Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ - Администрирование

Администрирование

Сторінка59/59
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59

ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ

Групи
податкових різниць

Вплив постійних
податкових різниць на

Вплив тимчасових податкових різниць на

збільшення (зменшення)

доходу (+, -)

збільшення (зменшення)

витрат (+, -)

збільшення (зменшення)

доходу (+, -)

збільшення (зменшення)

витрат (+, -)

1

2

3

4

5

Податкові різниці щодо доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

Х

 

Х

Податкові різниці щодо інших операційних доходів

 

Х

 

Х

Податкові різниці щодо інших доходів

 

Х

 

Х

Податкові різниці щодо собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Х

 

Х

 

Податкові різниці щодо інших операційних витрат

Х

 

Х

 

Податкові різниці щодо інших витрат

Х

 

Х

 

Разом

 

 

 

 

УЗГОДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ
ТА ПОДАТКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ)

Назва показника

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

 

 

Результат впливу постійних і тимчасових податкових різниць

 

 

Податковий прибуток (збиток)

 

 

23. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868:

1) у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності":

доповнити після слів "без десяткового знака" словами та цифрами "(окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)";

у рядку 1400 Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма N 1) слова "Зареєстрований капітал" замінити словами "Зареєстрований (пайовий) капітал";

2) у додатку 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності":

доповнити після слів "без десяткового знака" словами та цифрами "(окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)";

у рядку 1400 Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма N 1-к) слова "Зареєстрований капітал" замінити словами "Зареєстрований (пайовий) капітал";

3) у додатку 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності":

доповнити після рядка 1184 новим рядком такого змісту:

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

назви рядків 3116, 3117 і 3118 викласти в такій редакції:

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

у графі 2 цифри "3571", "3572", "3573", "3574", "3576" та "3577" замінити відповідно цифрами "3561", "3562", "3563", "3564", "3566" та "3567";

доповнити після рядка 3585 новими рядками такого змісту:

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

Накопичені курсові різниці

4113

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід

4116


Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук


1 затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.03.1999 № 136 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.05.1999 за № 338/3631 (зі змінами).

2 зареєстрована в Міністерстві юстиції України 14.05.2013  за № 718/23250.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59

Схожі:

Администрирование
Лист Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Администрирование про окремі питання проведення перевірок у 2015 2016 роках
Гу дфс в областях та м. Києві Міжрегіональним гу дфс цо з обслуговування великих платниківБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт