Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Виконавець: фізична особа підприємець

Виконавець: фізична особа підприємець

Д О Г О В О Р №

Про надання дизайнерських послуг по пакету «_____»

 

м. Київ

ЗАМОВНИК –паспорт серія ___________, виданий ________________________________ з однієї сторони, та ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа підприємець ______________________, яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію ________, ідентифікаційний номер __________ з другої сторони, склали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов'язання виконати дизайн-проект інтер'єру_________, розташованого за адресою: _____________________ Загальна площа ОБ'ЄКТУ для дизайн проектування складає ________.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ виконує роботи в повному обсязі згідно додатків №1, 2, 3.

2.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право не виконувати вказівки ЗАМОВНИКА , якщо виконання їх спричинить до порушення Державних Будівельних Норм та чинних нормативних документів, або вплине на якість робіт, про що повинен негайно повідомити ЗАМОВНИКА.

2.3. ВИКОНАВЕЦЬ виконує роботи згідно з вимогами «Технічного завдання на дизайн-проект», яке є невід'ємним додатком даного Договору.

2.4. У разі змінення «Технічного завдання на дизайн-проект» ЗАМОВНИК зобов'язаний протягом 10 днів повідомити про це ВИКОНАВЦЯ. При цьому, в разі необхідності, Сторони оформлюють додаткову угоду до Договору з корегуванням строків виконання робіт та їх вартості.

2.5. ЗАМОВНИК надає ВИКОНАВЦЮ можливість доступу до ОБ'ЄКТУ для проведення вимірів і досліджень.

2.6. ЗАМОВНИК вчасно здійснює авансову оплату за виконані роботи відповідно до додатку №2 даного Договору.

2.7. ЗАМОВНИК зобов'язаний, не менше одного разу на тиждень зустрічатися з ВИКОНАВЦЕМ , в дизайнерській майстерні, для обговорення питань, виникаючих протягом виконання робіт, або проводити попередні затвердження ескізних пропозицій по електронній пошті.

2.8. Кожного разу після надання ВИКОНАВЦЕМ проектних матеріалів (варіантів ескізів, креслень), ЗАМОВНИК зобов'язаний проглянути ці матеріали протягом 2-х календарних днів з моменту їх отримання і передати їх ВИКОНАВЦЮ зі своїми зауваженнями і підписом.

2.9. Якщо протягом двох тижнів після закінчення етапу робіт, згідно даного Договору не буде підписаний акт приймання-здачі робіт ЗАМОВНИКОМ, або повернутий ВИКОНАВЦЕВІ з мотивованою відмовою, роботи підлягають оплаті за одностороннім актом.

2.10. Кожний виїзд дизайнера до ЗАМОВНИКА обговорюється окремо і не входить до вартості розробки дизайнерського проекту інтер'єру та рахується у розмірі 400 гривень за взаємною згодою сторін.

2.11. ЗАМОВНИК оплачує додаткові роботи (у разі замовлення), що виконуються ВИКОНАВЦЕМ та складається Додаток до даного Договору, де узгоджуються терміни, об'єми та вартість вказаних робіт за взаємною згодою сторін.

 

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна виготовлення дизайн проекту _________ складає у гривнях на момент підписання даного договору за 1 квадратний метр площі приміщень, що при площі приміщення _______м2. складає – ________________ грн. 00 коп.

3.2. За виготовлену проектно-дизайнерську документацію ЗАМОВНИК перераховує ВИКОНАВЦЕВІ суму в розмірі __________ грн . 00 коп.

3.3. Оплата здійснюється авансом згідно графіку виконання робіт (додаток №2) і підписання сторонами акту здачі-приймання попереднього етапу робіт.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4.1. У разі несвоєчасного виконання робіт (додаток №2) з вини ВИКОНАВЦЯ , ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ пеню в розмірі 0,1% від вартості робіт за кожний день прострочення здачі робіт, але не більше 3% від загальної суми Договору.

4.2. За відсутності авансової оплати згідно графіку виконання робіт (додаток №2) більше 20 днів від моменту початку певного етапу робіт ВИКОНАВЕЦЬ має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку.

4.3. Якщо ЗАМОВНИКОМ не затверджений жоден із запропонованих варіантів (не більше 2-х), виходячи з вимог ЗАМОВНИКА, які прописані окремо в технічному завданні дизайн-проектування, роботи за даним Договором припиняються, а передоплата не повертається.

4.4. Після підписання сторонами акту здачі-приймання робіт ЗАМОВНИК здійснює авансову оплату за наступний етап робіт, згідно графіку виконання робіт (додаток №2). 

5. АВТОРСЬКІ ПРАВА 

5.1. Всією повнотою прав розроблений дизайн даного інтер'єру, створеного ВИКОНАВЦЕМ в результаті робіт за даною угодою - володіє ВИКОНАВЕЦЬ .

5.2. В рекламних оголошеннях, різних публікаціях, фотографіях та у схожих матеріалах, що готуються ЗАМОВНИКОМ або третьою особою за договором із ЗАМОВНИКОМ , в будь-яких цілях - ЗАМОВНИК зобов'язаний вказувати ВИКОНАВЦЯ .

5.3. Після виконання робіт ВИКОНАВЕЦЬ має право на фотозйомку даного ОБ'ЄКТА та використання графічних матеріалів, фотографій для публікації в ЗМІ. Розроблений дизайн інтер'єру є інтелектуальною власністю ВИКОНАВЦЯ .

6. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ 

6.1. Підвищення договірної ціни, викликане додатковими роботами в результаті змін ЗАМОВНИКОМ об'ємів робіт (глибини опрацьовування проекту), оформлюється додатковою угодою між ЗАМОВНИКОМ та ВИКОНАВЦЕМ за взаємною згодою, що стає, з моменту підписання, частиною цього Договору.

6.2. Терміни початку та закінчення робіт можуть бути змінені по взаємній згоді сторін, що скріпляється додатковою угодою, що починає діяти з моменту його підписання та стає невід’ємною частиною цього Договору.

6.3. Документація видається ЗАМОВНИКУ у 2-х примірниках. Додаткові примірники проектно-дизайнерської документації, які видаються на прохання ЗАМОВНИКА, оплачується додатково.

6.4. ВИКОНАВЕЦЬ має право на дострокове завершення робіт. 

7. ФОРС–МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. У випадку виникнення форс–мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежі, бойові дії, які впливають на виконання сторонами обов'язків за даним Договором, терміни виконання обов'язків за даним Договором відкладаються на час дії таких обставин, або Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін.

7.2. Сторона, на яку діють обставини непереборної сили, яка після цього не в змозі виконати зобов'язання за даним Договором, повинна негайно, не пізніше 10 діб з моменту її дії, в письмовій формі повідомити іншу сторону.

8. ІНШЕ

8.1. ВИКОНАВЕЦЬ має право розірвати договір в односторонньому порядку у випадках:

- зупинки ЗАМОВНИКОМ виконання робіт за обставинами, не залежних від ВИКОНАВЦЯ, на термін, що перевищує 21 день. Залишок передоплати не повертається.;

- істотного збільшення ЗАМОВНИКОМ складності або об'ємів робіт, які не співпадають з об'ємом робіт вказаних в Додатку № 1, та відмови ЗАМОВНИКА , у зв'язку з цим, збільшити встановлену в договорі ціну.

8.2. При порушенні ЗАМОВНИКОМ п.п. 2.5., 2.6., 2.7. даного Договору, ВИКОНАВЕЦЬ має право змінити терміни виконання робіт (додаток №2) в односторонньому порядку.

8.3. Договір, дія якого була призупинена на основі п.п.8.2 даного Договору, може бути поновлений за взаємною згодою сторін, про що складається додаткова угода, яка є невід'ємною частиною даного Договору. При цьому, вартість робіт, які залишилося виконати, перераховується відповідно до цін, діючих на момент відновлення Договору.

8.4. У разі відновлення Договору, дія якого була призупинена на основі п.п.8.3. даного Договору, попередній термін виконання робіт обговорюється додатково.

8.5.. Вказані додатки стають невід'ємною частиною даного Договору, а саме:

- Додаток №1 «Склад дизайн-проекту»

- Додаток №2 «Графік виконання робіт»

- Додаток №3 «Технічне завдання на дизайн-проект».

8.6. Всі суперечки щодо якості виконаних робіт, вирішуються шляхом переговорів. У випадку необхідності, для вирішення суперечливих питань залучається незалежний експерт, обраний за згодою сторін.

8.7. Сторони зобов'язуються під час виконання даного Договору додержуватись ділових стосунків для підтримки ефективного співробітництва.

8.8. Даний Договір складений у двох оригінальних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

  1. Даний Договір вступає в силу з моменту підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ


ЗАМОВНИК


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг з вивчення...
Фізична особа – підприємець Бажутіна Інна Володимирівна, яка діє на підставі виписки з єдр №20740000000024297, єдрпоу 3011304887,...

Фізична особа-підприємець бойко ганна олександрівна
А особа-підприємець бойко ганна олександрівна (надалі іменується "Виконавець), що діє на підставі виписки з єдр серії аав №787327,...

Довіреність я, фізична особа – підприємець гр

Ветлікар: фізична особа – підприємець

Фізична особа-підприємець іванов іван іванович

Фізична особа-підприємець Болотний Володимир Олексійович, іменований...

Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію пат «радикал банк»
Пдв або належним чином завірена копія свідоцтва платника пдв (якщо юридична особа або фізична особа-підприємець зареєстрована платником...

Фізична особа – підприємець Шевцов Сергій Миколайович
...

Доктор юридичних наук, професор кафедри господарського права Національної...
...

Чи зобов’язані фоп – платники єп другої І третьої груп, які здійснюють...
Фізична особа – підприємець на єдиному податку. Яким чином підприємцю оформляти трудові відносини з найманими працівниками?

Вих. №16/06-14/431-oг/МЮ/вгсу від 16. 06. 2014 року міністерство юстиції україни
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Фізична особа-підприємець Матвєєв Сергій Миколайович, ідентифікаційний код 2544401652,...

Позивач: Фізична особа підприємець Іванов І.І
У відповідності до п. 56 Податкового кодексу України позивач розпочав процедуру адміністративного оскарження спірного податкового...

Книга обліку: робочий день підприємця „спрощенця” без доходів
Якщо фізична особа підприємець платник єдиного податку протягом робочого дня не отримував дохід, то заповнювати книгу обліку доходів...

Вих. №12/06-14/425-oг/МЮ/вгсу від 12. 06. 2014 року міністерство юстиції україни
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Фізична особа-підприємець "Четверіков І. М.", ідентифікаційний код 2597602714, розташованого...

До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють переміщення спирту...
Фізична особа – підприємець – платник єдиного податку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність як на території України, так...

Про надання послуг по декларуванню товарів
Київ Фізична особа підприємець Чуєнко В. В., що здійснює декларування на підставі Ліцензії Серія ав №480780 на право здійснення митної...

Договір № оренди нежитлового приміщення
Фізична особа-підприємець, назване в подальшому Орендар в особі Зіброва Павла Володимировича, що діє на підставі свідоцтва про державну...

Банк, в особі:   який/яка діє на підставі довіреності, спільно...
Додаток №64 до Розпорядження №49р від 22. 08. 2013 року в редакції від 15. 02. 2016р. 1База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт