Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Проект рішення по питанню №1 порядку денного Загальних зборів ат «Закарпатліс»

Проект рішення по питанню №1 порядку денного Загальних зборів ат «Закарпатліс»

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ

по питанню №1 порядку денного Загальних зборів АТ «Закарпатліс»

«Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів»
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі : Костюченко Володимир Вікторович, Резніченко Василь Андрійович.

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ

по питанню №2 порядку денного Загальних зборів АТ «Закарпатліс»

«Обрання Голови і секретаря Загальних зборів акціонерів»
Обрати Головою Загальних зборів Харуту Федора Григоровича, секретарем Загальних зборів – Іванова Андрія Володимировича.

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ

по питанню №3 порядку денного Загальних зборів АТ «Закарпатліс»

«Затвердження порядку денного та регламенту Загальних зборів акціонерів»
Затвердити порядок денний зборів, вказаний у повідомленнях про скликання зборів.

Голосування на зборах проводити бюлетенями.

Затвердити наступний регламент зборів :

  • на доповідь з питання порядку денного – до 30 хвилин;

  • на пропозиції, зауваження, питання – до 5 хвилин на виступаючого.ПРОЕКТ
РІШЕННЯ

по питанню №4 порядку денного Загальних зборів АТ «Закарпатліс»

«Скасування рішення Загальних зборів акціонерів від 18.04.16 р. «Про припинення товариства, обрання комісії з припинення товариства та визначення порядку і строків проведення заходів по припиненню товариства» (п. 7 порядку денного, протокол Загальних зборів №1/2016 від 18.04.16 р.) та проведення заходів у зв’язку із скасуванням рішення»
У зв’язку з відмовою НКЦПФР в зупиненні обігу акцій товариства та необхідністю переформулювання рішень Загальних зборів для повторного подання пакету документів до НКЦПФР скасувати рішення Загальних зборів акціонерів від 18.04.16 р. «Про припинення товариства, обрання комісії з припинення товариства та визначення порядку і строків проведення заходів по припиненню товариства» (п. 7 порядку денного, протокол Загальних зборів №1/2016 від 18.04.16 р.).

Подати документи для державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення товариства.


ПРОЕКТ
РІШЕННЯ

по питанню №5 порядку денного Загальних зборів АТ «Закарпатліс»

«Про припинення (реорганізацію) товариства шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю»
Припинити Приватне акціонерне товариство «Закарпатліс» (код ЄДРПОУ 20455211, адреса : 88000, м.Ужгород, вул.Собранецька, 60), а саме : реорганізувати шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпатліс» (адреса : 88000, м.Ужгород, вул.Собранецька, 60). Статутний капітал ТОВ «Закарпатліс» складатиме 1174625 грн. (у разі, якщо акціонери товариства не пред’являть належні їм акції до викупу у зв’язку з голосуванням проти прийняття рішення про припинення товариства). У разі, якщо акціонери, що голосуватимуть проти реорганізації товариства, пред’являть свої акції до викупу, статутний капітал ТОВ «Закарпатліс» складатиме суму 1174625 грн., зменшену на номінальну вартість акцій, що будуть пред’явлені до викупу такими акціонерами.

Подати документи для державної реєстрації рішення про припинення товариства, а також для зупинення обігу акцій товариства.
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ

по питанню №6 порядку денного Загальних зборів АТ «Закарпатліс»

«Про обрання комісії з припинення (реорганізації)»
Обрати комісію з реорганізації товариства у складі : Логойда Володимир Михайлович (голова комісії, РНОКПП 2826600811, проживає : 88000, м.Ужгород, вул. Героїв, б.6, кв.2), Харута Федір Григорович (член комісії, РНОКПП 2099103111, адреса : 88000, м.Ужгород, провул.Залізничний, 28), Іванов Андрій Володимирович (член комісії, РНОКПП 2848804230, адреса : 88000, м.Ужгород, вул. Климпуша, б.9 кв. 28).

Встановити, що Харута Федір Григорович здійснює повноваження члена комісії з реорганізації на громадських засадах, а решта складу комісії – на умовах оплати праці, які були у них у товаристві на момент прийняття цього рішення.

Строк повноважень комісії з реорганізації – до завершення процедури реорганізації у встановленому законом порядку.

Повноваження комісії та голови комісії – згідно Статуту товариства.

Подати документи для внесення даних про комісію з припинення до державного реєстру.

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ

по питанню №7 порядку денного Загальних зборів АТ «Закарпатліс»

«Про визначення порядку, умов і строків проведення заходів по припиненню товариства»
Встановити двохмісячний строк (з дати оприлюднення у встановленому порядку повідомлення про прийняття рішення про припинення товариства) для пред’явлення претензій кредиторів у зв’язку з проведенням процедури припинення товариства.

Встановити, що процедура припинення товариства відбувається у відповідності до порядку та на умовах, визначених розділом 13 чинного статуту товариства, а саме комісія з реорганізації :

  • негайно вживає заходів до передачі керівником товариства та іншими посадовими особами Товариства печатки, штампу, документації Товариства голові комісії з реорганізації по акту прийома-передачі, блокування видаткових операцій по банківських рахунках та касі Товариства, забезпечує збереження товарно-матеріальних цінностей;

  • негайно у встановленому порядку попереджає всіх працівників Товариства про наступне звільнення у зв’язку з реорганізацією Товариства (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України);

  • у встановленому порядку забезпечує публікацію у офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення про реорганізацію Товариства із зазначенням строку та порядку заявлення кредиторами вимог до Товариства, а саме :

Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення товариства шляхом перетворення товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному виданні НКЦПФР повідомлення про ухвалене рішення. Кредитор, вимоги якого до товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у вказаний строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

  • проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства, виявляє його боржників та кредиторів, письмово повідомляє кредиторів про реорганізацію Товариства (цінним листом з описом вкладення або шляхом вручення під розписку), вживає заходи до задоволення вимог Товариства до його боржників, строк виконання яких настав або строк виконання яких не визначений чи визначений моментом вимоги;

  • звільняє працівників Товариства на підставі п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України та проводить розгляд заявлених вимог кредиторів;

  • проводить розрахунки з кредиторами, які поставили вимогу про припинення або дострокове виконання зобов’язань Товариства у зв’язку з його реорганізацією, у строки, визначені законодавством;

  • після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів та їх розгляду чи відхилення складає передавальний акт, який в т.ч. містить відомості про правонаступництво щодо всіх зобов’язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами. Достовірність та повнота передавального акту повинні бути підтверджені аудитором;

  • подає передавальний акт на затвердження Загальним зборам для подальшого проведення заходів щодо державної реєстрації юридичної особи – правонаступника.

Загальні збори з питань затвердження передавального акту та розгляду інших питань, необхідних для завершення процедури реорганізації, провести не пізніше 20 грудня 2016 р.

Встановити, що установчі документи товариства-правонаступника від імені всіх учасників будуть підписані головою комісії з реорганізації товариства – Логойда Володимиром Михайловичем.

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ

по питанню №8 порядку денного Загальних зборів АТ «Закарпатліс»

«Про затвердження плану перетворення товариства»
Затвердити план перетворення товариства (додається).

ПРОЕКТ
РІШЕННЯ

по питанню №9 порядку денного Загальних зборів АТ «Закарпатліс»

«Про порядок та умови обміну акцій товариства на частки товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступника»
Всі акціонери (їх правонаступники) товариства, акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) створюваного ТОВ «Закарпатліс».

Установчі документи створюваного ТОВ «Закарпатліс» повинні містити відомості про склад засновників (учасників) із зазначенням розміру частки (паю) кожного засновника (учасника) станом на день затвердження таких документів.

Розподіл часток (паїв) створюваного ТОВ «Закарпатліс» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі товариства, що перетворюється. Акції товариства конвертуються в частки ТОВ «Закарпатліс» та розподіляються серед його засновників (учасників).

Розмір статутного (пайового) капіталу ТОВ «Закарпатліс» на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу товариства, що перетворюється (1174625 грн.), зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пат «Донбасенерго» 06 вересня 2016 р. П итання порядку денного
Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Рішення Продати автомобіль
По другому питанню з порядку денного: Ковтун Л. В., який, у зв’язку з виробничою необхідністю, запропонував продати автомобіль ваз...

Інформація щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів ват...
Згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що у товаристві з кількістю акціонерів – власників простих...

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися...
Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Витяг з протоколу №51 загальних зборів акціонерів публічного акціонерного...
Дата, час І місце проведення загальних зборів: 10 квітня 2013 року за адресою місцезнаходження товариства: м. Одеса, пр. Шевченка,...

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів...

Рішенням Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства
Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» №210 від 15 червня 1993 р. На підставі рішення загальних зборів...

Проект регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів пат «дтек дніпрообленерго»
У річних Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного згідно із законодавством...

Протокол №16 загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства “автекс”
Місце проведення загальних зборів: 49044. м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, буд. 11, кімната 1

Бюлетень для простого голосування на загальних зборах акціонерів №1
Дата, час початку проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 10...

Протокол №1 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства...
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, на підставі укладеного з реєстратором договору, була створена реєстраційна...

Протокол №31 позачергових Загальних зборів
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів пат «Донбасенерго» (далі – Збори або Загальні збори) Наглядовою радою 07. 06....

Протокол №7 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
Кворум встановлено – збори правомочні приймати рішення віднесені до їх компетенції

Протокол №6 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
Кворум встановлено – збори правомочні приймати рішення віднесені до їх компетенції

Проекти рішень на річні загальні збори акціонерів пат «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж»,...
Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування, регламенту загальних зборів

Тобто Учасники, що володіють у сукупності 100% голосів. Загальні...
На Загальних зборах учасників присутні: Іванов Іван Петрович, Петрова Анастасія Григорівна, тобто Учасники, що володіють у сукупності...

До Порядку обліку платників податків І зборів
Повне найменування органу, що прийняв рішення про припинення (ліквідацію чи реорганізацію)

Методичні рекомендації з ліквідації кредитної спілки за рішенням загальних зборів її членів
З метою забезпечення єдиного методологічного підходу до процесу ліквідації кредитної спілки за рішенням загальних зборів її членів...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт