Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Проект наказу Мінекономіки: "Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів"

Проект наказу Мінекономіки: "Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів"

Оприлюднено проект наказу Мінекономіки:

"Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів"

__.__.20__ Департамент державних закупівель та державного замовлення

Мінекономіки розроблено проект вищезазначеного наказу.

Метою прийняття даного проекту є приведення нормативно-правової бази у сфері державних закупівель у відповідність до актів вищої юридичної сили, запровадження загальних організаційних та процедурних засад діяльності комітету з конкурсних торгів з питань організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, а також прав, обов'язків та відповідальності його членів.

Проект наказу та аналіз його регуляторного впливу розміщено на веб-сайті Мінекономіки в розділі "Обговорення проектів документів".

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту наказу приймаються впродовж 1 місяця з дати оприлюднення проекту на адресу:

Міністерство економіки України

01008, Київ-8, вул. Грушевського, 12/2

або на адресу електронної пошти: shymko@me.gov.ua; kovtun@me.gov.ua.

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

або на адресу електронної пошти: mail@dkrp.gov.ua

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З № ____

Київ

Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів

Відповідно до пункту 19 частини першої статті 8 Закону України “Про здійснення державних закупівель”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про комітет з конкурсних торгів, що додається.

2. Замовникам (генеральним замовникам) при затвердженні положень про комітети з конкурсних торгів використовувати Типове положення про комітет з конкурсних торгів, затверджене цим наказом, а затверджені положення про комітети з конкурсних торгів привести у відповідність з Типовим положенням про комітет з конкурсних торгів.

3. Департаменту державних закупівель та державного замовлення Міністерства економіки України подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 20.05.2009 № 470 “Про затвердження типового положення про тендерний комітет”.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Сухомлина О. А.

Міністр економіки України В. П. Цушко

Наказ унесено відділом моніторингу, аналізу державних закупівель та державного замовлення.

Наказ погоджено:

Заступник Міністра

В. О. Марухно

Директор департаменту правового забезпечення

Д. Г. Радов

Заступник директора департаменту державних закупівель та державного замовлення

С. С. Пересунько

Начальник відділу нормативно-методологічного забезпечення державних закупівель

А. І. Артеменко

Головний спеціаліст (літредактор)

І. П. Бойко

Виконавець:

заступник начальника відділу моніторингу, аналізу державних закупівель та державного замовлення

тел. 596-67-23

О. А. Ковтун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

__.__.2010 № ____

Типове положення про комітет з конкурсних торгів

І. Загальні положення

1. Комітет з конкурсних торгів (далі – комітет) – службові (посадові) та інші особи замовника (генерального замовника) (далі - замовник) призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон).

2. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

3. Комітет у своїй діяльності керується положенням про комітет з конкурсних торгів, Законом та законодавством України.

ІI. Порядок створення та організація діяльності комітету

1. Склад комітету та положення про нього затверджуються рішенням замовника. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.

Зміни до складу членів комітету затверджуються рішенням замовника.

2. До складу комітету входить не менше п’яти осіб. У разі якщо штатна чисельність працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, кількість членів комітету повинна дорівнювати штатній чисельності замовника.

Членство в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається рішенням замовника та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до чинного законодавства.

Голова комітету організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

4. Голова комітету торгів призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов'язки голови комітету на період своєї відсутності)

За рішенням комітету можуть залучатись службові (посадові) та інші особи структурних підрозділів замовника для надання консультацій з технічних питань, що зазначені у документації конкурсних торгів.

5. Формою роботи комітету з конкурсних торгів є засідання, які скликаються головою комітету.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.

6. На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання:

планування здійснення процедур закупівель;

складення та затвердження річного плану державних закупівель;

вибір процедури закупівлі;

інші питання відповідно до Закону.

7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету.

За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

8. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету.

У разі незгоди члена комітету з рішенням комітету, в протоколі зазначається, що він має окрему думку, яка викладається на окремому аркуші.

У разі відмови члена комітету підписати протокол, про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

IІI. Головні функції комітету

Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);

складення та затвердження річного плану державних закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі;

проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивного та чесного вибору переможця;

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;

організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);

проведення переговорів з учасниками при проведенні процедури закупівлі в одного учасника; оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;

оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;

ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;

вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;

забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;

сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

IV. Права та обов'язки членів комітету.

1. Члени комітету мають право:

виносити питання на розгляд комітету;

ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2. Члени комітету зобов'язані:

організовувати та проводити процедури закупівель;

брати участь в усіх його засіданнях особисто;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця;

в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані;

сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель;

пройти навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому Міністерством економіки України.

Члени комітету з конкурсних торгів на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійснені інших дій, передбачених Законом.

Члени комітету з конкурсних торгів зобов'язані дотримуватися вимог положення про комітет з конкурсних торгів, Закону та законодавства України, об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

3. Голова комітету з конкурсних торгів:

організує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;

визначає функції кожного члена комітету; уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

4. Секретар комітету призначається головою комітету у встановленому цим положенням порядку, який забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5. Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов’язки голови) і скріплені печаткою замовника.

6. За відсутності секретаря комітету (відпустка, лікарняний, тощо) його обов’язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету.

V. Відповідальність

1. Члени комітету з конкурсних торгів несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законодавства України.

2. Голова та секретар комітету з конкурсних торгів несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економіки України з питань закупівель.

Заступник директора департаменту державних

закупівель та державного замовлення С. С. Пересунько

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

наказу Мінекономіки “Про затвердження Типового положення

про комітет з конкурсних торгів”

1.Опис проблеми

Відповідно до вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон) типове положення про комітет з конкурсних торгів розробляється та затверджується уповноваженим органом. Згідно з зазначеним Законом уповноваженим органом є Мінекономіки.

На даний час організаційно-процедурні засади діяльності тендерного комітету з питань організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, а також права, обов'язки та відповідальність його членів регулюються Типовим положенням про тендерний комітет (наказ Мінекономіки від 20.05.2009 № 470), який було розроблено на виконання вимог Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (зі змінами).

У зв’язку із набранням чинності Закону постало питання розроблення типового положення про комітет з конкурсних торгів.

Прийняття і розроблення типового положення про комітет з конкурсних торгів спрямоване на виконання функцій уповноваженого органу у сфері закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти.

Мінекономіки як головний (провідний) орган у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної економічної політики, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2007 № 777 “Про затвердження положення про Міністерство економіки України”, підготувало проект наказу “Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів” (далі – проект наказу).

2. Цілі прийняття пропонованого акта

Зазначений проект наказу підготовлений з метою приведення у відповідність нормативно-правових актів Мінекономіки з актами вищої юридичної сили.

Запропонований проект регламентує загальні організаційні та процедурні засади діяльності комітету з конкурсних торгів, а також права, обов'язки та відповідальність його членів.

З цією метою проектом передбачається затвердити типове положення про комітет з конкурсних торгів. Очікується, що після розроблення та затвердження положення про комітет з конкурсних торгів замовники будуть використовувати типове положення як зразок.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

У ситуації, що склалася на сьогодні у сфері державних закупівель, вбачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

1. Залишити існуючу базу підзаконних нормативно-правових актів у сфері державних закупівель без змін.

Але цей спосіб не є ефективним з огляду на вимоги Закону.

Підпунктом 19 частини першої статті 8 Закону встановлено, що типове положення про комітет з конкурсних торгів розробляється та затверджується уповноваженим органом.

2. Державне регулювання зазначеного питання шляхом затвердження цього проекту.

Зазначений спосіб сприятиме реалізації функцій Мінекономіки як уповноваженого органу у сфері державних закупівель, встановить єдині підходи стосовно організаційних та процедурних засад діяльності комітету з конкурсних торгів.

4. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Після набрання чинності наказу “Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів” буде визначено загальний механізм діяльності комітету з конкурсних торгів.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження проекту та виконання його вимог суб’єктами господарювання висока.

Досягненням установлених цілей у разі прийняття даного регуляторного акта буде удосконалення нормативно-правової бази у сфері державних закупівель та посилення організаційного потенціалу Мінекономіки як уповноваженого органу у сфері державних закупівель.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Очікувані наслідки дії запропонованого проекту не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання.

Запровадження зазначеного наказу Мінекономіки забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати

Впровадження даного регуляторного акта дозволить:

урегулювати діяльність комітетів з конкурсних торгів відповідно з вимогами актів вищої юридичної сили у сфері державних закупівель;

дозволить визначити загальні організаційні та процедурні засади діяльності комітетів з конкурсних торгів з питань організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, а також права, обов'язки та відповідальність його членів;

забезпечити належне виконання функцій Мінекономіки як уповноваженого органу у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до вимог Закону.

Від впровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

удосконалення нормативно-правової бази у сфері державних закупівель;

правове врегулювання прогалин та недосконалостей системи державних закупівель

додаткові витрати відсутні

Мінекономіки

удосконалення нормативно-правової бази у сфері державних закупівель;

належне виконання функцій уповноваженого органу;

встановлення загально-організаційних та процедурних засад діяльності комітетів з конкурсних торгів з питань організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, а також права, обов'язки та відповідальність його членів

додаткові витрати відсутні

Суб’єкти господарювання (замовники)

урегулювання організаційних засад діяльності комітетів з конкурсних торгів

додаткові витрати відсутні

7. Обґрунтування строку чинності акта

Обмежень строку регуляторного акта немає, що надасть можливість розв’язати проблеми та досягти цілі державного регулювання. Термін чинності регуляторного акта – відповідно до законодавства після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

8. Показники результативності акта

Впровадження даного регуляторного акта дозволить:

затвердити типове положення про комітет з конкурсних торгів з визначенням його загальних організаційних та процедурних засад діяльності з питань організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, права, обов'язки та відповідальність його членів;

виконати вимоги Закону.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Стосовно регулятивного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Базове відстеження здійснюється до дня набрання чинності регуляторним актом або більшістю його положень з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта.

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж через два роки, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей акт, не встановлено більш ранній строк, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні показники результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового обстеження.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

У процесі відстеження встановлюється кількісне та якісне значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове, повторне та періодичне відстеження здійснюється на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Для відстеження результативності проекту будуть використані дані опитувань замовників і учасників процедур закупівель про ефективність встановленої форми документа та інструкції через мережу Інтернет, на веб-сайті Мінекономіки.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом державних закупівель та державного замовлення Мінекономіки.

Міністр економіки України В. П. Цушко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Про затвердження Положення про порядок приймання-передачі справ, документів та майна при звільненні та призначенні керівників урядових...

Проект державна митна
...

Мін’юст виносить на обговорення проект змін до Тимчасового положення...
Повідомлення про оприлюднення проекта наказу Міністерства юстиції “Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 07....

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Положення про порядок придбання ват «Тернопільоленерго» товарів, робіт та послуг, затвердженого наказом ват «Тернопільобленерго»...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Положення про порядок придбання ват «Тернопільоленерго» товарів, робіт та послуг, затвердженого наказом ват «Тернопільобленерго»...

Україна новокаховська міська рада херсонської області виконавчий комітет
Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання”,...

В. М. Бенько документація конкурсних торгів для підготовки пропозицій конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

Затвердження Положення про навчально-виховний комплекс І навчально-виховне...
Проект наказу затверджує Положення про навчально-виховний комплекс І навчально-виховне об’єднання (нвк І нво), яким визначаються...

Засідання комітету з конкурсних торгів Зміївського професійного енергетичного...
Виступила: секретар комітету з конкурсних торгів Гацько В. В., яка надала присутнім проект річного плану закупівель товарів, робіт,...

Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...

Наказ
Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань І типового...

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання...
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання...
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Україна новодністровська міська рада Виконавчий комітет р І шенн я
Про затвердження Положення про комісію з питань надання населенню житлових субсидій, пільг, соціальних допомог та виплат в новій...

Україна Глибоцька селищна рада Чернівецької області Виконавчий комітет Проект рішення
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» виконавчий комітет...

Про затвердження Переліку типових документів
Відповідно до пункту 4 Положення про Державний комітет архівів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11....

Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)
...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт