Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

Сторінка1/2
  1   2


Проект


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2012р. №_____

Київ
Про затвердження Технічного регламенту

щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного,

суднових та котельних палив
Відповідно до статті 14 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив та план заходів з його застосування, що додаються.

2. Визначити Міністерство енергетики та вугільної промисловості відповідальним за застосування Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

3. Внести до переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 573 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1687), зміну, що додається.

4. Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Міністерству екології та природних ресурсів у тримісячний строк затвердити порядок взаємодії органів державного контролю під час проведення перевірки показників якості і безпечності нафтопродуктів, що виробляються, зберігаються, реалізуються шляхом гуртової та роздрібної торгівлі.

Прем'єр-міністр України М. Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 2012 р. №

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

І. Загальні положення 

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (далі - палива), що виробляються, вводяться в обіг та реалізуються на території України.

Технічний регламент розроблений з урахуванням Директиви 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року щодо якості бензину та дизельного палива та внесення змін до Директиви Ради 93/12/ЄЕС, а також Директиви Ради 1999/32/ЄС від 26 квітня 1999 року щодо зменшення вмісту сірки у певних видах рідкого палива та яка змінює Директиву 93/12/ЄЕС.

2. Вимоги цього Технічного регламенту не поширюється на:

палива, що виробляють та/або постачають згідно державного оборонного замовлення;

палива, що знаходяться на зберіганні на підприємствах державного матеріального резерву. Такі палива не дозволяється реалізовувати через роздрібну мережу автозаправних станцій (АЗС) загального користування;

палива, що споживають для власних потреб на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах, нафто- та газопереробних підприємствах;

альтернативні рідкі автомобільні палива (з вмістом біокомпонентів більше, ніж 30 %).

3. Дотримання вимог, установлених цим Технічним регламентом, обов’язкове для:

виробника палив;

уповноваженого представника виготовлювача палив в Україні (далі – уповноважений представник);

особи, що відповідає за введення палив в обіг, у разі, якщо виробник або уповноважений представник не проводять діяльності на території України;

центрального (их) органу(ів) виконавчої влади, на який покладено функції технічного регулювання у сфері - нафтопереробної і нафтохімічної продукції (автомобільні бензини, дизельне, суднові та котельні палива);

органу державного ринкового нагляду, призначених органів з оцінки відповідності палив,(далі – призначені органи).

4. Будь-яке рішення, що приймається центральним органом виконавчої влади, на який покладено функції технічного регулювання у сфері нафтопереробної і нафтохімічної продукції (автомобільні бензини, дизельне, суднове та котельне паливо), на виконання цього Технічного регламенту, і таке, що стосується обмеження введення/використання палив в обігу, повинно супроводжуватися обґрунтуванням його причин та доводитися до відома зацікавлених сторін з одночасним повідомленням про заходи захисту, передбачені законодавством України, та граничні терміни їх здійснення.
ІІ. Терміни та визначення понять

В цьому Технічному регламенті терміни вживаються в такому значенні:

„автомобільний бензин” - рідке нафтове паливо для використання у двигунах внутрішнього згоряння з примусовим/іскровим запалюванням паливно-повітряної суміші;

„біоетанол” - спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біологічно відновлюваної сировини, для використання як біопаливо або як біокомпонент автомобільного бензину;

„введення в обіг” – відвантаження виробником палива, що має документ про якість (паспорт якості);

„виробник” - юридична або фізична особа, в тому числі і нерезидент України, що здійснює від свого імені або за дорученням виробництво та /або реалізацію палива і несе відповідальність за його якість, що відповідає вимогам нормативного документа, та безпеку;

„дизельне паливо” - рідке нафтове паливо для використання у двигунах внутрішнього згоряння із запаленням паливно-повітряної суміші від стискання;

„дослідно-промислова партія” – партія палива, яку виробляють на промисловому обладнанні для перевірки його відповідності технічному завданню, нормативному документу з метою прийняття рішення щодо можливості постановки палива на виробництво і використання за призначенням;

„екологічний клас” – група знаків (Євро3, Євро4, Євро5), згідно з якими визначають вимоги щодо екологічної безпеки автомобільного бензину та дизельного палива;

„зимовий період” - пора року з 16 листопада до 15 березня (4 місяці);

„імпортер” - резидент України, який укладає з нерезидентом України зовнішньо-торгівельну угоду на передачу палива і здійснює зберігання і реалізацію (гуртова і/або роздрібна торгівля) цього палива, і який несе відповідальність за його якість та безпеку;

„котельне паливо” - рідке залишкове нафтове паливо для використання в стаціонарних теплових і енергетичних установках;

„котельне паливо (мазут)" - рідке залишкове нафтове паливо, що википає за температури вище ніж 360оС (за нормальних умов) і використовується в стаціонарних теплових та енергетичних установках;

„котельне паливо (паливо пічне побутове)” – рідке нафтове паливо, яке отримують з дистилятних фракцій прямої перегонки нафти та вторинних процесів її переробки і застосовують для отримання теплової енергії в нагрівальних установках невеликої потужності або теплових генераторах середньої потужності;

„літній період” - пора року з 16 квітня до 15 жовтня (6 місяців);

„марка палива” - словесне та/або літерне, цифрове позначення палива, що включає для автомобільного бензину та дизельного палива їх екологічний клас;

„обіг палива на ринку” – рух палива від виробника до споживача, що охоплює етапи транспортування, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі;

„октанове число” - показник детонаційної стійкості бензину, що його характеризують порівнянням характеристик горіння випробовуваного бензину й еталонних сумішей ізооктану з н-гептаном;

„партія палива” - будь-яка кількість палива однієї марки, виготовленої в ході технологічного процесу, однорідної за компонентним складом і властивостями, що супроводжується одним документом про якість (паспортом);

„перехідні періоди”: весняний з 16 березня до 15 квітня (1 місяць); осінній з 16 жовтня до 15 листопада (1 місяць);

„позначення палива” – ряд символів, що визначають групу палива (за призначенням), категорію (за властивостями), екологічний клас (за екологічними показниками для автомобільного бензину та дизельного палива) тощо;

„постачальник” - юридична особа, резидент України, що здійснює гуртову реалізацію палива згідно з договором постачання відповідно до чинного законодавства і несе відповідальність за введення в обіг на ринку палива;

„присадка (додаток) до палив” – речовина, яку додають до палива для надання йому спеціальних якостей або покращення його експлуатаційних властивостей;

„продавець” - юридична або фізична особа, резидент України, що здійснює роздрібну реалізацію палива споживачу відповідно до чинного законодавства і несе відповідальність за випуск в обіг на ринку палива;

„пункт гуртового продажу” - пункт, де реалізується автомобільне паливо, закритий для пересічних громадян;

„пункт роздрібного продажу” - пункт, автозаправна станція (АЗС), де будь-яка особа може придбати автомобільне паливо;

„пункт розподілу палива” - пункт, роздрібного або гуртового продажу палива для заправки транспорту;

„споживач” - юридична або фізична особа, яка закуповує паливо для власних потреб;

„суднове паливо” - рідке нафтове паливо, що використовується в суднових силових енергетичних  установках;

„цетанове число” - показник займистості дизельного палива, що характеризується періодом затримки займання від стиснення паливно-повітряної суміші та виражений в одиницях еталонної шкали.Для цілей цього Технічного регламенту терміни "національні стандарти" та "нормативний документ" вживаються у значенні, визначеному Законом України "Про стандартизацію"; терміни "виробник", "випробувальна лабораторія", "декларація про відповідність" – у значенні, визначеному Законом України "Про підтвердження відповідності"; терміни "орган з оцінки відповідності", "технічний регламент" – у значеннях, визначених Законом України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"; терміни "введення продукції в обіг", "імпортер", "уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні" – у значеннях, визначених Законом України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"; термін "споживач" – у значенні, визначеному Законом України "Про захист прав споживачів"; термін "орган державного ринкового нагляду" – у значенні, визначеному Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

ІІІ. Вимоги щодо обігу палива на ринку

3.1. Дозволяється виготовлення, введення в обіг і обіг палив, які відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

3.2. Під час реалізації (продажу) палива постачальник (продавець) повинен надати покупцю на його вимогу декларацію про відповідність палива вимогам цього Технічного регламенту.

3.3. Під час роздрібної реалізації палива дані щодо його назви, марки, а також його екологічний клас, повинні бути розміщені у місцях доступних для споживача (на паливо-розподільчому обладнанні), а також зафіксовані касовими чеками.

На вимогу споживача (покупця), продавець повинен надати копію документа про якість (паспорт якості) палива та декларацію про відповідність палива цьому Технічному регламенту.

3.4. Кожна партія палива, що вводиться в обіг або знаходиться в обігу, повинна мати документ про якість (паспорт якості).

3.5. Документ про якість (паспорт якості) палива повинен містити такі дані:

дату видачі і номер;

назву, марку палива;

товарний знак підприємства-виробника, його назву та адресу;

назву та адресу постачальника (за наявності);

дату виготовлення палива;

позначення нормативного документа;

відомості щодо декларації про відповідність палива;

назву показників якості;

значення норм показників якості;

результати випробування;

позначення нормативних документів на методи випробування згідно з чинним нормативним документом на палива;

дати відбирання проби та проведення випробування;

номер партії (резервуара); 

дані щодо виду та кількості додатків (присадок) в паливі;

підпис начальника відділу технічного контролювання (ВТК) або керівника лабораторії, яка виконує функції ВТК, або уповноваженої особи, завірений печаткою.

3.6. Супровідну документацію на партію палива, що вводиться в обіг, виконують державною мовою.

3.7. Вимоги щодо позначення марки автомобільного бензину і дизельного палива наведені у додатку 1 цього Технічного регламенту.
IV. Вимоги щодо палив

4.1. Випробування палив проводяться акредитованими випробувальними лабораторіями згідно з правилами та методами випробовування (досліджень), у тому числі щодо відбирання проб, що необхідні для виконання вимог цього Технічного регламенту, які встановлюються в нормативних документах на палива.

4.2. Автомобільні бензини

4.2.1. За екологічними показниками встановлено екологічні класи автомобільних бензинів: Євро3, Євро4, Євро5.

4.2.2. Автомобільні бензини повинні відповідати вимогам, наведеним в додатку 2 до цього Технічного регламенту.

4.2.3. Забороняється використання в автомобільних бензинах класів Євро4 та Євро5 додатків, що мають у своєму складі сполуки свинцю. Додатки, які додаються до бензинів для захисту каталітичних систем нейтралізаторів спрацьованих газів транспортних засобів, не повинні містити фосфору..

4.2.4. Забороняється використання в автомобільних бензинах класів Євро4 та Євро5 ароматичних амінів (монометиланілінів, моноетиланілінів тощо).

Використання ароматичних амінів в концентрації не більше ніж 1,0 % мас. в автомобільних бензинах класів Євро3 допускається до 31 грудня 2016 року.

4.2.5. Автомобільні бензини можуть містити барвники (окрім зеленого і голубого кольору) та речовини-маркери.

4.2.6. Для покращення екологічних і експлуатаційних характеристик автомобільних бензинів можливе додавання багатофункціональних присадок (додатків), що не погіршують інших показників палива та не мають негативних ефектів, мають допуск до застосування, оформлений у встановленому порядку, кількісно визначаються за наявними методиками та не містять фосфору.

4.3.  Дизельне паливо 

4.3.1. За екологічними показниками встановлено екологічні класи дизельного палива: Євро3, Євро4, Євро5.

4.3.2. Дизельне паливо повинно відповідати вимогам, наведеним в додатку 3 до цього Технічного регламенту.

4.3.3. Забороняється використання в дизельному паливі металовмісних додатків.

4.3.4. Дизельне паливо може містити барвники (окрім зеленого і голубого кольору) та речовини-маркери.

4.3.5. Для покращення експлуатаційних характеристик (цетанового числа) дизельних палив можливе додавання присадок на основі алкілнітратів, що допущені до застосування в установленому порядку.

4.3.6. Для покращення екологічних і експлуатаційних характеристик можливе додавання до дизельного палива мийних присадок (додатків), які кількісно визначаються за наявними методиками, цетанопідвищующих, депресорно-диспергуючих, антикорозійних, антиокиснювальних та протизносних присадок (додатків), що не погіршують інші показники палива і які мають допуск до застосування, оформлений у встановленому порядку.

4.4. Суднові палива

4.4.1. Суднові палива повинні відповідати вимогам, наведеним в додатку 4 до цього Технічного регламенту.

4.4.2. Для покращення екологічних і експлуатаційних характеристик до суднових палив можливе додавання депресорних присадок/диспергаторів, антиокиснювальних присадок, поглиначів сірководню та метилових/етилових естерів жирних кислот, що не погіршують інших показників суднових палив і які мають допуск до застосування.

4.4.3. З 1 січня 2017 року забороняється виробництво і введення в обіг суднових палив з вмістом сірководню більше ніж 0,0002 %.

4.5. Котельні палива (мазути)

4.5.1. Котельні палива (мазути) повинні відповідати вимогам, наведеним в додатку 5 до цього Технічного регламенту.

4.5.2. Для покращення екологічних і експлуатаційних характеристик до котельних палив (мазутів) допускається додавання депресорних присадок/диспергаторів, антиокиснювальних присадок та поглиначів сірководню, що не погіршують інших показників котельних палив (мазутів) і які мають допуск до застосування.

4.5.3. З 1 січня 2017 року забороняється виробництво і введення в обіг котельних палив (мазутів) з вмістом сірки більше ніж 1,0 % мас.

4.6. Котельне паливо (пічне побутове)

4.6.1. Котельне паливо (пічне побутове) повинне відповідати вимогам, наведеним в додатку 5 до цього Технічного регламенту.

4.6.2. Для покращення екологічних і експлуатаційних характеристик до котельного палива (пічного побутового) допускається додавання депресорних присадок/диспергаторів, антиокиснювальних присадок, поглиначів сірководню та метилових/етилових естерів жирних кислот, що не погіршують інших показників котельного палива (пічного побутового), які мають допуск до застосування.

4.6.3. З 1 січня 2017 року забороняється виробництво і введення в обіг котельного палива (пічного побутового) з вмістом сірки більше, ніж 1,0 % мас.
V. Оцінка відповідності

5.1. Для оцінки відповідності палив вимогам цього Технічного регламенту виробник або уповноважений представник застосовує процедуру оцінки відповідності, встановлену Технічним регламентом модулів оцінки відповідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585 (Офіційний вісник України 2003 р., № 41, ст. 2175), для:

палив, що виробляють або імпортують партіями – за модулем F1;

палив, що виробляють серійно – за модулем A1.

5.2. Виробник або уповноважений представник розробляє технічну документацію, яка повинна містити інформацію про виробництво і застосування палив і повинна надавати можливість оцінити відповідність палив вимогам цього Технічного регламенту.

До технічної документації додаються:

- технологічний регламент або інструкція на виробництво;

- акт постановки на серійне виробництво продукції;

- акти приймання дослідних партій та протоколи випробувань дослідних партій;

- технічну інформацію виробничої площадки.

Для палив, які містять у своєму складі добавки і присадки/додатки, до технічної документації додаються:

копії документів, в яких зазначені вимоги до додатків/добавок, що містить паливо;

оригінали документів (паспорти), які підтверджують якість кожної партії палива;

технічний опис щодо кожного додатка. допуск до застосування даного додатка до відповідного типу палива, дані щодо його вмісту в паливі;

юридична та фактична адреса виробника додатка;

інформація щодо пожежної, екологічної і біологічної безпеки речовини-додатка;

термін та умови зберігання, гарантійний термін зберігання, умови знешкодження і утилізації речовини-додатка;

5.3. За результатами проведення оцінки відповідності виробник або уповноважений представник складає декларацію про відповідність палива вимогам цього Технічного регламенту за формою згідно з додатком 6 до цього Технічного регламенту.

5.4. Перед введенням в обіг палив на документ про якість (паспорт якості) повинен бути нанесений національний знак відповідності, який підтверджує відповідність палива вимогам цього Технічного регламенту, так, щоб забезпечувалася його видимість, розбірливість та незмивність.

Зображення національного знака відповідності повинно відповідати його опису, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 49, ст. 2188).

У разі зменшення або збільшення зображення національного знака відповідності повинні бути дотримані пропорції, встановлені в описі.

Нанесення будь-якого іншого маркування, здатного ввести в оману треті сторони щодо значення та форми національного знака відповідності, забороняється. Будь-яке інше маркування може бути нанесене за умови непогіршення видимості та розбірливості національного знака відповідності.

5.5. Виробник або уповноважений представник зберігає технічну документацію та декларацію про відповідність палива вимогам Технічного регламенту протягом 10 років після виготовлення останньої партії палив і надає їх для перевірки відповідним органам державного ринкового нагляду в установлених законодавством випадках.

У разі якщо виробник не є резидентом України та не має уповноваженого представника в Україні, ці зобов'язання покладаються на особу, яка ввела палива в обіг на ринку України.
VI. Захисні застереження

6.1 Протягом 3 років з дня набуття чинності цього Технічного регламенту допускають в обіг паливо, яке відповідає нормативному документу згідно з яким воно виготовлене та яке виготовлене і прийняте для обігу до  дня вступу в дію цього Технічного регламенту.

6.1. Введення в обіг автомобільних бензинів дозволяється для:

екологічного класу Євро3 - до 31 грудня 2016 року;

екологічного класу Євро4 - до 31 грудня 2020 року;

екологічного класу Євро5 - термін не обмежений.

7.4. Введення в обіг дизельного палива дозволяється для:

екологічного класу Євро3 - до 31 грудня 2016 року;

екологічного класу Євро4 - до 31 грудня 2020 року;

екологічного класу Євро5 - термін не обмежений.Додаток 1

до Технічного регламенту
Позначення марки автомобільного бензину і дизельного палива

1. Позначення марки автомобільного бензину включає наступні групи знаків, розташовані у визначеній послідовності через дефіс.

1.1. Перша група - літера А, позначення бензину для автомобільних двигунів з примусовим/іскровим запалюванням.

1.2. Друга група - цифрове позначення октанового числа автомобільного бензину (80, 92, 95, 98 і т.ін.) за дослідницьким методом.

1.3. Третя група - символи екологічного класу: Євро3, Євро4, Євро5.

1.4. Четверта група – символ визначення вмісту біоетанолу: Е(5), Е(10).

1.5. Приклад позначення марки автомобільного бензину з октановим числом 95 екологічного класу Євро4 з вмістом біоетанолу 5 %.

Приклад: Бензин автомобільний марки А-95-Євро4-Е(5).

2. Позначення дизельного палива включає наступні групи знаків, розташовані у визначеній послідовності через дефіс.

2.1. Перша група: літери ДП, позначають дизельне паливо для автомобільних дизельних двигунів.

2.2. Друга група - літерне позначення кліматичного періоду: Л (літнє), З (зимове), Арк (арктичне).

2.3. Третя група - символи екологічного класу: Євро3, Євро4, Євро5.

2.4. Четверта група – символ визначення вмісту метилових/етилових естерів жирних кислот: В(5), В(7) тощо.

2.5. Приклад позначення дизельного палива зимового екологічного класу Євро4 з вмістом метилових/етилових естерів жирних кислот 5 %.

Приклад: Паливо дизельне ДП-З-Євро4-В(5).

3. Позначення марки може включати торгову марку (товарний знак) виробника.

3.1. Приклад позначення автомобільного бензину торгової марки „ХХХ” з октановим числом 95 екологічного класу Євро4 з вмістом біоетанолу 5 %.

Приклад: Бензин автомобільний марки ХХХ А-95-Євро4-Е(5).

Додаток 2
до Технічного регламенту

ВИМОГИ 
щодо характеристик автомобільного бензину 


Таблиця 2.1


Назва показника

Одиниця 

виміру 

Значення норм за екологічними класами 

Євро3 

Євро4 

Євро5  

Масова частка сірки, не більше

мг/кг

150

50

10

Об'ємна частка бензолу, не більше

%

1

1

1

Концентрація свинцю, не більше 

мг/дм3autoshape 2 5

5

5

Масова частка кисню, 

не більше:
- для бензинів Е (5)

- для бензинів Е (10)

%2,7

3,72,7

3,72,7

3,7

Об'ємна частка вуглеводнів, не більше:

%


- ароматичних
42

35

35

- олефінових


18

18

18

Детонаційна стійкість:

- октанове число за дослідницьким методом, не менше:

для бензинів марок А-80

для бензинів марок А-92

для бензинів марок А-95

для бензинів марок А-98


од.80

92

95

98-

-

95

98-

-

95

98

- октанове число за моторним методом, не менше:

для бензинів марок А-80

для бензинів марок А-92

для бензинів марок А-95

для бензинів марок А-98

од.


76

82,5

85

88


-

-

85

88


-

-

85

88

Продовження таблиці 2.1


Назва показника

Одиниця

виміру 

Значення норм за екологічними класами 

Євро3 

Євро4 

Євро5  

Тиск насиченої пари, в межах:

- у літній період- у зимовий період
- у перехідні періоди

кПа40-80 
45-100 
40 - 8540-80 
45-100 
40 - 8540-80
45-100 
40 - 85

Об’ємна частка біоетанолу, не менше:
- для бензинів Е(5)
- для бензинів Е(10)


%


5
10


5
10


5
10

Примітка 1. Додатково дозволяється використання в автомобільних бензинах інших, крім біоетанолу, кисневмісних добавок (спиртів, етерів тощо) за умови, що масова частка кисню не перевищуватиме 2,7 % для бензинів Е(5) та 3,7 % для бензинів Е (10).
Додаток 3
до Технічного регламенту
ВИМОГИ
щодо характеристик дизельного палива


Таблиця 3.1


Назва показника

Одиниця 

виміру 

Значення норм за екологічними класами 

Євро3 

Євро4 

Євро5  

Масова частка сірки,

не більшемг/кг

350

50

10

Температура спалаху в закритому тиглі,

не нижче:

°С

55

55

55

Фракційний склад – 95 % об., википає за температури, не вище


°С

360

360

360

Масова частка полі-циклічних ароматичних вуглеводнів, не більше


%

11

11

8,0

Цетанове число,

не  менше


од.

51

51

51

Гранична температура фільтрованості,

не вище:

°С


- літнього дизельного палива

5


5


5

- зимового дизельного палива

- арктичного дизельного палива

мінус 20
мінус 30мінус 20
мінус 30


мінус 20
мінус 30

Продовження таблиці 3.1


Назва показника

Одиниця 

виміру 

Значення норм за екологічними класами 

Євро3 

Євро4 

Євро5  

Змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60 оС,
не більше 

мкм

460

460

460

*)Об'ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот, не більше:

- для дизельних палив В(5)

- для дизельних палив В(7)

%

5

7

5

7

5

7

*) Об'ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот визначається у разі їх додавання до дизельного палива. За температури довкілля нижче мінус 20 оС не рекомендовано використання в дизельному паливі метилових/етилових естерів жирних кислот.


Додаток 4
до Технічного регламенту
ВИМОГИ

щодо характеристик суднових палив

Таблиця 4.1

Назва показника

Одиниця

виміру

Значення норм

Густина за температури 15оС,

не більше


кг/м3


900,0


В’язкість кінематична за температури 40 оС, в межах

мм2

1,40-11,00

Температура спалаху в закритому тиглі, не нижче

оС

60

Температура застигання,

не вище

  • зимового палива

  • літнього палива

оС- 6

0

Масова частка сірки,

не більше

%

2,00 (до 31.12.2012)

1,50 (з 01.01.2013)

0,50 (з 01.01.2020)

Цетановий індекс, не менше

од.

35

Зольність, не більше

% мас.

0,010

Вміст сірководню, не більше

% мас.

0,0002


Додаток 5

до Технічного регламенту
 

ВИМОГИ
щодо характеристик палив котельних


(мазутів та пічного побутового)

Таблиця 5.1

Назва показника

Одиниця

виміру

Значення норм для видів палив 

пічне побутове

мазут паливний

Масова частка сірки, не більше

%низькосірчистого
0,5

0,5

малосірчистого
-

1,0

сірчистого
1,1

2,0

високосірчистого3,5

Температура спалаху у відкритому тиглі, не нижче

оС

45

90

В’язкість:


умовна за температури 80 оС, не більше

умовні градуси

-

16,0

кінематична за температури 20 оС, не більше

мм2

8,0

-

Зольність, не більше

%малозольного
0,02

0,05

зольного
-

0,14

Густина за температури 20 оС, в межах

кг/м3

830-900

870-1100

*)Температура застигання, не вище

для мазуту із парафінистої та високопарафінистої нафти
оС


мінус 15

-


25

42

Продовження таблиці 5.1

Назва показника

Одиниця

виміру

Значення норм для видів палив 

пічне побутове

мазут

паливний

Теплота згоряння (нижча) в перерахунку на сухе паливо(не бракувальна), не менше ніж

кДж/кгнизькосірчистого, мало- сірчистого і сірчистого
40 100

40 530

високосірчистого
-

39 900

Масова частка води, не більше 

%

сліди

1,0

*) В період з 1 квітня до 1 жовтня дозволяється вводити в обіг паливо пічне побутове з температурою застигання не вище, ніж мінус 5 оС
Додаток 6
до Технічного регламенту


ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

_________________________________________________

(назва Технічного регламенту)
_____________________________________________________________________________

(повне найменування суб’єкта господарювання (виробника або уповноваженого _____________________________________________________________________________

представника, який декларує відповідність палив) та його місцезнаходження )

підтверджує, що _____________________________________________________________

(повна назва палива, тип, марка )

яке виготовляється (-ено) за __________________________________________,

(позначення та назва нормативного документу)

відповідає вимогам _________________________________________________

(позначення національних стандарті з роками їх затвердження, що

__________________________________________________________________

застосовані при оцінюванні відповідності палив та/або рішень, прийнятих для

_____________________________________________________________________________

забезпечення виконання вимог Технічного регламенту)

Сертифікат відповідності*)___________________________________________

_____________________________________________________________________

(номер сертифіката відповідності, дата його реєстрації, термін дії, назва та

_____________________________________________________________________

місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під повну відповідальність виробника або уповноваженого представника

_______________________ _________ _______________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище )

МП __________

(дата)

____________________

*) Застосовується за умови використання модуля, в якому оцінка відповідності палива проводиться призначеним органом

Місце для позначки про реєстрацію декларації щодо відповідності

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 2012 р. №
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів
Відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” Кабінет Міністрів України...

Технічний Регламент чемпіонату України «Дитяча ліга» серед юнаків...
Технічний Регламент чемпіонату України «Дитяча ліга» серед юнаків та дівчат з волейболу (далі – Технічний Регламент) сукупність умов...

Технічний регламент
Цей Технічний регламент розроблено на основі Директиви 2014/33/єс європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р про гармонізацію...

Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних...
Управлінням науково-технічної політики І управлінням автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України

Технічний регламент безпеки іграшок
Небезпека може бути пов'язана з конструкцією іграшки та складом матеріалів, з яких вона

Безпеки низьковольтного електричного обладнання
Р. №1149 (далі – Технічний регламент), розроблено на основі Директиви Ради єс 2006/95/єс від 12 грудня 2006 р щодо гармонізації законодавств...

2 терміни та визначення понять
Технічному регламенті будівельних виробів, будівель І споруд (далі Технічний регламент), затвердженому Постановою Кабінету Міністрів...

Технічний регламент безпеки іграшок
Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Кабінет...

Технічний регламент безпеки машин І план заходів з його застосування
Міністерству економічного розвитку І торгівлі забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту

Про затвердження Порядку про посилення контролю за витратами дизельного...
З метою посилення контролю за збереженням І економним використанням паливно-енергетичних ресурсів на тягу поїздів у господарствах...

Регламенту безпеки низьковольтного
Затвердити Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання та план заходів із його застосування, що

Технічний регламент модулів оцінки відповідності
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п )

Регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності...

Технічний регламент зернового складу
Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 року n 510 "Про забезпечення сертифікації зернових складів на відповідність послуг...

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

Технічний регламент будівельних виробів, будівель І споруд, затверджений...
Типи порожнистих блоків, призначених для неопалюваних І опалюваних будинків у випадку засипки порожнин теплоізоляційними матеріалами...

Технічний регламент
Під засобом індивідуального захисту (далі — засіб захисту) слід розуміти спорядження, що призначається для носіння користувачем та/або...

Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних...
Про затвердження Правил визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користуванняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт