Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення виконавчого комітету Зеленодольської міської ради

Рішення виконавчого комітету Зеленодольської міської ради


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Зеленодольської міської ради

№68 від 21.06.2016р.


ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ №

з керівником комунального закладу культури
м. Зеленодольськ " ___ " __________ 20__ р.

Виконавчий комітет Зеленодольської міської ради в особі Зеленодольського міського голови ________________, який діє на підставі Закону України

(прізвище, ім'я, по батькові)

«Про місцеве самоврядування в Україні», іменований далі – орган управління з однієї сторони,

та громадянин (ка)

_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

іменований (а) далі - Керівник, з іншої сторони, разом Сторони, уклали цей контракт про те, що ______________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові)

призначається на посаду

__________________________________________________________________

(повна назва посади та закладу культури)

на термін з _______________________ по _________________________.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію закладу культури здійснювати поточне управління (керівництво) закладом культури, забезпечувати його діяльність, а орган управління закладу культури зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником закладу культури та органом управління закладу культури.

3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником закладу культури під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків закладу культури, передбачених актами законодавства, статутом закладу культури, іншими нормативними документами.

4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

5. Керівник є підзвітним органу управління закладу культури у межах, встановлених законодавством, статутом закладу культури та цим контрактом.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6. Керівник здійснює керівництво закладом культури, організовує його господарську, виробничу, соціально-побутову та інші види діяльністі, забезпечує виконання завдань закладу культури, передбачених законодавством, статутом закладу культури та цим контрактом.

7. Керівник зобов'язується:
дотримуватись положень чинного законодавства України;
дотримуватись виконання програм розвитку закладу культури на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії (в разі проведення конкурсу на дану посаду);
забезпечувати цільове та ефективне використання коштів місцевого бюджету;
вживати заходів щодо створення належних умов праці працівникам закладу культури відповідно до вимог законодавства, а також забезпечити дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;
дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням матеріальних цінностей;
забезпечувати нормування праці в закладі культури відповідно до вимог чинного законодавства;
спрямовувати діяльність працівників закладу культури на визнання його авторитету на державному та міжнародному рівні;
дотримуватись норм чинного законодавства, здійснювати удосконалення форм і методів управління, умов колективного договору, зміцнення договірної та трудової (виконавської) дисципліни;
виконувати вимоги, надані органом управління закладу культури в межах своєї компетенції;
у разі припинення трудових відносин з органом управління закладу культури передати справи новопризначеному керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника на підставі акта приймання-передачі.
8. __________________________________________________________

              (інші зобов'язання, що покладаються на Керівника) 
9. Орган управління закладу культури:
інформує про галузеву науково-технічну політику, нормативно-правові акти з питань фінансово-економічної діяльності та реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва;
надає інформацію на запит Керівника;
зобов’язаний дотримуватись умов даного контракту;
звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково за ініціативою Керівника, а також у випадках, передбачених законодавством, в тому числі порушень умов цього контракту;
організовує та здійснює фінансовий контроль за діяльністю закладу культури;
здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за закладом культури майна;
організовує та здійснює контроль за виконанням обов’язків Керівника, передбачених діючим законодавством, Статутом закладу культури та цим контрактом.
10. Керівник наділений повноваженнями і правами, які передбачені законодавчими та іншими нормативними актами, а також статутом закладу культури та цим контрактом.
11. Керівник має право:
без доручення діяти від імені закладу культури, представляти його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;
користуватися правом розпорядження коштів закладу культури;
укладати трудові договори з працівниками закладу культури, визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства.

Під час укладання трудових договорів з працівниками закладу культури, при визначенні та забезпеченні умов праці та відпочинку, Керівник керується законами, іншими нормативно – правовими актами, статутом закладу культури, галузевою угодою, колективним договором з врахуванням фінансових можливостей закладу культури;
накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

видавати усні та письмові доручення;
в межах компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками закладу культури;
вирішувати інші питання, віднесені законодавством, органом управління закладу культури, статутом закладу культури і цим контрактом до компетенції Керівника.

 

12. Орган управління закладу культури має право:

делегувати Керівникові окремі свої повноваження з питань, пов’язаних з діяльністю закладу культури в межах, визначених законодавством. При цьому передача повноважень здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до контракту;здійснювати у межах своїх повноважень контроль за виконанням Керівником умов цього контракту;
вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків щодо управління закладом культури та розпорядження його майном;
проводити перевірки діяльності закладу культури з питань, що відносяться до його компетенції, запитувати інформацію від Керівника щодо окремих напрямів діяльності закладу культури;
тимчасово відсторонити Керівника від виконання, покладених на нього, обов’язків у зв’язку з проведенням перевірки окремих напрямів діяльності Керівника для з’ясування питання невиконання (неналежного виконання) його обов’язків;
звільнити Керівника у разі закінчення контракту, достроково за ініціативою Керівника, а також у випадках, передбачених чинним законодавством та цим контрактом.
3. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА
13. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівникові встановлюється посадовий оклад та надбавка у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами з оплати праці. 

14. Керівникові виплачується:

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань відповідно до законодавства за рішенням органу управління закладу культури у межах наявних коштів на оплату праці;

матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, відповідно до законодавства за рішенням органу управління закладу культури у межах наявних коштів на оплату праці.

Преміювання Керівника здійснюється за рішенням органу управління закладу культури у межах фонду оплати праці.

У разі невиконання (неналежного виконання) Керівником обов’язків, передбачених цим контрактом, порушення трудової (виконавської) дисципліни, допущення в закладі культури нещасного випадку із смертельним наслідком з вини закладу культури премія зменшується або не нараховується в тому звітному періоді, коли було виявлено порушення.

15. Керівникові надається щорічна основна відпустка відповідно до законодавства. Керівник визначає час і порядок використання своєї відпустки за погодженням із органом управління закладу культури.

16. У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується грошова допомога у розмірі визначеному діючим законодавством України.

17. Крім умов матеріального забезпечення, передбачених пунктами 14 – 17, Керівнику можуть бути встановлені інші умови, що не заборонені чинним законодавством.

                                                                                                                         

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
18. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.
19. Керівник несе матеріальну відповідальність, у тому числі повну, та зобов’язаний відшкодувати заподіяну своїми діями (бездіяльністю) шкоду закладу культури та (або) державі у порядку і розмірах, визначених Цивільним кодексом України, Кодексом законів про працю України, Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.
20. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.
5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
21. Внесення змін і доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.
22. Цей контракт припиняється:
після закінчення терміну дії контракту;
за згодою сторін;
з ініціативи органу управління закладу культури до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю України.

23. Контракт може бути розірваний з ініціативи органу управління закладу культури:
у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;
у разі невиконання (часткового невиконання) програм розвитку закладу культури, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;
у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства;
у разі невиконання обов’язків, передбачених цим контрактом, в результаті чого для закладу культури настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи тощо);
у разі недотримання Керівником трудового, фінансового та бюджетного законодавства;
у разі незабезпечення виконання в установлені строки вимог контролюючих органів;
з інших підстав.
24. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:
у разі систематичного невиконання органом управління закладу культури своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують повноваження та права Керівника, втручання в його управлінську діяльність, що може призвести, або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності закладу культури;
у разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджає виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.
25. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.
6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ
26. Цей  контракт діє з " ___ " ________ 20__ р.  по   " ___ " ________ 20__ р.

 

27. Особливі умови (в тому числі конфіденційності):_____________________.

Сторони вживають заходів для дотримання конфіденційності умов цього контракту, крім визначених законом випадків.

Умови контракту можуть бути змінені виключно за угодою сторін та викладені у письмовій формі.

 

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ
28. Відомості про заклад культури:

 

Повна назва _______________________________________________________

 

Адреса ___________________________________________________________

 

Ідентифікаційний код ______________________________________________

 

29. Відомості про орган управління закладу культури:
Повна назва _______________________________________________________

 

Адреса ____________________________________________________________

 

Посада, прізвище,  ім'я,  по батькові  керівника __________________________

 

Номер службового телефону керівника ________________________________

 

30. Відомості про Керівника:
Місце проживання: _________________________________________________
Місце реєстрації: ___________________________________________________

 

Номер домашнього телефону _________________________________________
Номер службового телефону _________________________________________

 

Паспорт: серія, номер паспорта, коли і ким виданий_________________________________________________________

                                   

31. Цей контракт укладено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.
Орган управління закладу культури Керівник

_____________________  ______________________

(Прізвище, ім'я, (Прізвище, ім'я,

по батькові) по батькові)

______________ _____________

(підпис) (підпис)

"___" ____________ 20  р. " ___" ____________ 20 р.

М. П.
* Ця Типова форма не поширюється на керівників закладів освіти у сфері культури.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Найменування рішення
Про звіт виконавчого комітету Зеленодольської міської ради за період роботи з листопада 2012 р по жовтень 2013р. Доп. Качан В. А

Найменування рішення
Про внесення змін до плану діяльності виконавчого комітету Зеленодольської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів...

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради ві 30 січня 2015 року №930 Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2015...

Порядок денний пленарного засідання 21 чергової сесії Зеленодольської...
...

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

До рішення Зеленодольської міської ради
Надсилання зауважень І пропозицій здійснюється відповідно до чинного законодавства у письмовій формі на поштову адресу Зеленодольської...

Затверджено
Умані (далі днз №23, дошкільний навчальний заклад №23) створений згідно з рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради народних...

Рішення виконавчого комітету міської ради 31. 10. 2012
Закон України та рішення Запорізької міської ради від 25. 07. 2012 №34 «Про затвердження Положення про порядок передачі житлових...

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

Інформаційна картка
Рішення виконавчого комітету Маріупольської міської ради про здійснення перепоховання

Рішення Зеленодольської
Депутат Зеленодольської міської ради може мати до п'яти помічників консультантів, які працюють на громадських засадах

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Зеленодольської міської ради
«Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям Зеленодольської міської об’єднаної територіальної...

До рішення Зеленодольської міської ради від 22. 04. 2016 р №141 положення
Про затвердження Положення про порядок надання матеріальної допомоги мешканцям Зеленодольської міської об’єднаної територіальної...

Порядок денний пленарного засідання 26 сесії Зеленодольської міської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Порядок денний пленарного засідання 26 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт