Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила (договірні умови) відкриття та комплексного розрахунково касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в ат «укрсиббанк» сфера застосування правил

Правила (договірні умови) відкриття та комплексного розрахунково касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в ат «укрсиббанк» сфера застосування правил

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Додаток №8 до Наказу П-LEG-2016-86 від17.11 .2016 р.

ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ)

ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО РОЗРАХУНКОВО – КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК»
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ
Ці «Правила (договірні умови) відкриття та комплексного розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в АТ «УкрСиббанк» (за текстом іменуються - Правила) є пропозицією до укладення договору на відкриття та розрахунково-касове обслуговування рахунків (карткових, накопичувальних, вкладних) в АТ «УкрСиббанк» на умовах, що встановлені Банком, і застосовуються для врегулювання відносин за укладеними між Банком та Клієнтами договорами:

  • у випадку, якщо такий договір містить посилання на ці Правила, або

  • у випадку, якщо такий договір був укладений на умовах Типових правил проведення операцій за поточними (картковими) рахунками, відкритими для фізичних осіб АТ «УкрСиббанк», опублікованих в газеті «Голос України» № 164 (4164) від 14.09.2007 р. зі змінами («Голос України» № 98 (4848) від 01.06.2010 р.) та іншими змінами, внесеними згідно з умовами Договору, або

  • у випадку, якщо такий договір був укладений на умовах Правил (договірних умов) комплексного розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб – клієнтів АТ «УкрСиббанк», оприлюднених у газеті «Голос України» №45 (4795) від 13.03.2010 з усіма наступними змінами, при цьому ці Правила застосовуються тільки в частині обслуговування накопичувальних Рахунків та карткових Рахунків, або

  • у випадку переведення договору на ці Правила в порядку, встановленому цими Правилами, зокрема надання Згоди на переведення на Правила.

Правила не застосовуються до врегулювання відносин за будь-якими іншими договорами, стороною яких є АТ «УкрСиббанк», у тому числі до будь-яких інших договорів на відкриття та розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків, окрім зазначених вище.

Ці Правила встановлюють для Клієнтів - фізичних осіб порядок відкриття, обслуговування, закриття Рахунків, порядок надання та використання карток, умови розміщення та обслуговування вкладів (депозитів), порядок встановлення та зміни Тарифів, визначають умови та порядок надання та погашення овердрафту за картковим Рахунком, встановлюють порядок використання Рахунків та проведення операцій за Рахунками у відділеннях Банку, за допомогою пристроїв самообслуговування (банкоматів) та системи Star24 - на умовах, визначених Тарифами Банку та Договором.

Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма Сторонами Договору: як Банком, так і Клієнтом.
ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ:

(наведені в алфавітному порядку)

«3D Secure» – технологія, яка забезпечує максимальний рівень безпеки проведення операцій з використанням картки в Інтернеті;

«CVV2» (Card verification value) - код, «CVC2» (Card verification code) - код – 3–х значний код безпеки, який надрукований на зворотній стороні картки МПС «Visa Inc.» або «Master Card Worldwide» відповідно (на смузі для підпису) і використовується як додатковий захист від підробки картки. Номер CVC2 або CVV2 є підписом Клієнта та прирівнюється до ПІН при оплаті товарів та послуг у мережі Інтернет;

«DCC (Dynamic Currency Conversion)» – послуга миттєвої конвертації валюти: проведення за кордоном операції у валюті країни-емітента картки (для України – це гривня);

«StarContact» – цілодобова служба клієнтської підтримки Банку. Звернення до служби можливе за телефонами: 729 (безкоштовно з мобільних телефонів), 0-800-505-800 (безкоштовно з телефонів на території України), 380-44-590-06-75 (для міжнародних дзвінків). З метою поліпшення обслуговування всі розмови з представниками Банку через StarContact можуть бути записані;

«StarSMS» (SMS-інформування) – послуга, що надає можливість Клієнту/Держателю на умовах Договору оперативно у вигляді інформаційних повідомлень, на свій мобільний телефон отримувати інформацію про операції з використанням платіжної картки та обмежену кількість інформаційних повідомлень про операції за картковим Рахунком без використання платіжної картки;

«StarSMS+» (SMS-інформування) – послуга, яка передбачає інформування, що надається в рамках «StarSMS», та розширений набір інформаційних повідомлень у залежності від обраного Тарифного плану про операції за Рахунком/-ами без використання платіжної картки.

«автоматичний ліміт овердрафту» – овердрафт, що може бути наданий Клієнту Банком на підставі Договору-анкети. Сума автоматичного овердрафту фіксована та зазначається в Договорі-анкеті й Тарифах Банку. У разі зміни суми автоматичного овердрафту подальше його обслуговування здійснюється на умовах, що передбачені Договором для індивідуального овердрафту, починаючи з дня такої зміни;

«авторизація» (під час використання картки) – процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням картки;

«анулювання ліміту овердрафту» – припинення дії ліміту овердрафту та/або встановлення розміру ліміту овердрафту рівним нулю;

«Банк» – АТ «УкрСиббанк»;

«банкомат» (банківський автомат самообслуговування StarExpress, у т.ч. інформаційно-платіжний термінал StarBox) – програмно-технічний комплекс, що дає змогу Держателю здійснити самообслуговування за операціями згідно з функціональними можливостями цього комплексу;

«виписка» – звіт/підтвердження руху коштів на Рахунку за проведеними операціями, у тому числі з використанням картки, та стан Рахунку, який надається Банком на вимогу Клієнта;

«витратний ліміт» – сума коштів у валюті Рахунку, у межах якої Клієнту та/або Держателю дозволяється здійснення певної витратної операції. Витратний ліміт за Рахунком розраховується як різниця між залишком коштів (включаючи доступний ліміт овердрафту), що обліковуються на Рахунку, та сумою заблокованих, але не списаних коштів, а також сумою комісії за проведення такої витратної операції;

«Вклад» – грошові кошти, що розміщуються Клієнтом на Вкладному рахунку в Банку відповідно до умов Заяви на відкриття Вкладного рахунку та Правил;

«вкладний Рахунок» вкладний рахунок, що відкривається Банком Вкладнику для розміщення Вкладу;

«Дата виплати» дата, на яку Банк повинен виплатити Клієнту проценти за Вкладом;

«Дата внесення» дата, на яку Клієнт розміщує грошові кошти на Вкладному рахунку;

«Дата повернення» – дата, на яку Банк повинен повернути Клієнту грошові кошти, розміщені на Вкладному рахунку;

«Дата початку дії змін до Правил» – це дата, що вказана в повідомленні про зміни до Правил та з якої зміни до Правил набирають чинності у випадках, визначених підпунктом а) пункту 11.2 Правил;

«Дата публікації змін до Правил» – це дата публікації в газеті «Голос України» чи іншому офіційному друкованому виданні, або на сайті www.my.ukrsibbank.com, або на інформаційних дошках у відділеннях Банку, або у виписках з Рахунку. Конкретна Дата публікації змін до Правил зазначається в повідомленні про зміни до Правил;

«ДБО» – дистанційне банківське обслуговування Продуктів Банку в системі Star24, а також засобами StarContact;

«Держатель» – Клієнт або інша фізична особа, яка на законних підставах використовує картку (основну та/або додаткову);

«довірена особа Клієнта» – фізична особа, якій Клієнт довірив виконання операцій за рахунок частини або всіх коштів, що обліковуються на його Рахунках, а також здійснення операцій, що не суперечать законодавству та умовам Договору, шляхом надання довіреності, оформленої згідно з вимогами законодавства та умовами Договору. Довірена особа одночасно може бути Держателем додаткової картки;

«Договір» – договір щодо відкриття та обслуговування Рахунку/Рахунків, укладений між Банком та Клієнтом на умовах цих Правил (у тому числі, якщо договір було переведено на ці Правила шляхом укладення Згоди на переведення на ці Правила) з усіма додатками, у т.ч. Заявами на відкриття Вкладного рахунку, Тарифами, Інструкціями, додатковими угодами, укладеними до Договору, а також ці Правила;

«Договір-анкета» – укладений між Банком та Клієнтом на умовах цих Правил «Договір-анкета про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи (з Правилами)» без додатків, або «Договір-анкета про відкриття банківського карткового рахунку та обслуговування платіжної картки (з Правилами)» без додатків, або «Договір-анкета комплексного розрахунково-касового обслуговування (з Правилами)» без додатків. Cторони домовились, що підписання Договору-анкети з боку Банку може бути вчинене як власноручно уповноваженими особами Банку, так і шляхом використання аналогу власноручного підпису уповноваженої особи Банку, що наведений нижче:

Заступник Голови Правління АТ «УкрСиббанк» Лежнін К.П.

«додаткова картка» – картка, що випускається додатково до основної картки. Може бути випущена на ім’я Клієнта або іншої особи за ініціативою Клієнта. Операції, проведені з використанням додаткових карток, відображаються за картковим Рахунком Клієнта;

«електронний документ» – електронний аналог розрахункового або іншого документа, представлений у форматі, придатному для відповідних програмних ресурсів, за допомогою яких створюється електронний документ; може бути сформований, переданий, збережений і відтворений електронними засобами у візуальну форму;

«законодавство» – чинне законодавство України, у т.ч. нормативно-правові акти органів виконавчої влади та Національного банку України;

«Зарплатний картковий рахунок» – картковий рахунок, що відкритий Клієнту та обслуговується в Банку в рамках зарплатного проекту та з якого в рамках продукту «Кредитна картка з пільговим періодом» відбувається договірне списання суми обов’язкового мінімального платежу у строки та на умовах, визначених цими Правилами;

«Зарплатний рахунок» картковий рахунок, що відкритий Клієнту та обслуговується в Банку в рамках зарплатного проекту;

«зарплатні проекти» – цільові проекти, у рамках яких здійснюється зарахування на карткові Рахунки заробітної плати та інших виплат співробітникам Банку або співробітникам Підприємств, з якими укладена угода про обслуговування такого проекту;

«засоби ідентифікації та аутентифікації» включають:

  • «Особистий ключ» – унікальний цифровий ідентифікатор (логін) Клієнта, що друкується на картці Клієнта та/або видається Банком Клієнту у відділенні і використовується Клієнтом для ідентифікації. Чинним вважається Особистий ключ, наданий Банком Клієнту останнім. Даний термін не є тотожним терміну «Особистий ключ», що використовується у Законі України «Про електронний цифровий підпис»;

  • «Особистий пароль» – унікальний цифровий пароль Клієнта, що разом з Особистим ключем використовується для входу Клієнта в систему Star24. Особистий пароль встановлюється самостійно Клієнтом при першому вході в систему Star24 і відомий лише Клієнту. Особистий пароль для першого входу в систему Star24 надсилається Банком на персональний номер мобільного телефону (шляхом надсилання інформаційного повідомлення);

  • «OTP» – одноразовий пароль, що використовується Клієнтом для додаткового підтвердження дій у системі Star24. Сторони домовились, що застосування ОТР прирівнюється до накладення електронного підпису Клієнта на електронному документі. ОТР генерується автоматично і логічно пов’язаний з даними, що потребують підтвердження за допомогою ОТР, та надсилається Банком на персональний номер мобільного телефону Клієнта (шляхом надсилання інформаційного повідомлення);

«Заява на відкриття вкладного Рахунку» – заява-індивідуальна угода, що подається Клієнтом Банку за допомогою системи Star24, та в якій містяться всі суттєві умови розміщення Вкладу, та яка захищена за допомогою засобів ідентифікації та аутентифікації;

«Заява на відкриття накопичувального Рахунку» – заява-індивідуальна угода, що подається Клієнтом Банку за допомогою системи Star24, та в якій містяться умови розміщення коштів на накопичувальному Рахунку, та яка захищена за допомогою засобів ідентифікації та аутентифікації;

«Заява на відкриття Рахунку» – заява, що надається Клієнтом Банку та на підставі якої Банк відкриває Клієнтові відповідний Рахунок. Поданням Заяви на відкриття Рахунку також вважається укладення між Клієнтом та Банком Договору-анкети та підтвердження Клієнтом відкриття Рахунку через StarContact або прийняття рішення Банком про відкриття Рахунку з подальшим інформуванням Клієнта про відкриття Рахунку шляхом направлення інформаційного повідомлення або письмового повідомлення. Заява на відкриття Рахунку є договором про відкриття Рахунку в рамках однієї пакетної пропозиції, та на неї розповсюджуються всі положення Договору, зокрема положення Договору-анкети та цих Правил;

«Згода на переведення на Правила» – згода Клієнта, з яким укладено договір без посилання на ці Правила обслуговуватись на умовах, що викладені в Правилах. Згода на переведення на Правила надається Клієнтом шляхом укладення додаткової угоди, та/або підписання Клієнтом іншого документу, в якому міститься його згода на переведення на ці Правила, та/або підтвердження Клієнтом переведення на ці Правила через StarContact та/або використання Клієнтом послуги StarContact, визначеної п. 4.3.21 Правил та/або будь якої іншої послуги, передбаченої цими Правилами.

«індивідуальний ліміт овердрафту» – овердрафт, що може бути наданий Банком на підставі заяви або Договору-анкети Клієнта відповідно до внутрішніх процедур Банку;

«Інструкції» – Інструкції користувача системи електронного банкінгу для клієнтів-фізичних осіб, які розміщені в мережі Інтернет за адресою www.my.ukrsibbank.com. Сторони погоджуються вважати Інструкції додатком до Договору, що становить його невід’ємну частину;

«інформаційні повідомлення» - повідомлення, що направляються Клієнту через операторів мобільного зв’язку у вигляді SMS-повідомлень, системи миттєвого обміну повідомленнями (месенджери) або іншими каналами, визначеними Банком;

«картка» – електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується Держателем для здійснення передбачених законодавством та Договором операцій в межах витратного ліміту. В деяких випадках картка може поєднувати в собі як платіжні, так і не платіжні функції, наприклад, використовуватись як студентський квиток тощо. Така можливість зазначається у Тарифному плані, в рамках якого випускається та обслуговується картка;

«картковий Рахунок» – поточний (картковий) Рахунок, відкритий Клієнту в рамках Договору. Розпорядження таким Рахунком може здійснюватися як за допомогою картки, так і шляхом подання Клієнтом розрахункових документів. На картковому Рахунку обліковуються, зокрема, операції за карткою, здійснені Держателем;

«Клієнт» – фізична особа, яка виявила бажання скористатись послугами Банку щодо відкриття та обслуговування Рахунків у межах укладеного між такою особою і Банком Договору;

«ліміти» – ліміти на проведення операцій за Рахунком – граничні розміри грошових коштів, що можуть бути переказані Клієнтом з Рахунків, та кількість таких переказів. Ліміти встановлюються та затверджуються Банком і розміщуються для інформування Клієнтів на сайті Банку за адресою www.my.ukrsibbank.com;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила (договірні умови) комплексного розрахунково-касового обслуговування...
Ат «УкрСиббанк» на умовах, що встановлені Банком, І застосовуються у випадку укладення між ат «УкрСиббанк» та Клієнтом «Договору-Анкети...

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Правила обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків...
Загальні положення

До традиційних банківських операцій нале­жать операції зі здійснення...
У процесі такого вибору слід брати до уваги встановлену банками плату за розрахунково-касове обслуговування, а також стан їх операційної...

Правила відкриття, використання І обслуговування поточних рахунків...
Розділ І: Загальні положення, що застосовуються для врегулювання порядку надання Банком будь-якого виду послуг згідно Договору

Правила відкриття, використання І обслуговування поточних рахунків...
Розділ І: Загальні положення, що застосовуються для врегулювання порядку надання Банком будь-якого виду послуг згідно Договору

Курсова робота з дисципліни Банківські операції на тему: «О рганізація...
Здiл 1 теоретичні основи організації діяльності банку з відкриття та ведення рахунків фізичних осіб…

Додаток №2 до договору на відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків

Рішенням Правління пат «упб» від «23» січня 2015 року
Податкового кодексу України (далі за текстом – Банк) відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України публічно пропонує невизначеному...

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»
Правила комплексного обслуговування клієнтів пат “ВіЕс Банк” (надалі Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту...

Правила ведення поточних рахунків фізичних осіб та користування платіжними...
«Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Правила) регулюють умови ведення поточних рахунків фізичних осіб та порядок користування пластиковими...

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів
Банку). 0бслуговування рахунку включає: надання щоденних виписок за рахунком (в тому числі на паперовому носії, у голосовому режимі...

Додаток 63 картка із зразками підписів уповноважених осіб емітента та відбитка печатки емітента
Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників № е – від р

Рішення про затвердження документа Протокол засідання Правління «акб «новий»
Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у публічному акціонерному товаристві «акціонерний комерційний банк...

Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та...
Ці Правила визначають основні організаційні й технічні вимоги безпечної експлуатації, технічного обслуговування, ремонту, монтажу...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт