Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

План роботи шкільного методичного об `

План роботи шкільного методичного об `

Комунальний заклад

«Харківська спеціалізована школа І –ІІІ ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської області»
План роботи

шкільного методичного об`єднання вчителів

предметів художньо-естетичного циклу


Керівник ШМО

Опришко Т.Ю.

Харків

2014-2015

Затверджено:

Директор школи

____________ Проценко С.П.

Погоджено:

Заступник директора з НВР

______________ Гела Т.С.ПОЛОЖЕННЯ

про методичне об'єднання вчителів-предметників

1. Загальні положення:

1.1. Методичне об'єднання – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу вчителів одного або кількох близьких за змістом предметів.
1.2. Методичне об'єднання вчителів здійснює навчально-методичне забезпечення середньої освіти та позакласну діяльність зпредмету, організовує вдосконалення відповідної фаховоїосвіти і кваліфікації педагогічних працівників навчального закладузгідно з рівнями, визначеними законодавством.

2. Структура та функції методичного об'єднання:

2.1. Структура методичного об'єднання включає всіх вчителів навчального закладу за галузями знань державного компонента освіти.

2.2.МО може організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше

учасників.

2.3. Підрозділами методичного об'єднання є творчі групи вчителів.

2.4. Керує методичним об'єднанням голова методичного об'єднання вчителів, яка (який) обирається терміном на два роки на загальних зборах методичного об'єднання з відповідної галузі знань із числа педагогічних працівників навчального закладу із відповідною фаховою освітою, яким за результатами атестації встановлена

перша або вища кваліфікаційна категорія за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років.

2.5. Загальний контроль за роботою МО здійснює заступник директора НМР, який керує відповідний предмет або цикл.

3. Зміст і напрямки роботи методичного об'єднання вчителів.

Зміст роботи методичного об'єднання включає такі напрямки діяльності:

3.1. Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації методичної роботи в навчальному закладі.

3.2.Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного

процесу педагогічними кадрами.

3.3.Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів навчального закладу.

3.4. Організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації

педагогічних кадрів.

3.5. Обговорення питань з методики викладання предмета, принципових питань програми Міністерства освіти, розглядання календарно-тематичних планів.

3.6.Надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності.

3.7.Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів, виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.

3.8. Підготовка та проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів юних науковців тощо.

3.9.Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їхнього перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.

4. Голова шкільного методичного об’єднання вчителів:

4.1. Планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік.

4.2. Розподіляє методичні теми педагогічних працівників на поточний навчальний рік та організовує педагогічні читання на засіданнях методичного об’єднання.

4.3. Визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності членів методичного об’єднання за їх виконання.

4.4. Відповідає за ведення документації шкільного методичного об’єднання (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, зразки наочності тощо).

4.5. Відвідує міські наради голів методичних об’єднань вчителів відповідної галузі знань.

4.6. Складає графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками.

4.7. Вивчає та аналізує роботу шкільного методичного об’єднання, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання;

4.8. Створює банк даних (картотеку) педагогічних знахідок, досвіду,

освітніх технологій, знайомить з ними членів методичного об’єднання.

4.9. Створюєаудіо та відеотеку кращих освітянських доробок методичного об’єднання школи.

4.10. Збирає зразки кращих творчих робіт, виконаних учнями навчального закладу.

4.11. Організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання і виховання.

4.12. Спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику навчального закладу перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки.

4.13. Готує навчальні матеріали та проводить І (шкільний) етап олімпіад з базових дисциплін.

4.14. Підводить підсумки та готує відповідні заявки на участь команди

школи у подальших етапах олімпіад з базових дисциплін.

4.15. Організовує роботу вчителів у підготовці команди школи у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін та конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН.

4.16. Разом з заступником директора з навчально-методичної роботи готує навчальні матеріали для проведення зрізів знань за річним робочим планом навчального закладу.

4.17. Разом з заступником директора з навчально-виховної роботи складає план проведення предметного тижня, призначає відповідальних та слідкує за його виконанням.

4.18. Звітує про роботу методичного об’єднання на педагогічній раді школи.

5. Обов’язкивчителів членів МО

Кожен вчитель – член МО повинен:

 • Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;

 • Мати особисту програму професійної самоосвіти;

 • Брати активну участь в розробці відкритих заходів;

 • брати участь в роботі засідань МО, практичних семінарах і т.д.;

 • кожному учаснику МО необхідно знати тенденції розвитку методики

 • викладання предмета, «Закон про освіту», нормативні документи,

 • методичні вимоги до категорій;

 • володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

6. Права вчителів членів ШМО

6.1. Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси,

семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.

6.2. Висувати пропозиції щодо поліпшення організації НВП в

Навчальному закладі.

6.3. Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації вчителів.

7. Документація ШМО.

7.1. Положення про ШМО.

7.2. Аналіз роботи за попередній рік.

7.3. План роботи на рік.

7.4. Протоколи засідань.

7.5. Банк даних про вчителів:якісний та кількісний склад.

7.6. Інструктивно-методичні документи.

7.7. План проведення і матеріали предметного тижня.

7.8. Графік проведення відкритих уроків і позакласних заходів вчителями.

7.9. Перспективний план атестації вчителів.

7.10. Методичну базу доробків учителів МО.

7.11. Адреси перспективного педагогічного досвіду.

7.12. Нормативні документи щодо викладання предметів.

7.13. Склад слухачів школи олімпійського резерву з предметів.

7.14. Графік вивчення стану викладання предмету в поточному навчальному році.

  1. Зведена діагностична карта вчителів (відомості про професійні потреби і здобутки).

8. Керівництво діяльністю МО

8.1. Керівництво діяльністю МО здійснює заступник директора з НМР.
Шкільним методичним об'єднанням рекомендувати:

1. На засіданнях ШМО розглянути теоретичні положення стратегії розвитку інноваційної особистості:
• поняття інноваційна особистість;
• поняття життєвої і освітньої компетентності школяра;
• теорію психологічного супроводу розвитку особистості;
• теоретичні основи методик і технологій продуктивного навчання;
• методики впровадження інформаційних технологій навчання

2. Глибоко вивчити зміст галузей Державного стандарту освіти з метою побудови навчального процесу на якісно новому рівні на основі компетентнісного підходу до навчання учнів, впровадження продуктивних технологій навчання.

3. Ґрунтовно проаналізувати роботу вчителів-предметників за роки роботи над попередньою науково-методичною проблемою .

4. Провести діагностику рівня теоретичних і психологічних знань з питань основних положень технологій продуктивного навчання психологічного супроводу розвитку учня.

5. Провести всебічний аналіз результатів освітнього процесу з предмету, забезпечення вчителями досягнення всіма учнями рівня державного стандарту освіти, створення умов для навчання на продвинутому рівні учням з високими навчальними можливостями.

6. Спрямувати роботу ШМО на підвищення якості навченості учнів на основі проблемного аналізу даних моніторингових досліджень рівня предметної підготовки, результатів ДПА через технологізацію навчального процесу і впровадження компетентнісного підходу до навчання.

7. Провести експертизу нових додаткових навчальних курсів і програм, освітніх технологій і методик, які використовують вчителі.

Проблема , над якою буде працювати методичне об’єднання вчителів кафедри предметів естетичного циклу у 2014/2015 навчальному році:
«Розвиток творчих здібностей учнів у процесі вивчення предметів художньо-естетичного циклу шляхом підвищення професійної компетенції педагогічних працівників»
Мета роботи методичного об'єднання


 1. Збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;

 2. Опанування учнями художньо-практичними вміннями та навичками, формування комплексу художніх компетенції, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти;

 3. Розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних картин світу.

 4. Виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн.


Аналіз роботи

ШМО вчителів предметів художньо-естетичного циклу,трудового навчання та фізичної культури за 2013-2014 навчальний рік.
Значну роль в самоосвіті вчителів і організації підвищення ділової кваліфікації відіграє робота шкільних методичних кафедр.

Вчителі кафедри трудового навчання , фізичної культури, предметів художньо-естетичного циклу (керівник – Швець В.В.) працювали за затвердженим планом , згідно з проблемою школи та міста. Робота була спрямована на формування професійної педагогічної культури вчителів , розширення нових педагогічних ідей та технологій у сучасних умовах. Вчителі працювали над формуванням життєвих компетентностей учнів , над вдосконаленням навичок самостійної практичної роботи учнів. Було організовано взаємовідвідування уроків. На засіданнях ШМО вчителі ділились досвідом своєї роботи з таких питань:

 • Формування творчої особистості - ШвецьВ.В.

 • Інноваційні підходи при викладанні фізичної культури – Мілютіно-ва О.Г.

 • Психологічні механізми формування компетентності саморозвитку учнів-Мазалова А.І.

У своїх виступах учитель фізичної культури Мілютінова О.Г. підкреслювала , що фізичні вправи , взагалі фізичне виховання , впливає на розумову діяльність , сприяє нормальному розвитку пам’яті сприйняття , спостережливості.

У виступі Т.Ю.Опришко зазначено головну думку , що кожна людина індивідуальна , вона по-своєму сприймає і розуміє навколишній світ . Тому для розвитку здібностей потрібно підштовхувати дітей до рішення , а не вирішувати за них.

На засіданнях було прийнято рішення , що у новому навчальному році треба продовжувати роботу над організацією самоосвіти й творчих здібностей учнів.

Завдання на 2014 – 2015 навчальний рік


 1. формувати ціннісносмислові, загальнокультурні, навчально-пізнавальні та інформаційні компетенції

 2. оволодіти досвідом самостійної творчої діяльності

 3. розвиватипочуттяуспіхувідвласнихдосягнень у царинімистецькоїкультури, впевненості в спроможностісамостійновирішуватинавчальні завданняТематика засідань ШМО на 2014/2015 навчальний рік


№№

Дата

Зміст роботи

Відповідальні

1.

Сер

пень

 • Знайомство з методичними рекомендаціями щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу, нормативними документами щодо організації навчально-виховної роботи у 2014-2015н.р.

 • Обговорення плану роботи ШМО

 • Вивчення нормативно-правових документів про освіту

 • Ознайомлення з Державним стандартом базової і повної середньої освіти

 • Вивчення методичних рекомендацій щодо викладання у 6-х класах

 • Підготовка до обговорення науково-методичної проблеми ШМО на методичній раді
Швець В.В.

2.

Жов

тень

 • Організація роботи з обдарованими учнями

 • Аналіз взаємовідвідування уроків та виховних заходів

 • Обговорення питань з запровадження ІКТ на уроках художньо-естетичного циклу

 • Затвердження плану проведення тижня педагогічної майстерності
Опришко Т.Ю.

Юдаєва Л.В.

Мазалова А.І.

Попова Т.В.

Малько М.А.

3.

Січень

 • Аналіз успішності учнів. Результати навчально-виховної роботи у І семестрі.

 • Вивчення теоретичних положення стратегії розвитку креативної особистості:
  • поняття «креативна особистість»;
  • поняття життєвої і освітньої компетентності школяра;
  • теорія психологічного супроводу розвитку особистості;
  • теоретичні основи методик і технологій продуктивного навчання;
  • методики впровадження інформаційних технологій навчання

Опришко Т.Ю.

Швець В.В.

Мазалова А.І.

Пойманова О.Г.

Попова Т.В.

4.

Бере

зень

 • Участь членів ШМО у методичній роботі школи

 • Аналіз відкритих уроків та виховних заходів

 • Огляд кабінетів членів ШМО

Опришко Т.Ю.

Швець В.В.

Мазалова А.І.

Юдаєва Л.Ю.

Малько М.А.

5.

Тра

вень

 • Обговорення проекту плану роботи на наступний рік;

 • аналіз роботи за минулий рік.

 • Здача оформленого звіту про роботу ШМО

Опришко Т.Ю.

Пойманова О.Г.

Мазалова А.І.


Заходи щодо підвищення фахової майстерності педагогів

 • Вивчення, вдосконалення та впровадження ППД.

 • Ознайомлення з новою методичною, педагогічною, психологічною, довідниковою літературою.

 • Огляди «Радимо прочитати».

 • Проведення круглих столів, конференцій, педагогічних читань.

 • Поповнення сайту школи розробками уроків, методичними матеріалами,файлами мультимедіа

№№

Дата

Зміст роботи

Відповідальні

1.

Січень

Вивчення досвіду роботи Опришко Т.Ю.

Мазалова А.І.

2.

На протязі року

Ознайомлення з новою методичною, педагогічною, психологічною, довідниковою літературою

(згідно планам самоосвіти)

Всі члени ШМО

3.

На протязі року

Ознайомлення з проблемами запровадження ІКТ у навчанні та вихованні (з досвіду роботи вчителів України та міста)

Всі члени ШМО

4.

На протязі року

Робота над курсовим завданням

Всі члени ШМО

Заходи щодо зміцнення навчально-методичної бази

 • Поповнення власної картотеки дидактичного матеріалу по класах

 • Створення тематичної та дидактичної картотеки комплектів окремих уроків

 • Поповнення скарбнички «Учитель — класному керівнику» (матеріали для позакласних заходів)

 • Створення та поповнення відео-, аудіо-, файлотеки

 • Розробка диференційованих завдань за темами програми

 • Виготовлення роздавального матеріалу і для контролю знань

 • Систематизація завдань з олімпіад, конкурсів, турнірів

 • Поповнення розділу «Наукова організація праці учня»

 • Поповнення папки «Нормативно-правові документи, що регламентують роботу вчителя та навчально-методичне забезпечення викладання предмета»

 • План проведення позаурочних заходів на базі кабінетів.

 • Графіки роботи кабінетів

 • Оформлення паспортів кабінетів відповідно до сучасних вимог.

Алгоритм роботи вчителя над індивідуальною науково-методичною проблемою

1. Вибір теми (проблеми) індивідуальної науково-методичної роботи:

• ознайомлення з літературою;

• ознайомлення з нормативним ми документами;

• вивчення наявного прогресивного педагогічного досвіду з проблеми дослідження.

2. Детальне ознайомлення з проблемою засобами літературних джерел:

• складання картотеки літературних джерел;

• виписки з літературних джерел.

3. Остаточне формулювання теми і розробка попереднього варіанту плану роботи над реалізацією індивідуальної науково-методичної проблеми:

• обґрунтування вибору теми;

• актуальність і новизна;

• формулювання мети та завдань дослідження;

• відбір адекватних методів та засобів дослідження;

• остаточна розробка плану роботи з конкретизацією термінів виконання.

4. Формулювання гіпотези дослідження, відбір та розробка моделей, інноваційних технологій педагогічної діяльності.

5. Упровадження інновацій у власну педагогічну практику.

6. Аналіз та оцінювання результатів роботи над індивідуальною науково-методичною проблемою, чи підтвердилась гіпотеза, висунута на початку дослідження? Формулювання висновків та пропозицій.

7. Оформлення роботи (видання брошури, методична папка з описом власного досвіду, стаття в друкованих педагогічних виданнях тощо), звіт перед колегами про здобуті результати.

Протокол № 1 від 29.08.14
Засідання методичного об’єднання кафедри вчителів предметів естетичного циклу.

Присутні: ОпришкоТ.Ю., МазаловаА.І., ЮдаєваЛ.В., ШвецьВ.В., Попова Т.В., Поймавнова О.Г., Малько М.А.
Порядок денний:
1.Початок нового навчального року і основний напрям роботи методичного об’єднання у 2014-2015 навчальному році.

2.Розгляд навчальних програм та пояснювальних записок до них.

3.Розглянути і затвердити календарно-тематичне планування уроків на перший семестр.

Слухали:

Швеця В.В. Інформація керівника методичного об’єднання.

Виступили:

Швець В.В. Ознайомив присутніх із завданнями м/о на2014-2015 н.р.

Мазалова А.І. Ознайомила з новими навчальними програмами.

Мілютінова О.Г. Ознайомила з календарно-тематичним плануванням уроків.

Ухвалили:

1.Початок 2014-2015 навчального року.

2.Затвердити календарно-тематичне планування.

3.Проводити планування уроків відповідно до навчальних програм.
Керівник м/о Швець В.В.

Секретар Юдаєва Л.В.
Протокол № 2 від 13.10.2014
Засідання методичного об’єднання вчителів предметів художньо-естетичного циклу.

Присутні: Чопік Т.А., ОпришкоТ.Ю.,МазаловаА.І.,ЮдаєваЛ.В.,ШвецьВ.В., Попова Т.В., Поймавнова О.Г., Малько М.А.
Порядок денний:
1.Погодження індивідуальних програм та календарно-тематичного планування на учня 7-А класу Гончара Святослава з дисциплін художньо-естетичного циклу.

Слухали: ЧопікТ.А., яка повідомила про організацію індивідуального навчання на учня 7-А класу Гончара Святослава , який за станом здоров’я не може відвідувати навчальний заклад у 2014-2015 навчальному році з 13.10.2014 та необхідність складання та погодження індивідуальних програм та календарно-тематичного планування з певних навчальних дисциплін згідно затвердженого розкладу занять на учня.

Постановили: скласти індивідуальні програми та календарно-тематичне планування з образотворчого мистецтва на учня 7-А класу Гончара Святослава.
Керівник м/о Опришко Т.Ю.

Секретар Юдаєва Л.В.

Протокол № 3 від 17.11.2014
Засідання методичного об’єднання вчителів предметів художньо-естетичного циклу.

Присутні: Чопік Т.А., ОпришкоТ.Ю.,МазаловаА.І.,ЮдаєваЛ.В.,ШвецьВ.В., Попова Т.В., Поймавнова О.Г., Малько М.А.
Порядок денний:
1.Погодження індивідуальних програм та календарно-тематичного планування на учня 8-Б класу Шапошника Максима з дисциплін художньо-естетичного циклу.

Слухали: ЧопікТ.А., яка повідомила про організацію індивідуального навчання на учня 8-Б класу Шапошника Максима , який за станом здоров’я не може відвідувати навчальний заклад у 2014-2015 навчальному році з 17.11.2014 та необхідність складання та погодження індивідуальних програм та календарно-тематичного планування з певних навчальних дисциплін згідно затвердженого розкладу занять на учня.

Постановили: скласти індивідуальні програми та календарно-тематичне планування з трудового навчання на учня 8-Б класу Шапошника Максима.
Керівник м/о Опришко Т.Ю.

Секретар Юдаєва Л.В.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи шкільного методичного об`єднання вчителів етики, музики, образотворчого мистецтва
Методичне об'єднання – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну,...

План роботи шкільного наркопосту на 2014-2015н р
Розподіл доручень між членами наркопосту. Вивчення положення про наркопост. Затвердження плану роботи

Рекомендації щодо планування роботи шкільного методичного об '
Шановні керівники методичних об’єднань, до вашої уваги матеріали та методичні рекомендації, які допоможуть Вам у плануванні, а також...

План роботи комісії «Господар» ради шкільного містечка «Дивосвіт» у 2012- 2013 навчальному році

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

План роботи методичного об’єднання класних керівників 5-11 класів
Застосування технології особистісно зорієнтованого навчання та її вплив на розвиток

Перспективний план роботи кабінету української мови та літератури на 2015-2019 роки №
Забезпечити в кабінеті чистоту й порядок, доцільне розміщення засобів навчання, шкільного приладдя

План роботи методичного обۥєднання вчителів початкових класів на 2017-2018 навчальний рік
Науково-методична проблема,над виконанням якої працює колектив Борятинського нвк

Т. В. Зубченко Роль методичного кабінету у формуванні та розвитку...
З досвіду роботи методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новоархангельської районної державної адміністрації

План роботи районного методичного об'єднання вихователів дошкільних...
Реалізація освітніх ліній Державного стандарту дошкільної освіти під час мовленнєвого розвитку дошкільників

План роботи методичного об’єднання вчителів української мови та літератури...
«Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх...

План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2015-2016н р
Тому весь навчальний рік мо працювало над реалізацією науково-методичної проблеми: «Формування та розвиток ключових І предметних...

План роботи методичного об’єднання класних керівників
Методичне об’єднання класних керівників – це структурний підрозділ внутрішкільної системи управління виховним процесом, який координує...

План роботи методичного об'єднання музичних керівників дошкільних закладів
Проблема: «Музично-організаційне забезпечення діяльності музичних керівників в умовах модернізації навчально-виховного процесу дошкільного...

Методичні рекомендації Зміст Створення шкільного музею Офіційне визнання...
«Червоної книги України», а також так звані «білі плями» пов’язані із історією рідного краю І держави в цілому(Голодомор 1932-1933...

Методичний посібник включає перелік та зразки документів шкільного...
...

План роботи навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти
Положення про методичну роботу у професійно-технічних навчальних закладах, Типової базисної структури навчальних планів підготовки...

Урок №2 Методи роботи з експозицією. Збір експонатів
Мета: ознайомити учнів з історією виникнення музеїв та шкільного краєзнавчого музею; охарактеризувати методи роботи з експозиціями,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт