Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Зразок

договору купівлі-продажу земельної ділянки

ДОГОВІР

купівлі-продажу земельної ділянки


Ми, громадяни України:

___________________________, _____ року народження (податковий номер: ___________; паспорт: серія __ №__________, виданий ___________ РУ ГУ МВС України в місті _______ _____________ року), зареєстрована за адресою: ___________________________________, далі — Продавець, з однієї сторони та

____________________________, ______ року народження (податковий номер: ___________; паспорт: серія __ №_________, виданий ____________ РУ ГУ МВС України в місті _________ ______________ року), зареєстрована за адресою: __________________________________, далі — Покупець, з другої сторони, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, повністю розуміючи значення своїх дій та без будь-якого до того примушення,

уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець продав, а Покупець купив земельну ділянку площею 0,0539 (нуль цілих п’ятсот тридцять дев’ять десятитисячних) гектара, з яких згідно з якісною характеристикою земель: сільськогос­подарських угідь — 0,0169 га, з них багаторічних насаджень — 0,0169 га, та під будівлями — 0,0370 га, кадастровий номер _______________________.

1.2. Місце розташування земельної ділянки: ____________________________.

1.3. Призначення земельної ділянки — будівництво та обслуговування житлового будинку, госпо­дарських будівель та споруд.

1.4. Земельна ділянка, що продається, належить Продавцеві на підставі Державного акта про пра­во приватної власності на землю серії _____ № _________, виданого __________ р. Київською міською радою на підставі договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Київською міського но­таріального округу ___________ р. за р. № _____, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № ________.

1.5. Земельна ділянка відчужується без зміни її цільового призначення.

1.6. Право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ І УМОВИ ОПЛАТИ

2.1. Продаж земельної ділянки проводиться за 37000 (тридцять сім тисяч) гривень, які Покупець повністю сплатив Продавцеві до підписання цього договору.

Я, Продавець, своїм підписом під цим договором підтверджую проведення зі сторони Покупця повного розрахунку за продану земельну ділянку та відсутність щодо нього будь-яких претензій фінансового характеру.

2.2. Відповідно до експертної грошової оцінки земельної ділянки від ___року, №____, загальна вартість земельної ділянки, що є предметом цього договору, становить 32 763 (тридцять дві тисячі сімсот шістдесят три) гривні 89 копійок.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець стверджує, що продана за даним договором земельна ділянка вільна від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб; судового спору щодо неї немає; під забороною відчуження (арештом), а також у заставі та в оренді земельна ділянка не перебуває; земельні сервітути, як постій­ні, так і строкові, щодо зазначеної земельної ділянки не встановлені.

Відсутність заборони відчуження земельної ділянки, що є предметом цього договору, підтверджу­ється витягом Першої Конотопской державної нотаріальної контори від _________ р. № _________. Відсутність встановлених сервітутів щодо земельної ділянки, яка є предметом цього договору, а також відсутність інших обмежень чи обтяжень щодо земельної ділянки підтверджено витягом Конотопського міського управління земельних ресурсів від ____________ р., № _______.

3.2. Власник земельної ділянки має право: самостійно господарювати на земельній ділянці; про­давати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, у спадщину; власності на насадження сільськогосподарських та інших культур; споруджувати будівлі, проводити добудови відповідно до цільового призначення земельної ділянки з урахуванням вимог діючого за­конодавства; на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом.

3.3. Власник земельної ділянки зобов’язаний: забезпечувати використання земельної ділянки за цільовим призначенням; додержуватись вимог законодавства про охорону довкілля; своєчасно спла­чувати земельний податок; не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землеко­ристувачів; зберігати корисні властивості землі; дотримуватись правил добросусідства; своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та місцевого самоврядування дані про стан і вико­ристання земельної ділянки в порядку, встановленому законом.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА РОЗГЛЯД СПОРІВ

4.1. Всі спори, котрі можуть виникнути з даного договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а в разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів — у судовому порядку від­повідно до чинного законодавства України.

4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору.

4.3. Сторона, яка порушила свої зобов’язання за цим договором, повинна усунути ці порушення.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Цей правочин вчинено за згодою дружини покупця, ____________________________, податковий номер: ____________, посвідченої приватним нотаріусом Конотопського міського нотаріального округу Вахрутдиновой У.Г. ______________ року, за реєстровим № ________.

5.2. Витрати, пов’язані з нотаріальним оформленням цього договору, сплачує Покупець.

5.3. Зміст статей 81,120,125,126,103-109, 202 Земельного кодексу України нотаріусом роз’яснено.

5.4. Цей договір вважається укладеним з дня його нотаріального посвідчення та державної реє­страції.

5.5. Додатком до цього договору є Державний акт про право приватної власності на земельну ді­лянку, зазначений у п. 1.4 цього договору.

5.6. Договір складено в трьох примірниках, з яких один призначається для зберігання у справах приватного нотаріуса Конотопського міського нотаріального округу Вахрутдиновой У.Г. за адресою: ____________________________, а два інших, викладені на спеціальних бланках нотаріальних документів, видаються сторонам за договором.
ПІДПИСИ СТОРІН:

____________________________ _____________________________


Посвідчувальний напис нотаріуса

Приватний нотаріус __________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Зразок договору купівлі-продажу земельної ділянки договiр купівлі-продажу земельної ділянки
«Покупець», діючі добровільно І перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені...

«Підготування проекту договору купівлі-продажу земельної ділянки...

Овариство з обмеженою відповідальністю
Підстава набуття земельної ділянки дог купівлі-продажу, дарування, рішення сільської ради, серія, номер, тощо

Слід враховувати що форма попереднього договору повинна відповідати...
Отже, під час укладання попереднього договору основне чому слід приділити увагу: термін укладення основного договору, умови основного...

Договір № /. Купівлі-продажу майнових прав на квартиру
Цей Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру (далі – "Договір") укладено (далі – "Дата укладення") на виконання Форвардного...

Догов І р купівлі–продажу земельної ділянки
«покупець», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при...

Зразок договору купівлі-продажу автомобіля, який знаходиться в особистій...

Договір дарування садового будинку та земельної ділянки

Пропонуємо шаблон договору, що присвячений купівлі-продажу одного...
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що регламентує перехід права власності...

«Підготування проекту додаткового договору до договору оренди земельної...

Публічний договір (оферта) купівлі-продажу товару
«яблуком» (надалі по тексту – «Продавець») з однієї Сторони та фізичною особою (надалі – «Покупець») з іншої Сторони (разом іменуються...

Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки...
Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі тов з завдатком

Договір купівлі-продажу

Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Положення визначає ставки, порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території м....

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська-Будівельна-Компанія»
«Сторони», уклали цей Договір купівлі продажу майнових прав (надалі Договір) про наступне

фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір). Продавець
Покупець – фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір)

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведенеБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт