Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Додаток 8ДОГОВІР - Загальні положення

Загальні положення

Сторінка7/13
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Додаток 8

ДОГОВІР

про підготовку здобувача

№ 
м. Маріуполь   2  рік
Маріупольський державний гуманітарний університет (МДГУ), в особі ректора Балабанова К.В., що діє на підставі Статуту (надалі – Виконавець), з однієї сторони, та , або (та) , в особі , що діє на підставі  №  від    року (надалі – Замовник), з другої сторони, та , (надалі –Здобувач), з третьої сторони, уклали цей Договір про таке:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника та/або Здобувача здійснити навчання Здобувача, а саме:

а) Спеціальність: ... - 



;

б) Здобувач прикріплюється до Виконавця з метою та на термін, визначений пунктом 46 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.Виконавець зобов’язується забезпечити:

1) якісну наукову підготовку здобувача згідно з програмою та індивідуальним планом;

2) наукове керівництво (консультування);

2.2. Здобувач зобов’язується:

1) дотримуватися всіх умов Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів;

2) оволодіти науковими знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю згідно з обраною спеціальністю;

3) виконати індивідуальний план роботи;

4) звітувати про хід написання дисертації та індивідуального плану;

5) своєчасно подавати науковому відділу індивідуальний план роботи, результати атестації та інші необхідні документи;

6) своєчасно сплатити Виконавцю загальну вартість навчання в розмірах та у строки, що встановлені цим Договором;

7) виконувати вимоги чинного законодавства України та Статуту (внутрішніх актів) Виконавця з організації надання освітніх послуг.

2.3. Зобов’язання Замовника:

1) Своєчасно сплатити Виконавцю загальну вартість навчання в розмірах та у строки, що встановлені цим Договором;

2) виконувати вимоги чинного законодавства України та Статуту (внутрішніх актів) Виконавця з організації надання послуг.

3. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Розмір плати встановлюється за весь строк надання навчальної послуги і не може змінюватись.

3.2. Загальна вартість освітньої послуги становить  гривень.

3.3. Вартість освітньої послуги становить за:

3.3.1. 2008 – 2009 навчальний рік -  грн.

3.3.2. 2009 – 2010 навчальний рік -  грн

3.3.3. 2010 – 2011 навчальний рік -  грн

3.3.4. 2011 – 2012 навчальний рік -  грн.

3.3.5 2012 – 2013 навчальний рік -  грн.
3.4. Замовник вносить плату:
 ОДНОРАЗОВО - до 05 грудня 2 року;
 ЩОРОКУ - до 05 грудня поточного року;
 КОЖНОГО СЕМЕСТРУ (I семестр – до 05 грудня поточного року, II семестр – до 15 вересня поточного року);
 ЩОМІСЯЦЯ (з вересня по червень до 5 числа поточного місяця).
2.5. Замовник (фізична особа) сплачує % вартості освітньої послуги.

Замовник (юридична особа) сплачує % вартості освітньої послуги.

4. ІНШІ УМОВИ

  1. Здобувач може бути відрахованим за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, передбачених пунктом 19 Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів;

  2. Здобувач, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну прикріплення, визначеного в п.4 цього Договору, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з дня захисту дисертації;

  3. У випадку, зазначеному в п.2 розділу 4 цього договору, Здобувач сплачує вартість навчальної послуги тільки за строк фактичного прикріплення;

  4. Зміни і доповнення до цього договору вносяться шляхом підписання додаткових угод;

  5. Дія договору припиняється за згодою сторін (оформляється протоколом);

  6. Усі спори, що виникають між сторонами, вирішуються в судовому порядку.


Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до   2  року.

Кількість примирників Договору дорівнює кількості осіб. Примірники зберігаються в кожного з учасників Договору і мають однакову юридичну силу.

5. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Виконавець:

Маріупольський державний

гуманітарний університет

пр.Будівельників,129-а, м. Маріуполь, 87500

п/р 35220001000319 УДК у м.Маріуполь ГУДК

у Дон. обл., м.Донецьк

МФО 834016, код ЄДРПОУ 26593428


Телефон: (0629) 53-22-70, 53-22-65
Здобувач:









Паспорт: серія  №  від    року

Ідентифікаційний код 

Телефон: 


Замовник:








Паспорт: серія  №  від    року

Ідентифікаційний код 

Телефон: 





п/р  в 



МФО , код ЄДРПОУ 

Телефон: 

Виконавець: _ _ _ _ _ _ К.В.БалабановЗамовник: _ _ _ _ _ _ _ /________________/

Юридична служба_ _ _ _ _ / ____________/


Здобувач: _ _ _ _ _ _ _ /________________/
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Схожі:

Положенн я про загальні збори публіічного акціонерного товариства
Положення про загальні збори товариства (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту пат «Електровимірювач»...

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення
Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «банк січ» (далі – Положення) розроблено відповідно до...

1 Положення про загальні збори акціонерів (далі загальні збори) публічного...
Львіворгрес (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "львіворгрес"...

1. Загальні положення
Положення про організацію освітнього процесу студентів у Харківському торговельно-економічному коледжі кнтеу, Положення про самостійну...

1. загальні положення

Затверджено
Загальні положення

Частина загальні положення

Частина загальні положення

Затверджено
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" (надалі Положення) розроблено відповідно до...

Регламен т
Розділ І. Загальні положення

Постатейний коментар до Кримінального кодексу України загальна частина...
Загальна частина розділ І загальні положення стаття Завдання Кримінального кодексу

1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...

1. загальні положення
Вимоги цього Положення є обов'язковими для застосування органами державного управління І наг­ляду, замовниками (інвесторами), проектувальниками,...

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Урок №1 Тема Південна Америка. Загальні відомості. Особливості географічного...
...

Методичні рекомендації щодо порядку визначення вартості чистих активів...
Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням нкцпфр №1336 від...

Конкурсних торгів капітальний ремонт гуртожитку №3
Розділ 1 Загальні положення

Розділ І. Загальні положення стаття Право територіальної громади проводити громадські слухання
Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт