Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір № на сервісне обслуговування та ремонт обладнання

Договір № на сервісне обслуговування та ремонт обладнання

ДОГОВІР № на сервісне обслуговування та ремонт обладнання


м. Київ

«__»____________2011


ЗАМОВНИК: ______________________________________________________________________, що має статус________________________________________________________________________ в особі___________________________________ , що діє на підставі Статуту з одного боку, і

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю "ИСТОКИ-СЕРВИС", що має статус платника єдиного податку за ставкою 10%, в особі Директора Дементьєвої Людмили Павлівни, що діє на підставі Статуту з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає‚ а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе сервісне обслуговування та ремонт обладнання відповідно до списку‚ що додається до договору‚ із зазначенням у ньому номерів‚ типів та моделей обладнання‚ місця їх розташування.

1.2. До обслуговування приймається обладнання‚ що знаходяться в експлуатації у справному стані. Технічний стан обладнання визначається представниками ВИКОНАВЦЯ у присутності представника ЗАМОВНИКА.

1.3. ЗАМОВНИК зобов’язаний виконувати всі вказівки сервіс-інженера ВИКОНАВЦЯ з правильної експлуатації та збереження обладнання і допускати до роботи на них лише працівників‚ які пройшли спеціальний курс навчання. Персонал ЗАМОВНИКА‚ що експлуатує обладнання‚ зобов’язаний також виконувати правила експлуатації‚ запропоновані заводом-виготовлювачем. У випадку пору­шення даного пункту Даного Договору ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за роботу цього обладнання.

2. ПОРЯДОК СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ

2.1. Сервісне обслуговування та дрібний ремонт здійснюються на місці в ЗАМОВНИКА та вбирають у себе перелік робіт, запчастин та витратних матеріалів, вказаних у Додатку № 1 до Договору , які є невід’ємною його частиною.

2.2. Середній та капітальний ремонт обладнання здійснюється на під­приємстві ВИКОНАВЦЯ.

2.3. ЗАМОВНИК зобов’язаний виділити для зв’язку з ВИКОНАВЦЕМ і для оформлення необхідної документації відповідальну особу за місцем розташування обладнання‚ що обслуговується.

2.4. ЗАМОВНИК має право викликати сервіс-інженера ВИКОНАВЦЯ в усіх випадках зупинки обладнання, яке зазначено в списку, через несправність. Сервіс-інженер ВИКОНАВЦЯ зобов’язаний з’явитися до ЗАМОВНИКА не пізніше __________ годин з моменту виклику.

2.5. У випадку постійної присутності Сервіс-інженера ВИКОНАВЦЯ у місці розташування обладнання‚ що обслуговуються‚ він підкоряється правилам трудового розпорядку‚ що діють на підприємстві ЗАМОВНИКА.

2.6. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує безперебійну роботу обладнання‚ що об­слуговується‚ і несе відповідальність за порушення нормальної їх роботи лише в тому випадку‚ якщо ЗАМОВНИКОМ виконується пункт 1.3 Даного Договору.

3. ВАРТІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ‚ ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Загальна вартість робіт по ремонту та обслуговуванню обладнання складає _____________,00 грн. (______________________ гривень 00 коп.) без ПДВ.

3.2 Форма оплати – 100% передплата на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ

3.3. Оплата за сервісне обслуговування та ремонт обладнання‚ не включених до списку‚ що додається до Договору‚ обумовлюється додатковими угодами.
4. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

4.1. ВИКОНАВЕЦЬ приймає замовлення на роботи відповідно п.1.1 цього Договору після отримання коштів в погодженні із ЗАМОВНИКОМ строки.

4.2 Строк виконання робіт: ______робочих днів з моменту отримання платежу на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ

5. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

5.1. ВИКОНАВЕЦЬ надає гарантію на виконані роботи терміном _________міс.

5.2 ВИКОНАВЕЦЬ звільняється від виконання гарантійних зобов’язань у випадку, якщо:

  • Обладнання експлуатувалось з порушенням умов, зазначених в інструкції по експлуатації.

  • Порушена цілісність гарантійних пломб.

  • Обладнання має механічні пошкодження.

  • Обслуговування та ремонт виконувалось організацією, яка не має повноважень Виконавця.

  • Обладнання пошкоджено в наслідок обставин непереборної сили.6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть повну майнову відповідальність за збитки, що сталися внаслідок невиконання або часткового невиконання Сторонами зобов’язань за даним Договором, відповідно до вимог законо­давства України.

7. ЗАГАЛЬНИ УМОВИ

7.1. Даний Договір набирає чинності з дня його підписання обома сторонами та діє до повного виконання своїх зобов’язань двома сторонами.

7.2. Даний Договір складений в 2 екземплярах по одному для кожної із сторін.


  1. Реквізити та підписи сторін
ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬТовариство з обмеженою відповідальністю "ИСТОКИ-СЕРВИС"
Юридична адреса та індекс:

01135, м.Київ, вул.Ісаакяна,18

*Поштова адреса та індекс:
(Телефон +38 (044) 537-29-37

Поточний рахунок № 26007300019774

В ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948

ЄДРПОУ 31031353__________________________________________________________________________________ Юридична адреса та індекс: ________________

________________________________________

*Поштова адреса та індекс________________

________________________________________

(Телефон ______________________________

Поточний рахунок № _____________________
МФО___________________________________

ЄДРПОУ________________________________

ІПН ____________________________________

свідоцтво платника ПДВ № _______________Директор____________

/ Дементьєва Л. П. /


___________
/ /

Додаток № 1

До договору № ________

Від «____»__________2011

ПРОТОКОЛ

Погодження вартості робіт по ремонту та сервісному обслуговуванню обладнання


від «_____»____________2011
«Виконавець» : Товариство з обмеженою відповідальністю "ИСТОКИ-СЕРВИС"

«Замовник»: ________________________________________________________________

ОБ’ЄКТ (назва та адреса, телефон): _____________________________________________

Специфікація обладнання:№ п/п


НАЗВА ОБЛАДНАННЯ


Маркакількість


1


2


3


Вартість робіт, запчастин та витратних матеріалів:
Артикул

Найменування товару

К-ть

Ціна

без ПДВ

(грн.)

Сума

без ПДВ

(грн.)

Термін поставки

Всього без ПДВ:Всього згідно Специфікації____________ (________________ гривень 00 коп.), без ПДВПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬТовариство з обмеженою відповідальністю "ИСТОКИ-СЕРВИС"
Юридична адреса та індекс:

01135, м.Київ, вул.Ісаакяна,18

*Поштова адреса та індекс:
(Телефон +38 (044) 537-29-37

Поточний рахунок № 26007300019774

В ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948

ЄДРПОУ 31031353,
Юридична адреса та індекс:

*Поштова адреса та індекс:

(Телефон

Поточний рахунок №

В, МФО

ЄДРПОУ,

ІПН

свідоцтво платника ПДВ №Директор____________

/ Дементьєва Л. П. /


___________
/ /

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Література Антонович Є. А.,Василишин Я. В.,Шпільчак В. А. Креслення: Навч посібник
Завдання для самостійного опрацювання з предметів нгікг І креслення для студентів 2 курсу спеціальностей №5. 07010602 «Обслуговування...

Договір про надання послуг з технічного обслуговування обладнання

Методичний посібник по використанню стандартів України при оформленні...
Спеціальність: 05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних І дорожніх машин І обладнання»

«Ремонтування та технічне обслуговування машин І устаткування спеціальної...
Предмет: «Ремонтування та технічне обслуговування машин І устаткування спеціальної призначеності» технічне обслуговування та ремонт...

Ремонтування та технічне обслуговування машин І устаткування спеціальної...
Предмет: Ремонтування та технічне обслуговування машин І устаткування спеціальної призначеності технічне обслуговування І ремонт...

2 діагностування, технічне обслуговування І поточний ремонт ходової частини автомобіля
Тема діагностування, технічне обслуговування І поточний ремонт ходової частини автомобіля

Технічні вимоги предмет
Предмет: Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності технічне обслуговування І ремонт кондиціонерів, кліматичних...

На технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів

Додаток №2 до Договору про надання послуг
Відповідно до умов Договору про надання послуг «Екта Смарт» №177-ес-2017 від 15. 03. 2017 року (далі – Договір) у даному Додатку...

Рішенням Правління
Біржа – фондова біржа, яка уклала з публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових...

Методичні рекомендації та завдання
Експлуатація та ремонт підйомно – транспортних, будівельних І дорожніх машин І обладнання

Ремонтування та технічне обслуговування машин І устаткування спеціальної...
Предмет: Ремонтування та технічне обслуговування машин І устаткування спеціальної призначеності ремонт вузлів та агрегатів фронтальних...

Методичний посібник з підготовки дипломних робіт випускників по спеціальності...

Тендерна документація на тендер щодо закупівлі послуг з технічного...
Лот №1 Технічне обслуговування, поточний ремонт та роботи з кузовного ремонту легкових транспортних засобів марок, що належать країнам...

Технічні вимоги
Предмет: Ремонтування та технічне обслуговування машин І устаткування спеціальної призначеності ремонт шахтної установки уквш 15/7...

Предмет закупівлі: послуга з «Ремонтування та технічного обслуговування...

Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Практична робота на пк»
«Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті»

На конкурс щодо закупівлі: послуг з технічного обслуговування та...
Послуг з технічного обслуговування та ремонту газопроводів, газового обладнання та лічільниківБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт