Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №2 0 5 від 09. 02. 2016 г

Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №2 0 5 від 09. 02. 2016 г

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР №_______

м. Київ « » ________________ 2016 р.

ТОВ «ВОЯЖТРЕВЕЛ КЛУБ» , ліцензія № 205 від 09.02.2016 г. платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване надалі «Туроператор», в особі директора Кікоть Владислава Ігоровича, що діє на підставі, з однієї Сторони,

та «_____________________________________»,(__________________________________________________),

ліцензія, система оподаткування

іменоване надалі «Турагент», в особі______________________________ , що діє на підставі ____________________________________________, з іншої Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене:
В даному Договорі вжито наступні терміни з метою уніфікації та скорочення тексту Договору:

«Туристичний оператор» (Туроператор) - в Договорі значення терміну «Туристичний оператор» аналогічне до його визначення у ст. 5 Закону України «Про туризм»;

«Туристичний агент» (Турагент) - в Договорі значення терміну «Туристичний агент» аналогічне до його визначення у ст. 5 Закону України «Про туризм»;

«Туристичний продукт» – розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо);

«Туристичні послуги та товари» - послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів;

«Договір на туристичне обслуговування» -в Договорі значення терміну «Договір на туристичне обслуговування» аналогічне до його визначення у ст. 20 Закону України «Про туризм»;

«Заявка Турагента» - оферта Туриста або юридичної особи, направлена Туроператору через Турагента, в якій міститься пропозиція укласти Договір на туристичне обслуговування на умовах зазначених в Заявці;

«Підтвердження заявки» - акцепт Туроператора Заявки Турагента, який надсилається Турагенту або через Турагента Туристу або юридичній особі. Підтвердженням заявки є також рахунок Туроператора, виcтавлений для оплати Турагентом (Туристом) замовленого Туристом або юридичною особою Турпродукта;

«Ануляція» - відмова Турагента або туриста (Замовника) зроблена письмово або через засоби електронного чи факсимільного зв’язку від замовленого в Туроператора Турпродукта (туристичних послуг) чи його частини (ануляція повинна бути завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Турагента), а також відмова Туроператора від надання замовленого Турпродукта (туристичних послуг) у випадках визначених у Договорі.

«Високий сезон» - з 25 квітня по 10 травня, з 1 червня по 31 серпня, з 24 грудня по 10 січня.

«Ціна (загальна вартість), СПО (SPO (special price offer)» – спеціальні пропозиції туроператора зазначені на сайті, в каталогах та інших в т.ч. рекламних матеріалах туроператора, відомості щодо максимально можливої вартості послуг яку може сплатити Турист при придбанні турпродукту (туристичних послуг). До цієї суми можуть бути включенні вартість послуг які надає туроператор, транспортні компанії ( в т.р. послуги з бронювання), страхові компанії та інші суб’єкти туристичної діяльності, а також консультаційні - інформаційні послуги з підбору туру які туристу надає безпосередньо турагент.

«Транзитні кошти» - Кошти сплаченні Туристом чи юридичною особою туроператору через турагента, не є власністю та доходом турагента. Розмір транзитних коштів зазначається в рахунку туроператора.

«Комерційний курс Туроператора»: грошовий еквівалент в іноземній валюті 1(одного) долара США до гривні України та 1 (одного) ЄВРО гривні України, що визначений Туроператором та оприлюднений на сайті, що застовується Туроператором при визначені суми сплати туристичного продукту (туристичної послуги) яка належить Туроператору.

«Договір» – даний Договір;

«Додатки» – належним чином оформлені, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печаткою додатки, доповнення, додаткові угоди, які є невід’ємною частиною Договору;

«Сторони» -Туроператор та Турагент.
1. Предмет Договору.

1.1. За цим Договором Турагент зобов’язується за винагороду здійснювати діяльність з реалізації Туроператором Турпродукту (туристичних послуг) шляхом укладення договорів на туристичне обслуговування з Туристами чи юридичними особами від імені Туроператора і за його рахунок, а також здійснювати фактичні дії, визначені Договором, із забезпечення надання Туроператором Турпродукту (туристичних послуг) Туристу.

Туроператор погоджується, що Турагент може надавати Туристам супутні послуги від власного імені та на власний розсуд, зокрема, консультаційні, інформаційні та інші. Умови надання та вартість таких супутніх послуг мають бути погоджені Туристом та Турагентом при цьому вартість таких послуг повинна бути в межах ціни (загальної вартості), СПО – зазначеної на сайті, в каталогах та інших в т.ч. рекламних матеріалах туроператора.

1.2. Формою підтвердження повноважень Турагента є Договір.
2. Для забезпечення реалізації повноважень Турагента Туроператор зобов’язаний:

2.1. Забезпечити Турагента на свій розсуд довідковими, методичними, рекламними й іншими матеріалами, необхідними для підготовки та укладення Турагентом договорів на туристичне обслуговування.

2.2. В період дії Договору оперативно надавати допомогу Турагенту, при виникненні в нього ускладнень при підготовці і укладенні договорів на туристичне обслуговування.

2.3. Вчасно інформувати Турагента (зокрема, по електронній пошті) або шляхом розміщення інформації на сайті, про:

1) основні вимоги до оформлення в’їзних/виїзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі строк їх оформлення;

2) медичні застереження стосовно здійснення туристичної подорожі, зокрема протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і вік туристів, а також умови безпеки туристів у країні (місці) тимчасового перебування;

3) місцезнаходження туроператора, поштові реквізити, контактний телефон, наявність ліцензії на провадження туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та інші відомості відповідно до законодовства про захист прав споживачів;

4) керівника групи та засоби зв’язку з ним у разі здійснення туристичної подорожі за кордон чи перебування за кордоном неповнолітньої та/або малолітньої особи з метою встановлення законними представниками неповнолітньої або малолітньої особи прямого зв’язку з нею;

5) види і тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводу туристів;

6) назву, адресу та контактний телефон представництв туроператора або організації (організацій), уповноваженої туроператором на прийняття скарг і претензій туристів, а також адреси і телефони дипломатичних установ України у країні (місці) тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної подорожі;

7) порядок забезпечення туроператором обов’язкового та/або добровільного страхування туристів, розмір, порядок і умови виплати страхового відшкодування, а також можливість та умови добровільного страхування витрат, пов’язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування за ініціативою туриста, страхування майна;

8) розмір фінансового забезпечення туроператора на випадок його неплатоспроможності (банкрутства) та про кредитну установу, яка надала таке забезпечення.

- зміни тарифів на транспортні послуги, запровадження нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов’язкових платежів, зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість туристичного продукту.

- зміни у порядку перевезення Туристів, зміни цін на авіаквитки авіакомпанією, дату з якої діють нові ціни.

У випадку зміни програми поїздки, Туроператор інформує про це Турагента (по електронній пошті а іншими засобами зв’язку ), про що Турагент повинен повідомити Туриста. Якщо Турагент не передає відповідну інформацію Туристу, то Туроператор не несе відповідальності за претензії, що виникли в результаті цього зі сторони Туриста.

А також надавати іншу необхідну для виконання цього договору інформацію.

2.4. З метою забезпечення прав та законних інтересів громадян – споживачів туристичних послуг Туроператора здійснювати фінансове забезпечення своєї відповідальності перед туристом Турагента, що підтверджується Гарантією виконання зобов’язань №50/16-Г від 21.01.2016р. ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень. Розмір фінансового забезпечення Туроператора становить 20000 євро. Розмір відшкодування збитків, завданих Туристу з вини Туроператора, не може перевищувати розміру фактично завданих збитків.

2.5. Забезпечувати полісами (договорами) страхування Туриста (медичне та від нещасного випадку) на підставі угод із страховиками. У разі страхування Туриста Турагентом , Турагент зобовязаний надати Туроператору страховий поліс або його копію.

2.6. Оформляти, та передавати представникам Турагента документи Туриста (проїзні документи, страховий поліс, інформаційний ваучер), обов'язок по наданню яких лежить на Туроператорові і які підтверджують забезпечення надання Туристу Турпродукта (туристичних послуг). Передача таких документів здійснюється в офісі Туроператора представнику Турагента.

Неповна, чи несвоєчасна оплата Турагентом Турпродукту надає право Туроператору відмовити у видачі таких документів, знімає з Туроператора всю відповідальність, пов'язану з виконанням зобов'язань, що тягне за собою наслідки, визначені в п. 7.2.3.. Договору.

2.7. Відповідно до Заявки Турагента, підтвердженої Туроператором, та на підставі зробленого бронювання послуг надати документи на Турпородукт (туристичні послуги) Турагенту для подальшої передачі споживачу послуг. Дотримання Турагентом зазначених у каталогах, на сайті Туроператора та у цьому Договорі вимог, у тому числі відносно порядку укладення договору на туристичне обслуговування, а також порядку здійснення замовлення Турпродукту і порядку оплати є необхідною умовою для надання замовленого Турагентом Турпродукта (туристичних послуг).

2.8. Надавати Турагенту повну інформацію про Турпродукти (туристичні послуги) ( відомості про маршрути, строки їх виконання, тарифи, ціни, документи та іншу інформацію зазначену в законі «Про туризм»)
3. При укладанні договорів на туристичне обслуговування Турагент зобов’язаний:
3.1. На підставі Договору від імені та за дорученням Туроператора укладати договори на туристичне обслуговування з Туристом у формі, встановленій Туроператором – Додаток № 2 до договору, предметом якого є надання послуг, що містяться в Підтвердженній заявці. Договір на туристичне обслуговування вважається укладеним в момент отримання Турагентом Підтвердження Заявки.

3.2. До укладення договору на туристичне обслуговування надати споживачу Турпродукту повну необхідну інформацію, визначену в Законі України «Про туризм» та оформити письмово Заявку з Туристом або юридичною особою і передати її Туроператору. Заявка має статус оферти Туриста поданої через турагента Туроператору. В заявці повинна бути зазначена інформація про умови надання туристичних послуг, яку туроператор (турагент) поширює до укладення договору на туристичне обслуговування

3.3. Перевіряти у Туриста наявність та правильність оформлення необхідних паспортних та візових документів на в’їзд і виїзд.

3.4. У нестандартних випадках (наприклад, у разі іноземного громадянства Туриста) інформувати письмово про це Туроператора та отримувати роз’яснення щодо особливих вимог до оформлення туристичних віз, а також попереджувати про це Туристів. Відмовляти Туристу в укладенні договору на туристичне обслуговування якщо:

а) строк чинності закордонного паспорта з моменту перетину кордону країни, до якої подорожує Турист, є меншим від строку встановленого компетентними органами цієї країни;

б) не оформлені, не правильно оформлені документи, що дають право на виїзд дітей за кордон України, а саме:

- відсутнє нотаріально засвідчене клопотання батьків або законних представників батьків чи дітей у разі потреби самостійного виїзду чи виїзду, що не супроводжується обома батьками, неповнолітнього за кордон;

- не вписані відомості про дітей, які їдуть за кордон разом з батьками (законними представниками) в паспорти батьків чи одного з батьків (законних представників);

- не вклеєні в паспорти батьків (законних представників) та не скріплені печаткою фотографії дітей віком від 5 до 18 років;

3.5. Приймати від Туриста плату за надання Турпродукту (туристичних послуг) шляхом безготівкового розрахунку або готівкою.

3.6. У випадку звернення Туриста до Турагента з претензіями, у письмовій формі проінформувати про це Туроператора протягом одного робочого дня з моменту отримання претензії від Туриста. Попередити Туристів про те, що претензії після закінчення 2-х тижневого строку з моменту закінчення подорожі, а також без копії акту, складеного Туристом та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги Туристу, та завіреного підписом представника Туроператора в країні перебування, до розгляду Туроператором не приймаються.

3.7. Забезпечити зберігання документів Туриста (проїзних документів, страхового поліса, ваучера та інших), отриманих від Туроператора, до моменту передачі їх Туристу.

3.8. Здійснювати за погодженням з Туроператором діяльність із просування та реалізації Туристам Турпродукта (туристичних послуг), який запропонований Туроператором, на умовах повної фінансової відповідальності Турагента перед Туроператором.

3.9. Сплатити належну Туроператору частину ціни (загальної вартості) Турпродукта (туристичних послуг) в строк, встановлений у п.4.8. Договору, та нести повну відповідальність за сплату заброньованого Турпродукту.

3.10. Негайно у письмовій формі сповіщати Туроператора про зміни в Заявці чи відмову від неї у вигляді Зміни Заявки або Ануляції.

3.11. Вчасно надавати Туроператору всі документи, необхідні для оформлення Турпродукта (туристичних послуг).

3.12. Відшкодувати Туроператору фактично здійснені ним витрати, пов’язані із відмовою (ануляцією) замовленого (придбаного туристом чи юридичною особою) у Туроператора Турпродукта (туристичних послуг), а також за Зміну заявки на підтверджений Турпродукт (туристичні послуги), в розмірі, вказаному в 7.2.3.Договору, за рахунок коштів Туристів чи за власний рахунок.

3.13. При Ануляції або Зміні заявки здати Туроператору невикористаний інформаційний ваучер, страховий поліс та інші документи, що надають право Туристу на отримання туристичних послуг. У разі не здачі вказаних документів, нові документи на ім’я того самого туриста Туроператором не видаються.

3.14. При Ануляції або Зміні заявки Турагент зобов’язаний оформити відповідні зміни в договір на туристичне обслуговування. За невиконання цього положення турагент несе повну фінансову відповідальність перед Туроператором та Туристом за претензіями від Туристів що до розірвання договору у зв’язку із зміною істотних умов договору та обставин, якими Туристи керувалися під час укладення договору. При цьому Турагент зобов’язується відшкодувати Туристу чи юридичній особі збитки, заподіяні внаслідок розірвання (зміни) договору.
4. Порядок бронювання, оплати та укладання договорів на туристичне обслуговування.
4.1. Турагент направляє Туроператору запит на бронювання у письмовій формі: електронною поштою або факсом із зазначенням специфікації (СПО) Турпродукту (туристичних послуг) необхідного Туристу або через систему онлайн бронювання в порядку передбаченому у п 4.14.

4.2. Туроператор в оптимальні терміни, але не пізніше 36 год. з моменту одержання запиту подає Турагенту інформацію про наявність місць у готелях, авіаквитків, тощо.

4.3. Після одержання попередньої інформації від Туроператора щодо здійсненого запиту, яка задовольняє вимоги Туриста, Турагент зобов'язаний:

- заповнити згідно затвердженого зразку (Додатку №1 до даного Договору) Заявку для бронювання Туристичного продукту (туристичних послуг) та підписати з Туристом;

- проінформувати туриста про умови здійснення оферти, ануляції, внесення змін до здійсненого замовлення, а також що до умов відшкодування Туроператору фактично здійснені ним витрати, пов’язаних із відмовою (ануляцією) замовленого (придбаного туристом чи юридичною особою) у Туроператора Турпродукта (туристичних послуг), а також за Зміну заявки на підтверджений Турпродукт (туристичні послуги) відповідно до умов Туроператора;

- підписати в двох екземплярах договір на туристичне обслуговування з туристом, згідно з формою, встановленою Туроператором (Додаток №2 даного Договору),

- прийняти від туриста платіж згідно виставленого Туроператором рахунку, або авансову частину платежу в розмірі не меншому ніж такий відсоток загальної вартості Турпродукту, який необхідний для покриття фактично здійснених Туроператором витрати на випадок відмови від Турпродукту (туристичних послуг).

4.4. Турагент направляє Туроператору електронною поштою або факсом Заявку на Турпродукт або через систему онлайн бронювання в порядку передбаченому у п 4.14.

4.5. Всі заявки на бронювання, відправлені Турагентом через систему онлайн бронювання в порядку передбаченому у п 4.14., електронною поштою або факсом мають чинність заявок оформлених письмово.

Відповідальність за відмову від заброньованого Турпродукту чи зміни в заявках, здійснених Турагентом та переданих Туроператорові електронною поштою або факсом, або у інший письмовий спосіб настає відповідно до п 7.2.3.даного Договору.

4.6. Всі Гарантійні листи з підписом правомірної особи Турагента та печаткою фірми, передані факсом, мають юридичну силу однакову з оригіналом.

4.7. Після підтвердження можливості надання Туропродукту (туристичних послуг) Туроператор направляє Турагенту рахунок на сплату.

Ціна послуг яка належить до перерахуванню Туроператору визначена в Дол. США чи Евро, в залежності від обраного тура (туристичних послуг), та зазначається в рахунках фактурах та в підтвердженні.

Загальна вартість послуг, що надаються Туроператором та/або іншими постачальниками туристичних послуг Туристу відповідно до умов даного Договору, розраховується з застосуванням комерційного курсу Туроператора на дату виставлення рахунку.

4.8. Оплата Туристичних послуг, що надаються Туроператором та/або іншими постачальниками туристичних послуг Туристу здійснюється Турагентом не пізніше терміна вказаного в рахунку Туроператора , після закінчення терміна оплати вказаного в рахунку, вартість туру перераховується згідно п.4.7 . Оплата здійснюється в національній валюті України на розрахунковий рахунок або в касу Туроператора згідно виставлених рахунків. Фактом здійснення оплати є наявність коштів на рахунку або в касі Туроператора. При цьому ризик затримки здійснення банківських операцій, та пов’язану з цим курсову різницю у випадку зміни валютних курсів, оплачує Турагент.

4.9. У випадку бронювання Турагентом транспортних послуг (авіаквитків) окремо від основного туристичного продукту, Туроператор може надавати на прохання Турагента такі послуги на умовах цін і тарифів, що не містять в собі винагороди для Турагента.

4.10. Оплата видатків по банківських операціях здійснюється за рахунок Турагента.

4.11. Несвоєчасна, неповна оплата Турагентом (Туристом) вартості Турпродукта (туристичних послуг) у відповідності до п.4.8., надає Туроператору право відмовити в наданні Турпродукта (туристичних послуг), навіть якщо Турагент вже отримав Підтвердження Заявки.

При відмові Туроператора від надання Турпродукта (туристичних послуг) з причин зазначених в пункті 4.8., Турагент несе відповідальність перед Туристом за розірвання (відмову) від договору на туристичне обслуговування.

4.12. Несвоєчасна чи неповна оплата Турагентом виставленого Туроператором рахунку знімає з Туроператора всю відповідальність, пов'язану з виконанням зобов'язань за Договором на туристичне обслуговування. У цьому випадку Туроператор залишає за собою право Анулювати Заявку Турагента із відшкодуваннм Туроператору фактично здійснених ним витрат, пов’язаних із відмовою (ануляцією) замовленого (придбаного туристом чи юридичною особою) у Туроператора Турпродукта (туристичних послуг)відповідно до п.7.2.3.Договору.

4.13. Кошти, отримані Турагентом в межах сум зазначених в рахунках Туроператора від реалізації Турпродукту Туристам, не є власністю Турагента (транзитні кошти) і ввірені йому на тимчасове зберігання до здійснення розрахунків з Туроператором.

4.14. Оn-line бронювання

4.14.1. Система Оnline бронювання являє собою резервування туристичних послуг, що надаються Туроператором за допомогою Інтернет. Система Оn-line бронювання представлена на офіційному сайті Туроператора www.voyagetravel.com.ua.

4.14.2. Для повного використання системи Оn-line бронювання, у тому числі і для безпосереднього бронювання туристичних послуг, Туроператор за замовленням Турагента надає йому пароль і логин, що є конфіденційними і не підлягають розголошенню.

4.14.3. Всі замовлення на бронювання, відправлені від імені Турагента за допомогою системи Оn-line бронювання, мають силу замовлень, оформлених письмово з усіма наслідками, передбаченими умовами Договору.

4.14.4. Туроператор надає Турагенту технічну підтримку, яка включає в себе навчання по використанню і роботі із системою Оn-line бронювання, надання доступу до переліку заброньованих послуг.

4.14.5. Турагент гарантує, що система Оn-line бронювання не буде використовуватися неналежним чином, а також, що вона буде експлуатуватися лише співробітниками, компетентними в питаннях експлуатації цієї системи і тими, що мають доступ до неї.

4.14.6.Турагент зобов'язується вчасно інформувати Туроператора про необхідність анулювання або зміни раніше наданих логину і паролю.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №2 0 5 від 09. 02. 2016 г
Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №205від 09. 02. 2016 г платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване...

Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №2 0 5 від 09. 02. 2016 г
Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №205 від 09. 02. 2016 г платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване...

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дав Клуб», ліцензія серії...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Дав Клуб», ліцензія серії ав №566643 від «15» апреля 2011 р., платник податку на прибуток...

Тов «райскай», ліцензія №2109 від 22 грудня 2016 року, що є платником...
«Турагент», з іншої сторони, що разом іменуються – «Сторони», уклали даний Агентський Договір (далі Договір) про наступне

«затверджено» Рішенням загальних зборів засновників вго німецький боксер-клуб» від «23»
Німецький боксер-клуб (далі за текстом – Організація) це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні...

Міністерством юстиції України
Загальними зборами членів Всеукраїнської громадської організації «Український управлінський клуб «Топ Клуб»

Наказом тов «кінто, лтд» від 18. 11. 2016 р. №15. Форми вхідних та вихідних документів
Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи – тов “кінто, лтд”

Тов «Єременко та Партнери», (вул. Патріса Лумумби, 21, ліцензія серія...

Статут туристичного клубу „гряда”
Туристичний клуб "Гряда", іменований у подальшому "Клуб", є місцевим громадським Клубом, який створюється на основі вільного волевиявлення...

1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) тов...
«Sport up» (далі за текстом – Виконавець), укласти договір про надання спортивно-оздоровчих послуг у фітнес-клубі «Sport up» (далі...

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі
«Грін Коін» (далі – тов «Грін Коін»), треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача – Міністерство...

Тов «А» Наказ від 10. 10. 2016 р. №23 Про направлення на навчання у внз менеджера Попова В. А
У зв’язку із зміною спеціалізації підприємства з’явилась потреба розширити знання менеджера та отримати нову професію

Наказом тов «кінто, лтд» від 30. 03. 2016 р. №06 Внутрішнє положення...
Відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів відповідно до договору з емітентом

Правила проведення програми лояльності для приватних осіб «купуйте та отримуйте осінь 2016»
Ми вдячні Вам за покупку у тов «салекс профі» І тому створили для Вас Програму Лояльності «купуй та отримуй осінь 2016»

Приватне підприємство пал-тур” (Ліцензія Державної служби туризму...
Тур” (Ліцензія Державної служби туризму І курортів на тур операторську діяльність від 09. 04. 2010 р серія аб, №505870;), платник...

Приватне підприємство «Модні подорожі» (ліцензія Державної служби...
«Модні подорожі» (ліцензія Державної служби туризму І курортів від 08. 06. 2007 р., серія ав №329815), яке є платником податку на...

Президента України Про зміни у складі Національної ради реформ
«Питання Національної ради реформ» (із змінами, внесеними Указами від 19 січня 2015 року №22, від 3 червня 2015 року №310, від 26...

Тов «райскай», діє на підставі ліцензії Міністерства Економічного...
«Турагент», з іншої сторони, що разом іменуються – «Сторони», уклали даний Агентський Договір (далі Договір) про наступнеБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт