Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір № про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу

Договір № про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу


ДОГОВІР №

ПРО ВІДКРИТТЯ ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ТА

ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПЛАТІЖНОГО ЗАСОБУ

м. Львів “__”_____________20__ р.
Публічне акціонерне товариство «ОКСІ БАНК», іменований надалі «БАНК», в особі _______________________ _____________, що діє на підставі _____________________________________., з одного боку, та

_________________________________________ надалі «Клієнт», який діє на підставі особистого волевиявлення, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:


 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

У межах застосування цього Договору про відкриття рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу (надалі – «Договір»), нижченаведені терміни вживаються в наступному значенні:

Банківський автомат самообслуговування (далі - банкомат) - програмно-технічний комплекс, що дає змогу Користувачу ЕПЗ здійснити самообслуговування за операціями з одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу;

Електронний платіжний засіб (ЕПЗ) - платіжна картка, мобільний платіжний інструмент, інший платіжний інструмент, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого Користувач цього інструменту здійснює платіжні операції з рахунку платника або Банку, а також інші операції, установлені договором;

Клієнт-фізична особа або суб’єкт господарювання, яка уклала з Банком договір про відкриття поточного рахунку та обслуговування ЕПЗ.

Користувач електронного платіжного засобу - фізична особа, яка на законних підставах використовує ЕПЗ для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в Банку або здійснює інші операції із застосуванням зазначеного ЕПЗ;

Мобільний банкінг- це зручний сервіс для власників карткових рахунків, що дозволяє контролювати рух коштів за допомогою мобільного телефону;

Негайно - найкоротший строк протягом робочого дня у який мають здійснюватися (відбуватися) відповідні дії, з моменту настання підстав для їх здійснення;

Незнижуваний залишок – сума коштів на рахунку у розмірі, визначеному Тарифами, якою Користувач не може розпоряджатись протягом строку дії Договору.

Несанкціонована перевитрата – заборгованість Клієнта по поточному рахунку перед Банком, що не була обумовлена Договором та яка виникає у разі перевищення суми операції над сумою залишку коштів на його поточному рахунку.

Персональний ідентифікаційний номер (далі – ПІН) – набір цифр або букв і цифр, відомий лише користувачу електронного платіжного засобу і потрібний для його ідентифікації та автентифікації під час здійснення операцій із використанням електронного платіжного засобу;

Платіжна операція (далі-Операція)- дія, ініційована користувачем електронного платіжного засобу, з унесення або зняття готівки з рахунку, здійснення розрахунків у безготівковій формі з використанням цього електронного платіжного засобу та/або його реквізитів за банківськими рахунками;

Стоп- список - перелік ЕПЗ, складений за певними їх реквізитами, за якими зупинено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи стоп-список може бути електронним та/або паперовим;

CVV2/CVC2 код – тризначний номер, вказаний на зворотній стороні ЕПЗ поруч із смугою для підпису, який використовується для здійснення операцій в мережі Інтернет;

Тарифи Банку – тарифи по випуску та обслуговуванню електронних платіжних засобів (ЕПЗ), емітованих ПАТ "ОКСІ БАНК", затверджені Тарифним Комітетом Банку (надалі-Тарифи).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. Банк відкриває картковий рахунок № ________________ в _______________ (надалі – Рахунок), випускає на ім’я Клієнта або його довірених осіб електронні платіжні засоби (надалі – ЕПЗ), вид і термін дії якого визначені в Анкеті-заяві, що є невід'ємною частиною цього Договору та здійснює розрахунково-касове обслуговування Рахунку.

2.2. Використання і обслуговування Рахунку здійснюється згідно з чинним законодавством України, нормативно-правовими актами НБУ, цим Договором, Тарифами Банку, Правилами користування електронними платіжними засобами (надалі – Правила).

2.3. Користувач здійснює операції з ЕПЗ, передбачені пунктом 3.2 цього Договору, відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів НБУ, цього Договору, Тарифів Банку та Правил.

3. ОПЕРАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕПЗ


  1. ЕПЗ має право використовувати лише Користувач, чиє ім’я, прізвище та підпис проставлені на ЕПЗ. У випадку, якщо ЕПЗ неперсоніфікований, ним може користуватися лише Користувач, підпис якого проставлено на зворотному боці ЕПЗ.

  2. Користувач чи його довірена особа використовують ЕПЗ, як засіб для безготівкової оплати вартості товарів (послуг), купівля (отримання) яких здійснюється за допомогою електронних пристроїв та/чи Інтернету, а також як засіб для отримання коштів у готівковій формі в касах банків, фінансових установ, через банкомати. Зняття готівкових коштів з Рахунку оплачується згідно Тарифів на момент такого зняття.4. УМОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ


4.1. Рахунок обслуговується за дебетово-кредитною схемою в межах залишку на Рахунку та ліміту встановленого Банком в залежності від типу ЕПЗ. Користувачі ЕПЗ можуть використовувати усі кошти на Рахунку, за винятком Незнижувального залишку, у разі його наявності, який повертається Користувачу після закриття Рахунку.

4.2. При здійсненні Операції з використанням ЕПЗ Банк блокує суму на Рахунку Клієнта, яка в подальшому списується з його Рахунку при надходженні розрахункової відомості від Платіжної системи. Якщо коштів на рахунку недостатньо, то у Клієнта утворюється (виникає) Несанкційована перевитрата, яку необхідно погасити протягом 5 робочих днів з моменту виникнення такої заборгованості. У разі виникнення Несанкційованої перевитрати Банк має право нараховувати проценти за користування Несанкційованою перевитратою згідно з діючими Тарифами.

4 .3. До Рахунку Клієнта Банк може випускати ЕПЗ його довіреним особам, згідно заяви Клієнта.

4.4. Якщо Рахунок Клієнта відкрито в національній валюті України, а Операція здійснюється в іноземній валюті, Банк списує з Рахунку та купляє на міжбанківському валютному ринку суму, яка необхідна для розрахунку з Платіжною системою.

4.5. Якщо Рахунок Клієнта відкрито в іноземній валюті, Банк списує з Рахунку необхідну суму за послуги згідно Тарифів та продає на міжбанківському валютному ринку. Списання здійснюється в розмірі, еквівалентному сумі зобов’язань за цим Договором.


4.6. При поповнені Рахунку безготівковими коштами у валюті Рахунку Банк зараховує суми поповнення на Рахунок за умови зазначення у призначенні платежу: прізвища, ім’я, по-батькові власника та номеру Рахунку, який зазначений у п.2.1. даного Договору. Поповнення рахунку здійснюється за такими реквізитами: рахунок 2625602 в ПАТ «ОКСІ БАНК» м. Львів, код банку 325990, ЄДРПОУ 09306278, призначення платежу: «Поповнення карткового рахунку прізвище, ім’я та по батькові , рахунок №______________».

4.7. Нарахування відсотків на залишок коштів по Рахунку Користувача здійснюється в останній день місяця згідно з діючими Тарифами Банку.

4.8. Банк надає Користувачу виписки про рух коштів за Рахунком (надалі - Виписка) за попередній місяць безпосередньо в Банку на вимогу Користувача. Неотримання Виписки не звільняє Користувача від виконання зобов’язань перед Банком. За бажанням Користувача йому може бути надана додаткова виписка за будь-який період з оплатою згідно діючих Тарифів.

4.9. Користувач, у випадку заперечень щодо операцій за Рахунком, зазначених у Виписці, може подати до Банку протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання Виписки письмову претензію на оскарження операцій, вказаних у Виписці.

4.10.Перелік послуг, що надаються Банком, їх вартість, розмір процентів, що нараховуються на залишки коштів на Рахунку, а також розмір процентної ставки, яка нараховується за користування Несанкційованою перевитратою, визначені в Договорі, можуть бути змінені у випадку прийняття уповноваженим органом Банку відповідного рішення.

4.11.Сторони домовились, що процедура зміни Тарифів, вважається Сторонами повністю погодженою та не потребує додаткового оформлення шляхом укладання додаткового договору до цього Договору, а також не потребує укладання, підписання чи обміну будь-якими документами, листами чи повідомленнями. Нові Тарифи та дата вступу їх в дію повідомляються Користувачу одним з наступних шляхів на розсуд Банку: розміщення на дошках оголошень у приміщеннях Банку, його відділень, на офіційному інтернет-сайті Банку: www.okcibank.com.ua, за допомогою електронної системи «Клієнт-банк», електронної пошти Банку, або шляхом надсилання sms-повідомлень. Нові Тарифи починають діяти з дати, зазначеної в повідомленні про їх зміну, але не раніше, ніж за 30 календарних днів до дати з якої вони застосовуватимуться .

4.12. Підписанням Договору Користувач підтверджує, що він ознайомлений із Правилами та Тарифами Банку.
5. ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ

5.1.Відкрити Рахунок та протягом 10 (десяти) днів з моменту оплати згідно Тарифів Банку випустити ЕПЗ.

5.2.Здійснювати розрахунково-касове обслуговування Рахунку в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України, нормативними актами НБУ та цим Договором та забезпечити здійснення розрахунків за операціями з використанням ЕПЗ відповідно до умов Договору.

5.3.Після повідомлення Користувачем ЕПЗ про факт крадіжки/втрати/компрометації ЕПЗ заблокувати ЕПЗ шляхом постановки їх в електронний Стоп-список.

5.4. Здійснювати переоформлення ЕПЗ з оплатою згідно Тарифів в разі закінчення строку дії, втрати, крадіжки чи механічних пошкоджень ЕПЗ тощо.

5.5.Здійснювати службові розслідування у випадку отримання Банком письмової заяви Користувача щодо незгоди з операціями, здійсненими з використанням ЕПЗ, у строки, визначеними відповідними нормативними документами Платіжних систем, ініціювати процедуру оскарження таких операцій за правилами Платіжних систем.

5.6.Нараховувати відсотки за користування грошовими коштами Користувача у розмірі, встановленому чинними Тарифами.

5.7.При закритті Рахунку повернути залишок коштів з Рахунку шляхом перерахування коштів протягом трьох днів на інший рахунок, вказаний Користувачем, з оплатою послуг згідно Тарифів Банку. Повернення залишку коштів з Рахунку відбувається за умови відсутності на Рахунку заблокованих сум за операціями, здійсненими з використанням ЕПЗ та в разі, якщо ЕПЗ, випущені до Рахунку, були заблоковані або їх термін дії був завершений не пізніше встановленого строку до дати повернення залишку з Рахунку.

5.8.Користувач доручає утримувати з Рахунку суми грошових коштів у розмірі здійснених Користувачем чи його довіреними особами Операцій, відповідно до правил Міжнародних Платіжних систем, а також вартість послуг банків та Міжнародної Платіжної системи, визначену Тарифами Банку при настанні термінів платежу.

5.9.Користувач доручає здійснювати списання коштів з його поточних рахунків, у межах сум, що підлягають сплаті Банку за цим Договором при настанні терміну платежів (договірне списання). Списання коштів здійснюється відповідно до встановленого законодавством порядку.

5.10. Банк зобов’язується зберігати таємницю операцій за рахунками та інших відомостей про Користувача. Без згоди Користувача довідки третім особам з питань проведення операцій на рахунку та інших відомостей про Користувача, що становлять банківську таємницю, можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 1. ПРАВА БАНКУ


6.1.Призупинити дію ЕПЗ, а також відмовити у перевипуску ЕПЗ на нову, при здійсненні операцій з використанням ЕПЗ чи нанесеної на неї інформації, що суперечать інтересам Користувача чи Банку та невиконання Користуваченм умов п.7. цього Договору.

6.2.Списати з Рахунку Користувача суму, яка необхідна для розрахунку з Платіжною системою. Сума до списання виставляється Платіжною системою та перераховується Банком у валюту ведення Рахунку за курсом, встановленим Банком на день списання, який розміщений на зовнішньому сайті Банку.

6.3.Отримувати від Користувача плату за надані послуги згідно Тарифів Банку, які діють на момент здійснення Операцій.

6.4.Встановлювати ліміти на проведення Операцій з використанням ЕПЗ (на видачу готівки та розрахунки в торгівельних закладах).

6.5.Відмовляти Користувачу у проведенні Операцій чи наданні послуг, що складають предмет цього Договору та не пізніше наступного дня повернути без виконання оформлені Користувачем розрахункові документи мотивовано, з посиланням на підстави, передбачені чинним законодавством України, у таких випадках:

 • при наявності фактів, які свідчать про порушення Користувачем чинного законодавства України, нормативно-правових актів НБУ або внутрішньобанківських нормативних документів;

 • у разі неподання Користувачем на вимогу Банку документів та відомостей, необхідних для з’ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану або умисного подання неправдивих відомостей про себе;

 • у разі, коли фінансова операція Користувача містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу згідно чинному законодавству України і Користувач не надав Банку необхідну інформацію та документи, які дають змогу з’ясувати особу, суть діяльності, фінансовий стан Користувача;

 • у разі оформлення Користувачем розрахункових документів з порушенням вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України.

6.6. У випадку виникнення Несанкціонованої перевитрати по Рахунку Користувача, Банк має право на примусове списання (стягнення) коштів у грошовій одиниці України з будь-якого рахунку Користувача в Банку в розмірі, еквівалентному сумі заборгованості в іноземній валюті за Договором і право на купівлю за рахунок цих коштів іноземної валюти на Міжбанківському Валютному Ринку України.

6.7. Отримувати від Користувача при здійсненні Банком заходів щодо проведення фінансового моніторингу, необхідні документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимагати від Користувача повідомляти про будь-які зміни до зазначених відомостей.


6.8.В межах виконання заходів щодо фінансового моніторингу, надавати інформацію про Користувача на запит банку-кореспондента (нерезидента), що обслуговує рахунки контрагентів Користувача або бере участь у проведенні Операцій, що здійснюються на користь або за дорученням Користувача.

7.ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА


7.1.Не використовувати ЕПЗ чи нанесені на неї дані, в цілях, які не передбачені цим Договором чи суперечать чинному законодавству (Компрометація ЕПЗ).

7.2.Повернути Банку всі ЕПЗ з моменту закінчення терміну їх дії, а також ЕПЗ, випущені Довіреним особам Користувача, крім загублених/вкрадених.

7.3.Не використовувати поточний(картковий) рахунок для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

7.4.Здійснювати розрахунки в межах Платіжного ліміту та оплачувати Банку винагороду за послуги, згідно Тарифів Банку, в тому числі за користування Несанкційованою перевитратою.

7.5.При незгоді зі змінами Правил та/чи Тарифів Банку надати Банку письмову заяву про розірвання цього Договору та погасити заборгованість, що утворилася перед Банком, у тому числі і заборгованість, що утвориться протягом 30 днів з моменту повернення Банку ЕПЗ, виданих Користувачу і його довіреним особам.

7.6.Вживати заходи щодо запобігання втрати (крадіжки) ЕПЗ, ПІН (персонального ідентифікаційного номера) чи інформації, нанесеної на ЕПЗ і магнітної смуги, чи їх незаконного використання.

7.7. У разі втрати ЕПЗ, ПІН або отримання інформації про їх незаконне використання, негайно (в найкоротший строк протягом робочого дня) інформувати про це Банк. При настанні вищезазначених випадків необхідно звернутися за телефонами: (032) 23237-51 або 0(800)30-00-45, (044) 494-25-91. У триденний термін після усної заяви про втрату ЕПЗ, ПІН надати письмову заяву в Банк, яка повинна містити докладне викладення обставин втрати ЕПЗ та/чи ПІН чи відому Користувачу інформацію про їх незаконне використання, дату і час заяви Користувачу про зазначене. Банк залишає за собою право передати отриману інформацію в розпорядження правоохоронних органів для прийняття необхідних заходів.

7.8.Письмово доручати Банку постановку ЕПЗ в Стоп-список. Плата за таку операцію сплачується Користувачем згідно Тарифів.

7.9. В день укладення цього Договору надати Банку повний пакет документів, необхідний для відкриття Рахунку, відповідно до переліку, визначеного Національним банком України, а також законодавством України з питань фінансового моніторингу, в тому числі інформацію щодо належності Користувача до публічний осіб, до осіб близьких або пов’язаних з публічними особами, а також інформацію про те, чи дана особа - публічний діяч є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) або керівником юридичних осіб.

7.10. У терміни, визначені Банком, надавати відомості, які витребовує Банк з метою виконання вимог законодавства щодо ідентифікації та/або верифікації Користувача, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі надавати документи, які дають змогу з’ясувати особу, суть діяльності, фінансовий стан Користувача.

7.11. У випадку зміни прізвища, ім'я, по-батькові, місця проживання, заміни паспорта Користувача, а також у випадку набуття Користувачем статусу публічної особи, особи близької або пов’язаної з публічною особою, надавати Банку відповідну інформацію, а також інформацію про те, чи дана особа - публічний діяч є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) або керівником юридичних осіб. Користувач зобов’язується надавати Банку зазначені вище інформацію та оформлені належним чином відповідні документи у термін не пізніше 3 робочих днів з дня настання таких змін.

8.ПРАВА КОРИСТУВАЧА


8.1.Доручити Банку заблокувати ЕПЗ, звернувшись у Банк особисто чи за телефонами: (032) 23237-51 , 0(800)30-00-45, (044)494-25-91, а також розблокувати ЕПЗ на підставі письмової заяви, поданої Користувачем у Банк.

8.2.Одержувати Виписки про стан рахунку при особистому зверненні в Банк.

8.3.Вимагати від Банку належного виконання своїх обов’язків за цими Правилами та Договором.

8.4. Самостійно розпоряджатися коштами на Рахунку відповідно до режиму Рахунку та умов цього Договору.

8.5. Змінювати добові ліміти, які визначені Тарифами Банку для ЕПЗ, випущених до Рахунку, крім граничних лімітів з отримання готівки, які встановлені Національним банком України, шляхом подання до Банку відповідної письмової заяви.

8.6.Доручити Банку емітувати додаткові ЕПЗ Довіреним особам,шляхом подання письмової заяви, також за умови подання документів, необхідних для ідентифікації цих довірених осіб.

8.7.Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків та надання інших, обумовлених цим Договором, послуг.

8.8.Розірвати Договір шляхом написання заяви встановленого зразка про закриття рахунку та блокування ЕПЗ.


9.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


9.1.Користувач несе відповідальність перед Банком за невиконання умов цього Договору. Збитки, завдані Банку Користувачем внаслідок невиконання умов цього Договору підлягають негайному безумовному відшкодуванню Користувачем на першу вимогу Банку.

9.2. Користувач несе відповідальність за операції, здійснені ним за допомогою усіх ЕПЗ, випущених до Рахунку, впродовж всього строку дії таких ЕПЗ, а також протягом 90 (дев‘яноста) днів після закриття Рахунку. Користувач несе відповідальність за заборгованість по Рахунку, включаючи заборгованість, яка виникла в результаті дій Користувачів.

9.3.Користувач несе ризик збитків та відповідальність за неналежні перекази/платіжні операції:

 • здійснені після крадіжки або втрати ЕПЗ, до моменту повідомлення про це Банку;

 • здійснені в мережі Інтернет без введення CVV2/CVC2 коду, якщо перевірка CVV2/CVC2 була відключена Банком відповідно до письмової заяви Користувачем;

 • якщо доведено, що інші дії чи бездіяльність Користувача призвели до втрати ЕПЗ Користувача, розголошення ПІНу або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжну операцію.

9.4.Банк несе відповідальність за своєчасність зарахування коштів на Рахунок та за правильність проведення операцій по Рахунку згідно з цим Договором.

9.5.Банк несе відповідальність за постановку ЕПЗ до електронного Стоп – списку за заявою Користувача та за сплату всіх авторизованих після такого повідомлення операцій за умови надання Користувачем при зверненні до Банку достатніх персональних даних, необхідних для однозначної ідентифікації номеру ЕПЗ Банком, підтвердження Банком прийняття такого звернення та повідомлення про крадіжку/ втрату ЕПЗ.

9.6.Банк не несе відповідальності за:

 • виникнення збоїв у роботі технічних засобів, які знаходяться поза сферою контролю Банку;

 • відмову продавця послуг від прийому ЕПЗ для здійснення розрахунків за товари та послуги;

 • якість товарів та послуг, придбаних за допомогою ЕПЗ;

 • своєчасність та правильність сплати податків Користувачем;

 • недоставлення / несвоєчасне доставлення SMS-повідомлень, які здійснюються в рамках послуги мобільного банкінгу та/або виписок по рахунку, що надсилаються електронною поштою, якщо це є наслідком дій або бездіяльності третіх осіб.


10.СПІРНІ ПИТАННЯ


10.1.Спірні питання з приводу даного Договору вирішуються шляхом домовленості Сторін, а якщо це не можливо - згідно чинного законодавства України.
11. ФОРС-МАЖОР

11.1.Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажору), до яких належать: стихійні лиха, аварії, пожежі, масові безладдя, страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб, вступ у дію законодавчих актів, урядових постанов і розпоряджень державних органів, актів нормативного і ненормативного характеру Національного Банку України, що прямо або побічно забороняють чи обмежують можливість належного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. Сторона, що опинилася під впливом обставин форс-мажору, зобов'язана негайно, але не пізніше 5 (п'яти) банківських днів із моменту їх виникнення повідомити іншу Сторону. Ці обставини мають підтверджуватися документами згідно чинного законодавства.

11.2.При наявності обставин форс-мажору термін виконання зобов’язань відсувається відповідно до закінчення терміну дії цих обставин.

11.3.Банк має право розірвати цей Договір у разі, якщо ці обставини будуть тривати більш ніж 3 місяці.
12.СТРОК ДІї ДОГОВОРУ та порядок його ЗМІНИ ТА розірвання

12.1.Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до дня закриття Рахунку та повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

12.2.Договір може бути розірваний за ініціативою однієї зі сторін та у випадках, передбачених чинним законодавством, у тому числі:

 • на підставі заяви Користувача;

 • у разі смерті власника Рахунку – за зверненням спадкоємця;

 • якщо операції за Рахунком не здійснювалися протягом трьох років підряд на Рахунку відсутній залишок коштів;

 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Договором.

12.3.Сторона, яка вважає за необхідне розірвати Договір, надсилає письмову пропозицію про Банку, яка повинна вiдповiсти на неї не пiзнiше 20 (двадцяти) днів після отримання пропозиції. Якщо Сторони не досягли згоди щодо розірвання Договору, а також у разі неотримання вiдповiдi у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, зацікавлена Сторона має право передати спір на розгляд суду.

12.4.При розірванні цього Договору Користувач повинен не пізніше дня закриття Рахунку погасити заборгованість за цим Договором (в разі наявності) та повернути всі (крім втрачених/вкрадених) ЕПЗ, випущені Банком до цього Рахунку та передані Користувачу. Залишок грошових коштів на Рахунку видається Користувачу готівкою по чеку або перераховується протягом 3 (трьох) днів на інший рахунок, вказаний Користувачем в Заяві.

12.5.Всі зміни та доповнення до Договору вносяться за погодженням Сторін шляхом укладення договорів про внесення змін до даного Договору у письмовій формі (які є невід’ємною частиною цього Договору)

13.УМОВИ ГАРАНТУВАННЯ ФОНДОМ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ ЗА ДАНИМ БАНКІВСЬКИМ РАХУНКОМ


13.1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) гарантує кожному клієнту Банку відшкодування його коштів в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені Банком від клієнта на умовах договору банківського вкладу (депозиту), договору банківського рахунку (надалі – вклад), за винятком випадків, передбачених законодавством. Фонд відшкодовує кошти, розміщені на рахунку, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів (рахунків) в одному банку.

13.2. Користувач набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів, розміщених на рахунку, за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

13.3. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, визначена ч.1 ст. 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон), про що міститься інформація на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет - http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia.

13.4. Нарахування відсотків на кошти, що розміщені на рахунку, припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).

13.5. Відшкодування коштів в іноземній валюті, розміщених на рахунку, відбувається в еквіваленті національної валюти України після перерахування суми коштів за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліценції та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку).

13.6. Фонд не відшкодовує кошти у випадках, передбачених у п.4 ст.26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (детальніша інформація міститься на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет - http://www.fg.gov.ua).

13.7. Інформація про умови гарантування Фондом коштів за вкладами (в тому числі коштів, розміщених на банківських рахунках) розміщена на офіційному сайті ПАТ «ОКСІ БАНК» http://www.okcibank.com.ua/privatnim-klientam/depoziti та на дошці оголошень в обслуговуючій Вас установі ПАТ «ОКСІ БАНК». Фізична особа , з якою укладається даний договір, ознайомлена з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, і засвідчує це своїм підписом

________________________.

(підпис Користувача)

14.інші ПОЛОЖЕННЯ

14.1.Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

14.2.Умови цього Договору є конфіденційними і не можуть розголошуватися Користувачем без письмового дозволу Банку.

14.3.Сторони гарантують виконання положень Закону України «Про захист персональних даних».

14.4.По всіх питаннях, неврегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

15.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір № про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу
У межах застосування цього Договору про відкриття рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу (надалі «Договір»), нижченаведені...

Документи для відкриття поточного рахунку фізичній особі
Заяву про відкриття поточного рахунку, заповнену та підписану фізичною особою (додаток 4)

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку з підписами керівника відокремленого підрозділу, або іншої уповноваженої на це особи та печаткою...

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Анкета-заява про приєднання до Публічної пропозиції на укладання...
Про приєднання до Публічної пропозиції на укладання договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи – держателя...

Документи для відкриття поточного рахунку юридичній особі
Для відкриття поточного рахунку юридична особа надає до Розрахункового центру такі документи

Перелік необхідних документів для відкриття інвестиційного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку. У заяві в рядку «Додаткова інформація» обов’язково зазначається, що рахунок відкривається...

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку, операції...
Відкриття поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням платіжних карток, здійснюється на підставі

До уваги платників пдв!!! Правильне заповнення реквізитів платіжного...
Гу дфс у Дніпропетровській області повідомляє, що сплата нарахованих сум пдв по податкових деклараціях з пдв починаючи з лютого 2015...

Про відкриття поточного рахунку

Реквізити платіжного доручення в системі електронного адміністрування пдв
При заповненні реквізитів отримувача у платіжних дорученнях при перерахуванні коштів з власного поточного рахунка на електронний...

Додаток 6
Заява представництва юридичної особи нерезидента про відкриття поточного рахунку

Анкета-заява
Прошу відкрити мені рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронного платіжного засобу – платіжної картки...

Розділ порядок укладення договору банківського рахунку на розрахунково-касове...
Податкового статусу, а також вивчення їх діяльності, ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників відповідно до вимог...

Рішенням Правління
Біржа – фондова біржа, яка уклала з публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових...

Для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає...
Заяву на відкриття (додаток 1), підписану розпорядником рахунку та скріплену відбитком печатки, вказаним в картці зі зразками підписів...

Рішення про створення акціонерного товариства
Опис документів, необхідних для відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу суб’єкта господарювання – юридичної...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт