Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Технічний регламент

Технічний регламент

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від _______________ 2016 р. № _____ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

Загальна частина

1. Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (далі – Технічний регламент) встановлює вимоги до ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів та їх обігу на ринку України.

Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на ліфти, що постійно обслуговують будівлі та споруди та призначені для транспортування:

людей;

людей і вантажів;

тільки вантажів, якщо засіб транспортування є доступним, тобто людина може безперешкодно заходити до нього, і обладнаним засобами керування, розташованими всередині засобу транспортування або в межах досягання людини, яка перебуває всередині засобу транспортування.

Цей Технічний регламент також застосовується до компонентів безпеки для ліфтів, перерахованих у додатку 3 до цього Технічного регламенту, для використання в ліфтах, зазначених у цьому пункті.

3. Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на:

підіймальні пристрої, швидкість яких не перевищує 0,15 м/с;

будівельні підйомники;

канатні дороги, у тому числі фунікулери;

ліфти, спеціально сконструйовані та споруджені для військових або поліцейських потреб;

підіймальні пристрої, з яких можна виконувати роботу;

шахтні підйомні установки;

підіймальні пристрої, призначені для підіймання артистів під час вистав;

підіймальні пристрої, установлені в засобі транспортування;

підіймальні пристрої, з’єднані з обладнанням і призначені винятково для доступу до робочих місць, у тому числі місць технічного обслуговування і контролю на обладнанні;

пристрої з рейковою передачею;

ескалатори та пасажирські конвеєри.

4. У тих випадках, коли для ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів на ризики, зазначені в цьому Технічному регламенті, повністю або частково поширюються інші технічні регламенти, цей Технічний регламент не застосовується або його застосовування припиняється для таких ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, і такі ризики регулюються цими конкретними Технічними регламентами.

5. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

1) введення в обіг – надання компонента безпеки для ліфтів на ринку України в перший раз;

2) вилучення з обігу – будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку компонента безпеки для ліфтів, що перебуває в ланцюгу постачання продукції;

3) виробник – будь-яка фізична чи юридична особа, яка виготовляє компонент безпеки для ліфтів або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує цей компонент безпеки для ліфтів під своїм найменуванням або торговельною маркою;

4) відкликання – щодо ліфта означає будь-який захід, спрямований на демонтаж і безпечне видалення ліфта, а щодо компонента безпеки для ліфтів означає будь-який захід, спрямований на повернення компонента безпеки для ліфтів, що вже були надані монтажнику чи споживачу (користувачу);

5) гармонізований європейський стандарт – стандарт, який прийнятий однією з європейських організацій стандартизації на основі запиту, зробленого Європейською Комісією, та номер і назву якого опубліковано в „Офіційному віснику Європейського Союзу”;

6) засіб транспортування – складова частина ліфта, за допомогою якої люди і/або вантажі утримуються під час підіймання чи опускання;

7) знак відповідності технічним регламентам – маркування, за допомогою якого монтажник або виробник вказує, що ліфт або компонент безпеки для ліфтів відповідають вимогам, які застосовуються до зазначених ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів і визначені в технічних регламентах, якими передбачене нанесення цього маркування;

8) імпортер – будь-яка фізична чи юридична особа – резидент України, яка вводить в обіг на ринку України компонент безпеки для ліфтів походженням з іншої країни;

9) ліфт – підіймальний пристрій, що обслуговує конкретні рівні, має засіб транспортування, що рухається жорсткими напрямними, нахиленими під кутом понад 15 до горизонталі, або підіймальний пристрій, що рухається уздовж фіксованого напрямку, навіть якщо він не рухається жорсткими напрямними;

10) монтажник – фізична чи юридична особа, яка бере на себе відповідальність за розроблення, виготовлення, монтаж і введення в обіг ліфта;

11) надання на ринку – будь-яке платне або безоплатне постачання компонента безпеки для ліфтів для розповсюдження чи використання на ринку України в процесі здійснення господарської діяльності;

12) орган з оцінки відповідності – підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи випробування, сертифікацію та інспектування;

13) оцінка відповідності – процес доведення того, що суттєві вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки цього Технічного регламенту, які стосуються ліфта і компонента безпеки для ліфтів, були виконані;

14) розповсюджувач – будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка надає компонент безпеки для ліфтів на ринку України;

15) суб’єкти господарювання – монтажник, виробник, уповноважений представник, імпортер та розповсюджувач;

16) технічна специфікація – документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні задовольняти ліфт і компонент безпеки для ліфтів;

17) типовий зразок ліфта – репрезентативний зразок ліфта, технічна документація якого відображає, яким чином суттєві вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки, викладені в додатку 1 до цього Технічного регламенту, будуть виконуватись у ліфтах, що відповідають типовому зразку ліфта за дійсними параметрами та в яких використовуються ідентичні компоненти безпеки для ліфтів;

18) уповноважений представник – будь-яка фізична чи юридична особа – резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених у цьому дорученні завдань;

У цьому Технічному регламенті терміни „введення в експлуатацію”, „орган, що призначає,”, „презумпція відповідності”, „призначення”, „ризик”, „технічний регламент” вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про технічні регламенти та оцінку відповідності”; термін „неналежне застосування знака відповідності технічним регламентам” – у значенні, наведеному в Законі України „Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”; терміни „користувач”, „ланцюг постачання продукції”, „постачання продукції” – у значеннях, наведених в Законі України „Про загальну безпечність нехарчової продукції”; термін „національний стандарт” – у значенні, наведеному в Законі України „Про стандартизацію”.
Вільний рух

6. На території України не повинно заборонятися, обмежуватися чи перешкоджатися введенню в обіг або введенню в експлуатацію ліфтів, або надання на ринку компонентів безпеки для ліфтів, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

7. На ярмарках, виставках або презентаціях в Україні не повинно перешкоджатися показу ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, за умови, що вони матимуть видимий напис, який чітко зазначає на їх невідповідність, і що вони не будуть уведені в обіг або надані на ринку до приведення їх у відповідність до вимог цього Технічного регламенту. Під час презентацій для забезпечення захисту людей повинні вживатись адекватні заходи безпеки.

8. Нормативно-правові акти та нормативні документи, за належного виконання вимог цього Технічного регламенту, можуть передбачати інші вимоги необхідні для забезпечення захисту людей під час уведення в експлуатацію або використання вищезазначених ліфтів, крім вимог, що передбачають модифікацію ліфтів у спосіб, не встановлений у цьому Технічному регламенті.
Уведення в обіг, надання на ринку і введення в експлуатацію

9. Ліфти, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, можуть бути введені в обіг і введені в експлуатацію тільки в разі їх відповідності вимогам цього Технічного регламенту за належного встановлення, технічного обслуговування та використання за призначенням.

10. Компоненти безпеки для ліфтів, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, можуть бути надані на ринку та введені в експлуатацію тільки в разі їх відповідності вимогам цього Технічного регламенту за належного вмонтування, технічного обслуговування та використання за своїм призначенням.
Суттєві вимоги щодо охорони здоров’я та безпеки

11. Ліфти, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, мають відповідати суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до цього Технічного регламенту.

12. Компоненти безпеки для ліфтів, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, мають відповідати суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначеним у додатку 1 до цього Технічного регламенту, та забезпечувати відповідність цим вимогам ліфтів, у які вони вмонтовані.
Будівлі або споруди, в яких установлені ліфти

13. Особа, відповідальна за роботу на будівлі або споруді, і монтажник ліфта повинні забезпечити взаємне надання необхідної інформації, а також вжиття відповідних заходів з метою забезпечення належного функціонування та безпечного використання ліфта.

14. Мають бути вжиті всі необхідні заходи для забезпечення того, щоб у шахтах ліфтів не розміщувалися будь-які трубопроводи, електропроводка чи арматура, окрім тих, що необхідні для роботи та безпеки ліфта.
Обов’язки монтажників

15. Під час введення ліфта в обіг монтажники повинні забезпечити його розроблення, виготовлення, встановлення і випробування відповідно до суттєвих вимог щодо охорони здоров’я та безпеки, зазначених у додатку 1 до цього Технічного регламенту.

16. Монтажники повинні підготувати технічну документацію та провести належну процедуру оцінки відповідності, зазначену в пункті 53 цього Технічного регламенту, або вже мати результати оцінки.

Якщо відповідність ліфта застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки була продемонстрована в результаті проведення зазначеної процедури, монтажник має скласти декларацію про відповідність, забезпечити її наявність у супровідній документації ліфта і нанести на нього знак відповідності технічним регламентам.

17. Монтажник повинен зберігати технічну документацію, декларацію про відповідність і, де це застосовне, документи щодо схвалення протягом 10 років після введення в обіг ліфта.

18. У разі визнання доцільності врахування ризиків, які становить ліфт, монтажники з метою захисту здоров’я та безпеки споживачів (користувачів) повинні розглядати їх звернення, досліджувати ліфти, що не відповідають вимогам і, за необхідності, вести облік цих звернень і невідповідних ліфтів.

19. Монтажники повинні забезпечити на ліфтах наявність позначення типу, номера партії чи серійного номера, або іншого елемента, що уможливлює їх ідентифікацію.

20. Монтажники повинні зазначати на ліфті своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу. Адреса повинна вказувати на єдине місце, за яким можна звернутися до монтажника. Контактні дані наводяться згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

21. Монтажники повинні забезпечити супроводження ліфта інструкціями, зазначеними в пункті 37 додатка 1 до цього Технічного регламенту, які складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов. Зазначені інструкції, а також будь-яке маркування, повинні бути чіткими, зрозумілими і дохідливими.

22. Монтажники, які вважають або мають підстави вважати, що ліфт, який вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, повинні негайно вжити обмежувальних (коригувальних) заходів, необхідних для приведення цього ліфта у відповідність. Якщо зазначений ліфт становить ризик, монтажники повинні негайно повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду та подати йому докладні відомості, зокрема про невідповідність такого ліфта вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.

23. На вмотивований запит органу державного ринкового нагляду монтажники повинні надати йому всю інформацію та документацію (в паперовій та/або електронній формі), необхідну для доведення відповідності ліфта вимогам цього Технічного регламенту, яка складається державною мовою.

На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду монтажники повинні співпрацювати з ним стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становлять введені ними в обіг ліфти.
Обов’язки виробників

24. Виробники під час введення своїх компонентів безпеки для ліфтів в обіг повинні забезпечити їх розроблення та виготовлення відповідно до пункту 12 цього Технічного регламенту.

25. Виробники повинні підготувати необхідну технічну документацію та провести належну процедуру оцінки відповідності, зазначену в пункті 52 цього Технічного регламенту, або вже мати результати оцінки.

Якщо відповідність компонента безпеки для ліфтів застосовним суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки була продемонстрована в результаті проведення зазначеної процедури, виробник має скласти декларацію про відповідність, забезпечити її наявність у супровідній документації компонента безпеки для ліфтів і нанести на нього знак відповідності технічним регламентам.

26. Виробники повинні зберігати технічну документацію, декларацію про відповідність і, де це застосовне, документи щодо схвалення протягом 10 років після введення в обіг компонента безпеки для ліфтів.

27. Виробники повинні забезпечувати застосування процедур, необхідних для підтримання відповідності серійного виробництва вимогам цього Технічного регламенту. Належним чином повинні враховуватися зміни в конструкції чи характеристиках компонента безпеки для ліфтів і зміни в національних стандартах, зазначених у пункті 51 цього Технічного регламенту, або інших технічних специфікаціях, шляхом посилання на які декларується відповідність компонента безпеки для ліфтів.

У разі визнання доцільності врахування ризиків, які становить компонент безпеки для ліфтів, виробники з метою захисту здоров’я та безпеки споживачів (користувачів) повинні проводити вибіркові випробування компонента безпеки для ліфтів, що наданий на ринку, розглядати звернення споживачів (користувачів), досліджувати компоненти безпеки для ліфтів, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту, і випадки відкликання компонентів безпеки для ліфтів і, за необхідності, вести облік цих звернень, невідповідних компонентів безпеки для ліфтів і випадків їх відкликання, а також інформувати розповсюджувачів і монтажників про поточні результати такого моніторингу.

28. Виробники повинні забезпечити на компонентах безпеки для ліфтів, що вони ввели в обіг, наявність позначення типу, номера партії чи серійного номера, або іншого елемента, що уможливлює їх ідентифікацію, або якщо розмір чи інші особливості компонента безпеки для ліфтів не дає змоги це зробити, необхідна інформація зазначається на етикетці, зазначеній в пункті 62 цього Технічного регламенту.

29. Виробники повинні зазначати на компоненті безпеки для ліфтів своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу, або, якщо це неможливо, розмістити таку інформацію на етикетці, зазначеній в пункті 62 цього Технічного регламенту. Адреса повинна вказувати на єдине місце, за яким можна звернутися до виробника. Контактні дані наводяться згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

30. Виробники повинні забезпечити супроводження компонента безпеки для ліфтів інструкціями, передбаченими пунктом 36 додатка 1 до цього Технічного регламенту, які складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов. Зазначені інструкції, а також будь-яке маркування, повинні бути чіткими, зрозумілими і дохідливими.

31. Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що компонент безпеки для ліфтів, який вони ввели в обіг, не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, повинні негайно вжити обмежувальних (коригувальних) заходів, необхідних для приведення цього компонента безпеки для ліфтів у відповідність, вилучення його з обігу та/або її відкликання (у разі потреби). Якщо зазначений компонент безпеки для ліфтів становить ризик, виробники повинні негайно повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду та подати йому докладні відомості, зокрема про невідповідність такого компонента безпеки для ліфтів вимогам цього Технічного регламенту та будь-які вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи.

32. На вмотивований запит органу державного ринкового нагляду виробники повинні надати йому всю інформацію та документацію (в паперовій або електронній формі), необхідну для доведення відповідності компонентів безпеки для ліфтів вимогам цього Технічного регламенту, яка складається державною мовою.

На вимогу зазначеного органу державного ринкового нагляду виробники повинні співпрацювати з ним стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становлять введені ними в обіг компоненти безпеки для ліфтів.
Обов’язки уповноважених представників

33. Виробник або монтажник може на підставі письмового доручення визначити уповноваженого представника.

Обов’язки, встановлені в пунктах 15 і 24 цього Технічного регламенту, та обов’язки щодо складання технічної документації, встановлені в пунктах 16 і 25 цього Технічного регламенту, не повинні включатися до предмету доручення, одержаного уповноваженим представником.

34. Уповноважений представник повинен виконувати завдання, визначені в дорученні, одержаному від виробника чи монтажника. Доручення повинно давати змогу уповноваженому представнику виконувати обов’язки, в тому числі такі:

зберігати декларацію про відповідність і, де це застосовне, документи щодо схвалення, що стосуються системи якості виробників чи монтажників, а також технічну документацію для надання їх на запити органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення в обіг ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів;

на вмотивований запит органу державного ринкового нагляду надавати цьому органу всю інформацію та документацію, необхідну для доведення відповідності компонентів безпеки для ліфтів або ліфтів вимогам цього Технічного регламенту;

на вимогу органу державного ринкового нагляду співпрацювати з ним стосовно будь-яких дій, які вживаються для усунення ризиків, що становить компонент безпеки для ліфтів або ліфт, на які поширюється дія доручення, одержаного уповноваженим представником.
Обов’язки імпортерів

35. Імпортери повинні вводити в обіг лише компоненти безпеки для ліфтів, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

36. Перед уведенням компонента безпеки для ліфтів в обіг імпортери повинні пересвідчитися в тому, що виробник провів відповідну процедуру оцінки відповідності, зазначену в пункті 52 цього Технічного регламенту, а також, що виробник склав технічну документацію та на цей компонент безпеки для ліфтів нанесено знак відповідності технічним регламентам і він супроводжується декларацією про відповідність і необхідними документами, а виробник виконав вимоги, визначені в пунктах 28 та 29 цього Технічного регламенту.

Якщо імпортер вважає або має підстави вважати, що компонент безпеки для ліфтів не відповідає вимогам пункту 12 цього Технічного регламенту, він повинен не вводити в обіг компонент безпеки для ліфтів до приведення його у відповідність. Якщо зазначений компонент безпеки для ліфтів становить ризик, імпортер повинен повідомити про це виробника та відповідний орган державного ринкового нагляду.

37. Імпортери повинні зазначати на компоненті безпеки для ліфтів своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу, а якщо це неможливо – на упаковці чи в документі, що супроводжує компонент безпеки для ліфтів. Контактні дані наводяться згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

38. Імпортери повинні забезпечити супроводження компонента безпеки для ліфтів інструкціями, зазначеними в пункті 36 додатка 1 до цього Технічного регламенту, які складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов.

39. Імпортери повинні забезпечувати, щоб умови зберігання чи транспортування компонента безпеки для ліфтів, поки він перебуває під їх відповідальністю, не ставили
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Технічний Регламент чемпіонату України «Дитяча ліга» серед юнаків...
Технічний Регламент чемпіонату України «Дитяча ліга» серед юнаків та дівчат з волейболу (далі – Технічний Регламент) сукупність умов...

Технічний регламент безпеки іграшок
Небезпека може бути пов'язана з конструкцією іграшки та складом матеріалів, з яких вона

2 терміни та визначення понять
Технічному регламенті будівельних виробів, будівель І споруд (далі Технічний регламент), затвердженому Постановою Кабінету Міністрів...

Технічний регламент безпеки машин І план заходів з його застосування
Міністерству економічного розвитку І торгівлі забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту

Технічний регламент безпеки іграшок
Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Кабінет...

Регламенту безпеки низьковольтного
Затвердити Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання та план заходів із його застосування, що

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів
Відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” Кабінет Міністрів України...

Технічний регламент модулів оцінки відповідності
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п )

Регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності...

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного,...
Відповідно до статті 14 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» Кабінет Міністрів України...

Технічний регламент зернового складу
Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 року n 510 "Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг...

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

Технічний регламент будівельних виробів, будівель І споруд, затверджений...
Типи порожнистих блоків, призначених для неопалюваних І опалюваних будинків у випадку засипки порожнин теплоізоляційними матеріалами...

Технічний регламент
Під засобом індивідуального захисту (далі — засіб захисту) слід розуміти спорядження, що призначається для носіння користувачем та/або...

Безпеки низьковольтного електричного обладнання
Р. №1149 (далі – Технічний регламент), розроблено на основі Директиви Ради єс 2006/95/єс від 12 грудня 2006 р щодо гармонізації законодавств...

1. технічний регламент на отримання дозволу на виконання будівельних робіт
Розроблений відповідно до ст. 29 Закону України "Про планування І забудову територій" та Положення про порядок надання дозволу на...

Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин...
...

Технічний регламент по видачі документів дозвільного характеру, шо...
У, Постанови головного державного санітарного лікаря України від 14. 02. 2008р. «Про удосконалення діяльності державної санітарно-епідеміологічної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт