Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення загальних зборів акціонерів про дематеріалізацію цінних паперів (Наказу )

Рішення загальних зборів акціонерів про дематеріалізацію цінних паперів (Наказу )ДОГОВІР № ______

ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ
м. _________ “___”________ 2014 р.

Публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” особі заступника голови правління Литвина Володимира Миколайовича, який діє на підставі Довіреності від 25.04.2014 р. № 633 та ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ №286660, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку «10» жовтня 2013 р., надалі – Депозитарна установа , з однієї сторони, та

_______________________________________________________________, надалі – Емітент, в особі ________________________________________, який діє на підставі ______________ та Рішення загальних зборів акціонерів про дематеріалізацію цінних паперів (Наказу ), оформленого протоколом № __ від __________ року, з другої сторони, а разом іменовані Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей договір про відкриття рахунків у цінних паперах (надалі – Договір) про наступне:
Основні поняття та терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються в наступному значенні:

Положення про дематеріалізацію – Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, що затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 47 від 22 січня 2014 р.

Акції – акції бездокументарної форми існування, що випущені Емітентом в документарній формі та дематеріалізовані відповідно до Положення про дематеріалізацію.

Реєстр акціонерів – реєстр власників іменних акцій Емітента документарної форми існування.

Депонент – фізична або юридична особа, власник Акцій Емітента, на чиє ім’я депозитарною установою за Заявою Емітента відкритий рахунок в цінних паперах.

Уповноважений на зберігання – Центральний депозитарій, депозитарна установа яка остання до набрання чинності Законом здійснювала ведення реєстру власників іменних цінних паперів або емітент цінних паперів у якого зберігаються документи системи реєстру.

Розпорядження – документ, підписаний Депонентом або уповноваженою особою Емітента та завірений відбитком печатки Емітента, який містить розпорядження Депозитарній установі на виконання умов цього Договору, та надісланий за реквізитами Депозитарної установи згідно п. 4.4.1. цього Договору.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах цього Договору, Депозитарна установа зобов’язується прийняти від Уповноваженого на зберігання Реєстр акціонерів, відкрити рахунки у цінних паперах Депонентам, зарахувати Акції на рахунки у цінних паперах Депонентів та зберігати належні Депонентам Акції на їх рахунках у цінних паперах до моменту укладання договору про відкриття рахунку у цінних паперах між Депонентом та Депозитарною установою, а Емітент зобов’язується прийняти та оплатити вартість наданих послуг.

1.2. Депозитарна установа надає свої послуги на підставі Розпоряджень Емітента та у відповідності до Закону України Про депозитарну систему України від 06 липня 2012 року №5178-VI із змінами та доповненнями (далі – Закон про депозитарну систему), Положення про дематеріалізацію, внутрішніх положень Депозитарної установи та чинного законодавства України.

1.3. Обслуговування операцій на рахунках в цінних паперах Депонентів, окрім операцій, визначених п. 2.1.5. цього Договору, Депозитарна установа здійснює тільки після укладання договору про відкриття рахунку між Депонентами і Депозитарна установаем.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДЕПОЗИТАРНОЇ УСТАНОВИ

2.1. Для виконання цього Договору Депозитарна установа зобов’язана:

2.1.1. прийняти від Уповноваженого на зберігання Реєстр акціонерів, що підтверджується підписанням уповноваженими представниками Замовника Акту приймання-передачі, який підписаний Уповноваженим на зберігання та Емітентом;

2.1.2. відкривати Депонентам рахунки у цінних паперах на підставі наданого Емітентом Розпорядження на відкриття рахунків у цінних паперах Депонентам, та Реєстру акціонерів у електронному вигляді у форматі Депозитарію, з яким Емітент уклав договір про обслуговування емісії, не пізніше 2-х (двох) місяців з дати отримання такого Розпорядження;

2.1.3. у строки, зазначені у п. 2.1.2. цього Договору, та за наявності зустрічної поставки цінних паперів з рахунку в цінних паперах Емітента, відкритого в обраному ним депозитарії, зарахувати Акції на рахунки у цінних паперах Депонентів на підставі Розпорядження Емітента на зарахування Акцій;

2.1.4. за наслідками виконання операції зарахування, зазначеної у п. 2.1.3. Договору, надати Емітенту виписки з рахунків у цінних паперах Депонентів або перелік Депонентів, яким відкриті рахунки у цінних паперах із зазначенням:

 • реквізитів Депозитарної установи;

 • найменування або П.І.Б. Депонента;

 • реквізитів Депонента (паспортні данні – для фізичних осіб, код ЄДРПОУ – для юридичних осіб);

 • номеру рахунку у цінних паперах;

 • кількості Акцій на рахунку у цінних паперах;

2.1.5. надавати першу виписку з рахунку в цінних паперах кожному Депоненту при зверненні Депонента;

2.1.6. щодо кожного з рахунків у цінних паперах Депонентів, які не уклали зі Депозитарною установою договорів про відкриття рахунків:

 • зберігати Акції на рахунку в цінних паперах;

 • вносити зміни до реквізитів Депонента (тільки щодо власника, який володіє менше ніж одним відсотком Акцій випуску (на підставі Розпорядження Емітента);

 • зараховувати на рахунок у цінних паперах Депонента перераховані депозитарієм доходи у вигляді цінних паперів;

 • здійснювати безумовні операції з управління рахунком у цінних паперах;

 • виконувати розпорядження спадкоємця (правонаступника) Депонента щодо переказу Акцій з рахунку в цінних паперах спадкодавця (правонаступника) на рахунок в цінних паперах спадкоємця.

2.1.7. виконувати операції з ведення рахунків Депонентів, відкриті на підставі цього Договору у строки та в порядку, що передбачені цим Договором, Положенням про депозитарну діяльність та Положенням про дематеріалізацію.

2.1.8. В разі реорганізації Емітента та/або проведення ним корпоративних операцій щодо випуску Акцій здійснити необхідні операції за рахунками у цінних паперах Депонентів за розпорядженням депозитарію та/або Емітента відповідно до чинного законодавства України.

2.1.9. З моменту особистого звернення Депонента, надання ним всіх необхідних документів для ведення та управління його рахунком у цінних паперах та укладення ним договору зі Депозитарною установою, Депозитарна установа виконує Розпорядження щодо Акцій Депонента, що обліковуються на його рахунку в цінних паперах, лише у випадку подання відповідних Розпоряджень Депонентом особисто або через уповноважену особу.

2.1.10. Депозитарна установа також зобов’язана:

 • не використовувати Акції Депонентів як власні активи, а також не використовувати їх при здійсненні угод в інтересах Депозитарної установи та третіх осіб;

 • не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо Акцій, що належать Депонентам, або інформації щодо самих Депонентів без отримання від них відповідних Розпоряджень, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України;

 • не здійснювати операцій з Акціями у випадку виявлення порушень Емітентом або Депонентами вимог Депозитарної установи щодо поданих документів, заповнення Розпоряджень, захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, а також в інших випадках, визначених Положенням про депозитарну діяльність;

 • не виконувати Розпорядження Емітента або Депонентів, якщо виконання такого розпорядження буде суперечити чинному законодавству України.

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. вимагати від Емітента повної та своєчасної оплати своїх послуг за цим Договором та призупинити надання послуг і виконання Розпоряджень Емітента у випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань Емітента з оплати;

2.2.2. при систематичному порушенні Емітентом умов цього Договору та у разі недосягнення Сторонами згоди щодо змін істотних умов цього Договору, вимагати розірвання цього Договору;

2.2.3. вимагати від Емітента надання документів, необхідних для виконання Депозитарною установою своїх обов’язків;

2.2.4. вносити зміни до внутрішніх положень Депозитарної установи, які регламентують порядок та умови надання послуг за цим Договором та розміру тарифів за їх надання;

2.2.5. проводити операції за рахунком Депонента без надання Розпоряджень Емітентом або Депонентом на підставі отриманих Депозитарною установою:

 • виконавчих документів, визначених Законом України «Про виконавче впровадження»;

 • постанови уповноваженої особи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів;

 • копії розпорядження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення/відновлення обігу або скасування (анулювання) випуску цінних паперів;

 • свідоцтва про право на спадщину;

 • свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя;

 • інших документів, визначених законодавством України.

В таких випадках Депозитарна установа проводить операції лише прямо обумовлені цими документами, а також операції, безпосередньо пов'язані з ними.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЕМІТЕНТА

3.1. Для виконання цього Договору Емітент зобов’язаний:

3.1.1. надати Депозитарній установі Розпорядження про відкриття рахунків Депонентам, реєстр акціонерів у електронному вигляді у форматі Депозитарію, з яким Емітент уклав договір про обслуговування емісії та Розпорядження на зарахування Акцій на ці рахунки не пізніше трьох днів після депонування в депозитарії глобального сертифіката випуску;

3.1.2. оплатити послуги Депозитарної установи щодо відкриття рахунків в цінних паперах Депонентам та зарахування Акцій на рахунки згідно з пп. 2.1.2., 2.1.3. цього Договору;

3.1.3. оплачувати послуги Депозитарної установи за зберігання Акцій на рахунках у цінних паперах Депонентів та обслуговування рахунків у цінних паперах згідно з тарифами, умовами та строками, передбаченими цим Договором;

3.1.4. повідомляти Депонентів про відкриття їм рахунків у цінних паперах та зарахування на них Акцій;

3.1.5. призначити розпорядника(-ів) рахунками в цінних паперах та зареєструвати їх у Депозитарній установі шляхом подання картки зразка(-ів) підпису(-ів) розпорядника(-ів) та печатки Емітента, анкети Емітента, анкет(-и) розпорядника(-ів) та документів, що посвідчують повноваження розпорядника(-ів), ідентифікаційного номеру розпорядника(-ів). Розпорядження щодо рахунків в цінних паперах Депонентів, відкритих на підставі цього Договору, виконуються Депозитарною установою лише за умови підписання таких розпоряджень одним із розпорядників рахунку.

3.1.6. В разі реорганізації Емітента, проведення ним корпоративних операцій щодо дематеріалізованого випуску Акцій, надати Розпорядження Депозитарній установі на проведення таких операцій відповідно до чинного законодавства України та оплатити ці послуги Депозитарній установі згідно з тарифами, діючими на момент проведення операцій.

3.1.7. дотримуватись вимог чинного законодавства України.

3.1.8. інформувати Депозитарну установу про будь-які зміни реквізитів Емітента протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати виникнення змін. Внесення змін здійснюється Депозитарною установою на підставі наданого Емітентом Розпорядження та інших необхідних документів, що підтверджують ці зміни, згідно з чинним законодавством України.

3.2. Емітент має право:

3.2.1. на свій розсуд призначати розпорядника(-ів) рахунками в цінних паперах, які відкриті Депозитарною установою на підставі цього Договору та Депоненти яких не уклали зі Депозитарною установою договорів про відкриття рахунків; уповноважену особу (осіб) для виконання Емітентом своїх обов’язків за цим Договором;

3.2.2. отримувати від Депозитарної установи повну інформацію щодо операцій з Акціями на умовах, визначених за цим Договором;

3.2.3. при систематичному порушенні Депозитарною установою умов цього Договору та у разі недосягнення Сторонами згоди щодо змін істотних умов цього Договору, вимагати розірвання цього Договору.
4. ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

4.1. Кожна Сторона зобов’язується виконувати свої обов’язки належним чином та сприяти іншій Стороні у їх виконанні.

4.2. Вид, кількість, спосіб зберігання Акцій та інші умови ведення рахунків у цінних паперах Депонентів визначаються Розпорядженнями Емітента згідно умов цього договору та норм чинного законодавства України.

4.3. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або одностороння зміна його умов є неприпустимою. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін, що оформлюється шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору.

4.4. Будь-які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній в рамках Договору, повинні бути надіслані за наступними адресами:

4.4.1. Усі та будь-які повідомлення за цим Договором надсилаються Депозитарній установі за адресою:

До уваги: 01023, м.Київ, вул.Госпітальна, 12г, Мельника С.Ф.

Електронна пошта: MelnikSF@oschadnybank.com

Телефон: 044-426-43-86

Факс:044- 426-86-33

Контактна особа від Депозитарної установи: Начальник відділу депозитарної діяльності -Мельник Сергій Федорович

4.4.2. Усі та будь-які повідомлення за цим Договором надсилаються Емітенту за адресою:

До уваги: ___________________

Електронна пошта: ___________

Телефон: _____________

Факс: ___________

Контактна особа від Емітента: _________________________________.

4.5. Усі та будь-які повідомлення за цим Договором надсилаються Сторонами за адресами, що зазначені у пунктах 4.4.1 та 4.4.2 Договору з обов’язковим досиланням оригіналу повідомлення через відділення зв’язку Укрпошти або кур’єром(службою доставки) з описом вкладення на юридичну адресу Сторони Договору.

4.6. Сторони підтверджують достовірність підписів на Розпорядженнях Емітента шляхом звірки підпису розпорядника (-ів) рахунку та печатки Емітента на наданих розпорядженнях зі зразками підписів розпорядника (-ів) рахунку та печатки Емітента на засвідченій картці зі зразками підписів та відбитком печатки.
5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Емітент зобов’язаний здійснювати оплату послуг Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до тарифів Депозитарної установи, що є невід’ємною частиною цього Договору.

5.2. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Емітентом протягом 5 (п’яти) банківських днів на підставі виставленого Депозитарною установою Акту-рахунку.

5.3. Депозитарна установа готує та надає Емітенту Акт-рахунок за наслідками виконаних операцій та наданих Депозитарною установою послуг у звітному місяці щомісячно до 5-го числа місяця, наступного за звітним періодом. Депозитарна установа передає для підписання Емітенту 2 (два) примірники Акту-рахунку, які Емітент повинен підписати, оплатити та передати Депозитарній установі 1 (один) примірник Акту-рахунку до 15-го числа місяця, наступного за звітним періодом або надати письмову вмотивовану відмову в його підписанні. У випадку вмотивованої відмови Замовника від підписання Акту-рахунку за відповідний календарний місяць, Сторони протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання зазначеної в цьому пункті відмови складають Акт про недоліки наданих послуг, в якому перелічуються виявлені недоліки, а також порядок та строки їх усунення виключно за рахунок Депозитарної установи. Після усунення всіх недоліків Сторонами підписується Акт за відповідний календарний місяць.

5.4. Тарифи на обслуговування можуть бути змінені та введені в дію Депозитарною установою не раніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів після відправлення Депозитарною установою Емітенту письмового повідомлення про їх зміну. У випадку незгоди Емітента зі змінами тарифів Депозитарної установи, він зобов'язаний не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня отримання письмового повідомлення, направити Депозитарна установау письмово свої пропозиції на узгодження або вимагати розірвання цього Договору. Тарифи Депозитарної установи не повинні перевищувати максимального розміру, що встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

5.5. У разі припинення здійснення Депозитарною установою професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності депозитарної установи Емітент за проведення операцій по рахунках в цінних паперах Депонентів, пов'язаних із закриттям цього рахунку, сплачує Депозитарній установі лише вартість послуг депозитарію, пов'язаних із проведенням цих операцій.

5.6. За домовленістю Сторін оплата послуг Депозитарної установи можлива на умовах попередньої оплати, що оформлюється шляхом укладення Сторонами додаткової угоди до цього Договору.

5.7. Послуги, що не є предметом цього Договору (інформаційні та консультаційні послуги щодо кон’юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, виплати дивідендів, послуги щодо розсилки поштою повідомлень Депонентам тощо) надаються на підставі окремо укладених угод.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з цим Договором Сторони несуть майнову відповідальність згідно з чинним законодавством України та Договором.

6.2. У випадку порушення Емітентом строку оплати, вказаному в п. 5.3. цього Договору, на строк більше 5 (п’яти) робочих днів, Емітент повинен сплатити Депозитарній установі пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу.

6.3. Якщо платіж за надані Емітенту депозитарні послуги прострочено більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів, Депозитарна установа має право призупинити надання послуг до моменту погашення заборгованості по оплаті послуг та нарахованої пені.

6.4. Прострочення оплати послуг Депозитарної установи більше двох місяців вважається відмовою від виконання Емітентом взятих на себе зобов`язань за цим Договором і тягне за собою припинення Депозитарною установою операцій Емітента по обслуговуванню рахунків Депонентів, відкритих Емітентом, в тому числі здійснення Депозитарною установою інформаційних операцій за Розпорядженням Емітента. В цьому випадку Депозитарна установа може накласти обмеження доступу Емітента до рахунків Депонентів. Зняття обмеження доступу до таких рахунків можливе лише після оплати Емітентом заборгованості за послуги Депозитарної установи, включаючи операції обмеження та зняття такого обмеження, а також сплати емітентом пені, визначеної цим Договором.

6.5. Виплата пені не звільняє Емітента від виконання обов'язків за цим Договором.

6.6. У випадку невиконання або неналежного виконання однією з Сторін своїх обов’язків, передбачених даним Договором або чинним законодавством України, винна Сторона несе майнову відповідальність за нанесені збитки іншій Стороні та повинна усунути дані порушення в найкоротші строки.
7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Кожна з Сторін повинна суворо зберігати конфіденційність даного Договору
та одержаної на підставі нього у зв’язку з його виконанням інформації та вживати всіх
можливих заходів для запобігання можливого розголошення такої інформації.

7.2. Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування або інше розголошення такої інформації може здійснюватись тільки за взаємною письмовою згодою
Сторін.

7.3. Умови зберігання конфіденційної інформації не поширюються на загальнодоступну інформацію або інформацію, що надається за офіційним запитом державних органів, яким Сторони зобов’язані надавати запитувані ними відомості, відповідно до вимог чинного законодавства України.
8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це невиконання відбулося внаслідок причин, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконала зобов'язання. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, масові безладдя, відповідні акти нормативного та ненормативного характеру органів державної влади та управління і т.п. (далі – форс–мажор), але не обмежуються ними.

8.2. Період звільнення від відповідальності починається з моменту сповіщення Стороною, що не виконала зобов'язання, про обставини форс–мажору і закінчується моментом припинення дії форс-мажорних обставин (ліквідації їх наслідків).

8.3. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії і ліквідації наслідків. Про настання форс–мажорних обставин Сторони повинні інформувати письмово одна одну невідкладно.

8.4. Факти існування та тривалості форс–мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені згідно із законодавством України посвідчувати обставини форс–мажору відповідно до чинного законодавства України.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набуває чинності з дати підписання та діє до „31” грудня 2013 р., але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором. Дія Договору автоматично продовжується на кожний наступний рік на тих самих умовах, якщо жодна із Сторін не попередить в письмовій формі іншу Сторону про припинення його дії не менше ніж за один місяць до закінчення строку дії Договору.

9.2. Договір може бути достроково розірвано:

9.2.1. в разі надання однією із Сторін іншій Стороні письмового повідомлення про розірвання цього Договору. При цьому розірвання Договору наступає не раніше ніж через один місяць з дня отримання Стороною зазначеного письмового повідомлення, за умови відсутності у Сторін невиконаних зобов’язань за цим Договором;

9.2.2. у випадку недосягнення Сторонами згоди щодо зміни тарифів відповідно до п. 5.4. цього Договору;

9.2.3. у разі переведення всіх рахунків Депонентів, що відкривалися Емітентом за цим Договором, під особисте управління та обслуговування Депонентами, з якими Депозитарна установа уклала договори про відкриття рахунків у цінних паперах;

9.2.4. за взаємною згодою Сторін.

9.3. Договір може бути розірваний (окрім випадку його розірвання за умови, предбаченої п. 9.2.3.) тільки за умови відсутності цінних паперах на рахунках у цінних паперах Депонентів або наявності укладених Депозитарною установою договорів про відкриття рахунків у цінних паперах з кожним власником, а також за умови відсутності заборгованості по сплаті послуг Депозитарної установи.

9.4. При цьому, при достроковому розірванні Договору Емітент зобов’язаний до дати розірвання Договору укласти договір про відкриття рахунку у цінних паперах Депонентам з іншою депозитарною установою, надати розпорядження на переказ цінних паперів власників на рахунки, відкриті обраною депозитарною установою та оплатити операцію переказу за тарифами Депозитарної установи.
10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі суперечності, які можуть виникнути при виконанні Договору, Сторони намагатимуться усунути шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати виникнення суперечностей, вони вирішуються в судовому порядку згідно з вимогами чинного законодавства України.
11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Сторони зобов'язані виконувати вимоги чинного законодавства України та нормативних документів, які регламентують депозитарну діяльність Депозитарної установи.

11.2. Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу та є автентичними за змістом.

11.3. Сторони зобов’язані вчасно повідомляти одна одну про зміни юридичної адреси, місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, уповноважених представників, зміну форми власності та про всі інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов’язань за ним.

11.4. Зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та оформлені у вигляді Додаткових угод до цього Договору.

11.5. Депозитарна установа має статус платника податку на прибуток на загальних умовах згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

11.6. Емітент має статус платника податків на загальних підстпвах.
12. РЕКВІЗИТИ СТОРІНЕмітент:

Адреса:

Депозитарна установа: АТ «Ощадбанк»

Адреса: 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, 12г

п/р ___________________________ в , Код банку _________

П/р № 61138010203024 в ГОУ АТ “Ощадбанк”

Код ЄДРПОУ __________________

Код ЄДРПОУ: 00032129, Код банку 300465тел.

тел. 426-43-86

факс

факс.426-86-33

Е-mail: @

Е-mail:MelnikSF@oschadbank.ua


________________________ ______________________________________________ _____________

М. П. М. П.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бюлетень для простого голосування на загальних зборах акціонерів №1
Дата, час початку проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 10...

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів...

Рішенням Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства
Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» №210 від 15 червня 1993 р. На підставі рішення загальних зборів...

Протокол №1 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства...
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, на підставі укладеного з реєстратором договору, була створена реєстраційна...

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися...
Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Інформація щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів ват...
Згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що у товаристві з кількістю акціонерів – власників простих...

Витяг з протоколу №51 загальних зборів акціонерів публічного акціонерного...
Дата, час І місце проведення загальних зборів: 10 квітня 2013 року за адресою місцезнаходження товариства: м. Одеса, пр. Шевченка,...

До Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів
Для отримання переліку акціонерів, яки мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства

Протокол №16 загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства “автекс”
Місце проведення загальних зборів: 49044. м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, буд. 11, кімната 1

Проект регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів пат «дтек дніпрообленерго»
У річних Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного згідно із законодавством...

Проект положення про здійснення фінансового моніторингу професійними...
Ку цінних паперів, втрачає свою чинність Рішення нкцпфр від 19. 07. 2012 №995 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового...

Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах

Протокол №31 позачергових Загальних зборів
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів пат «Донбасенерго» (далі – Збори або Загальні збори) Наглядовою радою 07. 06....

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 листопада 2006 року n 1271
Відповідно до пункту 24 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини...

Публічне акціонерне товариство «Чернівецький хлібокомбінат» повідомляє...
Чернівці, вул. Головна, 223, адміністративний корпус пат «Чернівецький хлібокомбінат», 4 поверх, кабінет охорони праці. Реєстрація...

Рішення 23. 04. 2013
України", з метою врегулювання питання щодо визначення порядку провадження депозитарної діяльності Центральним депозитарієм цінних...

Проект рішення по питанню №1 порядку денного Загальних зборів ат «Закарпатліс»
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі : Костюченко Володимир Вікторович, Резніченко Василь Андрійович

Протокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів відкритого...
Місце проведення зборів: 52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Дослідне, вул. Яснополянська, буд. 86, кімната...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт