Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 р. №575/97-вр

Закон України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 р. №575/97-вр

Сторінка1/72
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства палива та енергетики України


від 13 червня 2003 року № 296

Технічна експлуатація

електричних станцій і мереж. Правила


Розділ 1

Галузь використання


1.1 Цей документ "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила" (далі Правила) розроблений відповідно до законів
України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів з організаційних і технічних питань
функціонування Об'єднаної енергетичної системи України, міжгалузевих і галузевих нормативних документів і поширюється на всі суб'єкти та
об'єкти енергетики незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності.
1.2 Правила встановлюють (регламентують) основні організаційні і технічні вимоги до безпечної, надійної та економічної експлуатації
устатковання, будівель, споруд і комунікацій об'єктів енергетики незалежно від їхньої відомчої належності і форм власності.
1.3 Правила обов'язкові для працівників усіх суб'єктів і об'єктів енергетики (енергогенерувальних, енергопередавальних, енергопостачальних компаній, теплових електричних станцій, блок-станцій, станцій теплопостачання, теплоцентралей і котелень з котлами тепловою потужністю понад 35 Гкал/год, атомних електричних станцій, гідравлічних і вітрових електричних станцій, електричних і теплових мереж);
організацій, що здійснюють функції керування, регулювання й інспектування в енергетиці, а також організацій, незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності, що виконують науково-дослідні, проектно-конструкторські і проектні роботи, будівництво об'єктів енергетики, виготовлення, постачання, монтаж, налагодження, випробування, діагностику, ремонт устатковання й надають інші послуги суб'єктам і об'єктам енергетики.
1.4 Усі чинні в енергетичній галузі правові, керівні і нормативні документи з питань організації і технічної експлуатації
устатковання, будівель, споруд і комунікацій об'єктів енергетики, інструкції з експлуатації та посадові інструкції повинні бути приведені у відповідність до вимог цих Правил.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому нормативному документі є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:
Закон України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 р. № 575/97-ВР;
Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 8 лютого 1995 р. № 39/95-ВР;
Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" від 11 січня 2000 р. № 1370-ХІV;
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 р. № 1264-ХII;
Закон України "Про пожежну безпеку" від 17 грудня 1993 р. № 3 745-XII;
Закон України "Про охорону атмосферного повітря" від 16 жовтня
1992 р. № 2702-ХІІ;
Закон України "Про охорону праці" від 21 листопада 2002 р. №
229-ІV;
Закон України "Про відходи" від 5 березня 1998 р. № 187/98-ВР;
Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність" від 11
лютого 1998 р. № 113/98-ВР;
Закон України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 р. №
2408-ІІІ;
Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ;
Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. № 213/95-ВР;
ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положення;
ГОСТ 9.602-89 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к зашите от коррозии;
ГОСТ 12.2.085-82 ССБТ. Сосуды, работающие под давлением.
Клапаны предохранительные. Требования безопасности;
ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системи. Техническое задание на создание автоматизированной системы;
ГОСТ 687-78Е Выключатели переменного тока на напряжение свыше
1000 В. Общие технические условия;
ГОСТ 981-75 Масла нефтяные. Метод определения стабильности против окисления;
ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;
ГОСТ 3619-89 Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры;
ГОСТ 12450-82 Выключатели переменного тока на номинальные напряжения от 110 до 750 кВ. Технические требования к отключению ненагруженных воздушных линий и методы испытаний;
ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;
ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки;
ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность;
ГОСТ 20995-75 Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа.
Показатели качества питательной воды и пара;
ГОСТ 24277-91 Установки паротурбинные стационарные для атомных
электростанций. Общие технические условия;
ГОСТ 24278-89Е Установки турбинные паровые стационарные для привода электрических генераторов ТЭС. Общие технические требования;
ГОСТ 24570-81 Клапаны предохранительньїе пароваых и водогрейных котлов. Технические требования;
ГОСТ 25364-97 Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации
опор валопроводов и общие требования к проведению измерений;
ГОСТ 25804.1-83 - ГОСТ 25804.8-83 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управлення технологическими процессами атомных электростанций;
ГОСТ 25859-83 Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках;
ГОСТ 27164-86 Аппаратура специального назначения для эксплуатационного контроля вибрации подшипников крупних стационарных агрегатов. Технические требования;
ГОСТ 27165-97 Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации валопроводов и общие требования к проведенню измерений;
ДСТУ 150 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги;
ДСТУ 1.1-2001 Державна система стандартизації. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять;
ДСТУ 2708-99 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки.
Організація та порядок проведення;
ДСТУ 2709-94 Метрологія. Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне забезпечення. Основні положення;
ДСТУ 2767-94 Керівництво з навантаження силових сухих трансформаторів;
ДСТУ 3463-96 Керівництво з навантаження силових масляних трансформаторів;
ДСТУ 3968-2000 Метрологія. Тавра повірочні та калібрувальні.
Правила виготовлення, застосування і зберігання;
ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та
оформлення результатів;
МИ 2002-89 ГСИ. Системи информационно-измерительньїе. Организация й порядок проведення метрологической аттестации;
ПМГ 06-94 Порядок признання результатов государственньїх
испьітаний й утверждения типа средств измерений;
ПМГ 07-94 Порядок признання результатов поверки средств
измерений;
ПМУ 7-98 Порядок проведення експертизи щодо відповідності засобів
Вимірювальної техніки, які ввозяться на територію України, вимогам
Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність";
ПМУ 8-98 Порядок складання переліків засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації і підлягають повірці;
ПМУ 18-2000 Правила акредитації на право проведення метрологічних робіт;
ПМУ 25-2002 Типове положення про метрологічні служби центральних
органів виконавчої влади, підприємств і організацій;
ОСТ 108.031.08-85 Котлы стационарные и трубопроводи пара и
горячей воды. Нормы расчета на прочность. Общие положення по обоснованию толщины стенки;
ОСТ 108.031.09-85 Котлы стационарные и трубопроводы пара и
горячей воды. Нормы расчета на прочность. Методы определения толщины стенки;
ОСТ 108.031.10-85 Котлы стационарные и трубопроводи пара и горячей воды.Норми расчета на прочность. Определение козффициентов прочности;
РД 34.03.352 (НАОП 1.1.10-1.05-89) Правила взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива;
РД 34.03.702 (НАОП 1.1.10-5.05-86) Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастньїми случаями при обслуживании
энергетического оборудования;
РД 34.17.406-82 Инструкция по контролю роторов парових турбин со стороны осевого канала;
РД 34.17.417 (П 34-70-005-85) Положение об оценке ресурса, порядке контроля и замены гибов необогреваемых труб котлов с рабочим давлением 10 и 14 МПа;
РД 34.17.428-90 Положение о порядке продления срока эксплуатации корпусов ПВД и ПНД свыше 30 лет;
РД 34.20.405 (ВСН 37-86) Правила приемки в эксплуатацию
отдельных пусковых комплексов и законченных строительством
электростанций, объектов электрических и теплових сетей;
РД 34.20.508 Инструкция по эксплуатации силових кабельных линий.
Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ;
РД 34.20.509 Инструкция по зксплуатации силових кабельних линий.
Часть 2. Кабельние линии напряжением 110 - 500 кВ;
РД 34.21.501 Типовая Инструкция по эксплуатации механического
оборудования гидротехнических сооружений;
РД 34.22.502 (ПР 34-70-009-83) Правила эксплуатации заиляемых водохранилищ малой й средней емкости;
РД 34.26.105 (МУ 34-70-118-84) Методические указания по предупреждению низкотемпературной коррозии поверхностей нагрева и
газоходов котлов;
РД 34.30.310 (МУ 34-70-062-83) Методические указания по проверке
и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин;
РД 34.31.602 Инструкция по ремонту гидротурбин и механической
части генератора;
РД 34.31.603 (МУ 34-70-154-86) Методические указания по построению комплексной сетевой модели ремонта гидроагрегата;
РД 34.40.504 (МУ 34-70-155-86) Методические указания по защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от азрации;
РД 34.43.102-89 Инструкция по эксплуатации нефтяных турбинных масел;
РД 34.43.106-90 Типовая инструкция по приемке, хранению и
эксплуатации огнестойкого турбинного масла ОМТИ;
РД 34.45.512 (ТИ 34-70-065-87) Типовая инструкция по эксплуатации
газовой системи водородного охладження генераторов;
РД 34.48.151 Норми технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем;
РД 53.025.002-88 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования атомных станций;
РД 53.025.016-89 Положение о порядке вывода оборудования в ремонт и ввода его в эксплуатацию после ремонта на атомных станциях;
РД 153-34.020.340-98 Методические указания по контролю за состоянием металлических напорных трубопроводов гидроэлектростанций;
ПУЭ Правила устройства электроустановок. Шестое издание, переработанное и дополненное.- М: Энергоатомиздат, 1985;
ГКД 34.03.106-2003 Безпека гідротехнічних споруд і
гідротехнічного обладнання електростанцій України. Положення про
галузеву систему нагляду;
ГКД 34.03.303-99 (НАПБ В.01.034-99/ІІІ) Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі
України;
ГКД 34.03.306-2000 (НАПБ 05.027-2000) Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних підприємствах Мінпаливенерго України;
ГКД 34.08.551-99 Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в Об'єднаній енергетичній системі України;
ГКД 34.09.102-95 Рідке паливо на електростанціях. Методика з інвентаризації;
ГКД 34.17.401-95 Контроль та продовження строку служби металу
устаткування теплових електростанцій. Типова інструкція. Частина 1.
Котли, турбіни та трубопроводи з тиском 9 МПа і вище;
ГКД 34.17.404-94 Техническое диагностирование й продление зксплуатации оборудования тепловьіх злектростанций. Деазраторы с давлением среды 0,6 МПа й вьіше. Положение;
ГКД 34.20.302-2002 Норми випробувань електрообладнання;
ГКД 34.20.502-97 Повітряні лінії електропередачі напругою 35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації;
ГКД 34.20.503-97 Методические указания по организации системьі зксплуатационного обслуживания воздушных линий злектропередачи напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторних подстан-ций напряжением
6-20/0,4 кВ й распределительньїх пунктов напряжением 6-20 кВ;
ГКД 34.20.504-94 Теплові мережі. Інструкція з експлуатації;
ГКД 34.20.571-96 Металеві та залізобетонні опори повітряних ліній електропередачі напругою 35 кВ та вище. Методичні вказівки з оцінки технічного стану та перерахунку;
ГКД 34.20.572-96 Портали металеві та залізобетонні відкритих розподільних пристроїв напругою 35-330 кВ. Методичні вказівки; з обстеження;
ГКД 34.20.661-95 Правила організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж Міненерго України;
ГКД 34.20.801-2001 (НАПБ 05.029-2001) Інструкція із службового розслідування, первинного обліку та аналізу пожеж, які сталися на
об'єктах Мінпаливенерго України;
ГКД 34.21.522-96 Стальные вертикальные цилиндрические резервуары для хранения жидкого топлива и воды. Строительные конструкции. Инструкция по эксплуатации;
ГКД 34.21.661-96 Перелік робіт з технічного обслуговування електричних мереж напругою 220-750 кВ і норми періодичності їх капітального ремонту;
ГКД 34.23.501-93 Мазутні господарства теплових електростанцій.
Інструкція з експлуатації;
ГКД 34.25.301-96 Котли, турбіни та трубопроводи ТЕС. Положення про вхідний контроль металу теплоенергетичного обладнання з тиском 9
МПа і вище;
ГКД 34.35.101-95 Оборудование энергетических блоков мощностью 300
МВт и выше. Требования, определяемые условиями их автоматизации;
ГКД 34.35.506-96 Типові технічні вимоги до станційного рівня АСУ
ТП ТЕС;
ГКД 34.42.401-96 Установки для очищення виробничих стічних вод теплових електростанцій. Методика пуску і налагодження;
ГКД 34.43.101-97 Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Методичні вказівки;
ГКД 34.47.501-95 Руководящие указания по предотвращению
феррорезонанса в распределительных устройствах 110-500 кВ с
электромагнитными трансформаторами напряжения и выключателями, содержащими емкостные делители напряжения;
ГКД 34.51.101-96 Вибір та експлуатація зовнішньої ізоляції електроустановок 6-750 кВ на підприємствах Міненерго України.
Інструкція;
ГКД 341.003.001.002-2000 Правила проектування вітрових електричних станцій;
ГКД 341.003.003.001-2000 Вітроенергетика. Вітрові електричні станції. Вимоги до обсягів приймальних випробувань, комплектації документацією і технічними засобами;
ГКД 341.003.003.002-2000 Розслідування та облік технологічних порушень на ВЕС;
ГКД 343.000.003.001-2000 (НАПБ 05.024-2000) Типова інструкція з експлуатації автоматичних установок пожежної сигналізації на підприємствах Мінпаливенерго України;
ГКД 343.000.003.002-2000 (НАПБ 05.025-2000) Типова інструкція з експлуатації автоматичних установок водяного пожежогасіння на підприємствах Мінпаливенерго України;
НД 306.203-95 Положення про ліцензування персоналу АЕС України;
НД 306.205-96 Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомньїх станций;
НП 306.1.02/1.034-2000 Загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій;
НП 306.2.02/1.004-98 Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів;
НП 306.4.06.050-2001 (ПБ ПРМ-2001) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів;
НП 306.4.07.016-98 Правила ведення учета и контроля ядерных материалов на установко;
НП 306.5.02/3.017-99 Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок;
ТС ТОБ АС-85 (ПНАЗ Г-1-001-85) Типовое содержание технического
обоснования безопасности атомных станций;
ТС ТОБ РУ-87 (ПНАЗ Г-1-004-87) Типовое содержание технического
обоснования безопасности реакторной установки;
ПБЯ РУ АС-89 (ПНАЗ Г-1-024-90), (ДНАОП 0.04-1.06-90) Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций;
ПНАЗ Г-7-002-86 Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок;
ПНАЗ Г-7-008-89 (ДНАОП 0.04-1.05-90) Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных
энергетических установок;
ПНАЗ Г-9-026-90 Общие положення по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения атомных станций;
ПНАЗ Г-9-027-91 Правила проектирования систем аварийного
электроснабжения атомных станций;
ПНАЗ Г-14-029-91 Правила безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива на объектах атомной энергетики;
НРБУ-97 (ДГН 6.6.1-6.5.001-98), (ДНАОП 0.03-3.24-97) Державні
гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України;
ПРБ АС-89 (ДНАОП 0.03-1.76-89) Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций;
ПБЯ 04-74 (ДНАОП 0.04-1.01-74) Правила ядерной безопасности атомных электростанций (раздел 4);
ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
ДНАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води;
ДНАОП 0.00-1.13-71 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов;
ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України;
ДНАОП 0.00-4.03-2001 Положення про порядок розслідування та
Ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві та Переліку обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;
ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці;
ДНАОП 0.00-4.15-98 Положенння про розробку інструкцій з охорони праці;
ДНАОП 0.00-8.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві;
СП АС-88 (ДНАОП 0.03-1.73-79) Санитарные правила проектирования и
эксплуатации атомных станций;
ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій;
ДНАОП 1.1.10-1.01-01 Правила безпечної експлуатації електроустановок;
ДНАОП 1.1.10-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій та теплових мереж;
ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів;
ВСН 01-87 Противопожарные нормы проектирования атомных станций;
ДБН А.2.2-3-97 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва;
ДБН А.3.1-3-94 Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення;
ДБН А.3.1-5-96 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва. НДІБВ;
ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд.
Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання;
ДБН В. 1.2.-1-95 СНББ. Положення про розслідування причин аварій
(обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів;
ДСП 6.074.120-01 Основные санитарные правила противорадиационной защиты Украины (ОСПУ);
Положення про порядок, надання дозволу на виконання будівельних робіт. Затверджено наказом Держбуду України 5.12.2000 р., № 273;
СНиП 2.01.01-82 Строительные климатология и геофизика;
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий;
СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;
СНиП 3.03.01-87 Несущие й ограждающиеконструкции;
РТМ 24.038.08-72 Расчет трубопроводов знергетических установок на прочность;
РТМ 24.038.11-72 Расчет прочности трубопроводов энергоустановок для условий нестационарннх температурних режимов;
РТМ 108.031.112-80 Котлы стационарные паровые и водогрейные
и трубопроводы пара и горячей воды. Метод оценки долговечности колен трубопроводов;
НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;
НАПБ Б.02.005-94 Типовое положение о специальном обучении,
инструктаже и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях Украины;
НАПБ В.05.018-85/ІІІ Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведений огневых работ на энергетических объектах Минэнерго СССР;
ТИ 34-70-062-87 Типовая инструкция по эксплуатации газового
хозяйства теплових злектростанций, сжигающих природний газ;
ТИ 34-70-049-86 Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений атомных электростанций;
ДСанПіН "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води
централізованого господарського питного водопостачання", затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 грудня 1996 р. №
383.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом...
Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Л. М. Костюченка

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року №254"Про...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року n 254...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року №254 "Про...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. №48
Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №348 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 85; 2011 р., №4, ст. 210;...

Закон україни
Зміни до цього Закону, передбачені пунктом 49 розділу І закону України від 16 жовтня 2012 року n 5462-vi, внесені не будуть у зв'язку...

Заява про встановлення факту батьківства
З 13 жовтня 1997 року я проживала однією сім’єю без реєстрації шлюбу з Болотовим Володимиром Івановичем

Закону України "Про електроенергетику" Кабінет Міністрів України постановляє
На виконання статті 26 Закону України "Про електроенергетику" Кабінет Міністрів України постановляє

Наказ
Відповідно до вимог Закону України "Про електроенергетику", Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України,...

Рекомендації щодо заповнення форми 2-тп (водгосп)
Наказом Держкомстату України від 30. 09. 1997 р. №230 затверджена квартальна державна статистична звітність №2-тп(водгосп) “Звіт...

Закон україни
України" в усіх відмінках замінено словами "державні органи" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 16 жовтня 2012...

Правила користування електричною енергією для населення
На виконання статті 26 Закону України "Про електроенергетику" Кабінет Міністрів України постановляє

Володимир Васильович «Затверджено»
Умов прийому, затверджених наказом Міністерства освіти І науки України від 14 квітня 2017 року №599 та зареєстрованих у Міністерстві...

Україна білозерська міська рада розпорядження білозерського міського голови
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року №1440, керуючись Наказом Головного управління державної служби України №122 від...

Кабінет міністрів україни постанова від 4 вересня 2013 р. №655
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. №1260

Закон україни
З 5 жовтня 2016 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 2 червня 2016 року n 1403-viii

Р І шенн я
Постанов Кабінету Міністрів України від 01. 08. 2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних...

Закон України "Про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про...
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо виплати допомоги при народженні дитини"...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт