Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення від «21»

Рішення від «21»

Сторінка1/3
  1   2   3Барвінківська районна рада

Харківської області

ХІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від « 21» грудня 2016 року № 295- VІІ
Про затвердження статуту

комунального спеціалізованого

мистецького навчального закладу

«Барвінківська дитяча музична школа»

в новій редакції

Розглянувши інформацію Барвінківської районної державної адміністрації щодо затвердження статуту комунального спеціалізованого мистецького навчального закладу «Барвінківська дитяча музична школа» в новій редакції, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань спільної власності територіальних громад міста та сіл району, законності та депутатської діяльності на підставі ст.43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити статут комунального спеціалізованого мистецького навчального закладу «Барвінківська дитяча музична школа» в новій редакції.

 2. Доручити директору комунального спеціалізованого мистецького навчального закладу «Барвінківська дитяча музична школа» провести реєстрацію затвердженого статуту відповідно до чинного законодавства.

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань спільної власності територіальних громад міста та сіл району, законності та депутатської діяльності (Васильєв В.І.).

Голова районної ради В.С. Щолок

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення № 295- VІІ ХІ сесії Барвінківської районної ради VІІ скликання

від « 21 » грудня 2016 р.

Голова районної ради

________________ В.С.Щолок


СТАТУТ


КОМУНАЛЬНОГО ПОЧАТКОВОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«БАРВІНКІВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)м. Барвінкове

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає юридичний статус, предмет діяльності та основні завдання КОМУНАЛЬНОГО ПОЧАТКОВОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БАРВІНКІВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА» (надалі – Заклад), який знаходиться у комунальній власності територіальних громад Барвінківського району Харківської області.

1.2. Заклад утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбутковою організації;

Заклад утримується за рахунок бюджету Барвінківського району Харківської області, кошти якого є джерелом доходів Закладу;

Заклад є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих доходів a6o їx частини серед засновників, членів такої організації, працівників (крім оплати їx праці, нарахування єдиного внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи Закладу використовуються виключного для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети, завдань та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

1.3. Заклад належить до системи позашкільної освіти, є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти.

1.4. Заклад заснований на комунальній формі власності. Відповідно до п.2 ст. 18 Закону України «Про освіту» має статус державного закладу освіти.

1.5. Засновником Закладу є Барвінківська районна рада (далі - Засновник).

1.6. Заклад підпорядкований та підзвітний сектору культури і туризму

Барвінківської районної державної адміністрації.

1.7. Власником майна є територіальна громада Барвінківського району в особі Барвінківської районної ради (далі – Власник).

1.8. Заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та поза навчальний час.

1.9. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, нормативними та методичними документами Міністерства культури України, рішеннями Барвінківської районної ради, розпорядженнями і наказами завідувача сектору культури і туризму Барвінківської районної державної адміністрації, Положенням про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання), цим Статутом та іншими нормативними актами.

1.10. Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для

занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури та мистецтва.

1.11. Мова навчання у закладі визначається Конституцією України і відповідним законом України.

II. ОРГАНІЗАЦІЙНО–ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

2.1. Заклад є юридичною особою, яка згідно з чинним законодавством:

- має статус державного закладу початкової мистецької освіти;

- має самостійний баланс, поточні рахунки та може мати інші рахунки в органах Державного казначейства;

- діє на підставах бюджетного та інших джерел фінансування;

- має печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланки зі своїм найменуванням;

- може бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судах;

- в межах своїх повноважень укладає від свого імені угоди з юридичними та фізичними особами;

- здійснює господарську діяльність, доходами від якої та майном, придбаним за рахунок цих доходів, має право розпоряджатися самостійно.

2.2. Юридична адреса Закладу:

64703, вулиця Івана Плиса №8, м. Барвінкове, Харківська область, Україна.

Повна назва Закладу: КОМУНАЛЬНИЙ ПОЧАТКОВИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БАРВІНКІВСЬКА ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА».

Скорочена назва Закладу : КПСМНЗ «Барвінківська ДМШ».

III. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЗАКЛАДУ

3.1. Основна мета Закладу:

- забезпечення реалізації і захист конституційних прав громадян України у сфері спеціалізованої позашкільної мистецької освіти;

- створення гарантій для вільного провадження культурної діяльності та свободи творчості;

- надання мистецької освіти;

- доступу до культурної спадщини та інформації про неї;

- збереження і примноження національного культурного надбання.

3.2. Основними завданнями Закладу є:

 • виховання громадянина України;

 • вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності;

 • естетичне виховання дітей та юнацтва;

 • навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних видів мистецтва;

 • створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;

 • задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

 • пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, обдарувань і талантів;

 • задоволення духовних та естетичних потреб громадян.

3.3. На виконання поставлених завдань Заклад здійснює функції:

- створення різних відділень і класів (фортепіанного, народних інструментів, струнно-смичкових інструментів, духових та ударних інструментів, вокально-хорового, образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва, скульптури, ліплення, класичного танцю, народно-сценічного танцю та інші).

3.4. Заклад є закладом освіти галузі культури і несе відповідальність перед суспільством і державою за відповідність обраних форм організації навчально-виховного процесу віковим психофізіологічним особливостям учнів, якісне засвоєння ними змісту мистецької освіти з управлінням їх індивідуальних можливостей.

3.5. Структура Закладу визначаються Закладом за погодженням з Сектором культури і туризму Барвінківської районної державної адміністрації.

3.6. Заклад самостійний в організації навчально-виховного процесу, діє з урахуванням місцевих соціально-економічних, національних та регіональних особливостей.

3.7. Заклад має право створювати різні структурні підрозділи (групи), що працюють на засадах самоокупності. Для організації навчальних занять груп використовується матеріально-технічна база школи. Положення, навчальні плани, програми структурного підрозділу розробляються і затверджуються директором Закладу. Напрямки роботи, наповнюваність груп, розмір батьківської плати за навчання визначаються та затверджуються директором Закладу.

3.8. Заклад може мати філії. Рішення про створення філій приймається Закладом після погодження з Сектором культури і туризму Барвінківської РДА.

3.9. Заклад може створювати асоціації та інші організаційні структури за погодженням з Сектором культури і туризму Барвінківської РДА.

3.10. Заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами, створювати асоціації та інші організаційні структури за погодженням з Засновником.

3.11. Заклад може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів вищих мистецьких навчальних закладів.

3.12. Заклад може організовувати роботу своїх структурних підрозділів (класів) у приміщеннях загальноосвітніх, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій відповідно до укладених договорів із зазначеними закладами та установами.

3.13. Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання.

Відділення проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами. Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується директором Закладу і є підставою для проведення атестації.

Заклад може надавати методичну допомогу педагогічним колективам інших навчальних закладів, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

3.14. Заклад може організовувати та проводити музичні конкурси, фестивалі, огляди творчої майстерності та інші видовищно-розважальні заходи.

3.15. Право вступу до Закладу мають громадяни України. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, вступають до закладу в порядку, встановленому для громадян України.

3.16. Приймання учнів до Закладу може здійснюватися протягом навчального року як на поза конкурсній основі, так і за конкурсом на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додається довідка медичного закладу про відсутність протипоказань до занять у школі та копія свідоцтва про народження. Порядок i строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів визначаються педагогічною радою Закладу. Зарахування на навчання проводиться наказом директора Закладу.

3.17. Вік вступників та термін навчання визначаються педагогічною радою Школи відповідно до Типових навчальних планів і програм, затверджених Міністерством культури України, або обраних Закладом для організації навчально-виховного процесу.

3.18. Документація Закладу, яка регламентує організацію та проведення навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством культури України.

3.19. Заклад подає статистичні звіти відповідно до вимог органів державної статистики.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Навчальний рік у Закладі починається 1 вересня.

Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються директором Закладу згідно із строками, встановленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Комплектування груп здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом педагогічних працівників.

У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі дні Заклад може працювати за окремим планом (розписом), затвердженим директором школи.

Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.

4.2. У період епідемій Заклад може працювати за особливим режимом роботи, встановленим відповідними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, який погоджується з органами санітарно-епідеміологічної служби.

4.3. Заклад працює за річним планом роботи, який затверджується педагогічною радою.

4.4. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється за навчальними планами, затвердженими педагогічною Радою Закладу та погодженими сектором культури і туризму Барвінківської РДА, розробленими на основі Типових навчальних планів та програм, затверджених Міністерством культури України.

4.5. Закладом можуть складатися експериментальні навчальні плани з урахуванням типового навчального плану. Запровадження експериментальних навчальних планів може здійснюватися виключно за спільним рішенням Міністерства культури України та Національної академії педагогічних наук України.

4.6. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи:

 • уроки (індивідуальні та групові);

 • репетиції;

 • перегляди навчальних робіт, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти;

 • лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;

 • позаурочні заходи.

4.7. Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, академічних концертів, іспитів, перегляд навчальних робіт, вистав тощо) визначаються згідно плану роботи на навчальний рік керівником Закладу.

4.8. Основною формою навчально-виховної роботи є урок.

Тривалість одного уроку в закладі визначається навчальними планами і програмами, за якими працює школа, з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:

віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

старшого віку - 45 хвилин.

Перерви між уроками є робочим часом педагогічного працівника.

Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначається розкладами, що затверджуються заступником директора Закладу з навчально-виховної роботи.

4.9. Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов'язані з навчально-виховним процесом, за рахунок навчального часу забороняється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.

4.10. Середня наповнюваність груп у Закладі визначається типовими навчальними планами початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, затвердженими Міністерством культури України.

Групи комплектуються залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного процесу, виходячи із середньої наповнюваності груп. Загальна кількість груп не може перевищувати їх кількості, що визначена розрахунком педагогічних годин.

Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани, обрані школою для організації навчального процесу.

4.11. Для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів використовується 12-бальна система, що затверджена Міністерством культури України.

4.12. Оцінки навчальних досягнень учня за рік виставляються викладачем на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під час контрольних заходів. Оцінки за рік з предметів, з яких іспити не проводяться, є підсумковими.

Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, з яких проводяться іспити, виставляється екзаменаційною комісією на підставі оцінок за рік та екзаменаційних оцінок.

Оцінка за рік з предметів навчального плану виставляється не пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року.

Оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради.

4.13. Питання, пов’язані із звільненням учнів від здачі іспитів або перенесенням їх строків, вирішуються директором Закладу на підставі подання відділень (відділів) за наявності відповідних документів.

4.14. Питання щодо переведення учнів до наступного класу, призначення повторних перевідних контрольних заходів у зв'язку з невиконанням програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, програмами яких контрольні заходи не передбачені, залишення на повторний рік навчання та виключення із Закладу або переведення до груп, що працюють на засадах самоокупності (при умові систематичного невиконання навчальних планів та програм), видачі свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та затверджуються наказами директора Закладу.

Повторні перездачі повинні бути завершені, як правило, до 20 вересня наступного навчального року.

4.15. Випускникам Закладу, які в установленому порядку склали випускні іспити, видається документ про позашкільну освіту. Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України. Виготовлення документів про позашкільну освіту для комунальних навчальних закладів здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

4.16. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного виконання навчальних планів та програм, видається документ про позашкільну освіту на підставі річних оцінок.

4.17. Учням випускних класів, які не виконали у повному обсязі навчальні плани та програми, видається довідка про навчання в Закладі. Для одержання документа про позашкільну освіту цим учням надається право повторного іспиту (іспитів).

4.18. Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів за відповідний навчальний рік, нагороджуються похвальним листом або грамотою. Випускникам Закладу, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх предметів, вручається документ про позашкільну освіту з відзнакою.

Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за поданням відділень або відділів.

4.19. За рішенням директора Закладу виключення учня може проводитися при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців, у групах самоокупності - одного місяця відповідно до нормативно-правових актів.

4.20. Навчально-виховний процес у Закладі є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

Прола
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Зверніть увагу, що у зв’язку зі зміною законодавства щодо ліцензійних...
Рішення нкцпфр від 14. 05. 2013 року №819), депозитарної діяльності (Рішення нкцпфр від 21. 05. 2013 року №862), зокрема, змінено...

Рішення (відповідь) за розглядом скарги (заяви) надіслати
Зазначене податкове повідомлення-рішення (рішення) отримано платником податків 200 р

Рішення набирає чинності від 1 січня 2017 року та підлягає оприлюдненню...
Про внесення змін до рішення сімдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 07 липня 2015 року №75/1852 «Про місцеві...

Рішення від 22 вересня 2011 року n 37/6253
У тексті рішення слова "Департамент суспільних комунікацій" в усіх відмінках замінено словами "Департамент містобудування та архітектури"...

Охтирська районна рада сьоме скликання четверта сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання одинадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання восьма сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання десята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 23. 12. 2015 «Про районний бюджет на 2016 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання чотирнадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання дванадцята сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 22. 12. 2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання четверта сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 21. 01. 2015 «Про районний бюджет на 2015 рік»

Охтирська районна рада сьоме скликання третя сесія рішення
Про внесення змін до рішення Охтирської районної ради від 21. 01. 2015 «Про районний бюджет на 2015 рік»

Рішення 52 сесії 6 скликання Новокаховської міської ради від 12....
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 року №305 та рішення виконавчого комітету Новокаховської міської...

Рішення від 24 лютого 2017 року №332 VIІ про внесення змін до рішення...
...

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися...
Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень

До рішення сьомої сесії
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення п’ятої сесії Крижопільської селищної...

Рішення від 28 березня 2018 року №580- VIІ про внесення змін до рішення...
...

Рішення від 06 жовтня 2017 року №457 VII про внесення змін до рішення...
...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт