Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Міжрегіональна академія управління персоналом Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису негрич ольга Михайлівна

Міжрегіональна академія управління персоналом Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису негрич ольга Михайлівна

Сторінка1/17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Міжрегіональна академія управління персоналом

Кваліфікаційна наукова

праця на правах рукопису

НЕГРИЧ Ольга Михайлівна
УДК 351.482.22
ДИСЕРТАЦІЯ
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління
Подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) з державного управління
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
________________ О.М. Негрич
Науковий керівник: РОМАНЕНКО Євген Олександрович, доктор наук з державного управління, професор, заслужений юрист України
Київ – 2018

АНОТАЦІЯ
Негрич О. М. Формування механізмів розвитку системи надання адміністративних послуг в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ, 2018.

Дисертацію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню положень та розробленню науково-практичних рекомендацій щодо формування механізмів розвитку системи надання адміністративних послуг.

У роботі досліджено зміст понять та основні засади формування механізмів розвитку системи надання адміністративних послуг. Дістав подальшого розвитку категоріальний апарат теорії державного управління через уточнення понять: «адміністративні послуги» як законодавчо закріплені форми взаємодії органів державної влади та громадянського суспільства, які спрямовані на реалізацію прав та задоволення потреб громадян, результатом яких є реалізація інформаційних, консультаційних, реєстраційних та інших функцій адміністративного характеру, що здійснюються у заявному порядку та у відповідності зі встановленими регламентами; «стандарт надання адміністративної послуги», як нормативний правовий акт, схвалений органом влади, який надає послугу, що містить послідовний опис адміністративних процедур, необхідних для реалізації всіх складових елементів системи надання адміністративної послуги.

Удосконалено концептуальні підходи до підвищення результативності організації системи надання адміністративних послуг. У роботі обгрунтовано формування інституційних засад стимулювання становлення електронної взаємодії між органами державної влади та населенням, спрямованої на забезпеення розвитку громадянського суспільства; впровадження належного багаторівневої інформаційної інтеграції з метою забезпечення міжвідомчої комунікації послуг та оптимізації порядків адміністративних послуг в електронній формі; стимулювання використання та поширення електронних форм зворотнього зв’язку; побудова корпоративних інформаційно-аналітичних систем.

Запропоновано інструментарій інформаційного забезпечення системи надання адміністративних послуг. Обгрунтовано необхідність комплексної інформатизації Центрів надання адміністративних послуг в процесі побудови єдиного інформаційного простору; надання консультативної допомоги населенню в процесі отримання доступу до Єдиного державного порталу адміністративних послуг з метою скорочення інформаційної надлишковості та використання єдиних правил відкритих стандартів обміну та форматів даних; проведення системних тренінгів з забезпечення інформаційної грамотності населення, та створення умов вільного доступу громадян до інформаційної інфраструктури.

У роботі удосконалено напрями підвищення результативності системи надання адміністративних послуг в умовах забезпечення інформаційної безпеки. Запропоновано засади створення правових умов для визначення Єдиного реєстру обов’язкових електронних адміністративних послуг, що надаються за принципом «єдиного вікна»; сприяння посиленню заходів, спрямованих на подолання інформаційної неграмотності осіб, які отримують соціальну допомогу та потребують реабілітації; удосконалення напрямів синхронізації взаємодії органів державної влади та інститутів громадянського суспільства щодо надання адміністративних послуг населенню в умовах реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Запропоновано інституційно-організаційний механізм розвитку адміністративних послуг в умовах забезпечення розвитку електронного урядування. Обгрунтовано запровадження інноваційних засобів електронної ідентифікації та реінжинірингу адміністративних процесів в органах влади всіх рівнів, спрямованих на прозорість для громадян та мінімізацію корупційних ризиків; створення базових реєстрів оцифрування паперових носіїв та розробка засад безпечного функціонування кіберпростору; забезпечення належної інформаційної інфраструктури з підтримки синхронізації веб-порталів Міжгалузевої ради з питань розвитку електронного урядування та Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

Обгрунтовано вектори розвитку системи надання адміністративних послуг в умовах впровадження системи електронного урядування. Визначено необхідність формування інфраструктури відкритих даних на основі публічної ідентифікації інтерфейсів прикладного програмування за підтримкою громадських ініціатив; впровадження стратегічних проектів розвитку публічно-приватного партнерства на засадах забезпечення централізованої підтримки реалізації типових заходів інформатизації та популяризації інструментів електронного урядування; стимулювання забезпечення матеріального добробуту громадян на основі використання інтерактивних інструментів системи надання адміністративних послуг на базі єдиного державного веб-порталу.

Удосконалено механізми розвитку системи надання адміністративних послуг в електронній формі. Обгрунтовано необхідність впровадження методології використання новітніх конкурентоспроможних інформаційно-телекомунікаційних систем для упередження загроз «інформаційної нерівності» населення; формування єдиних вимог до використання альтернативних схем автентифікації та електронної ідентифікації для встановлення належного рівня довіри до надання послуг в електронній формі; підтримка забезпечення сервіс-орієнтованої моделі уніфікації інтерфейсів суб’єктів надання адміністративних послуг; визначення на законодавчому рівні питань регламентації та стандартизації системи надання електронних адміністративних послуг в умовах забезпечення інформаційної безпеки України.

Ключові слова: механізм державного управління, система надання адміністративних послуг, державна послуга, інформаційно-комунікаційна інфраструктура, електронне урядування, інформаційна безпека, інформаційне забезпечення, електронна послуга.
ANNOTATION

Negrich O.M. Formation of mechanisms for the development of the system providing administrative services in Ukraine. – Qualifying scientific work as a manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Public Administration, specialty 25.00.02 – mechanisms of public administration. – Interregional Academy of Personnel Management. – Kiev, 2018.

Dissertation is devoted to the theoretical and methodological substantiation of the provisions and the development of scientific and practical recommendations on the formation of mechanisms for the development of the system of providing administrative services.

In work the author has defined the content of concepts and basic principles of the formation of mechanisms for the development of the system of providing administrative services. The categorical apparatus of the theory of public administration has been further developed through the refinement of the concepts of «administrative services» as the forms of interaction between public authorities and citizens aimed at realizing the rights and satisfying the needs of the population are legalized, resulting in the implementation of information, consulting, registration and other functions of an administrative nature, carried out in a declarative manner and in accordance with pre-established regulations; "Standard of public service provision", as a normative legal act, adopted by the authority that provides the service, contains a consistent description of the administrative procedures necessary for the implementation of all components of the public service delivery system.

Conceptual approaches to improving the effectiveness of the organization of the system of providing administrative services have been improved. The paper substantiates the formation of institutional foundations for stimulating the development of electronic interaction between public authorities and the population, aimed at protecting the development of civil society; the introduction of appropriate multi-level information integration with a view to ensuring interdepartmental communication of services and streamlining the order of administrative services in electronic form; stimulation of the use and dissemination of electronic feedback forms and free remote access to electronic databases of administrative services centers on the basis of building corporate information and analytical systems.

The toolkit of information support of the system of providing administrative services is offered. The necessity of complex informatization of the centers for the provision of administrative services in the process of building a single information space is substantiated; providing consultative assistance to the population in the process of gaining access to the Unified State Portal of Administrative Services in order to reduce information redundancy and use of unified rules of open exchange standards and data formats; conducting systematic trainings to ensure the information literacy of the population and creating conditions for free access of citizens to the information infrastructure.

The work improves the directions for increasing the effectiveness of the system of providing administrative services in the context of ensuring information security. The principles of creation of legal conditions for the definition of the Single Register of Mandatory Electronic Administrative Services on the principle of a «single window» are proposed; assistance in strengthening measures aimed at overcoming information illiteracy of persons receiving social assistance and in need of rehabilitation; improvement of directions of synchronization of interaction of state authorities and civil society institutions in providing administrative services to the population in conditions of reintegration of temporarily occupied territories.

The author proposed the institutional and organizational mechanism for the development of administrative services in the conditions of ensuring the development of electronic governance. The introduction of innovative means of electronic identification and reengineering of administrative processes in authorities of all levels aimed at transparency for citizens and minimization of corruption risks; the creation of basic registers for the digitization of paper carriers and the development of the foundations for the safe functioning of cyberspace in the archival field; provision of an adequate information infrastructure to support the synchronization of web portals of the Intersectoral Council for the Development of Electronic Governance and the Unified State Portal of Administrative Services.

In the work the author has improved the vectors of development of the system of rendering of administrative services in the conditions of implementation of the system of electronic governance. The necessity of formation of open data infrastructure on the basis of public identification of application programming interfaces with the support of public initiatives is determined; introduction of strategic projects for the development of public-private partnership on the basis of providing centralized support for implementation of typical informatization measures and promotion of e-government tools; stimulating the provision of material well-being of citizens through the use of interactive tools for the provision of administrative services based on a single state web-portal.

The author proposed the mechanisms of development of the system of providing administrative services in electronic form. The necessity of introduction of the methodology of using the newest competitive information and telecommunication systems for prevention of threats of «information inequality» of the population is substantiated; the formation of uniform requirements for the use of alternative authentication and electronic identification schemes to establish an appropriate level of confidence in the provision of services in electronic form; Support for providing a service-oriented model for the unification of the interfaces of the entities providing administrative services; Legislative determination of the issues of regulation and standardization of the system of providing electronic administrative services in the conditions of providing information security of Ukraine.

Keywords: mechanism of public administration, system of providing administrative services, public service, information and communication infrastructure, e-government, information security, information support, electronic service.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

  1. Негрич О.М. Основні положення інформаційного забезпечення системи надання адміністративних послуг // [Електронний ресурс] / О.М. Негрич // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2016. – № 10. – Режим доступу до журналу: http: // www.dy.nayka.com.ua.

  2. Негрич О.М. Засади реалізації механізмів розвитку адміністративних послуг в умовах впровадження системи електронного урядування / О.М. Негрич // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 21. – С. 96 – 99.

  3. Негрич О.М. Теоретичні основи розвитку системи надання адміністративних послуг в Україні / О.М. Негрич // Публічне управління та митне адміністрування. – 2017. - № 2 (17). - С. 7-11.

  4. Негрич О.М. Підвищення результативності надання адміністративних послуг в умовах забезпечення інформаційної безпеки / О.М. Негрич // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 22. – С. 87 – 90.

  5. Негрич О.М. Роль розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури у підвищенні результативності організації надання адміністративних послуг / О.М. Негрич // News of science and education. – Sheffield. Science and education LTD, 2017. - № 7 (55). – Р. 10-19.


Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

  1. Негрич О.М. Наукові засади розвитку системи надання адміністративних послуг в умовах впровадження системи електронного урядування / О.М. Негрич // Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Wykształcenie i nauka bez granic - 2017» , Volume 6 Przemyśl: Nauka i studia, 2017. – Р. 62-64.

  2. Негрич О.М. Особливості надання адміністративних послуг на основі використання сучасної інформаційно-комунікаційної інфраструктури / О.М. Негрич // Материали за XIII международна научна практична конференция, Бъдещивъпроси от света на науката - 2017 , 15-22 декември 2017 г. Политология. История. Закон. Публична та администрация: София «БялГРАД-БГ», 2017. - Р. 38-40.

  3. Негрич О.М. Реалізація механізмів розвитку адміністративних послуг як основа забезпечення інформаційної безпеки України / О.М. Негрич // Materials of the XIII International scientific and practical Conference Conduct of modern science - 2017, November 30 - December 7, 2017 Politicalscience. Law. Economic science. Philosophy. : Sheffield. Science and education LTD, 2017. - Р. 69-71.

ЗМІСТ


ВСТУП

12

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

21

1.1. Сутність та особливості формування механізмів розвитку системи надання адміністративних послуг

21

1.2. Роль розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури у підвищенні результативності організації системи надання адміністративних послуг

41

1.3. Засади реалізації механізмів розвитку системи надання адміністративних послуг в умовах впровадження системи електронного урядування

58

Висновки до розділу 1

80

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА СТАНУ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

86

2.1. Аналіз сучасного стану механізмів розвитку системи надання адміністративних послуг в Україні

86

2.2. Особливості реалізації механізмів розвитку системи надання адміністративних послуг в процессі розвитку електронного урядування

100

2.3. Пріоритетні технології забезпечення розвитку системи надання адміністративних послуг в Україні

114

Висновки до розділу 2

134

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

138

3.1. Побудова механізму удосконалення інформаційного забезпечення системи надання адміністративних послуг

138

3.2. Напрями підвищення результативності системи надання адміністративних послуг в умовах забезпечення інформаційної безпеки

154

3.3. Обґрунтування механізмів розвитку адміністративних послуг в умовах забезпечення розвитку електронного урядування

173

Висновки до розділу 3

188

ВИСНОВКИ

193

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

200

ДОДАТОК А

234
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міжрегіональна академія управління персоналом кваліфікаційна наукова...
Подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) з державного управління

України Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису Паращевін Максим Анатолійович
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів І текстів інших авторів мають посилання на відповідне...

Національної академії наук України Кваліфікаційна наукова праця на...
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів І текстів інших авторів мають посилання на відповідне...

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису пахолок ольга олегівна
Феномен здоров’я в цивілізаційній перспективі: часовий, просторовий та аксіологічний аспекти аналізу 12

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії...
Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», затвердженим мон україни...

Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний...
Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти І науки України...

Одеська національна юридична академія на правах рукопису аніщук ніна Володимирівна
Правові засоби викорінення гендерного насильства в україні: історико-теоретичний аналіз

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Електоральна громадська думка: концептуалізація та соціально-політичні практики 60

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
Розділ 1 Теоретико-методологічні засади дослідження моделей любові в художній культурі

Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого на правах...
Права та обов'язки суб'єктів правовідносин з геологічного вивчення надр

Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В....
Торгівля в Західній Європі та її правове регулювання в часи Середньовіччя І в Новий час

Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого на правах...
Спеціальність: 12. 00. 07 – адміністративне право І процес; фінансове право; інформаційне право

Міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична...
Сфера, механізми, рівні та методи європейської ринкової апроксимації правового забезпечення цивільних майнових відносин 25

Національна академія наук України Інститут соціології На правах рукопису...
П. Блау) І o. Dunkan (О. Данкену). Дослідження 1980-х років відзначаються домінуванням методологічних І концептуальних принципів...

Затверджено методичним об'єднанням вчителів природничого циклу
Автор: Чулкова Наталія Михайлівна вчитель географії, вища кваліфікаційна категорія, стаж 24 роки

На правах рукопису
Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємством

Тернопільський національний економічний університет На правах рукопису Никифорак Ірина Іванівна
Вступ

Ярослава Мудрого На правах рукопису Дашковська Олена Ростиславівна...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт