Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закону України

Закону України

Пропозиції департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом МОН від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Мінюсті 31 травня 2016 року № 795/28925


Поточна редакція


Запропонована редакція (фрагменти, які змінено)

І. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до абзацу п’ятого частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», визначає особливості отримання документів про загальну середню освіту та особливі умови прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

Заявник - особа, яка після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти в навчальному закладі на тимчасово окупованій території України;освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території України, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється згідно з формою, що додається, та підписується особисто.
У цьому Порядку термін «тимчасово окупована територія» вживається в значенні, наведеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».3. Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації і прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти таких категорій Заявників:

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України;

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України.

Цей Порядок поширюється також на осіб цих категорій, які переселилися з тимчасово окупованої території України після 01 січня 2016 року.
4. Заявники мають право на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту, а також прийому для здобуття вищої (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) та професійно-технічної освіти за кошти державного бюджету до навчальних закладів України.


5. Документи про освіту (освітні документи), видані на тимчасово окупованій території України, не визнаються.


ІІ. Організація діяльності

1. Діяльність з реалізації цього Порядку організовується в Освітніх центрах «Крим-Україна» (далі - Центри) в містах Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Миколаєві, Харкові та Херсоні.2. Центри створюються на базі вищих навчальних закладів, яким Міністерство освіти і науки України надає квоти для зарахування Заявників для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за кошти державного бюджету (далі - уповноважені вищі навчальні заклади) спільно із загальноосвітніми навчальними закладами комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою Київської міської державної адміністрації та Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Харківської та Херсонської обласних державних адміністрацій серед загальноосвітніх навчальних закладів відповідної адміністративно-територіальної одиниці для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі - уповноважені загальноосвітні навчальні заклади).

Уповноважені вищі навчальні заклади забезпечують функціонування Центрів на правах підрозділів приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників відповідального секретаря приймальної комісії.

Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та уповноважених вищих навчальних закладів.3. Центри:

забезпечують консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника (відповідальний - уповноважений загальноосвітній навчальний заклад);

сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачу йому документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту (відповідальний - уповноважений загальноосвітній навчальний заклад);

організовують оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до вищого навчального закладу та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до уповноваженого вищого навчального закладу та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у його структурі (відповідальний - уповноважений вищий навчальний заклад), до професійно-технічних навчальних закладів;сприяють поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку вищого навчального закладу (у разі необхідності - до надання рекомендації для вступу до уповноваженого вищого навчального закладу або відмови в її наданні);

сприяють отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.4. Центри працюють з 01 липня до 20 вересня.
ІІІ. Особливості отримання Заявниками документів про загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та професійно-технічної освіти

1. Заявники для отримання документів про загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та професійно-технічної освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених загальноосвітніх навчальних закладах.
2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

заявою (для повнолітніх Заявників);

заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх Заявників).

Під час подання заяви Заявник пред'являє особисто: документ, що посвідчує особу.

До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються Заявнику.
3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не раніше 12 липня і не пізніше 20 вересня поточного року.


Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному абзацами другим та третім пункту 2.2 розділу ІІ Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2008 року № 431, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 червня 2008 року за № 498/15189. При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту.

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в уповноваженому загальноосвітньому навчальному закладі з української мови та історії України відповідно доПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602.

4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений загальноосвітній навчальний заклад замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800.

Довідка уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу в довільній формі про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації є підставою для допуску Заявника до вступних випробувань та зарахування до вищих та професійно-технічних навчальних закладів. Ця довідка дійсна впродовж трьох місяців і повинна бути замінена на документ про загальну середню освіту та додаток до нього.
ІV. Прийом для здобуття вищої освіти на основі базової або повної загальної середньої освіти

1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової або повної загальної середньої освіти до уповноважених вищих навчальних закладів України та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в їх структурі.

Заявник має право вступати для здобуття вищої освіти за денною формою навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до уповноваженого вищого навчального закладу або вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в його структурі у межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
2. Правила прийому Заявників до уповноваженого вищого навчального закладу або вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у його структурі відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 (далі - Умов прийому), з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою радою як додаток до Правил прийому до цього вищого навчального закладу (далі - Правила прийому).3. Особливості подання документів Заявником:

документи подаються особисто в письмовій формі;


документ, що посвідчує особу;чотири фотокартки розміром 3 х 4 см;
за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання не подається (не подаються).4. Документи від Заявника для вступу для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18 години 24 липня, вступні іспити проводяться до 26 липня, а зарахування проводиться не пізніше 12 години 28 липня.5. Конкурсний бал Заявника визначається як сума середнього бала документа про повну або базову загальну середню освіту (або довідки) та вступного іспиту з предмета, визначеного Правилами прийому. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.


6. Зарахування Заявників на основі повної або базової загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала Заявника.
Ці квоти встановлюються Конкурсною комісією Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, яка діє відповідно до Положення про Конкурсну комісію Міністерства освіти і науки України з відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2013 року № 646, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за № 957/23489, для уповноважених вищих навчальних закладів у межах двадцяти відсотків від максимального обсягу державного замовлення для вступу на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) та для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в їх структурі у межах двадцяти відсотків від доведеного обсягу державного замовлення для вступу на основі базової або повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Квоти оприлюднюються одночасно з оголошенням обсягу державного замовлення.
7. Вищий навчальний заклад оприлюднює список рекомендованих до зарахування Заявників у межах установлених квот за результатами вступних іспитів до закінчення прийому документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.8. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку.

Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), які передбачені Умовами прийому, обов’язково мають бути подані до приймальної комісії вищого навчального закладу впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з вищого навчального закладу.
V. Прийом до професійно-технічних навчальних закладів

1. Заявник має право вступати до професійно-технічного навчального закладу на основі базової або повної загальної середньої освіти для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

2. Заявник - громадянин України має право вступати до професійно-технічних навчальних закладів державної та комунальної власності на місця, що фінансуються за кошти державного або місцевого бюджету, за умови вступу на денну форму навчання.

3. Прийом Заявників до професійно-технічних навчальних закладів здійснюється відповідно до правил прийому професійно-технічного навчального закладу, які розроблені відповідно доТипових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

4. Особливості подання документів Заявником:

свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;

чотири фотокартки розміром 3 х 4 см;

за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Усі передбачені правилами прийому професійно-технічного навчального закладу документи мають бути подані до навчального закладу впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк учень відраховується з професійно-технічного навчального закладу.

5. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому професійно-технічного навчального закладу відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

6. Заявники зараховуються до професійно-технічних навчальних закладів на навчання за кошти державного або місцевого бюджету в межах ліцензованого обсягу.


2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

Заявник - особа, яка після 20 лютого 2014 року завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти в навчальному закладі на тимчасово окупованій території України та/або особа, котра проживає на тимчасово окупованій території і отримала атестат про здобуття базової або повної загальної середньої освіти на материковій частині України за екстернатною або дистанційною формою навчання;


Цей Порядок поширюється також на осіб цих категорій, які переселилися з тимчасово окупованої території України після 01 січня в рік вступу.

4. Заявники мають право на:

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;

отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту;

прийом до вищих навчальних закладів для здобуття вищої освіти (на конкурсних засадах та в межах встановлених квот) за результатами вступних випробувань або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника) .

ІІ. Організація діяльності

Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та уповноважених вищих навчальних закладів не пізніше 1 березня поточного року

4. Центри працюють з 19 червня до 30 вересня.
ІІІ. Особливості отримання Заявниками документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та професійно-технічної освіти
1. Заявники для отримання документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та професійно-технічної освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених загальноосвітніх навчальних закладах.


3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не раніше 12 липня і не пізніше 20 вересня поточного року.

Заявники, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту, та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, надається право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної середньої освіти.

У такому випадку вони заповнюють декларації про завершення здобуття базової та повної загальної середньої освіти.

2. Правила прийому Заявників до уповноваженого вищого навчального закладу або вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у його структурі відповідно до Умов прийому до навчальних закладів України, затверджених в установленому порядку (далі - Умов прийому), з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою радою як додаток до Правил прийому до цього вищого навчального закладу (далі - Правила прийому).

3. Особливості подання документів Заявником:

документи подаються особисто в письмовій формі;
за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 років
довідка внутрішньо переміщеної особи (крім осіб, які закінчили навчальний заклад в рік вступу);

документ, що посвідчує особу;
У разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на тимчасово окупованій території України, підтвердження факту проживання здійснюється на основі документів, визначених у абз. 3 ч. 7 ст. 4 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання не подається (не подаються).

4. Документи від Заявника для вступу для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18 години 20 липня, вступні іспити проводяться до 23 липня, рейтинговий список вступників оприлюднюється не пізніше 12.00 24 липня, а зарахування проводиться не пізніше 12 години 26 липня.
5. Конкурсний бал Заявника визначається як сума середнього бала документа про повну або базову загальну середню освіту (або довідки) та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року (за бажанням) , або вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.
6. Зарахування Заявників на основі повної або базової загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала Заявника у строки, встановлені Умовами прийому.

Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України для уповноважених вищих навчальних закладів у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) від максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення .

7. Вищий навчальний заклад оприлюднює список рекомендованих до зарахування Заявників у межах установлених квот за результатами вступних іспитів до закінчення прийому документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.
У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища вступників шифрують. Шифрування здійснюється наступним чином: кожному вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-УУУУУУУ, де ХХХХ відповідає коду навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; УУУУУУУ відповідає коду фізичної особи вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

8. Зарахування Заявників:

на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Правил прийому до вищого навчального закладу, але не пізніше 30 вересня;

на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету не пізніше 15 вересня, на місця за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється відповідно до Правил прийому до вищого навчального закладу

9. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачені Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку.

Оригінали документів (крім сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання), які передбачені Умовами прийому, обов’язково мають бути подані до приймальної комісії вищого навчального закладу впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з вищого навчального закладу.поділитися в соціальних мережахСхожі:

До рішення №2237-33-vii 33 сесії vіі-го скликання Ірпінської міської...
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про...

Кабінет міністрів україни постанова від 5 жовтня 2010 р. №1031
України, статті 20 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, статей 44, 45 Закону України “Про безпечність...

Програма міста Ананьєва на 2016-2020 роки м. Ананьєв
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст. 4, п. 5 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про...

Рішення від 22. 04. 2010р. №889
Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст ст. 4, 5, 6, 10 Закону України «Про захист прав споживачів», п. 1 ч а ст. 30...

Україна павлоградська міська рада дніпропетровської області
Згідно з п. 6, п. 10 ст. 12 Закону України „Про адміністративні послуги”, п. 30 Закону України „Внесення змін до деяких законодавчих...

Про зміни та доповнення до Порядку встановлення вивісок в місті Ужгород,...
Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. №2067, керуючись ст. 21 Закону України "Про благоустрій населених пунктів", ч. 6...

Пояснювальна записка до проекту Закону України ”Про внесення
Закону України ”Про внесення змін до Закону України „Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”

Верховної Ради України Про повернення на доопрацювання проекту Закону...
Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (реєстр. №4556), поданий...

Закону України
Відповідно до частини першої статті 22 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє

1. Персональний внесок директора школи в підвищення рівня організації...
Оли була спрямована на організацію діяльності педагогічного та обслуговуючого колективу щодо виконання статті 35 Закону України „Про...

До рішення 60 сесії
На виконання подання прокуратури м. Нова Каховка від 09. 07. 2012р. №96/1831 «Про усунення порушень вимог Закону України «Про позашкільну...

Закону України «Про запобігання корупції»
Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо удосконалення...

Регламент
Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Статуту...

Регламент
Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Статуту...

До рішення 17 сесії
Земельного кодексу України, статей 29, 30 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, статті 26 Закону України “Про...

Закон україни
Через шість місяців з дня опублікування Закону України від 15 квітня 2014 року n 1206-vii до цього Закону будуть внесені зміни

До рішення міської ради
Славутича І проведення діяльності, пов’язаної з їх розташуванням, у відповідність до чинних нормативно правових актів України та...

Рішення Аудиторської палати України від 15. 11. 2007 №184/2
Аудиторської палати України (далі – Інструкція), розроблена відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Закону України...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт