Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)

ЗАТВЕРДЖЕНО”

загальними зборами акціонерів

відкритого акціонерного товариства

ЛТАВА”
від “27” квітня 2011р.
Голова загальних зборів акціонерів
_________________/Грицай Т.Б./
М. П.


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ЗАВОД “ЛТАВА”

(нова редакція)

м. Полтава
2011 рік. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Товариство).

  2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі - загальних зборів), а також прийняття ними рішень.

  3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

  4. Положення є обов`язковим для виконання всіма учасниками зборів Товариства.

  5. Роботи по організації загальних зборів проводить наглядова рада та правління (в частині фінансово-технічного забезпечення).
 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
  1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

  2. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

  3. Компетенція загальних зборів визначається Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом товариства.

  4. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів.


3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ


  1. Загальні збори Товариства можуть бути річні або позачергові.

  2. Річні загальні збори скликаються один раз на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

  3. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

  4. Підготовка, скликання та проведення річних та позачергових загальних зборів відбуваються за однаковою процедурою.

  5. Річні та позачергові збори проводяться на території України в межах населеного пункту за місцем знаходження Товариства.

  6. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного Товариства. У разі якщо загальні збори проводяться по ініціативі акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.4. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.


  1. Компетенція загальних зборів визначена Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом товариства.

  2. Повноваження у вирішенні питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів не можуть бути передані іншим органам Товариства.

  3. До виключної компетенції загальних зборів статутом Товариства і законом може бути віднесено вирішення й інших питань.
 1. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ.
  1. У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь:

5.1.1..особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь або їх представники ;

5.1.2. представники аудитора Товариства;

5.1.3. посадові особи Товариства;

5.1.4. представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

5.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5.3. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складання вносяться наглядовою радою.


 1. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.
  1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, на дату визначену наглядовою радою.

  2. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

  3. Повідомлення про проведення загальних зборів має містити такі данні:

 1. повне найменування та місце знаходження Товариства;

 2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

 3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

 4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

 5. перелік питань, що виносяться на голосування;

 6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
 1. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ АКЦІОНЕРАМ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.


7.1. Перелік документів та їх проекти, які надаються акціонерам для ознайомлення, визначається наглядовою радою.

7.2. Проекти документів для ознайомлення повинні бути надані акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.
8. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.
8.1 Порядок денній загальних зборів затверджується наглядовою радою не пізніше ніж за 35 днів до дати проведення загальних зборів.
9. ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.
9.1 Пропозиції до порядку денного загальних зборів може внести будь-який акціонер не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів з додержання вимог , викладених в Законі України “Про акціонерні товариства” та статуті товариства.
10. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ.
10.1 Акціонер(и) може(уть) направити для участі у загальних зборах свого представника з додержанням вимог ,викладених в Законі України “Про акціонерні товариства” та статуті товариства.
11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.
11.1 Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється його статутом та Законом України “Про акціонерні товариства”.

11.2 Головує на загальних зборах голова, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою.

11.3 Статутом товариства може бути передбачен склад президії загальних зборів і в цьому випадку головою загальних зборів може бути будь-який член президії.
12. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.
12.1 Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

12.2 Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

13. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ .
13.1 Порядок прийняття рішень загальними зборами встановлюється законом.
14. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ.
14.1 Спосіб голосування на загальних зборах акціонерів встановлюється законом.

14.2 При голосуванні на загальних зборах товариства використовуються такі способи голосування:

14.2.3. голосування підняттям реєстраційних мандатів;

14.2.2 голосування талонами для голосування;

14.2.1 голосування бюлетенями.

14.3 Зразки реєстраційних мандатів, талонів та бюлетенів для голосування (у тому числі бюлетенів для кумулятивного голосування) встановлюються наглядовою радою.

14.4 Голосування перерахованими у п.4.2. цього Положення проводяться:

14.4.1 бюлетнями – при виборі посадових осіб товариства, про голосуванні з питань, зазначених у статті 68 Закону України “Про акціонерні товариства”, при кумулятивному голосуванні:

14.4.2 Талонами – при голосуванні з питань порядку денного:

14.4.3 підняттям реєстраційних мандатів – при виборах лічильної комісії, вирішення процедурних питань та при протокольних дорученнях.
15. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ.
15.1 Лічильна комісія обирається загальними зборами. Чисельний склад (не менше трьох осіб), та кандидатури членів лічильної комісії надаються загальним зборам для затвердження наглядовою радою. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову комісії.

15.2. Лічильна комісія (в особі голови або члена комісії) надає роз’яснення щодо порядку голосування , підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

15.3. Після кожного голосування лічильна комісія складає протокол і ознайомлює з ним учасників загальних зборів.

15.4. За підсумками всіх голосувань лічильна комісія складає протокол, який підписується усіма членами лічильної комісії які брали участь у підрахунку голосів.

15.5 У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

 1. дата проведення загальних зборів;

 2. перелік питань , рішення з яких прийняті загальними зборами;

 3. рішення і кількість голосів “за” , “проти ” і утримався щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, внесеного а голосування.

15.6 Рішення загальних товариств вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування і його оголошення на загальних зборах під час яких проводилися голосування.

15.7 Підсумковий протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів товариства.

Після складання підсумкового протоколу бюлетені та талони для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у товаристві не більше чотирьох років.
16. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.


  1. Керівним органом загальних зборів є президія.

  2. Президія загальних зборів складається з голови наглядової ради (або членів наглядової ради), голови виконавчого органу (або членів виконавчого органу) та голови зборів, який визначається рішенням наглядової ради.

  3. Голова зборів оголошує результати реєстрації учасників загальних зборів.

  4. При наявності кворуму Голова зборів відкриває загальні збори та виносить на затвердження склад лічильної комісії та секретаріату, підготовлений наглядовою радою. Голосування в цьому разі проводиться шляхом підняття мандатів зареєстрованими учасниками загальних зборів.

  1. Голова зборів оголошує порядок денний загальних зборів, доповідача по кожному питанню порядку денного загальних зборів, регламент розгляду питань порядку денного.

  2. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

 1. доповідь - до 20 хвилин;

 2. запитання – до 0,5 хвилин;

 3. відповіді на запитання – до 2 хвилин;

 4. виступи в дебатах – до 5 хвилин;

 5. виступ по процедурі – до 1 хвилини.

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати на загальних зборах без дозволу Голови зборів. Голова зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.

  1. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши до президії письмову заяву або піднявши руку.

  2. Питання доповідачам ставляться в усній або письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки

доповіді або доповідача. Питання тим хто виступає в дебатах не

ставляться.

  1. Після обговорення головуючий на загальних зборах послідовно ставить

на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що

розглядались. Перед початком голосування голова (член) лічильної

комісії або головуючий на загальних зборах пояснює акціонерам

порядок голосування.

  1. Підсумки голосування, що відбулося під час проведення загальних зборів, підбиваються лічильною комісією і оголошуються відразу

після їх підбиття, але до завершення загальних зборів. У разі, якщо

наступне рішення пов’язане з попереднім, головуючий на загальних

зборах повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.


 1. ПОРЯДОК ПРИЙННЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.
  1. Голосування на загальних зборах при розгляді питань порядку денного

проводяться за принципом:

одна акція – один голос (крім проведення кумулятивного голосування,

обрання лічильної комісії та секретаріату).

  1. Право голосу на загальних зборах мають зареєстровані реєстраційною комісією акціонери та їх представники.

  2. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

  3. Голосування проводяться талонами або бюлетнями для голосування

(визначається головуючим на загальних зборах).

  1. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування вважається прийнятим, якщо воно набрало більше 50% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

  2. При кумулятивному голосуванні обраними до складу органів управління вважаються ті кандидати які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

  3. Рішення загальних зборів з питань передбачених пунктами 2-7 та 21 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

  4. Загальні збори не можуть приймати рішень з питань, не включених до порядку денного.

  5. Після розгляду всіх питань порядку денного Голова зборів об’являє загальні збори закритими.
 1. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.


18.1. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів в порядку встановленому законом.


 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
  1. Це положення набирає чинності з моменту реєстрації змін до статуту Товариства, виконаних згідно з Законом України «Про акціонерні товариства».поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного...

Стату т публічного акціонерного товариства «завод «лтав а» (нова редакція)
«Полтавский електромеханiчний завод» у вiдкрите акцiонерне товариство “Лтава” та перейменовано в публічне акціонерне товариство «завод...

Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства...
Протокол загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» №15 від «2»...

Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Річні загальні збори акціонерів пат "Завод "Артемзварювання" скликані наглядовою радою Товариства

Протокол №24 загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продовольча компанія «Ясен» (надалі – «Збори») проведені 14. 04. 2016...

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Лиман»
Цей Статут публічного акціонерного товариства «суднобудівний завод «лиман» (далі за текстом – «Товариство») є новою редакцією Статуту...

Положення про загальні збори акціонерів
Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «страхова компанія «кремінь»

"Донецький металургійний завод"
Повне найменування зборів: річні загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства "Донецький металургійний завод" (далі...

Розділ Правовий статус та компетенція Загальних зборів
Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства „Вовчанський агрегатний завод”» (надалі по тексту – Положення) є...

1 Положення про загальні збори акціонерів (далі загальні збори) публічного...
Львіворгрес (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "львіворгрес"...

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення
Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «банк січ» (далі – Положення) розроблено відповідно до...

Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності...
Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів здійснює Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів...

Рішенням Наглядової ради пат «дмк» Головою загальних зборів призначено
Річні загальні збори акціонерів (далі «Збори») Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» (надалі –...

Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства
Ифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «нові технології» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного
Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі Товариство),...

Затверджено
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" (надалі Положення) розроблено відповідно до...

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог чинного законодавства,...
Положення про Загальні збори пат «Донбасенерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів...

Стату т публічного акціонерного товариства
Цей статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства"Олександрійська фабрика діаграмних паперів" (надалі...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт