Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Регламент є обов'язковим до виконання для тб «Товарна біржа «Житомирські торги»

Регламент є обов'язковим до виконання для тб «Товарна біржа «Житомирські торги»


«ПОГОДЖЕНО»


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Аукціонним комітетом

ТБ «Товарна біржа «Житомирські торги»
Протокол № 1 від «14» травня 2014 р.

Житомирським обласним управлінням

лісового та мисливського господарства

Державне агентство лісових ресурсів України
Начальник управління ____________ В.І. Ткачук

«14» травня 2014 року


Р Е Г Л А М Е Н Т

організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини

на товарній біржі «Товарна біржа «Житомирські торги»


 1. Загальні положення.


1.1. Даний Регламент розроблено у відповідності до Закону України «Про товарну біржу», Наказу Державного комітету лісового господарства України «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини» від 19.02.2007 року № 42 та інших нормативно-правових актів України

1.2. Регламент регулює порядок реалізації необробленої деревини державними підприємствами лісового господарства Житомирської області, які здійснюють заготівлю деревини як постійні користувачі лісових ресурсів, за винятком дров паливних, деревини, яка використовується для розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт тощо) постійних лісокористувачів відповідно до затверджених кошторисів, деревини, використання якої передбачено колективними договорами, а також деревини для індивідуального ремонту та будівництва.

1.3. Регламент є обов'язковим до виконання для ТБ «Товарна біржа «Житомирські торги», державних лісогосподарських підприємств Житомирської області та покупців необробленої деревини, які є учасниками аукціонних торгів.

1.4. Замовниками аукціонних торгів виступають продавці необробленої деревини (постійні лісокористувачі), які здійснюють заготівлю деревини на території України у порядку, встановленому законодавством.

1.5. Організатором аукціонів з продажу необробленої деревини в Житомирській області виступає товарна біржа «Товарна біржа «Житомирські торги» (надалі Біржа), на базі якої проводитимуться аукціони.

1.6. Учасниками аукціону є підприємства та підприємці (котрі займаються переробкою деревини та для забезпеченням потреб власного деревообробного виробництва), які відповідають умовам цього Регламенту та допущені до участі в аукціонах, а також беруть в них участь через своїх уповноважених осіб, що діють на підставі доручень встановленого зразка, є Замовники (продавці), та покупці - суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, резиденти України, які бажають придбати необроблену деревину відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок і не перебувають у стані ліквідації і проти них не порушено справу про банкрутство.
2. Аукціонний комітет.

2.1. Для організації та проведення аукціонів створюється Аукціонний Комітет у кількості не менше 5 (п’ять ) осіб. Персональний склад та голову комітету затверджує Біржа. Комітет здійснює загальне керівництво та несе відповідальність за організацію та проведення аукціону.

2.2. Аукціонний комітет спостерігає за дотриманням продавцями та покупцями правил проведення аукціонних торгів тощо.

2.3. Засідання комітету вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше половини членів комітету.

2.4. Рішення комітету приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови комітету або головуючого на засіданні. Рішення комітету оформляються протоколом, який підписують усі члени комітету присутні на засіданні.
3. Організація аукціонів.

3.1. Аукціони з продажу необробленої деревини проводяться згідно графіка затвердженого Державним агентством лісових ресурсів України, (не пізніше ніж за 20 днів до початку наступного кварталу).

3.2. Замовники не пізніш ніж за 15 днів до проведення аукціонів надають Біржі пропозиції з продажу необробленої деревини (заявки встановленої форми, в яких зазначаються кількість необробленої деревини, її якісні характеристики, початкова ціна лота та мінімальна ціна лота, за якою продавець може укласти договори купівлі-продажу з покупцями, визначеними за результатами аукціону).

3.3. Біржа, на підставі одержаних від Замовників заявок, формує бюлетень аукціонних торгів та не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення аукціону оприлюднює інформацію про проведення аукціону в друкованих засобах масової інформації обласного значення, а також зазначена інформація публікується на власній сторінці біржі в мережі Інтернет.

3.4. Вартісні показники у пропозиціях продавців та аукціонній документації наводяться у гривнях. Вартість лота, а також крок аукціону встановлюються з урахуванням податку на додану вартість.

3.5. Організаційне проведення аукціонних торгів здійснює Біржа, яка організовує:

- реєстрацію заявок від покупців на участь в аукціоні;

- формування бюлетенів аукціонних торгів;

- реєстрацію учасників торгів в день його проведення та видачу учасникам карток-ідентифікаторів з номером;

- оформлення та реєстрацію аукціонних свідоцтв переможців.

3.6. Для участі в аукціоні Покупці подають біржі заявки, встановленої форми, з пропозиціями на купівлю необробленої деревини. В заявці, що надається Біржі Покупцем, зазначається сортимент та кількість необробленої деревини відповідно до лотів аукціонного бюлетеня, на яку Покупець може укласти договори купівлі-продажу з продавцями;

3.7. Прийом заявок Біржею на участь в аукціонах починається з дня публікації офіційного повідомлення про проведення аукціонів за адресами опублікованими в засобах масової інформації і на власній сторінці Біржі в мережі Інтернет.

3.8. Заявка подається з наступними документами:

 • довіреність, що надає учаснику право участі в торгах від імені заявника;

 • копія паспорта учасника торгів (1 та 2 сторінки);

 • копія наказу про призначення керівника підприємства (протокол);

 • Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

 • нотаріально завірена копія Статуту (тільки для юридичних осіб);

 • копія довідки з ЄДРПОУ (тільки для юридичних осіб);

 • довідки про взяття на облік платника податків (якщо є платником податку);

 • копія свідоцтв про сплату податків (ПДВ або єдиного податку);

 • довідка про обсяг переробленої необробленої деревини за попередній квартал.


3.9. Копії документів на участь в аукціоні та довідки повинні бути завірені печаткою покупця, за винятком копій документів, які повинні бути засвідчені нотаріально.

3.10. Заявка на купівлю не може бути меншою, ніж розмір одного лота.

3.11. Заявки на участь в аукціоні приймаються кожного робочого дня. Прийом заявок на участь в торгах припиняється за день до їх проведення.

3.12. Заявки на участь в аукціоні реєструються Біржею в журналі реєстрації заявок.

3.13. Покупець сплачує гарантійний внесок у розмірі 5 % від початкової вартості обсягу необробленої деревини зазначеного в його заявці (згідно аукціонного бюлетеня), не пізніше, ніж за 1 день до проведення аукціону на рахунок біржі.

3.14. Біржа має право відмовити покупцям в участі в аукціонних торгах або в реєстрації учасників, якщо вони не виконали умови п.п. 3.8., 3.9., 3.10, або перебувають у стадії реорганізації чи ліквідації.

3.15. Гарантійний внесок перераховується Покупцями на транзитний рахунок ТБ «Товарна біржа «Житомирські торги» №26507216 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, код ЄДРПОУ 39145501, одержувач – ТБ «Товарна біржа «Житомирські торги». Перерахування Покупцями гарантійного внеску здійснюється з призначенням платежу: «Гарантійний внесок 5%»

3.16. Для відшкодування витрат за організацію та проведення Аукціону Покупець сплачує реєстраційний внесок за участь в аукціоні в розмірі 250 (двісті п’ятдесят) гривень. Реєстраційний внесок за участь в аукціоні перераховується Покупцями на розрахунковий рахунок ТБ «Товарна біржа «Житомирські торги» 26506217 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, код ЄДРПОУ 39145501, одержувач – ТБ «Товарна біржа «Житомирські торги». Перерахування Покупцями реєстраційного внеску здійснюється з призначенням платежу: «Реєстраційний внесок 250 грн, без ПДВ»

Суми гарантійного та реєстраційного внесків повинні надійти на рахунок ТБ «Товарна біржа «Житомирські торги» не пізніше, ніж за 1 один день до початку Аукціону.

4. Порядок проведення аукціону.

4.1. Загальні умови та вимоги до проведення аукціонних торгів:

 • нікому з учасників аукціону не надаються переваги;

 • ціни на аукціоні формуються вільно.

4.2. У день проведення аукціону проводиться реєстрація учасників (уповноважених осіб), яка розпочинається за 2 години і закінчується за 10 хвилин до початку аукціонних торгів, з одночасним присвоєнням кожному учаснику відповідного номера та видачею картки-ідентифікатора. Кожний учасник аукціону може направити для участі в аукціонних торгах не більше двох уповноважених осіб.

4.3. Біржа реєструє учасників (уповноважених осіб) тільки при умові надходження на рахунок Біржі суми гарантійного та реєстраційного внесків. В разі, якщо на час, відведений на реєстрацію учасників аукціону, гарантійний та реєстраційний внески від покупців не надійшли на рахунок Біржі, їх уповноважені особи не реєструються та не допускаються до участі в аукціоні.

4.4. Уповноважена особа, яка представляє інтереси учасника аукціонних торгів, під час реєстрації пред’являє доручення відповідного зразка, паспорт або документ, який засвідчує особу.

4.5. Необроблена деревина виставляється на аукціон у вигляді лотів.

4.6 Під час проведення аукціону ціна за кубічний метр необробленої деревини змінюється тільки відповідно до кроку аукціону – мінімально можлива зміна ціни кубічного метра необробленої деревини, яка визначається відповідно до виду продукції і породи деревини.

4.7. Учасник-покупець має право придбати на аукціоні необроблену деревину в обсязі, який не перевищує обсяг, визначений у заявці на купівлю.

4.8. Торги розпочинаються з оголошення ведучим (ліцитатором), який призначається біржею, умов проведення аукціону, правил поведінки на аукціоні, кроку аукціону.

4.9. Кожний лот торгується окремо. Ведучий оголошує номер лоту, найменування Продавця, назву продукції, її обсяг, початкову ціну лоту, базис поставки, крок аукціону.

4.10. Учасник-покупець, який згоден придбати за такими умовами лот, підіймає свою картку, що підтверджує його готовність купити лот за оголошеною ціною. Якщо інших покупців немає, учасник вважається переможцем після оголошення ведучим: лот № __ , за ціною ___ проданий учаснику № __. Інформація про переможця заноситься до протоколу аукціонних торгів.

4.11. Якщо бажаючих придбати лот виявиться більше одного, між учасниками проводиться конкурентний торг на збільшення ціни. Після оголошення чергової ціни ведучий називає номер картки учасника, що піднята першою, і повідомляє наступну ціну відповідно до кроку торгу.

4.12. Учасник-покупець, який останнім запропонував найвищу ціну, вважається переможцем, якщо після триразового оголошення чергової ціни жоден з інших учасників покупців не підняв картку для продовження торгу.

4.13. З моменту оголошення переможця вважається, що вчинено правочин в усній формі (відповідно до ст.ст. 205, 206 ЦКУ), та сторони відповідають за наступне його оформлення в письмовій формі та виконання.

4.14. Під час торгу між учасниками, у разі перевищення початкової ціни лоту більш ніж на 20 відсотків, ліцитатор має право призупинити торг між учасниками та провести з ними консультації. У разі виявлення необґрунтованого підвищення ціни, Продавець має право зняти зазначений лот з торгу.

4.15. Лот, що знято з торгу, виставляється в цей же день на аукціонні торги, при цьому учасники, які спричинили необґрунтоване зростання ціни, до торгу по даному лоту не допускаються.

4.16. Якщо лот залишився непридбаним, він знімається з аукціону, або, за пропозицією Виконавця, вартість лота знижується і він в цей же день виставляється на аукціонні торги за новою ціною, торги по яких проводяться у відповідності з пунктами 4.10, 4.11, 4.12.

4.17. Якщо після запропонованого зниження ціни покупців не виявилось, лот знімається з торгу.

4.18. Під час проведення аукціонних торгів біржею ведеться протокол аукціону, до якого заноситься інформація про хід торгу та результати продажу відповідних лотів необробленої деревини.
5. Порядок оформлення документів.

5.1. Після завершення аукціонних торгів протокол у 3-х примірниках підписується Покупцем (переможцем торгів по даному лоту), після чого затверджується уповноваженою особою Організатора аукціону. Цей протокол засвідчує право переможця торгів на укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини.

5.2. На підставі протоколу аукціонних торгів Покупець і Продавець протягом 10-ти днів зобов’язані укласти договір купівлі-продажу.
6. Порядок розрахунків.

6.1. Після проведення аукціонних торгів, Біржа самостійно утримує з Переможця-покупця винагороду у розмірі 0,8% від вартості придбаної деревини, але не менше 100 гривень за кожний придбаний лот з суми попередньо внесеного гарантійного внеску для участі в аукціоні.

6.2. Суми гарантійного внеску, сплачені учасниками відкритих торгів, що прийняли участь у торгах, крім переможців, повертаються їм протягом трьох банківських днів після отримання від учасників відповідних заяв на ім’я керівника біржі.

6.3. Якщо переможці торгів не заключили договори купівлі-продажу необробленої деревини (п. 5.2.), гарантійний внесок їм не повертається.

6.4. Суми гарантійного внеску, сплачені переможцями торгів на рахунок Біржі, перераховуються їм протягом трьох банківських днів після отримання договору між замовником та відповідними переможцями торгів.
7. Застереження.

7.1. У випадку використання покупцями придбаної на аукціоні необробленої деревини не у власному виробництві – дане підприємство на наступний аукціон не допускається.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна Біржа «Електронні торги України» в особі Філії Товарної Біржі...
Оголошення Товарної біржі «Електронні торги України» про проведення аукціону з продажу майна Приватного підприємства «Дружба»

Тернопільська філія товарна біржа «Універсальна земельна товарна біржа «Придніпровська»
Місцезнаходження: 46008, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Сагайдачного буд. 1, каб. 23

Товарна біржа «рибний папа» Код єдрпоу: 40640102
Товарна біржа «Рибний папа», в особі Директора Бойка Олександра Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з одної сторони та

Товарна Біржа «Електронні торги України»
«Електронні торги України» в місті Чернівці, код єдпроу 38574921, місцезнаходження: 58002, м. Чернівці, вул. Дімітрова, буд. 4/10,...

Товарна Біржа «Електронні торги України»
Відкритого акціонерного товариства «Мелітопольський верстатобудівний завод ім. 23 Жовтня», ідентифікаційний код 00222216, розташованого...

Товарна Біржа «Електронні торги України»
Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Перемога", ідентифікаційний код 03744574, розташованого за адресою:...

Товарна біржа «всеукраїнська лісова біржа»
Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 4, тел. /факс (0412) 42-22-78, e-mail

Товарна біржа «всеукраїнська лісова біржа»
Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 4, тел. /факс (0412) 42-22-78, e-mail

Товарна біржа «всеукраїнська лісова біржа»
Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 4, тел. /факс (0412) 42-22-78, e-mail

Товарна Біржа «Електронні торги України»
Херсон, вул. Михайловича, 9/33, кв. 7, повідомляє про проведення електронних торгів з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт