Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт незалежного аудитора

Звіт незалежного аудитора

АУДИТОРСЬКА ФІРМА
П О С Л У Г И А У Д И Т У
Свідоцтво Аудиторської Палати України № 3117

Сертифікат Аудиторської Палати України № 004491
21 008, Україна, м. Вінниця , вул. Корольова, 118.

Р/р 26003500084877 в ПАТ “ Креді Агріколь”, м. Київ

МФО 300614, код за ЄДРПОУ – 32258060.

Тел./ факс 46-79-85 м. Вінниця

А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К
( звіт незалежного аудитора)

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ БУДІВНИЦТВА»

СТАНОМ НА 31.12.2014 р.

ВІННИЦЯ – 2015р.

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Керівництву та акціонерам публічного акціонерного

товариства «Вінницьке управління механізації і

автотранспорту будівництва».

Основні відомості про акціонерне товариство.

Повне найменування -- публічне акціонерне товариство «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва».

Код за ЄДРПОУ -- 05465488;

Організаційно – правова форма – акціонерне товариство;

Місцезнаходження -- 21 022, м. Вінниця, вул. Тарногородського, буд 48, тел. 61-99-16;

Дата державної реєстрації -- 31.03.1997р. зареєстровано Вінницькою районною державною адміністрацією Вінницької області; .

Дата і номер останньої реєстрації – 15.05.2012 року, № 11491050010000437;
Види діяльності за КВЕД - 2010:

42.11 Будівництво доріг і автострад;

52.24 Транспортне оброблення вантажів;

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та

тютюновими виробами;

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

Перевірка проведена шляхом вивчення фінансової звітності , бухгалтерської та іншої

інформації про діяльність товариства, порівняння даних, балансової ув’язки розрахунків

з метою проведення аналізу роботи товариства, визначення коефіцієнтів.
Дана аудиторська перевірка здійснена відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема: МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовище », МСА 570 «Безперервність », МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», № 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» та «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів ( крім емітентів облігацій місцевої позики)», який подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011 року № 1360 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 року за № 1358 / 20096.
Передумова для проведення аудиту – застосування управлінським персоналом прийнятої концептуальної основи фінансової звітності при складанні фінансової звітності та згода управлінського персоналу і за потреби керівних осіб, яких наділено найвищими повноваженнями на умови проведення аудиту.

Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва», що включають Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, а також Примітки до фінансової звітності за звітний 2014 рік.

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансових звітів за 2014 рік.

Аудиторська перевірка проведена згідно до Міжнародних стандартів аудиту, які зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.


Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, не містить наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю, невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА №200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту».

Відповідальність управлінського персоналу охоплює:

- розробку, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;

- вибору та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики;

- подання облікових оцінок, які відповідають обставинам;

Управлінським персоналом застосовано прийняту концептуальну основу загального призначення фінансової звітності достовірного подання.
Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки. Дана аудиторська перевірка проводиться у відповідності до норм Закону України в новій редакції «Про аудиторську діяльність» № 140-V від 14.09.2006р. та Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Опис обсягу аудиторської перевірки.

В ході даної перевірки аудитор керувався законодавством України в галузі господарсь-

кої діяльності та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, Міжнародними стандартами аудиту.

Аудит включає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказів щодо сум та розкриття їх у фінансових звітах, також включає і оцінку облікової політики, коректність облікових оцінок управлінським персоналом та загального представлення фінансових звітів.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться по журнально – ордерній системі

рахівництва відповідно Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIY та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

Річна фінансова звітність за 2014 рік складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» у національній валюті України (гривня) станом на 31.12.2014 р. і охоплює період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р.

Сукупність принципів, методів і процедур, що використовувались товариством для складання і подання фінансової звітності відповідають наказу «Про облікову політику ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва » № 4а від 06.01.2012 р. Положення наказу про облікову політику використовувались товариством на протязі звітного періоду без змін. Дані форм квартальної фінансової звітності товариства відповідають даним синтетичного та аналітичного обліку.

Перевірка фінансової звітності, поданих для проведення аудиторської перевірки

бухгалтерських документів та іншої інформації щодо фінансово – господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва » за 2014 рік, дає підстави стверджувати, що вони складені відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та інших нормативних актів, що діють в Україні з питань бухгалтерського обліку і фінансової звітності та прийнятої облікової політики, реально і точно відображає його фінансовий стан на дату складання звітності за 2014 рік.

Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.
Підстава для висловлення умовно – позитивної думки.

Станом на 31 грудня 2014 року, на балансі товариства рахується дебіторська заборгованість, в тому числі за строками непогашення більше одного року. Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних запасів товариства станом на 31 грудня 2014 року, оскільки ця дата передувала даті укладення договору на проведення аудиторської перевірки. Через характер облікових запасів товариства ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур, тому висновок про достовірність та повноту звітності базується на проведені альтернативних процедур, що дає підставі для висловлення умовно – позитивної думки.
Умовно – позитивна думка.

На думку аудитора, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва » станом на 31.12.2014р., а також результат фінансової діяльності та рух грошових коштів згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та відповідають вимогам Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про акціонерні товариства» та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту № 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», № 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», № 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах.
Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів.

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до «Вимог до аудиторсь- кого висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів ( крім емітентів облігацій місцевої позики)», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011 р. № 1360 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 року за № 1358 / 20096.

Сукупність принципів, методів і процедур, які товариство використовувало для відображення в обліку господарських операцій та складання фінансової звітності, визначено обліковою політикою, встановленою в наказі №4а від 06.01.2012 року «Про облікову політику підприємства». Протягом 2014 року облікова політика підприємства була незмінною.

Відповідно до ст..10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, товариством проведена річна інвентаризація товарно – матеріальних цінностей, основних засобів, грошових коштів згідно з наказом № 96а від 21.11.2014 року. По результатах інвентаризації виявлено псування матеріальних цінностей на суму 5 тис. грн., списання проведено за рахунок фінансового результату підприємства.
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів.

Під час виконання завдання ( згідно з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність») ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається товариством і подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.

Розкриття інформації за видами активів:

Основні засоби

Основні засоби товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 «Основні засоби». Основними засобами визначаються матеріальні активи, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року, первинна вартість яких визначена по вартості більше 2500 грн, використовуються в процесі виробництва, надання послуг здачі в оренду іншим суб’єктам господарювання, також для здійснення адміністративних та соціальних функцій товариства.

Основні засоби товариства обліковуються по об’єктах та класифікуються по окремих класах.

ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» контролює активи у вигляді основних фондів, первісна вартість яких станом на дату балансу становить 5424 тис. грн.; сума зносу – 2924 тис. грн., залишкова вартість – 2500 тис. грн.

Основні засоби оцінені в балансі по фактичним витратам (за собівартістю) з урахуванням накопиченого зносу, що відповідає вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби». Дооцінка, уцінка основних засобів протягом звітного періоду не проводилась.

Нематеріальні активи

Станом на 31.12.2014 року на балансі товариства по первісній вартості обліковуються нематеріальні активи на суму 32 тис. грн., сума накопиченої амортизації становить – 19 тис. грн., залишкова вартість – 13 тис. грн. Облік нематеріальних активів ведеться у відповідності до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи».

.

Фінансові інвестиції.

Станом на 31.12.2014 року на балансі товариства обліковуються інші фінансові інвестиції в сумі – 5903 тис. грн. ПАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва » є співзасновником (учасником):

- ТОВ «Інвестиційна компанія «Інвестмен Капітал» - 1326,5 тис. грн.,код ЄДРПОУ – 35297778, частина в Статутному капіталі – 0,2791568%, дата внесення – грудень 2009 р.

- ПП «Прайм – Фрут Україна» - 3106,7 тис. грн.,код ЄДРПОУ – 36240612, частина в Статутному капіталі – 0,7007693%, дата внесення – січень – червень 2010 року.

- ТОВ «Актуаріус» - 1469,8 тис. грн.,код ЄДРПОУ – 36191670, частина в Статутному капіталі – 0,3315745%, дата внесення – січень 2010 р.

На балансі товариства фінансові інвестиції обліковуються за собівартістю придбання у відповідності до вимог МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість - це договірні вимоги, пред’явлені покупцям і іншим особам на отримання грошових коштів, товарів або послуг. З метою фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна – отримання очікується протягом поточного року або операційного циклу, та довгострокова, яка не може бути класифікована як поточна.

Дебіторська заборгованість класифікується як торгова дебіторська заборгованість, що виникла за реалізовані в ході здійснення господарської діяльності товари, роботи та послуги і інша дебіторська заборгованість. Визнання дебіторської заборгованості здійснюється по справедливій вартості активів, виконаних робіт, наданих послуг.

У звітному 2014 році списано 5 тис. грн. безнадійної дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість визнана на підприємстві активом , тому що існує ймовір- ність отримання майбутніх економічних вигід і її сума достовірно визначена на дату балансу. Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включена до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю і складає станом на 31.12.2014 року – 479 тис. грн. Дебіторська заборгованість за виданими авансами складає – 67 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 4 тис. грн.
Запаси

Товарно – матеріальні цінності ( сировина, основні та допоміжні матеріали, паливо, запасні частини та інше) для цілей бухгалтерського обліку відображені в балансі відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси» за фактичною собівартістю. Одиницею запасів в бухгалтерському обліку є їх найменування.

Станом на 31.12.2014 р. сума запасів становить 506 тис. грн., в тому числі: сировина і матеріали - 51 тис. грн., паливо – 26 тис. грн.., будівельні матеріали – 133 тис. грн.., запасні частини – 187 тис. грн.., малоцінні та швидкозношувальні предмети – 109 тис. грн. Переоцінка, уцінка запасів протягом звітного року не проводилась.

Придбані запаси зараховані на баланс підприємства за первісною вартістю, при цьому

запаси придбані за плату зараховані на баланс по собівартості придбання, вибуття запасів проводиться по середньозважувальній вартості.
Грошові кошти

Грошові кошти товариства включають грошові кошти в банках, наявні грошові кошти в касах та їх еквіваленти не обмежені у використані.

Залишок грошових коштів та їх еквіваленти в національній валюті станом на дату складання фінансової звітності товариства становить 89 тис. грн.

Облік касових операцій здійснюється відповідно до «Положення про проведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 року № 637 зі змінами та доповненнями.
2. Розкриття інформації про зобов`язаннями.

Облік і визнання зобов’язань здійснюється в товаристві відповідно до МСБО 37.

На дату балансу достовірно визначена оцінка зобов’язань і існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок їх погашення.

Сума довгострокових зобовязань станом на 31.12.2014 р. становить 3236,0 тис. грн. Згідно умов договору № 03-12/ДКП -2009-1 купівлі – продажу від 03 грудня 2009 року продавець ТОВ «СОЛАНЖ ТРЕЙД» продав ПАТ «Вінницьке управління механізації автотранспорту і будівництва» товар – скретч – картки для поповнення рахунку номіналом 100,00 грн ціною за одиницю 97,50 грн. кількістю 33190 штук на суму 3236025 грн. з ПДВ. Згідно даних бухгалтерського обліку у звітному році нараховано забезпечення на виплату відпусток працівникам в сумі 537 тис. грн. Дану суму відображено в балансі як довгострокові забезпечення витрат персоналу.
Поточні зобовязання відображені в балансі за сумою погашення. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на дату балансу становить 3630 тис. грн., за розрахунками з бюджетом – 247 тис. грн., за розрахунками зі страхування – 24 тис. грн., з оплати праці – 63 тис. грн., за одержаними авансами – 32 тис. грн., інші поточні зобов’язання – 37 тис. грн.
Розкриття інформації про відповідність розміру Статутного капіталу установчим документам.

На дату перевірки у відповідності до Статуту товариства заявлений Статутний капітал становить 507 200 грн і поділений на 2028800 простих акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. На протязі звітного року зміни Статутного капіталу не проводились та додатковий випуск акцій не здійснювався.

Аналітичний облік Статутного капіталу ведеться на балансовому рахунку 40 “Статутний капітал” за кожним акціонером.

Заявлений Статутний капітал повністю сплачений у встановлені законодавством терміни.

Сума резервного капіталу на дату балансу становить 74 тис. грн.
Стан корпоративного управління та внутрішнього контролю.

Протягом звітного року у відповідності до Статуту товариства функціонувала така структура управління та системи внутрішнього контролю товариства:

-- Загальні збори товариства;

-- Наглядова рада;

-- Ревізійна комісія;

-- Директор;

Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів;

Права органам керівництва надано у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Товариством не створено посади внутрішнього аудитора, що не суперечить чинному законодавству України.

На нашу думку, стан корпоративного управління товариства в цілому відповідає вимогам закону України «Про акціонерні товариства».

Виконання значних правочинів.

Ми виконали аудиторську перевірку дотримання товариством вимог закону України «Про акціонерні товариства» щодо виконання у звітному році значних правочинів. За даними перевірки, Наглядовою радою не приймались рішення про вчинення товариством значних правочинів. За період що перевірявся, зміни складу посадових осіб товариства не було.
Висловлення думки щодо співпраці товариства з пов’язаними особами.

На запит аудитора щодо переліку пов’язаних осіб, управлінським персоналом повідомлено, що протягом звітного періоду фінансово - господарських операцій з пов’язаними особами не проводили.
Ідентифікація і оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

В результаті проведення ідентифікації та виконання процедур оцінки ризиків, суттєвих викривлень у фінансовій звітності товариства за 2014 рік, що можуть виникнути внаслідок шахрайства, не встановлено (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності»).

Розрахунок визначення вартості чистих активів

ПАТ «Вінницьке управління механізації автотранспорту і будівництва»

станом на 31.12.2014 р. 1. Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих для розрахунку.

До складу активів, які приймаються до розрахунку, включаються:

2.1. Необоротні активи ( тис. грн.): 8472

- нематеріальні активи (залишкова вартість) 13

- незавершені капітальні інвестиції ---

- основні засоби ( залишкова вартість) 2500

- довгострокові фінансові інвестиції ---

- інші фінансові інвестиції 5903

- відстрочені податкові активи 56

- довгострокова дебіторська заборгованість ---

- інші необоротні активи, включаючи інші податкові активи р. ---

2.2. Оборотні активи 1153

- запаси 506

- векселі одержані ---

-дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 479

за виданими авансами 67

- інша поточна дебіторська заборгованість 4

- грошові кошти 89

- інші оборотні активи 8

3. До складу зобов’язань, що приймаються до розрахунку, включаються:

3.1. Довгострокові зобов’язання 3773

3.2. Поточна кредиторська заборгованість всього: 4033

- товари, роботи, послуги 3630

- розрахунками з бюджетом 247

- розрахунками з оплати праці 63

- зі страхування 24

- одержаними авансами 32

- інші поточні зобов’язання 37

- поточні забезпечення
4. Вартість чистих активів проводиться за формулою:

Чисті активи = (2.1+2.2) – (3.1+3.2)

1 819 = ( 8472 + 1153) –(3773+4033)

Сума Статутного капіталу ПАТ «Вінницьке управління механізації автотранспорту і будівництва» станом на 31.12.2014 року становить 507 тис. грн., сума вартості чистих активів більша і на дату балансу становить 1819 тис. грн., що відповідає п.3 ст.155 Цивільного кодексу України.
Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку.

Згідно представленої фінансової звітності за 2014 рік:

-- чистий дохід від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг) -- 4904 тис. грн;

-- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг ) -- 4359 тис. грн;

-- валовий прибуток -- 545 тис. грн;

-- інші операційні доходи -- 808 тис. грн.;

-- адміністративні витрати -- 1064 тис. грн;

-- витрати на збут -- -- тис. грн.;

-- інші операційні витрати -- 465 тис. грн;

-- фінансові результати від операційної діяльності (збиток) -- 176 тис. грн;

-- інші фінансові доходи -- -- тис. грн.;

-- інші доходи -- 688 тис. грн.;

-- фінансові витрати -- -- тис. грн.;

-- інші витрати -- 218 тис. грн.;

-- фінансові результати до оподаткування ( прибуток ) -- 294 тис. грн;

-- витрати з податку на прибуток -- 56 тис. грн.;

-- чистий фінансовий результат ( прибуток) -- 238 тис. грн;
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і інших активів досто-

вірно визначена на підприємстві відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 18 «Дохід». Визначені доходи від звичайної діяльності класифіковані в бухгалтерському обліку за такими групами:

-- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

-- інші операційні доходи;

-- інші доходи;

Валовий дохід для цілей оподаткування , тобто загальна сума доходу підприємства як

платника податку на прибуток від усіх видів діяльності, отриманого протягом року у грошовій або матеріальній формі визначена відповідно до Податкового кодексу України.

По даних бухгалтерського обліку фінансовий результат підприємства за 2014 рік становить прибуток в сумі 238 тис. грн.

Структура витрат товариства за 2014 рік.

До виробничої собівартості продукції ( робіт, послуг) підприємством включено:

 • прямі матеріальні витрати ;

 • прямі витрати на оплату праці ;

 • інші операційні витрати;

 • інші витрати;

Визначення валових доходів та валових витрат на підприємстві проводиться у відповідності до Податкового кодексу України від 02.12.2010 року за № 2755 – VI зі змінами та доповненнями.
Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово – господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Протягом 2014 року в ПАТ «Вінницьке управління механізації автотранспорту і будівництва» не відбулось інших дій, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», які можуть вплинути на фінансово – господарський стан товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.
Власники, які володіють 10% і більше акцій:

1. ТОВ «Відродження», код за ЄДРПОУ - 32754725, смт. Стрижавка, Вінницький р-н, Вінницька область: кількість акцій – 805669 шт., що становить – 39,7116%.

2. ТОВ «Віра», код за ЄДРПОУ - 32754751, смт. Стрижавка, Вінницький район, Вінницька область: кількість акцій – 564283 шт., що становить – 27,8136%.
Аналіз показників фінансового стану

ПАТ «Вінницьке управління механізації автотранспорту і будівництва» станом

на 31.12.2014р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№ п/п Показники Формула розрахунку ПОКАЗНИКИ Норматив

показника на 31.12.13р. на 31.12.14р.

_____________________________________________________________________________
1. Коефіцієнт ряд 1165 ф.1

абсолютної ------------------- 0,017 0,022 0,25 – 0,5

ліквідності ряд 1695 ф.1

Даний коефіцієнт показує , яка частина поточних зобов’язань може бути погашена

негайно. Нормативне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності повинно бути не

меншим 0,25– 0,5, фактично-0,022, що свідчить про неспроможність негайного погашення короткострокових зобов’язань.
2. Коефіцієнт ряд 1195 ф.1

загальної ------------------- 0,25 0,29 1,0 – 2,0

ліквідності ряд 1695 ф.1

( коеф. покриття)
Коефіцієнт покриття дає загальну оцінку ліквідності активів , показуючи скільки

гривень поточних активів товариства припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Критичне значення коефіцієнта покриття прийняте рівним 1, фактично – 0,29, що свідчить про неможливість підприємства погашати поточні зобов'язання.

3. Коефіцієнт ряд 1495 ф.1

фінансової ------------------ 0,17 0,19 0,25 – 0,5

стійкості ряд 1300 ф.1
Коефіцієнт фінансової стійкості показує питому вагу власного капіталу в загальній

сумі засобів, авансованих в його діяльність. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим

більш фінансово стійке, стабільне і незалежне від кредиторів підприємство.

4. Коефіцієнт ряд 1595+ ряд 1695 ф.1

структури капіталу ----------------------------- 4,83 4,29 0,5 - 1,0

( фінансування) ряд 1495 ф.1

Даний коефіцієнт характеризує залежність підприємства від залучення засобів. Пониження показника свідчить про зменшення залежності підприємства від інвесторів і кредиторів, тобто про деяке посилення фінансової стійкості.
Дана аудиторська перевірка проведена незалежною аудиторською фірмою «ПОСЛУГИ АУДИТУ» , яка здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 3117 у відповідності до рішення Аудиторської Палати України № 118 від 26 грудня 2002 р., термін чинності Свідоцтва продовжено на підставі рішення Аудиторської Палати України від 01.11.2012 року №260/3 до 01.11.2017 року., Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, видане на підставі рішення АПУ від 19.12.2013 року № 286/4. Код ЄДРПОУ – 32258060.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту.

Перевірка фінансової звітності, поданих для аудиту бухгалтерських документів та іншої інформації, щодо фінансово – господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації автотранспорту і будівництва » проведено у відповідності до повноваження на її здійснення згідно з договором № 02/01-2015 від 30.01.2015 року.

Перевірку розпочато 30 січня та закінчено 06 лютого 2015 року.

Даний аудиторський висновок складено у трьох примірниках.
Аудиторський висновок складено відповідно до вимог Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок », «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» з врахуванням вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. № 1360.

Сертифікат аудитора А № 004491

06 лютого 2015 року

Код за ЄДРПОУ – 32258060.

Директор – аудитор

АФ «ПОСЛУГИ АУДИТУ» О.І. ЛЯШЕНКО

Примітки до звітності за 2014 рік

ПАТ «Вінницьке управління механізації автотранспорту і

будівництва ».

ПАТ «Вінницьке управління механізації автотранспорту і будівництва» підприємство яке формується на принципах діяльності в умовах ринкової економіки, на основі маркетингових досліджень, домовленості із споживачами, наявності технічної документації, використання запасів матеріально-технічних ресурсів.

Управління працює для задоволення потреб фізичних та юридичних осіб. Послуги підприємства користуються попитом на національному ринку.

Обсяг продукції в реалізаційних цінах підприємства без ПДВ за 2014 рік становить 4904 тис. грн.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 51 .

Керівництвом ПАТ відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» вибрано дату переходу на МСФЗ 01.01.2012 р. У 2012 році ПАТ складено попередню фінансову звітність за МСФЗ. Перша фінансова звітність за МСФЗ, з урахуванням винятків у МСФЗ 1, застосована за 2013 рік.
Для переходу від національних до міжнародних стандартів були зроблені такі коригування:

 • Припинення визнання окремих «старих» активів та зобов’язань, які на дату першого застосування МСФЗ не відповідають критеріям визнання за міжнародними стандартами.

 • Визнання активів та зобов’язань, які відповідають критеріям визнання за МСФЗ (рах. 38 створення резерву сумнівних боргів, з урахуванням індивідуального підходу; рах. 471 забезпечення виплат персоналу)

Всі коригування, що пов’язані з переходом до МСФЗ, на дату їх першого застосування, відображаються в кореспонденції з нерозподіленим прибутком, та узгоджені з керівництвом.

Основна задача ПАТ при управлінні капіталом – збереження здатності функціювати з метою забезпечення необхідної доходності акціонерам і вигод зацікавлених сторін, а також збереження оптимальної структури капітала. На протязі звітного періоду підхід ПАТ до управління капіталом не змінювався.

Ризики

Законодавство з питань оподаткування та митного контролю в Україні може роз’яснюватись по різному і дуже часто змінюється. Відповідні державні органи можуть заперечувати деякі законодавчі норми, при їх примінені в операційній діяльності. В результаті чого податкові органи можуть нараховувати додаткові суми податків, штрафів пені. Також податкові органи мають право перевіряти податкові періоди на протязі трьох податкових періодів після їх завершення.

Пов’язані особи

Ціни в операціях з пов’язаними особами визначаються на поточній основі. Умови деяких операцій з пов’язаними сторонами можуть відрізнятись від ринкових умов. Операцій з пов’язаними особами у звітному році не було.

Фонд оплати праці товариства становить 1937 тис. грн. Виплати пов’язані з акціями не проводились. Дивіденди власникам за звітний рік і за попередні роки не нараховувались та не виплачувались.

Звіт про фінансовий стан (баланс) станом на 31.12.2014 року містить рядки:

 • основні засоби

по залишковій вартості складають 2500 тис. грн.

За рік 2014 нараховано амортизації в сумі 526 тис. грн.

 • грошові кошти

в т. ч. в касі підприємства 0  грн.

на поточних рахунках у банку 89 тис. грн..

 • забезпечення і резерви :

нараховані забезпечення виплат персоналу в сумі 537 тис. грн., класифіковані в статтю «Поточні забезпечення»

при визначені суми резерву сумнівних боргів примінено метод індивідуального підходу до покупців.

 • виробничі запаси - - 506 тис. грн.;

 • готова продукція - 0  тис. грн.

 • дебіторська заборгованість за чистою реалізаційною вартістю 479 тис. грн.

 • інша поточна дебіторська заборгованість 4 тис. грн.

 • статутний капітал - 507 тис. грн.

 • нерозподілені прибутки 1238 тис. грн.

 • кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 3630 тис. грн.

 • за розрахунками з бюджетом 247 тис. грн.

 • розрахунки зі страхування 24 тис. грн.

 • з оплати праці 63 тис. грн.

 • інші поточні зобов’язання 37 тис. грн.


Звіт про сукупні прибутки та збитки

визнані за період 2014 року містить:

 • дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без податку на додану вартість 4904 тис. грн

 • інший операційний дохід 808 тис. грн.

 • інші доходи 688 тис. грн

 • собівартість реалізованої продукції 4359  тис. грн.

 • інші операційні витрати 465  тис. грн.

 • адміністративні витрати 1064 тис. грн.

 • інші витрати 218 тис. грн.

 • податок на прибуток 56  тис. грн.

 • фінансовий результат - прибуток 238  тис. грн.


Примітки до узгодження загального сукупного прибутку за 2014 рік.

 1. Дохід (виручка) від реалізації

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати затвердженого наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87, в звіті про фінансові результати відображаються дані про податок на додану вартість.

Оскільки цей податок є непрямим, дані про нього не наводяться у Звіті про сукупний прибуток, складеному за МСФЗ. ПДВ в сумі 981 тис. грн. виключається. Отже, на цю суму зменшується дохід від реалізації.

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів, відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» затвердженого наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87, складається прямим методом.

Істотних різниць між статтями Звіту про рух грошових коштів, складеного за вимогами Національного положення (стандарту), та Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 7 «Звіти про рух грошових коштів» немає.

Директор О. Г. Сегеда

Головний бухгалтер Н.М. Віт

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Та звіт незалежного аудитора
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю, інші поточні зобов’язання та забезпечення 31

Звіт незалежного аудитора
Товариства з додатковою відповідальністю «страхова компанія «професійне страхування» яка складена відповідно до мсфз за рік

Звіт незалежного аудитора
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм №4222, видане рішенням апу від 27. 11. 2008р. №196/3

Звіт незалежного аудитора
Аудиторський висновок надається засновникам та керівництву ломбарду – Повного товариства «Ломбард «Форум» (Михайленко І компанія),...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової...
Нами перевірена фінансова звітність Повного товариства «ЕВ. Ро. Ломбард «ЕВ. Ро. Фінанси лтд І компанія»» за 2017 рік, що складена...

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,...

Рішення від 28. 01. 2010 №210/12 м. Київ Про затвердження форми звітності...
Про затвердження форми звітності №1-аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані аудиторські послуги» та Інструкції...

Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання...
Місце незалежного аудиту в системі фінансового контролю. Історія виникнення аудиту. Теорії обґрунтування необхідності аудиту: потреби...

Рішення Аудиторської палати України від 04. 04. 2013 р. №266/15
«Щодо особливостей формату та змісту аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатами аудиту річної за 2012 рік...

Рішення від 18. 12. 2008 №197/5
Про затвердження форми №1 – аудит „Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги” та Порядку її складання

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання
«Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої...

Ситуаційні завдання другого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання...
Ви є відповідальною особою за планування аудиторської перевірки в аудиторській фірмі. Керівник аудиторської фірми доручив Вам пояснити...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт