Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України

Програма підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України

Сторінка1/4
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Аудиторської палати України

21.06.2007 № 179/5
ПРОГРАМА

підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання

сертифіката аудитора України


1.

Аудит

1.1.

Суть та загальна характеристика аудиту

1.1.1.

Місце незалежного аудиту в системі фінансового контролю. Історія виникнення аудиту. Теорії обґрунтування необхідності аудиту: потреби потенційного інвестора, теорія агентів, теорія мотивацій. Постулати аудиту.

1.1.2.

Види аудиту (незалежний, державний, внутрішній).

1.2.

Міжнародний досвід регулювання в сфері аудиту

1.2.1.

Незалежне регулювання аудиторської діяльності професійними організаціями.

1.2.2.

Державне регулювання в сфері аудиту. Система суспільного нагляду.

1.2.3.

Актуальні питання регулювання в сфері аудиту.

1.2.4.

Концепція контролю якості професійних послуг.

1.3.

Правові основи регулювання аудиторської діяльності в Україні

1.3.1.

Загальна характеристика системи регулювання аудиту в Україні. Закон України „Про аудиторську діяльність”. Поняття аудиторської діяльності. Об’єкти аудиту. Аудитор і аудиторська фірма, їх статус. Права, обов’язки та відповідальність аудиторів та аудиторських фірм. Вимоги щодо незалежності. Професійні громадські організації аудиторів України.

1.3.2.

Повноваження Аудиторської палати України з регулювання аудиту. Кваліфікаційні вимоги та сертифікація аудиторів. Постійне удосконалення професійних знань аудиторів. Реєстр аудиторських фірм та аудиторів. Моніторинг якості аудиторських послуг в Україні.

1.3.3.

Регулювання аудиту уповноваженими державними органами.

1.4.

Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: загальні положення

1.4.1.

Рада з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) – повноваження, цілі та методи роботи. Структура стандартів, виданих РМСАНВ. Статус Міжнародних стандартів, виданих РМСАНВ. Статус Положень з практики та інших документів, виданих РМСАНВ. Застосування Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості в Україні.

1.4.2.

Міжнародна концептуальна основа завдань з надання впевненості. Визначення та мета завдання з надання впевненості. Рівні впевненості. Види завдань, що виконують аудитори. Прийняття завдання. Елементи завдання з надання впевненості: тристоронні відносини, предмет, критерії, докази, висновок з надання впевненості.

1.4.3.

Система контролю якості при виконанні завдань з надання впевненості та супутніх послуг (МСКЯ 1).

1.5.

Основи професійної етики аудиторів

1.5.1.

Кодекс етики професійних бухгалтерів як основа етичних вимог до професійних бухгалтерів (аудиторів): цілі професії, громадські інтереси, фундаментальні принципи. Упровадження етичних вимог та спостереження за їх дотриманням. Концептуальна основа професійної етики. Розв’язання етичних конфліктів.

1.5.2.

Основні етичні вимоги: чесність та об’єктивність, професійна компетентність, конфіденційність, професійна поведінка.

1.5.3.

Етичні вимоги щодо діяльності професійних бухгалтерів-практиків (аудиторів). Загрози та застережливі заходи. Приклади обставин, що створюють загрозу дотримання фундаментальних принципів, та застережні заходи.

1.5.4.

Незалежність аудиторів при виконанні завдання з надання впевненості. Концептуальний підхід до незалежності. Застосування принципу незалежності до різних видів завдань. Застосування Концептуальної основи незалежності до конкретних ситуацій.

1.6.

Організація процесу аудиту

1.6.1.

Загальні принципи та мета аудиторської перевірки (МСА 200). Основні етапи процесу аудиту. Процедури прийняття (оцінювання) потенційного клієнта. Умови завдань з аудиторської перевірки (МСА 210). Оцінка можливості проведення аудиту. Договір на проведення аудиту. Обставини зміни умов договору, його припинення, заміна аудитора.

1.6.2.

Аудиторська документація (МСА 230). Мета складання робочих документів. Характер аудиторської документації. Вимоги до їх форми, змісту та обсягу. Формування остаточного аудиторського файлу. Конфіденційність, права на робочі документи аудитора та порядок їх зберігання.

1.6.3.

Аудиторські докази (МСА 500). Концепція аудиторських доказів. Поняття «аудиторські докази» та «аудиторські процедури». Достатні та відповідні аудиторські докази. Використання тверджень управлінського персоналу при отриманні аудиторських доказів. Аудиторські процедури для одержання аудиторських доказів. Вплив електронних записів на аудиторські докази (ПМПА 1013).

1.6.4.

Контроль якості під час аудиту (МСА 220). Відповідальність керівництва аудиторської фірми за якість аудиту. Елементи внутрішньофірмової системи контролю якості.

1.6.5.

Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок під час аудиторської перевірки фінансових звітів (МСА 240). Врахування законів та нормативних актів при аудиторській перевірці (МСА 250). Повідомлення інформації з питань аудиту найвищому управлінському персоналу (МСА 260).

1.7.

Планування аудиту та оцінка ризиків

1.7.1.

Планування аудиту фінансових звітів (МСА 300). Загальні вимоги до планування. Дії на початку виконання завдання. Стратегія та план аудиту. Особливості планування перших завдань з аудиту. Приклади питань, які розглядає аудитор під час вибору стратегії аудиту.

1.7.2.

Розуміння суб’єкта господарювання та його середовища (МСА 315). Галузеві, нормативні та інші зовнішні фактори. Характер суб’єкта господарювання. Мета, стратегія та пов’язані з ними ризики бізнесу. Оцінка та огляд результатів фінансової діяльності суб’єкта господарювання.

1.7.3.

Розуміння системи внутрішнього контролю та її складових елементів: середовище контролю, процес оцінки ризиків, інформаційні системи, в т.ч. бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, процедури контролю, моніторинг заходів контролю (МСА 315).

1.7.4.

Оцінка ризиків суттєвого викривлення та суттєвості (МСА 200, 315 та 320). Аудиторський ризик та його складові. Суттєвість. Взаємозв’язок між суттєвістю й аудиторським ризиком. Поняття ризику суттєвого викривлення: на загальному рівні фінансових звітів; на рівні класу операцій, залишку на рахунку та розкриття інформації. Умови та події, які можуть вказувати на ризики суттєвого викривлення. Процедури оцінки ризику. Суттєві ризики, які вимагають спеціального розгляду аудитором. Вплив випадків шахрайства та помилок на оцінку ризиків. Перегляд оцінки ризиків. Повідомлення управлінському персоналу про наявність суттєвих ризиків.

1.7.5.

Аудиторські процедури відповідно до оцінених ризиків (МСА 330). Характер, час та обсяг аудиторських процедур. Тести контролю. Процедури по суті. Адекватність подання та розкриття інформації. Складання меморандуму та детального плану аудиту.

1.7.6.

Планування характеру, часу та обсягу керування, нагляду, та перевірки роботи членів групи з виконання завдання. Вимоги щодо персоналу. Використання роботи іншого аудитора (МСА 600). Розгляд роботи внутрішнього аудиту (МСА 610). Використання роботи експерта (МСА 620).

1.8.

Отримання аудиторських доказів в процесі аудиту

1.8.1.

Пооб'єктний (за статтями балансу) та циклічний (за циклами діяльності) підходи до проведення аудиту. Отримання аудиторських доказів щодо окремих статей фінансової звітності (МСА 501). Присутність при інвентаризації. Запити стосовно судових справ та претензій. Оцінка вартості та розкриття інформації щодо довгострокових інвестицій. Інформація за сегментами.

1.8.2.

Зовнішні підтвердження (МСА 505). Поняття та взаємозв’язок з ризиком суттєвого викривлення. Розробка запиту. Застосування позитивних та негативних підтверджень. Процес зовнішнього підтвердження.

1.8.3.

Аналітичні процедури (МСА 520). Характер та цілі аналітичних процедур. Особливості застосування аналітичних процедур на різних етапах аудиту.

1.8.4.

Аудиторська вибірка та інші процедури тестування (МСА 530). Врахування ризику та відбір статей для тестування. Статистичний та нестатистичний підходи до вибірки. Організація та обсяг вибірки. Виконання аудиторської процедури. Похибки та оцінка результатів вибірки.

1.8.5.

Одержання аудиторських доказів стосовно облікових оцінок (МСА 540). Характер облікових оцінок. Аудиторські процедури. Використання незалежної оцінки. Оцінка результатів аудиторських процедур.

1.8.6.

Отримання аудиторських доказів щодо оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації (МСА 545). Розуміння процесу визначення оцінок за справедливою вартістю. Оцінювання відповідності оцінок за справедливою вартістю та розкриття інформації. Використання роботи експерта. Аудиторські процедури. Оцінювання результатів аудиторських процедур. Повідомлення інформації найвищому управлінському персоналові.

1.8.7.

Отримання аудиторських доказів щодо визначення повноти інформації про операції зі зв’язаними сторонами (МСА 550).

1.8.8.

Аудиторські процедури стосовно залишків на початок періоду при виконанні першого завдання (МСА 510).

1.9.

Завершальний етап аудиту

1.9.1.

Аналітичні процедури на етапі завершення аудиту. Підсумкова оцінка суттєвості встановлених під час аудиту відхилень. Запит аудитора до юриста клієнта.

1.9.2.

Вплив подальших подій на фінансові звіти та аудиторський висновок (МСА 560). Події, що відбуваються до дати аудиторського висновку. Факти, виявлені після дати аудиторського висновку, але до опублікування фінансових звітів. Факти, виявлені після опублікування фінансових звітів.

1.9.3.

Безперервність діяльності підприємства (МСА 570). Відповідальність управлінського персоналу та відповідальність аудитора. Аналіз оцінки управлінського персоналу здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Подальші аудиторські процедури в разі виявлення подій або обставин, що ставлять під сумнів можливість діяльності на безперервній основі. Вплив суттєвої невизначеності щодо можливості безперервної діяльності на аудиторські висновки та звітність.

1.9.4.

Пояснення управлінського персоналу з питань, що є суттєвими для фінансової звітності (МСА 580). Документування пояснень управлінського персоналу.

1.10.

Аудиторські висновки та звітність

1.10.1.

Аудиторський висновок щодо повного пакету фінансових звітів (МСА 700). Елементи аудиторського висновку для завдань з аудиту, проведених у відповідності до МСА. Аудиторський висновок за стандартами конкретної країни. Інші обов’язки аудитора стосовно надання висновку. Допоміжна інформація, не перевірена аудитом, що надається разом з фінансовими звітами.

1.10.2.

Модифікація висновку незалежного аудитора (МСА 701). Питання, що впливають та не впливають на думку аудитора. Обставини, які можуть призвести до висловлення іншої думки, ніж безумовно позитивна.

1.10.3.

Відповідні числові дані і порівнювальні фінансові звіти та їх вплив на надання аудиторського висновку (МСА 710). Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти (МСА 720). Суттєві суперечності і суттєві викривлення фактів та їх вплив на формування думки аудитора.

1.10.4.

Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення (МСА 800). Види завдань спеціального призначення. Основні елементи, форма та зміст висновку. Висновки щодо фінансових звітів, складених відповідно до іншої концептуальної основи. Висновки щодо компонентів фінансових звітів. Висновки щодо виконання контрактних угод. Висновки щодо узагальнених фінансових звітів.

1.10.5.

Надання висновків про відповідність фінансової звітності Міжнародним стандартам (ПМПА 1014).

1.11.

Завдання з огляду фінансових звітів

1.11.1.

Завдання з огляду фінансових звітів (МСЗО 2400). Мета та загальні принципи огляду. Рівень упевненості. Процес виконання огляду.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Згідно з П(С)бо 7 які з витрат не включаються до первісної вартості об'єкта основних засобів?

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Сума мита та митних зборів, сплачених на митниці при експорті продукції, включається до

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Надання користувачам для прийняття рішень повної І достовірної інформації про фінансове становище, результати

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Надання користувачам для прийняття рішень повної І достовірної інформації про фінансове становище, результати

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” підприємства, визначені цим

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” підприємства, які мають дочірні

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” підприємства, які мають дочірні

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", чи може власник або керівник

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката серії "А" аудитора України
Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", чи може власник або керівник

Керівництво ват „Моноліт” прийняло рішення про заміну аудитора для...
Другий етап кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора (26 березня 2010 року)

Ситуаційні завдання другого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання...
Ви є відповідальною особою за планування аудиторської перевірки в аудиторській фірмі. Керівник аудиторської фірми доручив Вам пояснити...

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката...
Надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище

Другий етап кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора...
З урахуванням положень мса, зазначених у вступній частині та прийнятих рішень апу з питань організації контролю якості аудиту та...

Тести першого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката...
Згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підприємства, визначені цим

Другий етап кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України
Прат «Запасні частини» (далі Підприємство), яке здійснює реалізацію запасних частин для ремонту автомобілів. Вартість запасів, відображених...

Ситуаційні завдання другого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання...
Директор аудиторської фірми, у якій Ви працюєте, попросив Вас пояснити зміст І важливе значення робочих документів по аудиті для...

Другий етап кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора
В зв’язку з цим Вам було доручено зустрітися з фінансовим директором Товариства та попередньо узгодити основні умови проведення аудиту...

Рішенням Комісії із сертифікації екологічних аудиторів від 01. 09. 2015, протокол №08
Екзаменаційні завдання до кваліфікаційного іспиту кандидатів на отримання сертифіката екологічного аудитораБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт