Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Статут

Статут«ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Головним управлінням

юстиції в місті Києві
Наказ №______________

Від «__» _________ 200__ року

Свідоцтво №____________

Начальник управління

______________Д.М. Сокуренко

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Установчими зборами засновників громадської організації «Об’єднання «Батьків-одинаків України»»

Протокол № 1

від «21» травня 2007 року.

Президент

__________________Мазур О.В.
«ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Головним управлінням

юстиції в місті Києві

зі змінами
Наказ №______________

Від «__» _________ 200__ року
Начальник управління

______________Д.М. Сокуренко

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами членів громадської організації «Об’єднання «Батьків-одинаків України»»

Протокол № 2

від «08» травня 2008 року.

Президент

__________________Мазур О.В.СТАТУТ


ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ОБ’ЄДНАННЯ

«БАТЬКІВ–ОДИНАКІВ УКРАЇНИ»»

м. Київ – 2008 р.


ПРЕАМБУЛА
Цей Статут визначає засади організації та здійснення діяльності громадської організації «Об’єднання «Батьків-одинаків України»», регулює організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти її діяльності, а також правові засади її організації та діяльності, склад, структуру, компетенцію та функції, правовий статус та відповідальність її органів та посадових осіб.

Статут спрямований на забезпечення захисту законних прав та інтересів членів громадської організації «Об’єднання «Батьків-одинаків України»», створення сприятливих умов для розвитку їх творчого потенціалу, забезпечення додержання законодавства України з питань галузевої політики в сфері (галузі) забезпечення соціальних прав її членів.

Цей Статут регулює правові, організаційні та соціальні умови реалізації членами громадської організації «Об’єднання «Батьків-одинаків України»», права на участь у її діяльності, реалізації їх права обирати і бути обраним до органів управління громадської організації «Об’єднання «Батьків-одинаків України»».
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадської організації «Об’єднання «Батьків-одинаків України»»(надалі – Об’єднання) є добровільною громадською організацією з місцевим статусом, створена на основі єдності інтересів та мети для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод і не передбачає одержання прибутку від цієї діяльності.

1.2. Об’єднання має повну назву: «Об’єднання « Батьків–одинаків України»» та скорочену назву: українською мовою – «Об’єднання «Батьків–одинаків України»» або ОБОУ.

1.3. У своїй діяльності Об’єднання керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», цим Статутом, а також законодавством України.

1.4. Об’єднання та його члени здійснюють свою діяльність у тісному співробітництві з громадянами, колективами, громадськими, приватними, державними організаціями, установами і підприємствами, в тому числі з зарубіжними та міжнародними Організаціями.

1.5. Юридична адреса (місцезнаходження) центрального органу Об’єднання: 02002, Україна, м. Київ, Челябінська, буд. 17, кв. 232.

1.6. Територія діяльності – місто Київ.
2. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВИЙ СТАТУС ОБ’ЄДНАННЯ
2.1. Об’єднання є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку, штамп, емблеми та інші атрибути, зразки яких затверджуються Президентом Об’єднання та реєструються в установленому законодавством порядку.

2.2. Об’єднання має право від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, бути учасником цивільно–правових відносин, виступати позивачем і відповідачем у суді, адміністративному, господарському та третейському судах.

2.3. Держава не відповідає за зобов’язаннями Об’єднання, так само як і Об’єднання не відповідає по зобов’язаннях держави.

2.4. Об’єднання відповідає по своїх зобов’язаннях майном, що йому належить, на яке, згідно до законодавства України, може бути накладено стягнення.

2.5. Об’єднання має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності будь–які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.
3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОБ’ЄДНАННЯ
3.1. Основна мета діяльності – задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно – культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

3.2. Форми діяльності Об’єднання:

 1.  організація та проведення симпозіумів, конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів, розробка програм та перспективних планів;

 2.  заснування та випуск періодичних видань, інформаційно–методичної літератури, брошур, книг, та іншої продукції на друкованих, електронних та інших носіях;

 3.  висвітлення у засобах масової інформації мети і завдань Об’єднання, його діяльності;

 4.  встановлення зв’язків, обмін інформацією та досвідом з відповідними державними, громадськими науковими організаціями як в Україні, так і за її межами;

 5.  участь в некомерційних телевізійних, масмедійних, видавничих проектах, радіопрограмах, для висвітлення діяльності Об’єднання;

 6.  залучення до роботи науковців, студентської та учнівської молоді;

 7.  публікація каталогів, періодичних видань, інформаційних збірників, презентаційних матеріалів;

 8.  підтримка діючих та сприяння створенню нових недержавних громадських установ й організацій, що проводять громадську роботу за аналогічною тематикою, надання допомоги в їхній роботі;

 9.  одноразова фінансова, матеріальна та інші види допомоги іншим об’єднанням громадян;

 10.  фінансування конкретних цільових програм, що випливають з завдань Об’єднання;

 11.  надання послуг, виконання робіт, надання допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

 1.  налагодження співробітництва із зарубіжними та міжнародними організаціями що сприяють виконанню основних завдань Об’єднання;

 2.  видання некомерційних каталогів, журналів присвячених соціальному, правовому, політичному і суспільному розвитку суспільства;

 3.  некомерційні проекти в мережі Інтернет;

 4.  створення інформаційного архіву;

 5.  сприяння діяльності з організації відпочинку та оздоровлення дітей за кордоном.

3.3. Згідно зі своїм завданням та метою Об’єднання:

 1.  інформує громадськість про свою діяльність шляхом проведення інформаційно – пропагандистських заходів, видання літератури відповідного призначення, розміщення публікацій у періодичній пресі, створення теле– і радіопередач, відеофільмів, розповсюдження інформації у комп’ютерних мережах в тому числі мережі Інтернет;

 2.  сприяє захисту інтересів членів Об’єднання в органах державної влади;

 3.  сприяє розробці законодавчих пропозицій і рекомендацій, шляхом їх подання у відповідні органи, що мають право законодавчої ініціативи;

 4.  підтримує засоби масової інформації, що сприяють виконанню основних завдань Об’єднання;

 5.  підвищує кваліфікацію своїх членів;

 6.  залучає на засадах добровільності кошти і ресурси державних і недержавних організацій, установ, підприємств, центрів, асоціацій, комерційних структур, зарубіжних організацій, юридичних та фізичних осіб;

 7.  налагоджує співробітництво з аналогічними організаціями, запрошує українських та міжнародних фахівців для участі в проектах;

 8.  від свого імені укладає угоди, набуває майнові права та обов’язки, несе відповідальність по своїх зобов’язаннях;

 9.  надає матеріальну, фінансову та організаційну допомогу організаціям і окремим особам для здійснення програм і заходів, що сприяють виконанню основних завдань Об’єднання;

 10.  надає інформаційно–консультативну допомогу своїм членам;

 11.  бере участь у проведенні та фінансуванні семінарів, конференцій, симпозіумів;

 12.  здійснює благодійну діяльність;

 13.  проводить діяльність з пошуку та нагромадження коштів для фінансування діяльності Об’єднання;

 14.  здійснює необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.


4. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ ОБ’ЄДНАННЯ ТА ВИБУТТЯ З НЬОГО
4.1. Засновники Об’єднання є членами Об’єднання. Членами Об’єднання можуть бути фізичні особи, які досягли 18 років, та колективні члени, що висловили бажання вступити до нього та бажають здійснювати підтримку батьків–одинаків, і сплачують вступні та членські внески в матеріальній та грошовій формі для здійснення статутної діяльності. Розмір, обсяг та інші умови сплати вступних та членських внесків регулюються Положенням, яке приймається Загальними зборами членів Об’єднання.

4.2. Членами Об’єднання можуть бути індивідуальні члени - фізичні особи, які досягли 18 – річного віку та колективні члени – трудові колективи підприємств, творчі спілки та інші громадські організації.

4.3. Прийняття у дійсні члени Об’єднання здійснюється Президентом Об’єднання на підставі письмової заяви за умови:

 1.  визнання положень Статуту та інших внутрішніх правил Об’єднання;

 2.  визнання мети та завдань Об’єднання;

 3.  сприяння діяльності Об’єднання.

4.4. Об’єднання має дійсних членів. Дійсні члени Об’єднання зобов’язані:

 1.  сприяти діяльності Об’єднання;

 2.  дотримуватись положень цього Статуту та інших внутрішніх правил Об’єднання, виконувати рішення органів управління Об’єднання;

 3.  не вчиняти дії, що можуть створити перешкоди для діяльності Об’єднання або негативно відобразитись на репутації Об’єднання;

 4.  надавати регулярну допомогу Об’єднання через сплату вступних та членських внесків;

 5.  підвищувати свою кваліфікацію з проблем, що визначені метою та завданнями Об’єднання;

 6.  широко пропагувати цілі та завдання Об’єднання серед громадськості;

 7.  сприяти залученню до Об’єднання нових членів.

4.5. Дійсні члени Об’єднання мають право:

 1.  брати участь у діяльності Об’єднання;

 2.  вносити пропозиції щодо напрямків діяльності Об’єднання, збільшення матеріальної підтримки;

 3.  обирати та бути обраними до керівних органів Об’єднання;

 4.  одержувати необхідну інформацію про діяльність Об’єднання та про стан його майна;

 5.  вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів членів Об’єднання і Правління Об’єднання;

 6.  використовувати рекламні, інформаційні матеріали Об’єднання;

 7.  користуватись в межах Об’єднання всіма видами юридичної, методичної та консультативної допомоги безкоштовно;

 8.  брати участь у формуванні та реалізації соціальних проектів;

 9.  публікуватись у виданнях Об’єднання, виступати у засобах масової інформації від імені Об’єднання;

 10.  члени Об’єднання можуть бути виключені з нього за порушення або невиконання рішень Загальних зборів членів Об’єднання, Президента та Виконавчого директора Об’єднання, положень цього Статуту, здійснення діяльності, що суперечить завданням Об’єднання, якщо вони не беруть участі в його діяльності, не виконують свої обов’язки, своїми діями або бездіяльністю завдають шкоди репутації Об’єднання, його фінансовому стану. Рішення про виключення приймається Загальними зборами членів Об’єднання простою більшістю голосів членів.

 11.  член Об’єднання може вийти з неї за власним бажанням, письмово попередивши про це Президента Об’єднання. Вихід з Об’єднання не звільняє члена від взятих на себе, але не повністю виконаних обов’язків, які раніше виникли перед таким членом.


5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄДНАННЯ
5.1. Органами управління Об’єднання є:

 1.  Загальні збори членів Об’єднання;

 2.  Правління;

 3.  Наглядова Рада.

5.2. Загальні збори членів Об’єднання.

5.2.1. Вищим органом управління Об’єднання є Загальні збори його членів. У Загальних зборах членів Об’єднання беруть участь індивідуальні члени та уповноважені представники колективних членів. Індивідуальний член Об’єднання може також призначити свого уповноваженого представника.

5.2.2. Загальні збори членів скликаються Президентом Об’єднання не рідше, ніж один раз на рік. Позачергові Загальні збори членів Об’єднання можуть бути скликані на вимогу Наглядової Ради, 2/3 членів Об’єднання.

5.2.3 Загальні збори членів Об’єднання скликаються для обговорення та прийняття рішень з наступних питань:

 1.  внесення змін та доповнень до Статуту Об’єднання;

 2.  визначення основних перспективних напрямів діяльності Об’єднання;

 3.  обрання та відкликання Президента, Виконавчого директора;

 4.  затвердження цільових програм;

 5.  обрання Наглядової Ради;

 6.  визначення напрямків використання коштів Об’єднання;

 7.  обрання та звільнення з посад членів Наглядової Ради, заслуховування та затвердження звітів Наглядової Ради про її діяльність;

 8.  прийняття рішення про виключення з членів Об’єднання;

 9.  визначення і затвердження організаційної структури Об’єднання;

 10.  заслуховування, обговорення та затвердження звітів Президента та Наглядової Ради;

 11.  реалізація права власності на майно та кошти Об’єднання;

 12.  прийняття рішення про саморозпуск або реорганізацію Об’єднання.

5.2.4. Загальні збори членів Об’єднання правоздатні приймати рішення за умови наявності кворуму, тобто якщо на зборах присутня більш як половина членів Об’єднання. Усі рішення приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх членів.

5.2.5. Рішення Загальних зборів членів Об’єднання про внесення змін до статуту Об’єднання. Відчуження майна Об’єднання на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Об’єднання, та про ліквідацію Об’єднання приймаються більшістю не менш як 3/4 голосів присутніх членів.

5.2.6. Рішення Загальних зборів членів Об’єднання, прийняті з додержанням викладеного порядку, є обов’язковими для всіх членів та органів Об’єднання.

5.2.7. При голосуванні на Загальних зборах членів Об’єднання кожний член (його представник) має один голос.

5.3. Керівним органом Об’єднання, що діє в період між Загальними зборами членів Об’єднання є Правління Об’єднання. Правління здійснює загальне та поточне керівництво(управління) діяльністю Об’єднання та інші організаційно – управлінські функції Об’єднання, що не відносяться до компетенції Загальних зборів членів Об’єднання. Правління приймає рішення стосовно діяльності Об’єднання простою більшістю голосів.

5.3.1. Правління складається з Президента та Виконавчого директора Об’єднання.

5.3.2. Президент здійснює загальне керівництво діяльністю Об’єднання.

5.3.3. Виконавчий директор здійснює керівництво всією поточною діяльністю Об’єднання.

5.3.4. Президент обирається Загальними зборами членів Об’єднання на 7 років та звільняється з посади за рішенням Загальних зборів.

5.3.5. Виконавчий директор обирається Загальними зборами членів Об’єднання за поданням Президента на 7 років та звільняється з посади за рішенням Загальних зборів більшістю, не менш як 3/4 голосів, присутніх членів.

5.3.6. Президент, Виконавчий директор Об’єднання здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

5.3.7. Президент Об’єднання:

 1.  затверджує принципи використання коштів та кошторис апарату Об’єднання;

 2.  розпоряджається майном Об’єднання відповідно до чинного законодавства;

 3.  затверджує розмір вступних внесків;

 4.  головує на засіданнях Загальних зборів членів Об’єднання;

 5.  заслуховує та затверджує річні звіти Виконавчого директора, затверджує перспективні плани;

 6.  розглядає питання діяльності Об’єднання та виносить по них рішення;

 7.  затверджує штатний розклад;

 8.  затверджує зразки печатки, штампів, атрибути та символіку Об’єднання;

 9.  вирішує інші питання діяльності Об’єднання, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства.

5.4. Виконавчим органом Президента Об’єднання є Виконавчий директор Об’єднання.

5.4.1. Виконавчий директор Об’єднання:

 1.  організує поточну роботу Об’єднання;

 2.  виносить питання на розгляд Президенту та Загальним зборам членів Об’єднання;

 3.  представляє без доручення інтереси Об’єднання у відносинах з фізичними та юридичними особами, а також з органами державної виконавчої, законодавчої та судової влади;

 4.  забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Об’єднання;

 5.  приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Об’єднання, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

 6.  здійснює оперативне управління коштами та майном Об’єднання, відкриває рахунки в установах банків, має право першого підпису фінансових документів.

 7.  очолює наукові та освітні проекти Об’єднання;

 8.  займається популяризацією діяльності Об’єднання та роботою по залученню нових членів;

 9.  організує роботу штатних працівників Об’єднання, вносить пропозиції з оптимізації штатного розкладу;

 10.  виконує інші функції, що випливають з цього Об’єднання та чинного законодавства.

5.5. Контроль за соціальною, методичною діяльністю Об’єднання здійснює Наглядова рада Об’єднання, що складається з трьох осіб. Очолює Наглядову раду Об’єднання Голова Наглядової ради Об’єднання. Один кандидат до Наглядової ради має бути запропонований Президентом Об’єднання, другий кандидат до Наглядової ради має бути запропонований Виконавчим директором Об’єднання, а третій кандидат до Наглядової ради має бути запропонований Загальними зборами членів Об’єднання. Повний склад Наглядової ради Об’єднання обирається Загальними зборами членів Об’єднання терміном на 7 років. Голова Наглядової ради Об’єднання обирається членами Наглядової ради Об’єднання на 7 років.

5.5.1. Наглядова рада має право залучати до роботи незалежних експертів за погодженням з Правлінням.

До функцій Наглядової Ради відноситься перевірка щорічного звіту з соціальної та методичної діяльності, балансу Об’єднання, а також інші питання фінансової діяльності Об’єднання.

5.5.2. Наглядова рада:

 1.  здійснює контроль за цільовим використанням коштів та майна Об’єднання;

 2.  здійснює контроль фінансової діяльності Об’єднання;

 3.  вимагає від посадових осіб Об’єднання подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів;

 4.  розглядає скарги, листи, звернення і пропозиції членів Об’єднання;

 5.  направляє результати перевірок Правлінню;

 6.  контролює проведення методичної роботи;

 7.  розробляє методичні рекомендації, програми та перспективні плани Об’єднання.

5.5.3. Наглядова рада у своїй діяльності підзвітна Загальним зборам членів Об’єднання. Без висновку Наглядової Ради Загальні збори членів Об’єднання не мають права затверджувати річний баланс Об’єднання.

5.5.4. Рішення Наглядової ради з усіх питань її компетенції приймаються шляхом відкритого голосування на її засіданнях одноголосно.
6. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1. Об’єднання має на правах власності кошти та інше майно, необхідні для здійснення його статутної діяльності.

6.2. Джерелами формування майна та коштів Об’єднання є:

 1.  внески засновників (членів) та інших благодійників;

 2.  благодійні внески та пожертвування, гранти, надані фізичними чи юридичними особами, відрахування творчих спілок, інших громадських організацій, в тому числі й іноземних;

 3.  цільові внески трудових колективів, українських та іноземних громадян та організацій.

6.2.1. Кошти та інше майно Об’єднання використовується відповідно до чинного законодавства на втілення в життя статутних завдань і напрямків діяльності, на розвиток Об’єднання, організаційні витрати та на утримання штатного апарату.

6.2.2. Джерелом формування майна та коштів Об’єднання не можуть бути кредити. Майно та кошти Об’єднання не можуть бути предметом застави.

6.2.3. Об’єднання може мати у власності будівлі, споруди, транспортні засоби, обладнання, кошти та інше майно, необхідне для виконання статутних завдань.

6.3. Об’єднання та створені ним підприємства, організації, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в державній податковій інспекції та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6.3.1.Фінансова діяльність Об’єднання здійснюється згідно до чинного законодавства.

6.4. Кошти Об’єднання зберігаються на поточному та інших рахунках і використовуються ним самостійно.

6.5. Грошові кошти Об’єднання витрачаються відповідно до мети та завдань, визначених даним Статутом, згідно з рішенням керівних органів Об’єднання на:

 1.  на реалізацію соціальних програм, спрямованих на здійснення мети діяльності Об’єднання;

 2.  популяризацію діяльності Об’єднання в друкованих та електронних ЗМІ, в тому числі в мережі Інтернет;

 3.  видавничу діяльність;

 4.  проведення тематичних заходів;

 5.  розвиток співробітництва з аналогічними за характером діяльності організаціями в Україні та за кордоном;

 6.  утримання штатних працівників;

6.6. До Кошторису витрат Об’єднання включаються адміністративно–управлінські та інші витрати, до яких входять:

 1.  придбання необхідних матеріалів, інвентарю та обладнання, технічних засобів тощо;

 2.  видавничо–поліграфічні витрати;

 3.  витрати на транспорт, рекламу, відрядження та ін.;

 4.  оренда приміщень та утримання їх у належному стані;

 5.  цільові відрахування, пайова участь у фінансуванні заходів, які проводять інші організації та установи і які відповідають завданням Об’єднання.

6.7. Для підготовки та проведення заходів можуть запрошуватись консультанти, експерти, лектори, науковці та інші фахівці. Оплата їхньої праці здійснюється відповідно до укладених трудових угод.

6.8. Матеріальну відповідальність за збереження коштів та іншого майна Об’єднання несе Президент Об’єднання та Виконавчий директор Об’єднання, а також інші особи, відповідно до укладеного договору про матеріальну відповідальність.

6.9. Майно та кошти Об’єднання використовуються виключно на виконання статутних завдань та цілей Об’єднання.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ
7.1. Припинення діяльності Об’єднання може бути здійснене шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, розподілу, виділення, перетворення) або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

7.2. Реорганізація Об’єднання здійснюється за рішенням Загальних зборів членів Об’єднання. Рішення про реорганізацію Об’єднання приймається 3/4 голосів присутніх на Загальних зборах членів. При реорганізації Об’єднання його права переходять до правонаступника за згодою Правління Об’єднання.

7.3. Ліквідація Об’єднання здійснюється у випадках:

 1.  прийняття відповідного рішення Загальними зборами членів Об’єднання; дане рішення є прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 від кількості присутніх на Загальних зборах членів Об’єднання;

 2.  за рішенням суду;

 3.  в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

7.4. Майно та кошти Об’єднання у разі ліквідації використовується на його статутні цілі та не може розподілятись між членами Об’єднання.

7.5. Інформація про ліквідацію (реорганізацію) Об’єднання друкується у пресі.

7.6. У разі ліквідації Об’єднання його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу державного бюджету.

7.7. Об’єднання вважається ліквідованим з моменту запису про це в відповідні реєстри.
8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОБ’ЄДНАННЯ
8.1. Зміни та доповнення вносяться до Статуту за рішенням Загальних зборів членів Об’єднання. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Об’єднання приймається 3/4 голосів присутніх на Загальних зборах членів Об’єднання.

8.2. Всі зміни та доповнення до Статуту для подальшої їх реєстрації подаються до органу, який здійснює їх реєстрацію в порядку визначеному чинним законодавством України.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Статут старобогородчанської об’єднаної територіальної громади богородчанського...
Статут Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Стату т
Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"...

Статут національної повноважної організації
Ваш статут має необхідність відповідати законам вашої країни. Ця чернетка спирається на англійські закони І може потребувати приведення...

Статут територіальної громади сіл нивочин, гринівка, лесівка богородчанського...
Статут територіальної громади сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Статут
Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України...

Статут
Всеукраїнська Асоціація робітників похоронних організацій, надалі «Асоціація», є всеукраїнською громадською організацією, яка обєднує...

Односторонні правочини у нотаріальній практиці
«Статут – як форма правочину» (Нотар, №2, 2004 р.) вважає правочином Статут господарського товариства, відповідно до якого дії осіб...

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного
Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі Товариство),...

Рішення ХVІ сесії районної ради сьомого скликання 28 березня 2017...
...

Неодночасне засвідчення справжності підписів на статуті юридичної особи
Статут повинен містити склад засновників, місцезнаходження, предмет, мету діяльності, склад та компетенцію органів управління й інші...

Статут
Цей Статут є новою редакцією Статуту приватного акціонерного товариства «вітряний парк очаківський», затвердженого Загальними зборами...

Товариства «банк січ» (протокол №2 від 22. 04. 2013 р.) Україна м....
Статут публічного акціонерного товариства «банк січ» (надалі — Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації публічного...

Затверджено
Статут Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (надалі Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації...

Статут

Статут спільного підприємства, створюваного на території України

Статут
Сторичні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту

Статут
Рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «торговий дом енергомет»

Нака з
Затвердити Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу, погоджений з Міністерством праці та соціальної політикиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт