Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю

Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю

Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ з завдатком

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

про відступлення шляхом купівлі-продажу

частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю

"ХХХХ"
"___" ___________200__ р. м._______
___________________________________________________________________________, котрий проживає за адресою _____________________________________________________ (надалі - Продавець), з однієї сторони, та _________________________________________________________ в особі __________________________________________________________, який проживає за адресою ___________________________________________ і діє на підставі _____________________________________________ (надалі - Покупець), з другої сторони, які в подальшому спільно іменуються Сторонами, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та їх правові наслідки, керуючись ст. 53 Закону України "Про господарські товариства", ст.ст. 147, 635 Цивільного кодексу України, уклали цей попередній договір (далі - Договір) про наступне:
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони зобов'язуються укласти в майбутньому договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ХХХХ" (надалі - основний договір), за яким Продавець продасть, а Покупець купить на умовах, викладених у цьому попередньому договорі частку в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ХХХХ" (надалі - Товариство), у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень, що становить 100 (сто) відсотків статутного капіталу Товариства за ціною 770000 (сімсот сімдесят тисяч) гривень, що еквівалентно 100000 (сто тисяч) доларів США за офіційним курсом Національного України України на момент укладення цього договору (1 долар США = 7,70 гривень).

1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю "ХХХХ" (ідентифікаційний код ________) зареєстроване 11 серпня 1997 року Реєстраційною Палатою Департаменту економічної політики та ресурсів Львівського міськвиконкому, що підтверджується статутом товариства та свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, виданим державним реєстратором ____________________ від _______ 200__р., запис № _____________________.

1.3. На момент укладення цього попереднього договору Продавцеві належить частка у розмірі 65 (шістдесят п'ять) відсотків статутного капіталу товариства, підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру від _____, виданим державним реєстратором __________________________________________.
ІІ. ІСТОТНІ УМОВИ ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ

2.1. Істотними умовами основного договору є наступні умови:

(1) предметом договору повинна бути частка у розмірі 100% статутного капіталу товариства, яка повинна належати Продавцеві;

(2) частка повинна бути його особистою власністю, що повинно бути підтверджено заявою його дружини - ААА, справжність підпису на якій буде посвідчено нотаріально;

(3) частка в статутному капіталі повинна бути оплачена повністю, що повинно бути підтверджено свідоцтвом товариства про сплату вкладу, підписаним директором та головним бухгалтером товариства;

(4) Продавець повинен виконати усі свої зобов'язання щодо осіб у яких він придбав частку (чи її частину). Зазначена обставина повинна бути підтверджена письмовими заявами попередніх власників часток, придбаних Продавцем. Справжність їх підписів на заявах повинна бути засвідчена нотаріально;

(5) ціна продажу частки становитиме суму, еквівалентну 100 000 (сто тисяч) доларів США за офіційним курсом Національного Банку України на день укладення основного договору. Розрахунки між сторонами договору будуть проводитися у гривнях, готівкою, в день укладення основного договору;

(6) на момент укладення основного договору частка повинна бути вільною від будь-яких обтяжень та заборон та не бути предметом спору;

(7) в день укладення основного договору Продавець повинен буде передати Покупцеві оригінали статуту та змін до нього, свідоцтва про державну реєстрацію, документів про реєстрацію товариства в Державній податковій інспекції та інших установах, де воно зареєстроване у відповідності з чинним законодавством;

(8) в день укладення основного договору Продавець повинен бути забезпечити передачу печатки та штампів товариства особі, яку Покупець призначить директором товариства;

(9) на момент укладення основного договору товариство повинно бути власником нерухомого майна - нежитлового приміщення площею 124,6 кв.м., що знаходиться за адресою м._________________________________ (магазин «МОБІЛКо») та усього обладнання та інвентаря, яке там наявне і зазначене в акті інвентаризації від __________ 200__ року;

(10) на момент укладення основного договору товариство не повинно мати податкової заборгованості, а розмір його кредиторської заборгованості не повинен перевищувати 25000 (двадцяти п'яти тисяч) гривень.

(11) основний договір буде посвідчувати нотаріально приватним нотаріусом ____________ нотаріального округу __________________________. Витрати, пов'язані із нотаріальним посвідчення будуть сплачені Покупцем.

2.2. Інших істотних умов, окрім тих, які передбачені у п. 2.1 цього договору, сторони не мають. Під час укладення основного договору кожна з них вправі висувати додаткові умови договору. У разі їх неузгодження між сторонами, основний договір повинен бути укладений на умовах, які обумовлені у цьому попередньому договорі.

2.3. Основний договір повинен бути укладений не пізніше як через 10 (десять) днів з дня набуття Продавцем права власності на 100% часток статутного капіталу товариства.

2.4. Продавець погоджується із тим, що Покупцями за основним договором можуть бути одна або кілька юридичних або фізичних осіб, самостійно визначених Покупцем.
ІІІ. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ

3.1. Продавець запевняє, що на день укладення цього договору повідомив Покупцю всі істотні обставини, що стосуються відчужуваної частки та Товариства, які можуть вплинути на волю Покупця стосовно укладення цього та в майбутньому основного договору.

3.2. Продавець гарантує, що:

(1) товариство не здійснювало діяльності із відмивання (легалізації) коштів, здобутих злочинним шляхом;

(2) Продавець не бажає продовжувати власну господарську діяльність в межах даного товариства;

(3) на моменту укладення цього договору відсутні будь-які корпоративні спори чи спори, де товариство є відповідачем;

(4) на момент укладення цього попереднього договору не існує інших зобов'язань за участю товариства, крім тих, які зафіксовані у бухгалтерських документах;

(5) товариство не є учасником інших юридичних осіб;

(6) товариство немає іншого майна, крім того, яке зазначене в бухгалтерських документах.

3.3. У разі, якщо надана Продавцем інформація виявиться неправдивою, неточною або неповною, Покупець має право відмовитися від укладення основного договору та вимагати відшкодування збитків.
IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

4.1. В рахунок забезпечення виконання зобов'язань за цим договором Продавець дає Покупцеві завдаток в сумі 77000 (сімдесят сім тисяч) гривень, що еквівалентно 10 000 (десять тисяч) доларів США за офіційним курсом Національного Банку України.

4.2. Якщо від укладення основного договору на викладених вище умовах відмовиться Покупець, завдаток залишається у Продавця. Покупець вправі відмовитися від укладення основного договору у випадку, передбаченому п. 3.3 цього договору.

4.3. Якщо від укладення основного договору відмовиться Продавець, він зобов'язаний повернути Покупцеві завдаток та додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості.

4.4. Сторона, котра відмовилася від укладення основного договору, крім сплати завдатку, має відшкодувати другій стороні збитки, яких вона зазнала у зв'язку із підготовкою до укладення основного договору, але не більше як 25 000 гривень.
V. ІНШІ УМОВИ

5.1. Розірвання даного Договору в односторонньому порядку не допускається.

5.2. Цей Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.
Підписи Сторін:
Продавець: Покупець:

________________________ ______________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Зразок договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі тов
Луначарського, 88, учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «мен» далі “Сторона 1”, та Покупець Анатолій Віталійович (ідентифікаційний...

Законодавець застосовує термін «відступлення», коли йдеться про зміну кредитора у
Цк україни. На практиці найбільше зустрічаються договори з частками в статутному капіталі товариств з обмеженою відповідальністю....

Купівлі-продажу частки в статутному фонді (капіталі) тзоВ

Зат «Інюрполіс», м. Харків як продати частку?
Надано відповіді на найпоширеніші запитання, що виникають при переході частки (її частини) учасника в статутному фонді товариства...

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права...
До їх різновидів належить І переважне право учасника товариства з обмеженою відповідальністю1 купівлі частки (її частини) у статутному...

Право власності на акції як підстава набуття корпоративних прав
Нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі тов

1 у сторони 2 виникає обов’язок щодо укладення Основного договору...
Зразок 8 попереднього договору про купівлю-продаж частки в статутному капіталі Тзов попередній договір

Відчуження корпоративних прав
Тому здебільшого до нотаріуса звертаються за нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі на прикладі...

Частки в статутному капіталі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська-Будівельна-Компанія»
«Сторони», уклали цей Договір купівлі продажу майнових прав (надалі Договір) про наступне

Блажко Роман договір купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу
МК) мають серед них незначну питому вагу, що пояснюється передусім недосконалістю відповідного законодавства. Найбільш популярним...

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі
України від 29 вересня 2014 року в справі №911/2089/14 за позовом особа 1 до товариства з обмеженою відповідальністю «Агроком» (далі...

Пропонуємо розглянути процедуру виходу зі складу учасників товариства
На запитання нотаріуса щодо відчуження частки у статутному капіталі відповідь у більшості випадків приблизно така: «Нам реєстратор...

Статут
Розмір статутного капіталу Товариства становить 1 000,00 (одна тисяча) гривень. Учасник Товариства володіє часткою у статутному капіталі...

Заява про вихід учасника без передачі частки у статутному капіталі
Я, піб, повідомляю про те, що мною прийнято рішення про вихід зі складу учасників тов «Ромашка», податковий номер 11111111

Публічне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ" (надалі Товариство) є новим...
Закону України "Про господарські товариства" та Указу Президента України від 11 травня 1994 р. №224/94 "Про холдингові компанії,...

Публічне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ" (надалі Товариство) є новим...
Закону України "Про господарські товариства" та Указу Президента України від 11 травня 1994 р. №224/94 "Про холдингові компанії,...

Договір №   купівлі-продажу скрапленого газу
Товариство з обмеженою відповідальністю «газтрон-україна», що є платником податку на прибуток на загальних підставах (надалі Продавець),...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт