Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено


ЗАТВЕРДЖЕНО


З’їздом АСОЦІАЦІЇ "АСОЦІАЦІЯ

ВИРОБНИКІВ, ЕКСПОРТЕРІВ

ТА ІМПОРТЕРІВ КЕРАМІКИ"

Протокол № 1/2010

від 09 вересня 2010р.
Президент Асоціації

___________________

УСТАНОВЧИЙ Д О Г О В І Р


АСОЦІАЦІЇ

«УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КЕРАМІКИ»

( Н о в а р е д а к ц і я )

м. Київ – 2010 р.
Ми, що нижче підписалися,

Промислово-технічна компанія у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю “Агромат”, в особі генерального директора Войтенка Сергія Володимировича

та

Дочірнє підприємство Промислово-технічної компанії у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю “Агромат” “Сервіс”, в особі директора Реви Володимира Івановича

домовилися про наступне:

СТАТТЯ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. АСОЦІАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КЕРАМІКИ" (далі “Асоціація”) – господарська асоціація, що є міжнародним неприбутковим договірним об’єднанням юридичних осіб, громадян України, зареєстрованих як підприємці, їх об’єднань та фізичних осіб, як резидентів, так і нерезидентів України.

Попереднє найменування Асоціації – АСОЦІАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ, ЕКСПОРТЕРІВ ТА ІМПОРТЕРІВ КЕРАМІКИ".

1.2.Асоціація створена з метою об’єднання та координації дій своїх членів у сфері захисту законних економічних, правових, інших спільних інтересів; сприяння у здійсненні ними своєї діяльності та формування цивілізованих ринкових відносин.

1.3.Асоціація здійснює свою діяльність на принципах самоврядування, добровільності, рівноправності членів.

1.4.У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, чинним законодавством та цим Договором.

1.5.Асоціація виконує свої функції самостійно або через її Регіональні представництва та через створені нею структурні підрозділи.

1.6.Назва Асоціації:

української мовою: АСОЦІАЦІЯ “УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КЕРАМІКИ”;

російською мовою: АССОЦИАЦИЯ “УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КЕРАМИКИ”;

англійською мовою: ASSOCIATION “UKRAINIAN ASSOCIATION OF CERAMICS”.

Асоціація має свою емблему.

Назва Асоціації та емблема є її невід’ємною ознакою і не може бути використана повністю або частково членами Асоціації спільно чи окремо в таких випадках:

  • для позначення інших організацій, що створюються на території України;

  • після припинення діяльності Асоціації чи її ліквідації.

1.7.Місце розташування Асоціації:

Україна, 03115, м.Київ, пр-т Перемоги, 89-А.
СТАТТЯ 2

МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ ТА ФУНКЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1.Основною метою діяльності Асоціації є консолідація діяльності її членів для всебічного розвитку підприємництва, створення сприятливих умов для підприємницької діяльності, захисту інтересів вітчизняних виробників, розвитку усіх видів науково-технічних і торгівельно-економічних зв’язків між українськими та зарубіжними суб’єктами господарювання (експорт, імпорт).

2.2.Асоціація діє, як єдина система, виконує функціонально-методичну і будь-яку іншу координацію діяльності членів Асоціації, представляє їх інтереси у вітчизняних і міжнародних організаціях.

2.3.Для виконання договірної мети Асоціація у встановленому чинним законодавством порядку виконує такі завдання:

2.3.1.Вивчає, узагальнює, систематизує і розповсюджує передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері виробництва та торгівлі керамікою;

2.3.2.Здійснює маркетингові дослідження; аналіз факторів, які впливають на розвиток виробництва та підприємництва;

2.3.3.Сприяє інформаційно-маркетинговому та довідковому обслуговуванню членів Асоціації; надає основні відомості основні відомості, що не є комерційною таємницею, про діяльність українських підприємств і підприємств зарубіжних країн;

2.3.4.Сприяє розповсюдженню інформаційних, довідкових, рекламних та методичних матеріалів з питань своєї діяльності, а також газет, журналів та інших друкованих матеріалів;

2.3.5.Сприяє розвитку та впровадженню новітніх технологій;

2.3.6.Сприяє залученню провідних фахівців України та інших держав для розробки та реалізації програм в галузі виробництва та торгівлі;

2.3.7.Проводить необхідні заходи щодо екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища;

2.3.8. Надає допомогу по захисту прав та законних інтересів підприємців України, пов’язаних з їх господарською діяльністю на внутрішньому та зовнішньому ринках; допомогу у проведенні торговельно-економічних опреацій; представляє та захищає права і інтереси членів Асоціації з питань господарської діяльності у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування в Україні, а також за її межами;

2.3.9.Співпрацює з державними органами управління та контролю з питань, що стосуються статутної діяльності Асоціації;

2.3.10.Взаємодіє з іншими зареєстрованими об’єднаннями підприємств та громадськими організаціями, як в Україні, так і за її межами; встановлює і розвиває зв’язки з іноземними підприємцями, а також організаціями, що об’єднують або представляють їх; бере участь у роботі міжнародних організацій та інших спільних організацій з питань торговельно-економічного співробітництва, міжнародних економічних відносин;

2.3.11.Організовує взаємодію між суб’єктами господарювання, координує їх взаємовідносини з державою; подає пропозиції та рекомендації щодо питань регулювання підприємницької діяльності;

2.3.12.Сприяє становленню та розвитку зовнішньо-економічних зв’язків; науково-технічних, торгово-економічних зв’язків України з іншими державами; експорту українських товарів і послуг;

2.3.13.Організовує зустрічі між делегаціями вітчизняних підприємців, з делегаціями підприємців зарубіжних країн для обміну досвідом; приймає іноземні делегації для вирішення питань, що випливають з завдань Асоціації, сприяє у виїздах та організовує виїзди за кордон торговельно-економічних делегацій членів Асоціації та інших підприємств;

2.3.14.Сприяє членам Асоціації у пошуку партнерів, в тому числі за кордоном; організовує переговори з представниками закордонних фірм, які зацікавлені в установленні контактів з підприємствами України;

2.3.15.Організовує та проводить конференції, симпозіуми, виставки, круглі столи, зустрічі, прес-конференції, брифінги, семінари, ділові преговори з економічних та інших підприємницьких питань за участю представників українських і зарубіжних підприємств (організацій, інших установ), передусім членів Асоціації, як в Україні, так і за її межами; сприяє участі українських підприємств та інших організацій у міжнародних ярмарках, виставках та інших заходах, що організуються за кордоном; здійснює інші заходи, необхідні для досягнення договірних цілей;

2.3.16.Організовує та надає допомогу в сертифікації продукції членів Асоціації;

2.3.17.Відкриває, організовує, фінансує, реорганізовує і ліквідує свої представництва в регіонах України та інших країнах для виконання договірних завдань у порядку, встановленому законодавством України; засновує разом із зарубіжними партнерськими організаціями як в Україні, так і за її межами ділові ради та інші спільні структурні підрозділи.
СТАТТЯ 3

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

3.1.Асоціація є юридичною особою за українським законодавством та здійснює свою діяльність на території України та за її межами у відповідності з ним та цим Договором.

3.2.Права юридичної особи Асоціація набуває з дати її державної реєстрації.

3.3.Асоціація має відокремлене майно. Майно Асоціації становить її власність. Асоціація має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, що не суперечать чинному законодавству.

3.4.Асоціація може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем або будь-яким іншим учасником цивільного, господарського, адміністративного або кримінального процесу.

3.5.Асоціація має самостійний баланс. Здійснює свою діяльність у відповідності з річними фінансовими та іншими планами, затвердженими Президією Асоціації, має право відкривати рахунки в установах банків.

3.6.Асоціація має право укладати необхідні для виконання своїх договірних завдань і функцій внутрішньо- та зовнішньоекономічні угоди, юридичні акти з українськими та іноземними суб’єктами підприємницької діяльності, а також фізичними особами.

3.7.Асоціація може на добровільних засадах вступати до вітчизняних і міжнародних громадських організацій, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки.

3.8.Асоціація може отримувати внески (вступні, членські, цільові тощо) від своїх членів, пасивні доходи, встановлювати вступні, членські, цільові та інші внески, визначати та змінювати їх розмір, відповідно до положень цього Договору.

3.9.Асоціація має право придбавати і відчужувати усякого роду рухоме і нерухоме майно.

3.10.Асоціація має право самостійно визначати методи здійснення своєї діяльності, встановлювати структуру, штатний розпис, чисельність працівників, форми і розміри оплати і матеріального стимулювання їхньої праці згідно з законодавством України.

3.11.Асоціація відповідає по своїм зобов’язанням всіма належними їй коштами і майном, на яке за чинним законодавством України може бути накладене стягнення.

Держава, її органи та організації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації, так само як і Асоціація не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів і організацій.

Асоціація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, так само як її члени не відповідають за зобов’язаннями Асоціації.

3.12.Асоціація має свою печатку, штампи, символіку та інші реквізити.

Зразки печаток та штампів, емблеми та іншої символіки Асоціації затверджуються Президентом Асоціації.

СТАТТЯ 4

ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

4.1.Членами Асоціації можуть бути українські юридичні особи, які створені і діють відповідно до законодавства України, громадяни України, що зареєстровані як підприємці, та їх об’єднання, фізичні особи (резиденти), а також іноземні підприємства, організації, їх об’єднання і фізичні особи (нерезиденти), які визнають Установчий Договір Асоціації, прагнуть досягти договірної мети діяльності Асоціації і виявили згоду виконувати його вимоги, а також сплачують вступні та членські внески.

4.2.Прийом членів до Асоціації здійснюється за поданням їх заяви на ім’я Президента Асоціації з наступним затвердженням прийняття нових членів Президією Асоціації.

Юридичною датою набуття членства в Асоціації є дата сплати вступного та першого членського внесків. Після сплати вступного та першого членського внеску кожний член отримує членське посвідчення, яке є підтвердженням членства в Асоціації, необхідну довідкову інформацію про діяльність Асоціації та ін. привілеї, що визначає Президія.

Щорічні членські внески, розмір яких щорічно затверджується Президією, сплачується членами Асоціації протягом поточного календарного року, але в будь-якому випадку до 1 грудня.

Положення про членство затверджується Президією Асоціації.

4.3.Асоціація передбачає Почесне членство, яке підтверджується посвідченням встановленого зразка. Статус Почесного члена надається Президією Асоціації за пропозицією Президії або Президента Асоціації особам, які мають видатні заслуги перед Асоціацією або у сфері інтересів Асоціації тощо.

Почесні члени вправі брати участь у З'їзді з правом голосу. Почесні члени сплачують членські внески нарівні зі звичайними членами Асоціації.

Положення про Почесне членство затверджується Президією Асоціації.

4.4.Будь-який член Асоціації має право вийти з Асоціації, але не раніше двох місяців з дати повідомлення Президента Асоціації про свої наміри, шляхом подання письмової заяви. Таке повідомлення не звільняє від обов’язку сплати членського внеску за поточний рік.

4.5.У випадку виходу члена з Асоціації майно та кошти, внесені ним на організацію та розвиток діяльності Асоціації, в тому числі у вигляді вступних та членських внесків, йому не повертаються і претензії на частину майна Асоціації не задовольняються. Майно та кошти Асоціації у разі виходу або виключення із її членів поділу не підлягають.

4.6.Член Асоціації, стосовно до якого не спростовано документально підтверджених свідчень, що він не виконує або не належним чином виконує вимоги та положення цього Установчого договору Асоціації та інших нормативних документів, або перешкоджає своїми діями досягненню мети Асоціації та/або у випадках не сплати членського внеску протягом року, може бути виключений з Асоціації за рішенням органів, що прийняли рішення про вступ цього члена до Асоціації.

Майнові відносини члена з Асоціацією у такому випадку вирішуються у відповідності з п.4.5. цього Договору.

4.7.Рішення про виключення з членів Асоціації приймаються Президією Асоціації.

4.8.Засновники не можуть бути виключені з Асоціації у будь-якому випадку.

4.9.Почесні члени можуть припинити своє членство в Асоціації:

4.9.1.за власним бажанням;

4.9.2.за рішенням З’їзду.

4.10.Рішення про виключення з Асоціації може бути оскаржене до З’їзду Асоціації.
СТАТТЯ 5

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

5.1.Члени Асоціації в особі своїх повноважних представників мають право:

5.1.1.обирати в порядку, що встановлюється Президією Асоціації, делегатів на З’їзд Асоціації, обирати і бути обраним до керівних органів Асоціації;

5.1.2.брати участь у роботі З`їзду Асоціації; приймати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності робочих органів Асоціації, а також в інших заходах, що здійснюються Асоціацією; брати участь у підготовці і реалізації програм Асоціації;

5.1.3.виносити заяви та пропозиції на розгляд З`їзду та інших органів Асоціації, а також використовувати інші права, передбачені цим Договором;

5.1.4.одержувати необхідну допомогу у вирішенні питань, що входять у сферу діяльності Асоціації;

5.1.5.користуватися всіма зазначеними у цьому Договорі послугами Асоціації, її структурних підрозділів на умовах, що визначаються керівними органами Асоціації;

5.1.6.користуватися у встановленому порядку майном Асоціації та банком комерційної інформації;

5.1.7.публікувати свої матеріали, рекламу, оголошення в друкованих органах Асоціації та в електронних засобах масової інформації;

5.1.8.бути представленим на WEB-сторінці Асоціації;

5.1.9.вийти із складу Асоціації в порядку та на умовах, обумовлених цим Договором.

5.2.Члени Асоціації зобов’язані:

5.2.1.дотримуватись норм цього Установчого договору Асоціації;

5.2.2.активно сприяти здійсненню цілей, завдань і функцій Асоціації;

5.2.3.виконувати рішення керівних органів Асоціації з питань, що стосуються її діяльності;

5.2.4.забезпечувати, відповідно до умов цього Установчого договору Асоціації, повне за обсягом та своєчасне за строком виконання прийнятих на себе обов`язків;

5.2.5.здійснювати свою діяльність на принципах поваги до партнерів, добропорядності і не допускати недобросовісної конкуренції;

5.2.6.не вчинювати дій, що можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Асоціації;

5.2.7.надавати будь-яку допомогу Асоціації з метою здійснення нею своїх цілей, завдань та функціїй;

5.2.8.сплачувати вступні та членські внески, розміри та строки сплати яких щорічно визначаються та затверджуються Президією Асоціації.

СТАТТЯ 6

КЕРІВНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

6.1.Керівними органами Асоціації є:

6.1.1.З’їзд Асоціації;

6.1.2.Президія Асоціації;

6.1.3.Президент Асоціації.

Делегати З’їзду, члени Президії та Президент Асоціації обираються відповідно до положень цього Договору з числа членів Асоціації або Регіональних представництв Асоціації.
СТАТТЯ 7

З’ЇЗД АСОЦІАЦІЇ

7.1.Вищим керівним органом Асоціації є З’їзд, який скликається не рідше одного разу на п’ять років Президією Асоціації, Президентом Асоціації, Ревізійною або Мандатною комісією, або 1/3 (третиною) членів Асоціації.

7.2.Про час, місце, порядок денний, норми представництва і порядок обрання делегатів Президія повідомляє членів та почесних членів у письмовій формі не пізніше як за місяць до дати проведення З’їзду.

7.3.При вирішенні питань на З’їзді кожний член, почесний член Асоціації має один голос.

7.4. Відповідно до п. 5.1.1 члени та почесні члени Асоціації вправі обирати делегатів для участі на З'їзді.

7.5.До компетенції З’їзду Асоціації належать:

7.5.1.вибори і затвердження Президента Асоціації, обрання на строк до чергового З’їзду Асоціації членів Ревізійної та Мандатної комісій Асоціації; розгляд і затвердження рішень Президента або Президії про дострокове звільнення від обов’язків з вище вказаних посад;

7.5.2.розгляд і затвердження доповідей і звітів про здійснення діяльності Президії Асоціації, Секретаріату, звітів Ревізійної та Мандатної комісій, оцінювання їх діяльності;

7.5.3.визначення основних напрямків діяльності Асоціації, затвердження її довгострокових і річних програм, планів та звітів про їх виконання;

7.5.4.затвердження, внесення змін та доповнень до цього Договору, положень та інших установчих документів Асоціації;

7.5.5.вирішення питання про припинення діяльності Асоціації, її реорганізацію або ліквідацію, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

7.5.6.розгляд інших питань, що стосуються діяльності Асоціації;

7.5.7.З’їзд може винести рішення про передачу частини належних йому повноважень до компетенції Президії Асоціації.

7.6.Рішення з питань, що обговорюються на чергових та позачергових З’їздах Асоціації, приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на З’їзді делегатів.

Питання щодо затвердження, внесення змін та доповнень до цього Договору, положень та інших установчих документів Асоціації; прийняття рішень про ліквідацію Асоціації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу належать до виключної компетенції З’їзду і приймаються ¾ голосів присутніх на З’їзді делегатів.

В окремих випадках допускається вирішення питань, що віднесені до компетенції З’їзду Асоціації шляхом письмового опитування членів Асоціації.

7.7.З’їзд Асоціації вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 50% (половини) обраних делегатів або їх представників.

7.8.Для вирішення питань, що не терплять зволікання, якщо цього вимагають інтереси Асоціації в цілому, можуть скликатися позачергові З’їзди Асоціації. Позачергові З’їзди скликаються за рішенням Президії Асоціації, на вимогу Президента Асоціації, Ревізійної або Мандатної комісій або на вимогу не менш як 1/3 (третини) членів Асоціації.
СТАТТЯ 8

ПРЕЗИДІЯ АСОЦІАЦІЇ

8.1.В період між З’їздами Асоціації вищим керівним органом Асоціації є Президія Асоціації. Президія формується для загального керівництва поточною діяльністю Асоціації З’їздом на п’ятирічний строк. Кількість членів Президії визначається також З’їздом Асоціації.

8.2.До складу Президії Асоціації за посадами входять:

  • Президент Асоціації;

  • Віце-президенти – керівники Регіональних представництв Асоціації;

  • Віце-президент – керівник Секретаріату.

8.3.В разі вибуття члена Президії між З’їздами замість вибулого кооптується інший член за рішенням Президії.

8.4.Президія Асоціації:

8.4.1.подає на розгляд і затвердження З’їзду кандидатури на посаду Президента з числа членів Президії Асоціації терміном на п’ять років;

8.4.2.визначає і затверджує організаційну структуру Асоціації і структуру виконавчих органів Асоціації; затверджує правила процедури та інші внутрішні документи;

8.4.3.створює, координує діяльність, реорганізовує і ліквідує в установленому порядку необхідні структурні підрозділи, відділення, представництва Асоціації (в т.ч. Регіональні представництва), затверджує положення про них, положення про структурні підрозділи Асоціації; призначає керівників структурних підрозділів, відділень, представництв (в т.ч. Регіональних представництв);

8.4.4.визначає порядок взаємовідносин між Регіональними представництвами Асоціації з Асоціацією; координує діяльність членів Асоціації; визначає характер відносин з підприємницькими структурами, що взаємодіють з Асоціацією;

8.4.5.визначає і формує основні напрямки, пріоритети і форми практичної діяльності Асоціації по реалізації її договірних цілей і завдань, розглядає і затверджує річні і перспективні плани економічного і соціального розвитку Асоціації, звіти про їх виконання, розглядає висновки Ревізійної та Мандатної комісій з цих питань;

8.4.6.організовує реалізацію рішеннь З’їзду; доповідає З’їзду Асоціації про діяльність Асоціації;

8.4.7.визначає методи господарювання, напрямки витрачання коштів Асоціації, Регіональних представництв Асоціації, затверджує кошторис витрат, форми і розміри оплати праці і матеріального стимулювання праці Президента, віце-президентів;

8.4.8.в період між З’їздами Асоціації приймає рішення про внесення змін і доповнень до цього Договору, положень та інших установчих документів Асоціації, які є обов’язковими до виконання, з наступним затвердженням їх З’їздом Асоціації;

8.4.9. щорічно визначає та кошторис Асоціації, контролює його виконання; після затвердження кошторису визначає та затверджує розмір і порядок сплати вступних та членських внесків, атакож основні напрямки їх використання та розміри відрахувань з внесків, здійснених до Регіональних представництв, до Асоціації; розподіляє кошти; нагороджує членів Асоціації та приймає рішення про надання матеріальної допомоги за рахунок коштів Асоціації;

8.4.10.приймає рішення про звільнення (тимчасове або постійне) від членських внесків членів Асоціації за особливі внески в розвиток діяльності Асоціації;

8.4.11.затверджує рішення Президента Асоціації про прийняття в члени Асоціації; вихід з членів Асоціації;

8.4.12.приймає рішення про виключення з членів Асоціації при порушенні ними норм та умов цього Договору;

8.4.13.розглядає скарги на рішення про відмову Президента в прийнятті до членів Асоціації або щодо виключення з членів Асоціації;

8.4.14.розглядає скарги щодо правильності застосування цього Установчого договору Асоціації, та інших установчих документів Асоціації;

8.4.15.скликає чергові і позачергові З’їзди Асоціації; визначає норми представництва та порядок обрання делегатів до З’їзду Асоціації;

8.4.16. розробляє та затверджує внутрішні положення Асоціації, вносить зміни до затверджених нею положень.

8.5.Засідання Президії Асоціації скликаються Президентом Асоціації в міру потреби, але не рідше одного разу на шість місяців.

8.6.За рішенням Президента Асоціації, Президії Асоціації, на вимогу Ревізійної або Мандатної комісій або третини членів Асоціації можуть бути скликані позачергові засідання Президії Асоціації.
8.7. Засідання Президії Асоціації є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини (50%) її членів.

8.8.Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Президії Асоціації або делегованих представників; при ухваленні змін і доповнень до цього Договору - поданням голосів не менше 2/3 (двох третин) присутніх членів Президії Асоціації.

У разі, коли рішення не може бути прийнято через рівний розподіл голосів, вирішальним є голос Президента Асоціації.
СТАТТЯ 9

ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ

9.1.Президент Асоціації є вищою посадовою особою Асоціації. Президент Асоціації обирається З’їздом строком на п’ять років, підзвітний З’їзду та несе перед ним відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

9.2.Президент Асоціації:

9.2.1.представляє Асоціацію в усіх установах та організаціях України та за її межами, без доручення діє від імені Асоціації;

9.2.2.здійснює поточне керівництво діяльністю Асоціації; організовує роботу Президії Асоціації;

9.2.3.організовує виконання рішень З’їзду і Президії Асоціації та контролює їх виконання;

9.2.4.видає накази, розпорядження, обов’язкові для виконання членами Асоціації та її структурними підрозділами Асоціації;

9.2.5.розпоряджається коштами Асоціації;

9.2.6.вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Асоціації у межах, визначених цим Договором та чинним законодавством України;

9.2.7.вирішує інші питання планування, фінансування, структури, штатів і управління в системі Асоціації у відповідності до законодавства України і цього Договору;

9.2.8.подає на затвердження Президії пропозиції про структуру управління і кошторис витрат Асоціації, форми і розміри оплати і матеріального заохочення праці керівництва Асоціації;

9.2.9.обирає кандидатури на посади членів Президії Асоціації: віце-президентів – керівників Регіональних представництв Асоціації і керівника Секретаріату з наступним затвердженням З’їздом; визначає коло їх службових обов’язків; а також приймає рішення про дострокове звільнення від обов’язків членів Президії Асоціації при порушенні ними норм та умов цього Договору Асоціації з наступним затвердженням З’їздом;

9.2.10.розглядає заяви і приймає рішення щодо прийняття до складу або виходу з складу членів Асоціації з наступним затвердженням Президією;

9.2.11.скликає чергові і позачергові засідання З’їзду і Президії Асоціації, організовує підготовку матеріалів та пропозицій для розгляду З’їздом;

9.2.12.підписує договори, укладає угоди, контракти;

9.2.13.приймає рішення з інших питань діяльності Асоціації, які не відносяться до компетенції З’їзду та Президії.

9.3.Президент діє від імені Асоціації без довіреності.

9.4.Віце-президенти та інші працівники Асоціації діють за довіреністю, підписаною Президентом Асоціації.

9.5.Договори, інші зобов’язання від імені Асоціації підписуються Президентом або особою, уповноваженою довіреністю, підписаною Президентом. Документи, які є підставою для прийняття і видачі грошей, товарно-матеріальних та інших цінностей, а також такі, що змінюють кредитні та розрахункові зобов’язання Асоціації, підписуються, крім того, головним бухгалтером Асоціації або його заступником, чи особою, уповноваженою довіреністю, підписаною головним бухгалтером.

9.6.Зовнішньоекономічні угоди, укладені від імені Асоціації, підписуються Президентом або особою, уповноваженою довіреністю, підписаною Президентом Асоціації.
СТАТТЯ 10

СЕКРЕТАРІАТ АСОЦІАЦІЇ

10.1.Секретаріат Асоціації є виконавчим органом Асоціації; утворюється для виконання поточних планів та завдань, вирішення фінансових питань, питань, пов’язаних з забезпеченням діяльності Асоціації, підтримання контактів та надання інформації.

10.2.Секретаріат Асоціації очолює віце-президент – керівник Секретаріату.

10.3.Апарат Секретаріату формується у відповідності до потреб в персоналі для виконання завдань і функцій Асоціації. Секретаріати Регіональних представництв створюються по мірі необхідності і підпорядковуються Секретаріату Асоціації. Структура апарату Секретаріату та Секретаріатів Регіональних представництв Асоціації затверджується Президією Асоціації.

10.4. Засідання Секретаріату проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. За рішенням Секретаріату чергове засідання може переноситись на наступний квартал. Дане рішення оформлюється протоколом Секретаріату у встановленому порядку.
СТАТТЯ 11

РЕВІЗІЙНА ТА МАНДАТНА КОМІСІЇ

11.1.Ревізійна комісія обирається З’їздом Асоціації строком на п’ять років у складі трьох осіб, що є членами Асоціації та не входять до складу Президії Асоціації. Ревізійна комісія підзвітна З’їзду. До складу Ревізійної комісії входять голова, заступник голови і секретар.

11.2.Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням цього Договору, виконанням рішень З’їзду та інших керівних органів Асоціації, формуванням та використанням власності, здійсненням фінансової, господарської діяльності, правильністю і достовірністю звітних даних Асоціації.

11.3.Ревізії діяльності Асоціації здійснюються не рідше як один раз на два роки. Про виявлені порушення і рекомендації по їх усуненню Ревізійною комісією складаються протоколи, які надсилаються до Президії Асоціації. Про результати ревізії Ревізійна комісія звітує перед Президентом, Президією та З’їздом.

11.4.Мандатна комісія утворюється для перевірки повноважень делегатів З’їзду; виконує інші функції, делеговані З’їздом або Президією.

11.5.Мандатна комісія обирається З’їздом Асоціації строком на п’ять років у складі трьох осіб, що є членами Асоціації та не входять до складу Президії і Ревізійної комісії Асоціації. Мандатна комісія підзвітна З’їзду. До складу Мандатної комісії входять голова, заступник голови і секретар.

11.6.Ревізійна та Мандатна комісії можуть при необхідності скликати позачергові засідання Президії та З’їзду.

СТАТТЯ 12

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА

12.1. Регіональні представництва Асоціації створюються та ліквідуються Президією Асоціації. Керівники Регіональних представництв призначаються Президією за поданням її членів, Президента або за поданням не менш ніж 10% членів Асоціації.

12.2. Регіональні представництва є єдиним повноважним представницьким органом Асоціації в областях, повноваження якої не можуть бути покладені на будь-який інший орган або особу, окрім керівника Регіонального представництва. Регіональні представництва представляють інтереси Асоціації, допомагають їй у досягненні договірної мети, мають інші права та обов’язки, відповідно до Положення про регіональні представництва. Регіональні представництва та їх керівники не можуть здійснювати повноваження керівних органів Асоціації, що прописані в цьому Договорі. На Регіональні представництва та/або їх керівників можуть бути покладені інші розширені повноваження на підставі рішення Президії та/або довіреності, підписаної Президентом.

12.3. Положення про Регіональні представництва затверджуються Президією Асоціації.

СТАТТЯ 13

МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

13.1.Асоціація має відокремлене майно. Майно Асоціації становить її власність. Асоціація має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, що не суперечать чинному законодавству.

13.2.Асоціація може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути учасником цивільного, господарського, адміністративного та кримінального процесу, позивачем і відповідачем у третейському суді.

13.3.Функціонування Асоціації здійснюється за рахунок її власних коштів. Джерелами формування майна Асоціації є:

13.3.1.кошти, надані Асоціації її членами, в тому числі вступні, членські, цільові внески;

13.3.2. пасивні доходи;

13.3.3. доходи і надходження, в тому числі пожертвування та добродійні внески, отримання яких не суперечить чинному законодавству України.

13.4.Кошти Асоціації використовуються для здійснення її статутних завдань.
СТАТТЯ 14

ПЕРСОНАЛ АСОЦІАЦІЇ

14.1.Всі питання, пов’язані з штатними співробітниками Асоціації, регулюються трудовим законодавством України і цим Договором.
СТАТТЯ 15

ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ЧИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ АСОЦІАЦІЇ

15.1.Асоціацію може бути ліквідовано в таких випадках:

15.1.1.за рішенням З’їзду Асоціації;

15.1.2.за рішенням суду, господарського суду.

15.2.У випадку ліквідації Асоціації за рішенням З’їзду З’їзд призначає ліквідаційну комісію. У разі ліквідації Асоціації за рішенням суду або господарського суду, ліквідаційна комісія призначається цими органами.

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження З’їзду Асоціації.

15.3.Майно та кошти ліквідованої Асоціації передаються іншому об’єднанню підприємств визначеної сфери діяльності, що є правонаступником Асоціації, або зараховуються до доходу бюджету.

15.4.Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням З’їзду. При реорганізації Асоціації вся сукупність прав та обов’язків переходить до її правонаступників.
СТАТТЯ 16

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1.Перехідний період - один календарний рік з моменту реєстрації Асоціації, згідно чинного законодавства. Перехідний період може бути продовжений рішенням З’їзду Асоціації.

16.2.Обов’язки Президента Асоціації на вказаний період виконує представник організацій - засновників Асоціації.
СТАТТЯ 17

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1.Зміни та доповнення до цього Договору дійсні в тому випадку, якщо вони викладені в письмовій формі затверджені З’їздом та зареєстровані у порядку, встановленого чинним законодавством України.

17.2.Жоден з членів Асоціації не вправі передавати третім особам повністю або частково свої права та обов’язки за цим Договором без попередньої згоди Президії Асоціації.

ЗАСНОВНИКИ:
ПТК ТОВ “АГРОМАТ” ДП ПТК ТОВ “АГРОМАТ” “СЕРВІС”
Генеральний

директор С.В.Войтенко Директор В.І.Рева
М.П. М.П.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на...
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт