Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила складання І подання заявки на промисловий зразок Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти

Правила складання І подання заявки на промисловий зразок Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6

Правила складання і подання заявки
на промисловий зразок


(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти
і науки № 750 (z1096-03) від 11.11.2003)
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 18 лютого 2002 року № 110
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 березня 2002 р. за № 226/6514
Відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Правила складання і подання заявки на промисловий зразок (далі - Правила), що додаються.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати ці Правила до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності опублікувати ці Правила в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держпатенту України “Про затвердження Правил складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок"” від 30 січня 1995 року № 12, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 лютого 1995 року за № 35/571.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
Міністр В. Г. Кремень
Правила

складання та подання заявки на

промисловий зразок

1. Загальні положення


1.1. Ці Правила, розроблені відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі - Закон), Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка є чинною на території України з 25 грудня 1991 року (далі – Паризька конвенція), Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року № 997, визначають вимоги до документів заявки на видачу патенту України на промисловий зразок.

Вимоги Правил є обов'язковими для заявників.

1.2. Визначення термінів та скорочень

Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання;

заявка - сукупність документів, необхідних для видачі патенту;

заявник - особа, яка подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку;

(Абзац четвертий пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки N 750 від 11.11.2003)


патент - патент України на промисловий зразок;

представник - представник у справах інтелектуальної власності, зареєстрований згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року N 545 або інша довірена особа.

(Абзац шостий пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки № 750 від 11.11.2003)


МКПЗ - Міжнародна класифікація промислових зразків, запроваджена Локарнською Угодою, підписаною під час Локарнської дипломатичної конференції 8 жовтня 1968 року;

МКПЗ - Міжнародна класифікація промислових зразків, запроваджена Локарнською Угодою, підписаною під час Локарнської дипломатичної конференції 8 жовтня 1968 року;

Держдепартамент - Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України;

Укрпатент - Державне підприємство “Український інститут промислової власності” Міністерства освіти і науки України - уповноважений державний заклад для розгляду і проведення експертизи заявок;

Положення – Положення про порядок сплати зборів за дії, пов‘язані з охороною прав на об‘єкти інтелектуальної власності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2001 року № 543.

1.3. Об‘єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Промислові зразки можуть бути об'ємними (моделі), площинними (малюнки) або комбінованими.

1.3.1. Об'ємні промислові зразки являють собою композицію, в основу якої покладена об'ємно-просторова структура, наприклад зовнішній вигляд меблів, сільськогосподарської машини, мотоцикла, люстри тощо.

1.3.2. Площинні промислові зразки являють собою композицію, в основу якої покладено лінійно-графічне співвідношення елементів, яке не може бути сприйнято візуально як об'ємне, наприклад зовнішній вигляд килима, хустки, тканини тощо.

1.3.3. Комбіновані промислові зразки характеризуються загальними ознаками, властивими об'ємним і площинним зразкам; наприклад, зовнішній вигляд інформаційного табло, виставкової конструкції (композиції), будівельної оздоблювальної плити тощо.

1.4. За подання заявки сплачується збір відповідно до Положення ( 543-2001-п ). Документ про сплату збору подається разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

(Пункт 1.4 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 750 від 11.11.2003)


1.5. Якщо заявка подається через представника, то до заявки додається довіреність, оформлена з дотриманням вимог чинного законодавства, або її копія. Якщо заявником є іноземна особа, то заявка подається тільки через представника у справах інтелектуальної власності.

Будь-яка дія представника, іншої довіреної особи або будь-яка дія щодо цих осіб має наслідки дії, що здійснена відповідним заявником або заявниками або щодо них.

Довіреність може стосуватись однієї або декількох заявок, якщо про це зазначено в довіреності.

У довіреності зазначаються:

повне ім'я особи, якій вона видана;

повне ім'я або найменування особи, яка видає довіреність;

обсяг повноважень, які надаються особі, на ім'я якої видано довіреність;

дата її вчинення, без якої довіреність уважається недійсною.

Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо довіреність видається від імені юридичної особи України, то підпис особи, що має на це повноваження, скріплюється печаткою. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує довіреність, особистого підпису, ініціалів, прізвища.

Строк дії довіреності не може перевищувати трьох років. Якщо строк дії довіреності не зазначений, то вона зберігає силу протягом одного року з дня її вчинення.

Форма і строк дії довіреності, виданої поза межами України, визначаються за законом країни, де була видана довіреність.

Якщо довіреність вчинена не українською мовою, то до неї додають переклад українською мовою.

У разі зміни представника або припинення його повноважень заявник має повідомити про це Укрпатент.

(Пункт 1.5 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 750 від 11.11.2003)

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

До пункту 1 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок,...
Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти І науки України від 18. 02. 2002...

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Київський...
Правила прийому в 2017 році розроблені відповідно до Наказу Міністерства освіти І науки України 13 жовтня 2016 року №1236, зареєстрованого...

Про затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та...
Про затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель

Закон, Паризької конвенції про охорону промислової власності від
Затвердити Правила складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі Правила), що додаються

Правила складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель
Договір Договір про патентну кооперацію; винахід (корисна модель) результат інтелектуальної

Чечельницька районна державна адміністрація
Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної...

До Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва...
Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів І послуг, затверджених наказом Держпатенту...

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру...
Міністерства освіти І науки України, розгляду, публікації та внесення до Державного реєстру патентів України на промислові зразки...

Перелік змін та доповнень (версія 25. 19. 0) (станом на 31. 07. 2017)
Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 вересня 2016 року...

Правила складання та подання заявки на знак для товарів І послуг I. Загальні положення
Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів І послуг”, міжнародних договорів України у сфері правової охорони знаків І...

Центр аналітичних досліджень з питань
Для зручності пропонуємо Вам перелік книг, журналів та реєстрів, заведення яких передбачено Типовою номенклатурою, затвердженою Наказом...

Немирівська районна державна адміністрація вінницької області
Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р за №1255/18550, із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти І науки, молоді...

Немирівська районна державна адміністрація вінницької області
Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р за №1255/18550, із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти І науки, молоді...

Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти І науки, молоді...

Положення про Приймальну комісію Вищого комунального навчального...
Приймальну комісію Вищого комунального навчального закладу «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради у 2017 році розроблено...

Інструкція Інструкція до Договору про патентну кооперацію
Двнз “Ужгородського національного університету”, отримати вказівки для оформлення заявки та зразки документів, які в неї входять....

Проблеми організації процесу складання та подання податкової звітності...
Анотація. Розглянуто організацію процесу складання І подання податкової декларації з пдв у зв’язку з останніми змінами законодавства...

Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби...
Дію Правил призупинено до 1 жовтня 2006 року згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 жовтня 2005 року n 539,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт