Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «актуальні проблеми кримінального процесу» Для підготовки фахівців

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «актуальні проблеми кримінального процесу» Для підготовки фахівців

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ»
Для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство»

галузь знань 0304 ,,Право”
Автор:

Мацишин В.С., професор кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права і криміналістики ННІПП НАВС 19.06.2014 року, протокол № 21

Київ 2014

ЗМІСТ

Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики

Витяг з освітньо-професійної програми

Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв'язками)

Пояснювальна записка

Навчальна програма

Тематичний план

Робоча навчальна програма

Плани-конспекти лекційних занять

Плани семінарських практичних занять

Завдання для самостійної підготовки

Індивідуальні навчально-дослідн завдання

Методичні вказівки для викладачів і студентів

Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю

Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення

Методичні, наочні, мультимедійні матеріали для лекцій

Рекомендована література

1.Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристикигалузь знань 0304 ,,Право”

спеціальність 8.03040101 ,,Правознавство”

кваліфікації: молодший науковий співробітник (Код КП 2421.1.); юрисконсульт (код КП 2419.3; КП 2429); слідчий (органи внутрішніх справ) (код КП 2423); інспектор праці (код КП 2429); науковий співробітник (код КП 2421.1); адвокат, консультант науковий (правознавство), прокурор, старший помічник Генерального прокурора України з особливих доручень, адвокати та прокурори (код КП 2421.2); суддя (код КП 2422), професори та доценти (код КП 2310.1); науковий співробітник (код КП 2421.1); старший дізнавач з особливих доручень, старший інспектор з особливих доручень, старший оперуповноважений в особливо важливих справах, Старший слідчий в особливо важливих справах. (код КП 2423); нотаріус, нотаріус державний, радник, слідчий в особливо важливих справах, судовий експерт (код КП 2429).
2. Витяг з освітньо – професійної програми
Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця та максимальний навчальний час за циклами підготовки
Назви циклівКількість навчальних годин/кредитів(ECTS)


У тому числі

нормативні дисципліни, годин/кредитів(ECTS)

вибіркові дисципліни (варіативна компонента), годин/кредитів(ECTS)

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

216 год./6кр.

(7%)

216/6 кр.

(7%)
Цикл професійної та практичної підготовки

3024 год./84 кр.

(93%)

1728 год./48кр.

(53%)


1296 год./36 кр.

(40%)

Усього

3240 год./90 кр.

100%

1944 год./73,5 кр.

(60%)


1296год./79,5 кр.

(40%)Розподіл навчального часу за циклами дисциплін.
Цикл дисципліни

Нормативний термін навчання1.
2.

Загальний обсяг

Обсяг годин визначений програмою

Дисципліни професійно-орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Вибіркові навчальні дисципліни:

3240/90
1944
1296Максимальний навчальний час загальної підготовки складається з навчального часу, передбаченого на засвоєння нормативної частини змісту ОПП (змісту навчання) і вибіркової частини. Навчальний час, передбачений для засвоєння нормативної частини змісту ОПП, повинен становити 60±5% від максимального навчального часу.

Навчальний час, що передбачається для засвоєння вибіркової частини ОПП, визначається як різниця між максимальним навчальним часом підготовки та навчальним часом, передбаченим на засвоєння нормативу змісту ОПП, і становить 40±5% максимального навчального часу. Вибіркова частина складається з годин самостійного вибору навчального закладу та частини вільного вибору курсанта.

Навчальний час, необхідний для засвоєння змісту навчання самостійного вибору навчального закладу, не повинен перевищувати 50% навчального часу засвоєння вибіркової частини змісту навчання.

Перелік навчальних дисциплін

нормативної частини ОПП за циклами підготовки магістрів

галузі знань 0304 "Право" за спеціальністю «Правознавство»
п/п

Назва дисципліни

Загальна кількість годин

Кількість контролю

Форма семестрового контролю

1

2

3

4

5


ГСЕД 1.1.1.

ГСЕД 1.1.2.

ГСЕД 1.1.3.

ГСЕД 1.1.4.

ГСЕД 1.1.5.


ППП 1.2.1.

ППП 1.2.2.

ППП 1.2.3.

ППП 1.2.4.

ППП 1.2.5.

ППП 1.2.6.

ППП 1.2.7.

ППП 1.2.8.

ППП 1.2.9.
ППП 1.2.10.

ППП 1.2.11.

ППП 1.2.12.

ППП 1.2.13.
ППП 1.2.14.

ППП 1.2.15.

ППП 1.2.16.

ППП 1.2.17.

ППП 1.2.18.

ППП 1.2.19.

ППП 1.2.20.

ППП 1.2.21.

ППП 1.2.22.

ППП 1.2.23

ППП 2.1.1.1.

ППП 2.1.1.2.

ППП 2.1.1.3.

ППП 2.1.1.4.

ППП 2.1.1.5.

ППП 2.1.1.6.

ППП 2.1.1.7.

ППП 2.1.1.8.

ППП 2.1.1.9.


ППП 2.1.1.10.
ППП 2.1.1.11.

ППП 2.1.1.12.
ППП 2.1.1.13.
ППП 2.1.1.14.

ППП 2.1.1.15.

ППП 2.1.1.16.

ППП 2.1.1.17.

ППП 2.1.1.18.
ППП 2.1.1.19.

ППП 2.1.1.20.

ППП 2.1.1.21.

ППП 2.1.1.22.

ППП 2.1.1.23.

ППП 2.1.1.24.
ППП 2.1.1.25.

ППП 2.1.1.26.

ППП 2.1.1.27.
ППП 2.1.1.28.

ППП 2.1.1.30.

ППП 2.1.1.31.

ППП 2.1.1.32.

ППП 2.1.1.33
ППП 2.1.1.34.

ППП2.1.1.35
ППП2.1.1.36

ППП2.1.1.37

ППП2.1.1.38

ППП2.1.1.39

ППП2.1.1.40

ППП2.1.1.41

ППП2.1.1.42

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

1.1. Цикл гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (ГСЕД)

Методологія та методика наукових досліджень

Охорона праці в галузі

Цивільний захист

Право інтелектуальної власності

Вища освіта і Болонський процес
1.2. Дисципліни професійної та практичної підготовки (ППП)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Конституційна реформа в Україні

Державне управління

Педагогіка вищої школи

Психологія вищої школи

Педагогічна практика

Право Європейського Союзу

Правове регулювання вищої освіти в Україні

Методика викладання та педагогічна майстерність

Правові системи сучасності

Інформаційне право

Антикорупційна політика

Інформаційні технології у правозастосовчій практиці

Актуальні проблеми адміністративного права

Актуальні проблеми кримінального права

Кримінально-процесуальне доказування

Актуальні проблеми господарського права

Актуальні проблеми господарського процесу

Актуальні проблеми цивільного права

Актуальні проблеми цивільного процесу

Актуальні проблеми трудового права

Підготовка магістерської роботи

Стажування
ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу

2.1.1. Дисципліни професійної та практичної підготовки (ППП)

Судова влада в Україні.

Прокурорський нагляд

Правове регулювання адміністративних послуг

Юстиція в Україні

Актуальні проблеми податкового права

Актуальні проблеми земельного права

Правнича лінгвістика

Бюджетне право

Адвокатська діяльність у правозастосовній практиці

Спеціалізація «Цивільно-правова діяльність» (ЦПД)

Актуальні проблеми міжнародного приватного права

Актуальні проблеми права власності

Актуальні проблеми цивільно-правової відповідальності

Цінні папери як об’єкти цивільних правовідносин

Актуальні проблеми спадкового права

Страхове право

Транспортне право

Спецкурс ДЕК

Спеціалізація «Господарсько-правова діяльність»

Актуальні проблеми міжнародного приватного права

Конкурентне право

Міжнародний комерційний арбітраж

Господарське договірне право

Корпоративне право

Комерційне (торгове право)

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Спецкурс ДЕК

Спеціалізація «Кримінально-правова діяльність»

Теорія класифікації злочинів

Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права України

Теорія судових доказів

Актуальні проблеми кримінального процесу

Актуальні проблеми криміналістики

Правова статистика

Особливості тактики використання спеціальних знань у розслідуванні

Спецкурс ДЕК

Спеціалізація «Публічно-правова діяльність» (ППД)

Актуальні проблеми адміністративної відповідальності

Адміністративна реформа в Україні

Порівняльно-адміністративне право

Міжнародне публічне право

Теорія правозастосування

Муніципальне право

Контрольна діяльність публічної адміністрації

Спецкурс ДЕК

1944

216

72/2

36/1

36/1

36/1

36/1
1728
72/2

72/2

72/2

72/2

72/2

72/2

72/2

72/2

72/2
72/2

72/2

36/1

72/2
72/2

72/2

108/3

72/2

72/2

108/3

72/2

72/2

108/3

72/2
1296
648

72/2

72/2

72/2

72/2

72/2

72/2

72/2

72/2

72/2


108/3
72/2

72/2
72/2
72/2

108/3

108/3


108/3
72/2

72/2

72/2

72/2

108/3

108/3
36/1

108/3

72/2
108/3

72/2

108/3

72/2

72/2

36/1

108/3
36/1

108/3

108/3

72/2

72/2

108/3

36/1


1

1

1

1

1


1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


1
1

1
1
1

1

1


1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1


залік

залік

залік

залік

залік


іспит

іспит

залік

залік

залік

залік

залік

залік

залік
залік

залік

залік

залік
іспит

іспит

іспит

іспит

залік

іспит

залік

залік
залік

залік

залік

залік

залік

залік

залік

залік

залік

залік


залік
залік

іспит
залік
залік залік залік


залік
іспит

залік

залік

залік

залік

залік

іспит

залік
залік

залік

залік

залік

залік

залік
залік

залік

іспит

залік

залік

залік
3. Анотація.

Навчально-методичний комплекс містить програму та робочу програму навчальної дисципліни “Актуальні проблеми кримінального процесу», навчально-методичні плани, методичні вказівки, плани семінарських та практичних занять, бібліографічний покажчик, методичні рекомендації, перелік контрольних завдань для студентів. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів.

4. Структурно-логічна схема викладання дисципліни:


Кримінальне право.

Загальна частинаКримінальне право.

Особлива частина
Кримінальний процес. Загальна частинаКримінальний процес. Особлива частина
Актуальні проблеми кримінального права
Актуальні проблеми кримінального процесу
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми господарського...
Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського процесу» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни склад навчально-методичного...
Згідно з наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. №161 "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних...

Навчально-методичний комплекс з дисципліни стратегічний маркетинг...
Навчально-методичний комплекс укладено к е н., доцентом Ларіною Я. С. з використанням типової робочої програми з дисципліни «Стратегічний...

Програма навчальної дисципліни адміністрування митних платежів (назва...
Програма навчальної дисципліни «Адміністрування митних платежів» для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»...

Навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання Київ 2006
Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності”

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Однією з важливих складових фахової підготовки менеджерів туристичної сфери є написання І захист курсової роботи студентами ІV курсу...

Методична розробка до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «інвестування»
Методична розробка до написання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» складені на основі робочого навчального плану та робочої...

Навчально-методичний посібник розробили викладачі кафедри соціології...
Методичні забезпечення підготовки соціологів / За ред професора В. Г. Городяненка. – 3-е видання, доповнене та перероблене. – Дніпропетровськ,...

Навчально-методичний посібник розробили викладачі кафедри соціології...
Методичні забезпечення підготовки соціологів / За ред професора В. Г. Городяненка. – 3-е видання, доповнене та перероблене. – Дніпропетровськ,...

Робоча програма навчальної дисципліни дитяча терапевтична стоматологія...
Робоча програма дисципліни «Дитяча терапевтична стоматологія» для студентів за напрямом підготовки 1201 «Медицина» (22 «Охорона здоров’я»),...

Гончарук С. М. Долбнєва Д. В. Практикум з навчальної дисципліни „...
Гончарук С. М. Аудит. Практикум : [Навчально-методичний посібник] / С. М. Гончарук, Д. В. Долбнєва. – [2-ге вид., перероб доп.]....

Робоча програма навчальної дисципліни бухгалтерський облік за спеціальністю...
Робоча програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» складена для здобувачів вищої освіти відповідно до програми підготовки фахівців...

Робоча програма навчальної дисципліни виробнича практика «сестринська...
Робоча програма виробничої практики з дисциплін «Сестринська практика в стоматології» для студентів 2 курсу за напрямом підготовки...

2. Кримінальне процесуальне право І законодавство Поняття кримінального...
Книга підготовлена автором із урахуванням вісімнадцятирічного досвіду викладання кримінального процесу у вищих юридичних навчальних...

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «криміналістика»
Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Криміналістика» та методичні вказівки щодо їх виконання для студентів, що навчаються...

Методичний посібник для вчителів економіки
Районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту славутської райдержадміністрації старокривинський навчально-виховний...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної...
Важливою складовою процесу підготовки висококваліфікованих спеціалістів напряму підготовки «туризм» є написання та захист курсових...

Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Аудит»
Написання курсової роботи з дисципліни «Аудит» передбачено навчальним планом підготовки студентів за ступенем бакалавра. Така робота...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт