Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1 Загальцівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дитячий садок» (далі навчальний заклад) знаходиться в комунальній

1 Загальцівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дитячий садок» (далі навчальний заклад) знаходиться в комунальній

Сторінка1/3
  1   2   3
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

Бородянської районної

державної адміністрації

12.11.2014 р. № 194/01

СТАТУТ
Загальцівського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

с. Загальці
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Загальцівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» (далі навчальний заклад) знаходиться в комунальній власності.

1.2. Місце знаходження юридичної особи: 07823, Київська область, Бородянський район, с.Загальці,, вул..Жовтнева, буд. 140А, телефон 3-52-16.

1.3. Загальцівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» є юридичною особою, має печатку, штамп, розрахунковий рахунок, ідентифікаційний код.

1.4. Засновник Загальцівського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Бородянська районна державна адміністрація (далі засновник).

1.5. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, Положенням про дошкільний навчальний заклад затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року №305, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №778.

1.6. Заклад діє на підставі статуту, який розроблений на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджений Постановою Кабінету Міністрів 27.08.2010 року №778.

1.7. Основними видами діяльності навчального закладу є:

- дошкільна освіта;

- початкова освіта;

- загальна середня освіта.

1.8. Головна мета навчального закладу – забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти.

1.9. Головні завдання навчального закладу:

 • забезпечення реалізації прав дітей на здобуття дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти, відповідно до Державних стандартів освіти;

 • виховання громадянина України, який поважає Конституцію, державні символи України, права та свободи людини, має почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії та готовий свідомо виконувати обов’язки;

 • реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 • формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості; особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я вихованців та учнів;

 • розвиток здібностей і обдарувань вихованців та учнів, їх наукового світогляду.

1.10. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.11. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;

 • дотримання Державних стандартів освіти;

 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності;

 • дотримання фінансової дисципліни.

1.12. У навчальному закладі навчання проводиться українською мовою.

1.13. Навчальний заклад має право:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;

 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;

 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та робочі навчальні плани;

 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

 • використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

 • бути власником і розпорядником рухомого та нерухомого майна, згідно із законодавством України, власним статутом;

 • отримувати кошти, матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

 • залишати у своєму розпорядженні та використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

 • розвивати власну матеріальну базу;

 • користуватися пільгами, що передбачені державою;

 • надавати платні послуги, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності».

1.14. Класи у закладі формуються за погодженням із відділом освіти Бородянської районної державної адміністрації згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

1.15. Заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, класів (груп) з вечірньою (заочною, дистанційною) формою навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з місцевими органами управління освітою. 

1.16. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази заклад організовує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами. 

1.17. З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання заклад може направляти учнів школи до міжшкільних навчально-виробничих комбінатів. Заклад і комбінат узгоджують порядок спільної роботи, розклад занять, навчальне навантаження. Заклад бере участь у комплектуванні груп, здійснює систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у комбінаті, їх успішністю.

1.18. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовується відповідно до Положення про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

1.19. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у навчальному закладі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

1.20. Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

1.21. Керівник закладу зобов’язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, із порядком зарахування до закладу, власним статутом, Правилами внутрішнього розпорядку для працівників закладу та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

1.22. Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника.

Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років; до молодшої групи дитячого садка діти не молодші трьох років.

1.23. Для дітей п’ятирічного віку, які не охоплені навчанням у дошкільних навчальних закладах, організовується група прискореної підготовки до школи за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

1.24. Переведення учнів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту та району батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

1.25. У навчальному закладі створюються і функціонують:

- методичні об’єднання класних керівників та класоводів;

- психологічна служба;

- логопедичний пункт;

- творчі та динамічні групи вчителів;

- учнівське самоврядування.

1.26. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Бородянською центральною районною лікарнею та Загальцівською амбулаторією загальної практичної сімейної медицини, медичною сестрою закладу.

1.27. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.28. Реорганізація та ліквідація навчального закладу здійснюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів роботи, в яких відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку. Річний план роботи затверджується педагогічною радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України з конкретизацією варіативної частини державних стандартів освіти, визначенням профілів навчання.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

2.3. Робочий навчальний план затверджується відділом освіти Бородянської районної державної адміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додається розклад уроків, режим навчання, які затверджуються керівником закладу та погоджується Ірпінським міжрайонним управлінням Головного управління держсанепідемслужби у Київській області.

2.4 Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

2.5. Заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.6. Заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", власного статуту, профілю та інших особливостей організації навчального процесу.

2.7. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

2.8. Відповідно до поданих заяв батьками або особами, які їх заміняють, заклад за погодженням з відповідним органом управління освіти створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

2.9. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання, п`ятиденним робочим тижнем.

2.10. Мережу класів затверджує засновник. Строки навчання, початок і закінчення навчального року, осінні, зимові та весняні канікули визначає Міністерство освіти і науки України.

2.11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 01 вересня і закінчуються не пізніше 01 липня наступного року. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів.

Навчальний рік поділяється на семестри, згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Його тривалість обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути меншим 175 робочих днів у школі І ступеня (1-4 класи) та 190 робочих днів у школі ІІ-ІІІ ступенів (5 – 11класи).

2.12. Тривалість уроків у закладі становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х - 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відділом освіти Бородянської районної державної адміністрації та державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.13. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

2.14. Заклад може обирати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

2.15. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (третього та четвертого уроку) - 15 хвилин.

2.16. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначаються розкладом уроків, що складається на кожен семестр, відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується Ірпінською державною санітарно-епідеміологічною службою і затверджується директором.

У закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні заняття, різні форми позакласних заходів, що передбачені окремим розкладом та спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, розвиток їх творчих здібностей, нахилів, обдарувань.

2.17. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.18. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх заміняють.

2.19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.20. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством науки і освіти України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.21. У навчальному закладі встановлюється тематичний облік навчальних досягнень учнів, за 12-бальною системою оцінювання, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №329 від 13 квітня 2011 року «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти». У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.22. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів .

2.23. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров`я України.

2.24. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.25. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.26. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту).

2.27. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.28. Учням, які закінчили старшу школу (11-й клас) видається атестат про повну загальну середню освіту.

2.29. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.30. За відмінні успіхи у навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися Похвальним листом "За високі досягнення у навчанні", а випускники закладів III ступеня - Похвальною грамотою "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", медалями - Золотою "За високі досягнення у навчанні" або Срібною "За досягнення у навчанні". За відмінні успіхи у навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

За успіхи у навчанні (праці) для учасників навчально-виховного процесу встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення.

2.31. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, Золотих і Срібних медалей, Похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки України, відділом освіти Бородянської районної державної адміністрації .

2.32. Виховання учнів у закладах здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної роботи.

Діяльність учнівської громади в навчальному закладі організовується на основі учнівського самоврядування.

2.33. У навчальному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.34. Дисципліна в закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання Правил внутрішнього розпорядку для працівників закладу та статуту школи.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Радон: міфи І реальність
Комунальний заклад Навчально-виховне об'єднання Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 з гімназійними класами

Урок узагальнення І систематизації знань
Комунальний заклад Навчально-виховне об'єднання Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 з гімназійними класами

План роботи закладу
Комунальний заклад «навчально-виховне об’єднання «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №20 – дитячий юнацький центр...

Високобайрацький навчально виховний комплекс «загальноосвітня школа...
Високобайрацький навчально виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Мелихівський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ...
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад нововодолазької районної ради

Статут
Жовтневого навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

Конкурсу-захисту науково-дослідних
«Навчально-виховне об'єднання №25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання...

Література
Методична збірка вчителя початкових класів Феневицького нво «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

Дунаєцький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ...
Рекомендовано до друку рішенням методичної ради Дунаєцького нвк ( протокол №2 від 12. 10. 2012 р.)

Санітарний паспорт дошкільного навчального закладу
Загальні дані: дошкільний навчальний заклад є структурним підрозділом Високобайрацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня...

Високобайрацький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа...
Високобайрацький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» кіровоградської...

Високобайрацький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа...
Високобайрацький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» кіровоградської...

Високобайрацький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа...
Високобайрацький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» кіровоградської...

Високобайрацький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа...
Високобайрацький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» кіровоградської...

Високобайрацький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа...
Високобайрацький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» кіровоградської...

Правила прийому до навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній...
Директор нвк «знз І-ІІІ ступенів №9 – спеціалізована школа» Олександрійської міської ради

Анкета учасника конкурсу
Вовчківського навчально-виховного об'єднання загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Наукове товариство учнів «Ерудит» цдют м. Ульяновка
«Ульяновський навчально-виховний комплекс №2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Ульяновської районної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт