетичні послуги» для побутових споживачів

Додаток 3

до договору про постачання

електричної енергії

постачальником універсальних послуг
Комерційна пропозиція «Побутова»

постачальника універсальних послуг

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

для побутових споживачів
Критерії, яким має відповідати особа, що обирає дану комерційну пропозицію

 • заявник відповідно до чинного законодавства України має право на отримання універсальної послуги;

 • заявник є індивідуальним побутовим споживачем (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність), або колективним побутовим споживачем (юридична особа, яка створена шляхом об’єднання фізичних осіб - побутових споживачів та розраховується за електричну енергію за загальним розрахунковим засобом обліку в обсягах електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність);

 • наявний облік електричної енергії забезпечує можливість застосування цін (тарифів), передбачених даною комерційною пропозицією;

 • об’єкт споживача передбачає споживання електричної енергії для побутових потреб;

 • споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

 • перехід прав та обов’язків до нового власника (користувача) об’єкта за договорами, укладеними відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, не потребує додаткових узгоджень.


Ціна

Постачання електричної енергії здійснюється за регульованими цінами (тарифами) на електроенергію, які розраховуються у відповідності до постанов, затверджених НКРЕКП.

Для індивідуальних побутових споживачів у разі наявності встановленого на об’єкті споживача багатозонного засобу комерційного обліку електричної енергії (двозонного або тризонного), розрахунки здійснюються за тарифами, диференційованими за зонами доби, за окремо поданою заявою споживача.

Для індивідуальних побутових споживачів тариф на електроенергію, як населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), встановлюється за заявою про застосування тарифу «електроопалення» при наявності Акту огляду електроопалювальної установки, складеного Оператором системи розподілу, та проектної документації на обладнання об’єкту електроопалювальною установкою.
Територія здійснення ліцензованої діяльності

У межах Дніпропетровської області та електричних мереж операторів системи розподілу:

 • АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»;

 • ПрАТ «ПЕЕМ «Центральна енергетична компанія»;

 • Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».


Спосіб оплати

Оплата здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника (далі - спецрахунок), зазначений у Договорі або розрахункових документах.

Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за Договором через:

 • банківську платіжну систему;

 • Інтернет;

 • поштовий переказ;

 • в інший не заборонений чинним законодавством спосіб.Термін оплати

Індивідуальний побутовий споживач:

Розрахунковий період для визначення обсягу спожитої електричної енергії становить один місяць, а саме: з 01 числа розрахункового місяця по останній день розрахункового місяця.

Індивідуальний побутовий споживач здійснює повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії один раз за фактичними показами засобів комерційного обліку електричної енергії на початку періоду, наступного за розрахунковим.

Постачальник надає рахунок Споживачу до сплати з зазначенням в ньому обсягу споживання, розрахованого оператором системи, з урахуванням поточного споживання.

Оплата рахунка Постачальника за Договором має бути здійснена Споживачем у строки, визначені в рахунку, але не більше ніж 10 робочих днів від дати його отримання Споживачем, однак не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Колективний побутовий споживач:

Для колективних побутових споживачів оплата здійснюється шляхом 100% попередньої оплати заявлених обсягів споживання електричної енергії не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати початку розрахункового періоду з наступним перерахунком (остаточним розрахунком), що проводиться за фактично відпущену електричну енергію. Оплата колективним побутовим споживачем за спожиту електричну енергію має бути здійснена у строк не більше 5 робочих днів після закінчення розрахункового періоду.

Колективний побутовий споживач на період до дати початку дії нового ринку електричної енергії, у відповідності до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», непобутовий споживач надає звіти про покази засобу обліку за формою, яка є зразком до даного договору або формою, узгодженою з оператором системи розподілу, за розрахунковий період та у дати, встановлені договором про постачання електричної енергії, що діяв станом на 31 грудня 2018 року, до отримання окремого повідомлення від Постачальника про зміну відповідної дати чи періоду.

За вимогою однієї зі Сторін складається двосторонній акт звіряння взаєморозрахунків.
Розмір пені за порушення строку оплати та/або штраф

Після набрання чинності Законом України «Про житлово-комунальні послуги» в частині сплати пені за внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням термінів, визначених цією комерційною пропозицією, індивідуальний побутовий споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі 0,01 відсотка від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати, нарахованої протягом усього періоду прострочення зобов’язання, але не більше 100 відсотків загальної суми боргу. Відповідно до ст. 625 ЦК України на суму заборгованості нараховуються інфляційні втрати та 3% річних від суми боргу за весь період прострочення.

Для колективних побутових споживачів за внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням термінів, визначених цією комерційною пропозицією, Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати, нарахованої протягом всього періоду прострочення зобов’язання, та 3% річних від суми боргу. Сума боргу сплачується Споживачем з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення.
Штраф за дострокове припинення дії договору

У випадку не повідомлення або повідомлення з порушенням строків Постачальника про дострокове припинення (розірвання) договору Споживачем, споживач сплачує штраф у розмірі подвійної вартості електричної енергії, розрахований за кількістю днів в місяці, в якому Постачальником було отримано повідомлення про необхідність дострокового припинення (розірвання) договору, з урахуванням середньодобового споживання минулого періоду.
Можливість надання пільг, субсидій

Пільги, субсидії надаються у порядку та розмірі, визначеному чинним законодавством України.
Розмір компенсації Споживачу

за недодержання Постачальником комерційної якості послуг

Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному Регулятором.
Термін дії договору

Для споживачів, у яких є чинний договір про постачання електричної енергії/про користування електричною енергією станом на 31.12.2018, постачання електричної енергії здійснюється з січня 2019 року.

Для інших споживачів договір набирає чинності з наступного дня після подання Споживачем заяви-приєднання, в якій вказано про обрання Комерційної пропозиції «Побутова», якщо протягом трьох робочих днів споживачу не буде повідомлено про невідповідність його критеріям обраної комерційної пропозиції.

Договір на умовах даної комерційної пропозиції укладається на строк до 30.06.2019 року.

Договір вважається щорічно продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна зі Сторін не заявить про припинення його дії або перегляд його умов.

Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої зі Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

Інформація про умови продовження або зміни даної комерційної пропозиції оприлюднюється на офіційному веб-сайті Постачальника не пізніше ніж за 20 календарних днів до збігу строку її дії або строку введення відповідних змін.

У разі, якщо на момент подання заяви-приєднання до Договору на об’єкт Споживача було припинено/призупинено постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, то договір вважається укладеним з моменту подання заяви-приєднання, а постачання здійснюється після відновлення, у встановленому законодавством порядку, надання відповідних послуг.

Договір, в частині постачання електричної енергії, діє виключно у межах строку дії договору споживача про надання послуг з розподілу, враховуючи розповсюдження його дії на окремі точки розподілу (за наявності декількох точок розподілу).

Якщо в процесі виконання договору Постачальником буде встановлено невідповідність Споживача обраній комерційній пропозиції, Споживач має обрати іншу комерційну пропозицію, про що повідомляє Постачальника шляхом надання відповідної заяви-приєднання протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідного повідомлення Постачальника. За спірні періоди Постачальник має право здійснити перерахунок за цінами іншої комерційної пропозиції, обраної Споживачем чи визначеної Постачальником самостійно після збігу встановленого для подання заяви-приєднання строку.
Можливість постачання захищеним споживачам

Постачання електричної енергії захищеним споживачам не здійснюється.
Інші умови

Постачальник послуг комерційного обліку електричної енергії, оператор електричної мережі та адміністратор комерційного обліку мають право доступу до вузла обліку електричної енергії споживача для виконання ними своїх обов'язків відповідно до Кодексу комерційного обліку електричної енергії.

Постачальник інформує споживача, з яким укладено Договір, про будь-яку зміну в умовах Договору шляхом направлення відповідної інформації одним із способів, зазначених нижче:

 • через особистий кабінет;

 • на своєму офіційному сайті у мережі Інтернет,

 • засобами електронного зв'язку на електронну адресу, вказану у заяві-приєднання до умов договору,

 • СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов договору, та чат-програми,

 • в центрах обслуговування споживачів, тощо.

Постачальник може інформувати, попереджати, повідомляти споживача, з яким укладено Договір, про закінчення терміну дії Договору, зміну тарифів, суми до сплати по рахунках, виставлених згідно з умовами Договору, строки їх оплати, про відключення за несплачену заборгованість, надавати іншу інформацію, яка стосується взаємовідносин Сторін або може бути корисною для Споживача, шляхом направлення відповідної інформації будь-яким із наступних способів:

 • через особистий кабінет;

 • на своєму офіційному сайті у мережі Інтернет,

 • засобами електронного зв'язку на електронну адресу, вказану у заяві-приєднання до умов договору,

 • СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов договору, та чат-програми,

 • в центрах обслуговування споживачів, тощо.

Для реалізації права споживача на зміну постачальника, Споживач повинен повідомити Постачальника про свій намір не менше ніж як за 21 день до закінчення розрахункового періоду, вказавши дату або період зміни, в які буде відбуватись така зміна.

При наявності розбіжностей в частині визначення обсягу спожитої електричної енергії вони підлягають врегулюванню відповідно до Кодексу комерційного обліку або в судовому порядку. До вирішення цього питання величина обсягу спожитої електричної енергії встановлюється відповідно до даних Оператора системи розподілу.

У разі суперечностей (невідповідності) будь-якої з умов Договору умовам, викладеним в цій комерційній пропозиції, застосовуються умови цієї комерційної пропозиції.


ПОСТАЧАЛЬНИК:

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

_________________________

_________________________

«_____»__________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тов «київські енергетичні послуги» для побутових споживачів
Постачальником за договором (договорами) про постачання електричної енергії, що діяли раніше

Публічний договір про надання мешканцям приватного сектору та багатоквартирних...
України про відходи, житлово-комунальні послуги, санітарних норм І правил, пропонує мешканцям приватного сектору та багатоквартирних...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного
Послуги є результатом різнорідної діяльності, яка здійснюється виробником на замовлення будь-яких споживачів (окремих громадян, підприємств,...

Напередодні 15 березня, який відзначається світовою спільнотою як...
Всесвітній день прав споживачів під гаслом “Споживачі – за справедливість!”, делегати І учасники iii-ого Всеукраїнського З’їзду Союзу...

З тов «дніпропетровськгаз збут» м. Дніпродзержинськ, e mail : ivanchenko dp
Тимчасова контрольна комісія міської ради з питань врегулювання відносин споживачів

З пересилання
Порядок та умови надання послуги з пересилання відправлень «Прискорена пошта» (надалі – Порядок) визначає загальний порядок та умови...

З пересилання
Порядок та умови надання послуги з пересилання відправлень «Прискорена пошта» (надалі – Порядок) визначає загальний порядок та умови...

17. 02. 2012 р за наслідками колегії Держспоживінспекції України...
Увагу наголошено на тезах реформування системи захисту прав споживачів, зокрема, вирішення проблемних питань споживачів та посилення...

Робоча програма навчальної дисципліни “Безпечна експлуатація електроустановок споживачів ”
Ціль забезпечення майбутніх фахівців методичним основам безпечної експлуатації електроустановок споживачів при виконанні різних видів...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Послуги щодо ландшафтної архітектури (Послуги в рослинництві (послуги з озеленення міста))(71420000-8 послуги у сфері ландшафтної...

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів київ 1998
Введено: Замість «Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів», затверджених Головдерженергонаглядом Міненерго...

Київська обласна державна адміністрація
Київської обласної державної адміністрації, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань заступникам керівників...

Нинішній етап розвитку української освітньої галузі характеризується...
Друга тенденція полягає у виникненні нової категорії споживачів, які використовують послуги індивідуальних учителів, таким чином...

Техніко-економічна оцінка якості побутових засобів для миття посуду
Тому для впевненого орієнтування в океані різновидностей того чи іншого споживчого товару найбільш дійовим методом є проведення техніко-економічної...

Рішення від 22. 04. 2010р. №889
Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст ст. 4, 5, 6, 10 Закону України «Про захист прав споживачів», п. 1 ч а ст. 30...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Послуги щодо ландшафтної архітектури (Послуги в рослинництві (послуги з озеленення міста))

Обстеження житлово-побутових умов проживання

Електробезпека
Посібник складено із запитань та відповідей основ електрики, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил безпечної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт